Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 5072 Програма та методичні рекомендації щодо організації проходження педагогічної практики з курсу Фінанси і кредит, МЕГУ ім. Дем’янчука

Програма та методичні рекомендації щодо організації проходження педагогічної практики з курсу Фінанси і кредит, МЕГУ ім. Дем’янчука

« Назад

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Приватний вищий навчальний заклад «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука»

 

Програма таметодичні рекомендації щодо організації проходження педагогічної практики з курсу Фінанси і кредит

для студентів денної та заочної форм навчання

освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»

спеціальності 6.030508 «Фінанси і кредит»

галузь знань 0305 «Економіка і підприємництво»

 

Рівне-2014


1. Загальні положення

Все більшого значення нині надається економічній освіті підростаючого покоління. Адже ринкова економіка передбачає активну участь всіх громадян в прийнятті економічних рішень і відповідальність за їх наслідки. А тому для громадян України економічні знання стають нагальною потребою, економіка ж перетворюється на одну з найпопулярніших наук.

Педагогічна практика надає студентам можливість використати отримані в університеті знання та вміння з спеціальних та психолого-педагогічних дисциплін, закріпити та вдосконалити їх під час самостійної професійно-педагогічної діяльності, усвідомити багатогранність та відповідальність праці педагога, навчитися її планувати та здійснювати.

Педагогічна практика з викладання основ економіки в школі є важливою ланкою навчального плану підготовки спеціалістів. Вона проводиться після того, як студенти уже опанували переважну більшість дисциплін економічного циклу (економічна теорія, статистика, макро- і мікроекономіка, державні фінанси, економіка підприємств та ін.), а також прослухали теоретичний курс “Методика викладання економіки”.

Студенти ознайомлені із сучасною концепцією економічної науки, вітчизняними та західними економічними теоріями, з практикою проходження економічних реформ в нашій, а також інших країнах. Вони уже мають відповідні знання з педагогіки, психології та методики викладання основ економіки в школі, ознайомлені із станом і завданнями економічної освіти в українській школі, існуючими навчальними програмами курсу, структурними підходами до викладання тощо.

Термін педагогічної практики – 2 тижні. Студенти заочної форми навчання та дистанційної освіти терміни проходження практики обирають самостійно, але не пізніше чим строком до 01 березня. Звіт із документами має бути поданий до 01 березня викладачу на перевірку.

Практика проводиться у відповідності з “Положенням про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України” та внутріуніверситетськими нормативними актами.

Базою практики є середні навчальні заклади, які нагромадили певний досвід викладання економіки, мають підготовлені кадри вчителів-економістів і в яких вивчення економіки склалося в навчальну систему.

2. Мета і завдання педагогічної практики

Метою педагогічної практики з викладання основ економіки в загальноосвітній школі є формування та закріплення в студентів фахових якостей вчителя з основ економіки, поглиблене вивчення з передовим педагогічним досвідом, специфікою роботи загальноосвітньої школи в сучасних умовах. Досягнення цієї мети передбачає виконання таких основних завдань:

Повне виконання програми, кафедрального та індивідуального планів практики.

Поглиблення та закріплення економічних та науково-методичних знань, отриманих студентами в ході вивчення фахових дисциплін.

Активна робота студентів по формуванню та поглибленню професійних умінь та навичок викладання основ економіки в школі.

3. Зміст педагогічної практики

Змістом педагогічної практики є участь студентів-практикантів в навчально-виховному процесі з основ економіки у базових середніх навчальних закладах. Це передбачає:

- поглиблене вивчення курсу методики викладання економіки та навчальних програм з економіки, які рекомендовані Міністерством освіти і науки України, а також окремими навчальними та дослідними закладами і вченими;

- ознайомлення з системою вивчення основ економіки в навчальних закладах, де проводиться практика;

- ознайомлення з навчальними планами, програмами та методичною базою в місцях проходження практики;

- вивчення досвіду методики викладання основ економіки в закладах проведення практики;

- вивчення соціально-психологічного стану учнівських колективів, індивідуальних особливостей школярів, досвіду виховної роботи в школі;

- проведення занять (уроків) з основ економіки;

- участь в методичних заходах під час практики, включаючи відвідування і аналіз занять своїх колег-практикантів;

- участь в позааудиторних заходах з економічної освіти, що проводяться в школі чи за участю школи;

- участь в громадсько-виховних заходах школи і району;

- придбання умінь та навичок підготовки навчально-методичних матеріалів, що складають основу організації вивчення економіки в школі (підготовка плану-конспекту уроку, окремих дидактичних матеріалів тощо).

4. Календарний план проходження педагогічної практики

Календарний план розробляється щорічно і затверджується кафедрою «Економіки та фінансів». Він включає низку заходів, які мають здійснити у певні терміни кафедра, студенти-практиканти і школи з метою організації і проходження педагогічної практики. Зокрема:

1. Настановча конференція із студентами-практикантами з приводу проходження педагогічної практики (в університеті і на об’єктах практики безпосередньо);

2. Складання студентами індивідуального плану проходження практики;

3. Ознайомлення з навчальним планом і системою навчання школи;

4. Ознайомлення з навчальним процесом з основ економіки (програмами, навчально-методичною базою, відвідування занять вчителів);

5. Проведення студентом-практикантом занять з основ економіки;

6. Відвідування і аналіз занять студентів-практикантів з основ економіки;

7. Участь (організація) студента-практиканта у виховних заходах;

8. Організація позааудиторного економічного заходу;

9. Підготовка і написання звіту студента про проходження практики;

10. Захист педагогічної практики на комісії, яка визначається кафедрою.

(Студенти дистанційної освіти захищають звіт через систему MOODL або електронну адресу викладача.)

5. Організація педагогічної практики

Організація педагогічної практики з викладання основ економіки в школі здійснюється деканатом економічного факультету і кафедрою «Економіки та фінансів». Загальне керівництво практикою здійснює завідувач кафедри «Економіки та фінансів», а в окремих базових навчальних закладах – викладачі-методисти, які призначаються загальноосвітньою середньою школою.

Кафедра за погодженням з деканатом:

- визначає об’єкти практики і організовує укладання договорів на проведення практики (студенти заочної форми навчання та дистанційної освіти обирають місце проходження практики самостійно);

- здійснює розподіл студентів за об’єктами практики;

- складає програму, методичні рекомендації і календарний план проходження практики;

- забезпечує розробку та контролює ведення документації з проведення практики;

- проводить настановчу конференцію з практики, на якій знайомить студентів із положенням і методичними рекомендаціями з проведення педагогічної практики і визначає їх завдання;

- здійснює загальний контроль за проходженням практики і виконання її програми;

- організовує і проводить підсумкову конференцію за результатами педагогічної практики.

Керівник практики від кафедри:

- перед початком практики здійснює контроль за підготовленістю її об’єктів;

- забезпечує проведення всіх організаційних заходів перед від’їздом студентів на практику;

- здійснює конкретні інструктажі студентів з проходження практики та з техніки безпеки;

- контролює надання студентам-практикантам всіх необхідних документів з проходження практики;

- у тісному контакті з вчителем з основ економіки і класним керівником забезпечує виконання програми і високу якість проходження практики;

- контролює виконання студентами-практикантами правил внутрішнього трудового розпорядку;

- контролює своєчасну підготовку і подання на кафедру звітних документів проходження практики;

- у складі комісії приймає іспити з практики;

- подає завідувачеві кафедри звіт про проходження студентами практики.

Вчитель (керівник практики від навчального закладу, де проводиться практика):

- допомагає студентам-практикантам ознайомитися з навчально-методичним процесом, навчально-методичною роботою з основ економіки та виховною роботою в школі;

- здійснює безпосереднє методичне керівництво підготовкою та проведенням студентами-практикантами навчальних занять, консультує студентів з приводу проведення уроків і позакласних заходів, приймає участь в проведенні їх аналізу;

- допомагає студентам-практикантам виконати програму практики в галузі виховної роботи, участі в позааудиторних заходах з економічної освіти молоді;

- оцінює роботу студента-практиканта, затверджує його звіт, робить відгук про проходження практики, в якому рекомендує свою оцінку.

Обов’язки студента-практиканта:

1. Студент-практикант зобов’язаний виконувати всі види робіт, які передбачені програмою, календарним планом кафедри і індивідуальним планом проходження практики. При цьому організувати чітку роботу по виконанню завдань як активної, так і пасивної її частин.

2. В період активної частини педагогічної практики студент-практикант виконує всі обов’язки вчителя з основ економіки, за яким закріплюється певний клас (підготовка і проведення занять, виховна робота, позаурочні навчально-економічні заходи тощо).

3. У відповідності з програмою і календарним планом (змістом) практики, що розробляються кафедрою «економіки та фінансів», студент-практикант складає індивідуальний план проходження практики.

4. Студент-практикант зобов’язаний вести щоденник практики, в якому щоденно фіксувати всю проведену навчальну і виховну роботу.

5. Студент-практикант зобов’язаний виконувати всі правила внутрішнього розпорядку навчального закладу, в якому проводиться педагогічна практика, а також дотримуватися правил техніки безпеки.

6. Студент-практикант зобов’язаний своєчасно і якісно підготувати (з відповідними підписами) і здати на кафедру всі передбачені документи про проходження ним практики і пророблену роботу.

6. Документи, які представляються студентами-практикантамидля звіту про проходження педагогічної практики (викладанняоснов економіки):

1. Письмовий звіт, який містить розгорнутий аналіз проходження студентом практики. (У звіті обов’язково повинно бути відображено: виконання програми і індивідуального плану практики; обсяг і види виконаної практикантом роботи; висновки і пропозиції щодо змісту навчального процесу і організації практики.) Звіт засвідчується керівником практикою від кафедри і вчителем з основ економіки.

1. Індивідуальний план проходження практики, який складається на основі програми та календарного плану кафедри з проходження практики, (затверджується керівником практики від кафедри і вчителем основ економіки).

2. Щоденник проходження практики.

3. Розширений план-конспект проведених залікових занять (уроку-лекції, тощо).

4. Аналіз відвіданих занять, які проводили інші студенти-практиканти.

5. Дидактичні матеріали, які були використані при проведенні занять.

6. Сценарій проведеного позааудиторного економічного заходу.

7. Інше, що стосується проходження практики.

8. Відгук вчителя з основ економіки, в якому дається стисла характеристика роботи практиканта, висловлюються зауваження і пропозиції на його адресу, рекомендується оцінка за практику. Відгук засвідчується керівником закладу та печаткою цього закладу.

Всі документи про проходження практики студент укомплектовує в окрему папку і подає на кафедру «Економіки та фінансів» протягом двох днів після закінчення терміну практики.

Студент, який навчається за дистанційною освітою надсилає звіт на перевірку викладачеві через систему MOODL або на електронну адресу викладача.

7. Порядок складання та оформлення звіту з педагогічної практики

Звіт з практики має містити відомості про виконання студентом усіх розділів програми педагогічної практики. Обов'язковим є наявність висновків та пропозицій, яких потребує зміст завдань.

Порядок, терміни виконання розділів звіту встановлюються в залежності від обраної програми практики за календарним планом і подаються керівникові практики у визначені терміни:

Консультації з керівниками практики можуть проводитись в аудиторії та дистанційно з використанням системи WEB – студента, або електронною поштою.

Студент, який навчається за дистанційною освітою консультується із викладачем через систему MOODL або на електронну адресу викладача.

- розділи звіту надсилаються керівникам практики на електронну пошту (електронні адреси викладачів кафедри є на офіційному сайті університету);

- термін подання кожного із розділів у повному обсязі – це перший день тижня (понеділок), який наступає після закінчення терміну його виконання відповідно до календарного плану.

Студент, який навчається за дистанційною освітою надсилає розділи звіту на перевірку викладачеві через систему MOODL або на електронну адресу викладача.

Загальний обсяг звіту про проходження педагогічної практики має бути не більше 30-35 сторінок друкованого тексту, не враховуючи додатків.

Оформлення звіту здійснюється за допомогою Microsoft Office Word за такими параметрами :

- шрифт – Times New Roman, 14;

- інтервал між рядками 1,5;

- поля таких розмірів: ліве– не менше 25 мм, праве –15 мм, верхнє – 15 мм, нижнє – 15 мм.

- нумерація сторінок – наскрізна у правому верхньому куті. Титульний аркуш вважається першою сторінкою і номер на ньому не ставиться.

Текст друкується лише на одній стороні аркуша А4.

Відповідно до структури програми практики текст поділяють на розділи, підрозділи.

Розділи й окремі підрозділи звіту повинні бути чітко визначені, викладені в логічній послідовності та конкретизовані. Таблиці, ілюстративний матеріал, додатки мають бути змістовні й оформленими відповідно до стандартів виконання письмових робіт у вищій школі.

У звіті має бути описано конкретну роботу, яку студент виконував на педагогічній практиці. Додатки мають бути змістовними, мати назви.

Щоденник з педагогічної практики студент заповнює щоден­но, відповідно з календарно-тематичним планом, на підставі виконаних завдань.

Наприкінці робочого дня студент надає керівнику педагогічної від навчального закладу (школи) заповнений щоденник разом з додатками для перевірки і оцінювання своєї роботи. Керівник педагогічної практики від навчального закладу (школи) опи­тує студента за темою проведеного дослідження і виконаними ним роботами, робить зауваження або схвалює ро­боту студента й виставляє йому оцінку в щоденник за 100 бальною кредитно – модульною системою та ставить свій підпис.

У щоденнику має бути наведено:

- дату прибуття на практику;

- дату закінчення практику;

- підпис директора школи з печаткою.

У відгуку-характеристиці визначається ставлення студента до роботи, ступінь самостійності виконання завдань, змістовність звіту про проходження практики.

Звіт після подання на кафедру перевіряє керівник практики від університету. Він надає висновок про якість звіту та допуск його до захисту, про це робить запис у щоденнику.

8. Підведення підсумків практики

Оцінка педагогічної практики проводиться у вигляді її захисту з висталенням оцінки. В склад комісії входять викладачі кафедри, які керували практикою. Захист практики здійснюється в межах визначеного терміну встановленого кафедрою «Економіки та фінансів». Наслідки захисту практики оформляються протоколом , який здається на кафедру і відомістю, яка здається в деканат економічного факультету.

Оцінка проходження студентом практики виставляється з урахуванням оцінки вчителя з основ економіки, якості документів проходження і оцінки захисту практики.

Підсумки проходження педагогічної практики обговорюються із студентами-практикантами на підсумковій конференції з проходження практики, а потім заслуховуються на засіданні кафедри.

9. Критерії оцінювання педагогічної практики

Підсумкова оцінка виставляється комісією колегіально за наступними критеріями:

- ступінь виконання студентами завдань практики;

- якість педагогічних знань, проявлених під час практики та їх відображення у звітній документації;

- рівень сформованості умінь та навичок практичної роботи студентів як майбутніх фахівців.

Комісія приймає до уваги регулярність роботи студента на базі практики, результати оцінювання і зауваження керівника від кафедри та керівника від бази практики щодо сумлінності роботи студента.

Студент допускається до складання диференційованого заліку з педагогічної практики у разі виконання програми практики в повному обсязі.

Зміст критеріїв оцінювання результатів педагогічної практики:

Оцінка «відмінно» - всі завдання практики виконано в повному обсязі, виявлено вміння студента застосовувати і творчо використовувати педагогічні та методичні знання, пов’язані з особливостями і засобами педагогічної діяльності. Виявлено вміння проводити уроки з застосуванням інноваційних технологій педагогічної діяльності, будувати стосунки з учнями та вчителями. Також продемонстрована активність та ініціативність у підготовці та проведенні занять з учнями. Звіт подано у встановлений термін, який містить всі структурні елементи. У щоденнику студента-практиканта зафіксовано зміст роботи протягом усього періоду проходження практики, є характеристика, підписи керівника від навчального закладу завірені печаткою. Характеристика-відгук позитивна, оцінка керівника за практику від бази – «відмінно».

Оцінка «дуже добре» - завдання виконані правильно, але недостатньо повно. Виявлено вміння студента застосовувати педагогічні та методичні знання, пов’язані з особливостями і засобами педагогічної діяльності. Виявлено вміння проводити уроки, але заняття шаблонні, не виявлено творчого, індивідуального підходу. Виявлено вміння встановлювати контакт з учнями та вчителями. Звіт подано у встановлений термін, який містить всі структурні елементи. У щоденнику студента-практиканта зафіксовано зміст роботи протягом усього періоду проходження практики, є характеристика, підписи керівника від бази практики завірені печаткою. Характеристика-відгук позитивна, оцінка керівника за практику від бази – «дуже добре».

Оцінка «добре» - завдання практики виконано, але неповно, в ході виконання завдань, зокрема підготовка до уроків, допускалися незначні помилки. Виявлено вміння проводити уроки, але заняття шаблонні. Звітна документація оформлена згідно вимог. У щоденнику студента-практиканта зафіксовано зміст роботи протягом усього періоду проходження практики, є характеристика, підписи керівника від бази завірені печаткою. Характеристика-відгук позитивна, оцінка керівника за практику від бази – «добре».

Оцінка «задовільно» - завдання практики виконано в неповному обсязі, в ході виконання завдань допускалися помилки. Звітна документація недооформлена або оформлена з помилками. Щоденник не вірно оформлено. У характеристиці-відгуку оцінка керівника за практику від бази – «задовільно».

Оцінка «достатньо» - завдання виконано з помилками. Всі завдання практики виконувалися, але допущені неточності. Документація оформлена неповно, з помилками. Щоденник недоооформлено. У характеристиці-відгуку оцінка керівника за практику від бази – «задовільно».

Оцінка «незадовільно» - завдання невиконані. Виявлені проблеми встановлення контакту, не сформовані вміння проводити відповідні види педагогічної діяльності. Звітна документація оформлена з помилками. Відсутній щоденник, характеристика-відгук.

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

 

Рівень знань

90 – 100

(відмінно)

А

 

 

 

 

 

 

 

відмінно

 • всі завдання практики виконано в повному обсязі, виявлено вміння студента застосовувати і творчо використовувати педагогічні та методичні знання, пов’язані з особливостями і засобами педагогічної діяльності;.
 • виявлено вміння проводити лекційні та практичні заняття з застосуванням інноваційних технологій педагогічної діяльності, будувати стосунки з учнями та вчителями;
 • продемонстрована активність та ініціативність у підготовці та проведенні занять з учнями;
 • звіт подано у встановлений термін, який містить всі структурні елементи;
 • у щоденнику студента-асистента зафіксовано зміст роботи протягом усього періоду проходження практики, є характеристика, підписи керівника від бази та університету завірені печаткою; характеристика -відгук позитивна, оцінка керівника за практику від бази – «відмінно»

82-89

(дуже добре)

В

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

добре

 • завдання виконані правильно, але недостатньо повно;
 • виявлено вміння студента застосовувати педагогічні та методичні знання, пов’язані з особливостями і засобами педагогічної діяльності; виявлено вміння проводити лекційні та практичні заняття, але заняття шаблонні, не виявлено творчого, індивідуального підходу;
 • виявлено вміння встановлювати контакт з учнями та вчителями;
 • звіт подано у встановлений термін, який містить всі структурні елементи;
 • у щоденнику студента-асистента зафіксовано зміст роботи протягом усього періоду проходження практики, є характеристика, підписи керівника від бази та університету завірені печаткою; характеристика -відгук позитивна, оцінка керівника за практику від бази – «дуже добре»

74-81

(добре)

С

 • завдання практики виконано, але неповно, в ході виконання завдань, зокрема підготовка до уроків, допускалися незначні помилки; виявлено вміння проводити лекційні та практичні заняття, але заняття шаблонні; звітна документація оформлена згідно вимог;
 • у щоденнику студента-асистента зафіксовано зміст роботи протягом усього періоду проходження практики, є характеристика, підписи керівника від бази та університету завірені печаткою; характеристика -відгук позитивна, оцінка керівника за практику від бази – «добре»

64-73

(задовільно)

D

 

 

 

 

 

 

задовільно

 • завдання практики виконано в неповному обсязі, в ході виконання завдань допускалися помилки;
 • звітна документація недооформлена або оформлена з помилками;
 • щоденник не вірно оформлено;
 • у характеристиці - відгуку оцінка керівника за практику від бази – «задовільно»

60-63

(достатньо)

Е

 • завдання виконано з помилками4
 • всі завдання практики виконувалися, але допущені неточності;
 • документація оформлена неповно, з помилками;
 • щоденник недоооформлено;
 • у характеристиці - відгуку оцінка керівника за практику від бази – «задовільно»

35-59

(незадовільно – з можливістю повторного складання)

FX

 

 

 

 

незадовільно

 

 

 • завдання невиконані;
 • виявлені проблеми встановлення контакту, не сформовані вміння проводити відповідні види педагогічної діяльності;
 • звітна документація оформлена з помилками;
 • відсутній щоденник, характеристика - відгук.

 

0-34

(незадовільно – з обов’язковим повторним курсом)

F

 

Рекомендована література

Основна навчальна література

1. Закон України «Про вищу освіту» №2984-III, із змінами від 12 березня 2009 р. / електронний ресурс http://www.osvita.org.ua/pravo/law_05/

2. Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України (Затверджено наказом Міністерства освіти України від 8.04.93 № 93 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти від 20.12.94 № 351) / електронний ресурс http://www.minagro.gov.ua

3. Абрамов В. І., Арутюнов В. Х. Методологія системного підходу та наукових досліджень (дослідницькі та інноваційні процеси в державній службі): Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2005. — 178 с.

4. Аксьонова О.В. Методика викладання економічних дисциплін: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2006. – 708 с.

5. Балягіна І.А., Богорад М.А., Ковальчук Г.О. Методика викладання економіки: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2006. – 314 с.

6. Вітвіцька С.С. Основи педагогіки вищої школи: Методичний посібник для студентів магістратури. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 316 с.

7. Вітвіцька С.С. Практикум з педагогіки вищої школи: Навчальний посібник за модульно-рейтинговою системою навчання для студентів магістратури. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 396 с.

8. Карнеги Д. Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей. Пер. с анг. / Общ. ред. и предисл. Зинченко В.П. и Жукова Ю.М. – М.: Прогресс, 1989. –720 с.

9. Методика викладання економіки. Збірник кейсів, ситуативних вправ та розвиваючих завдань: навч.посіб./ [О.А. Булавіна, І.А. Балягіна, М.А. Богорад та ін.]: за заг.ред. О.А. Булавіної. – К.: КНЕУ, 2010. – 300 с.

10. Чорний Г.М. Організація навчально виховного процесу у ВНЗ: Навч. посібник / Г. Чорний, М. Ястреб. – К.: НУБіП, 2008. – 122 с.

 

Додаткова

 

1. Апресян Г.З. Ораторское искусство. – М.: Изд-во МГУ, 1969. – 160 с. (1972. – 256 с.).

2. Галузяк В.М. Педагогіка: Навчальний посібник для студентів педагогічних вузів. – Вінниця, 2001. – 200 с.

3. Ильина Т.А. Педагогика: Курс лекций. – М.: Просвещение, 1984. – 496 с.

4. Мастера красноречия: Сборник. – М.: Знание, 1991. – 144 с.

5. Мойсеюк Н.Є. Педагогіка: Навч. посібник. – Вид. 4-е доп. – К.: 2003. – 615 с.

6. Ножин Е.А. Мастерство устного выступления. 3-е изд., переработ. – М.: Политиздат, 1989. – 255 с.

7. Основи культури публічного виступу. Навч. посібник / Укладачі: Н.В. Лощинська, А.М. Безпаленко. – К.: Вид-во НАУ, 2000. – 50 с.

8. Основы ораторского искусства и культуры речи. Метод. указания для слушат. пед. ф-та. – К.: УСХА, 1987. – 67 с.

9. Основы педагогического мастерства: Учебное пособие для педагогических спец. вузов / Под ред. Зязюна И.А. – М.: Просвещение, 1989. – 302 с.

10. Фіцула М.М. Педагогіка: Посібник. – К.: Академія, 2011. – 258 с.

 

Додаток 1

 

Основні етапи підготовки студентів до уроку

1. Вивчити календарний (тематичний) план, програму і з’ясувати місце уроку в системі розділу, що вивчається.

2. Встановити обсяг навчального матеріалу на даний урок.

3. Продивитись підручники, посібники, методичну літературу, наочні прилади, дидактичний матеріал з теми, з’ясувати зміст питань теми, економічні категорії та поняття. Розв’язати всі вправи і завдання з підручника.

4. Сформулювати тему, мету і завдання уроку. Визначити вимоги до знань і вмінь учнів.

5. Враховуючи вікові особливості учнів, зміст навчального матеріалу і інші фактори, обрати тип уроку, форму і методи роботи для кожного етапу і уроку в цілому.

6. Ознайомитись з планом або конспектом попереднього уроку, встановити, що зроблено на уроці, що задано додому, розв’язати всі задані додому завдання.

7. Продумати можливу мотивацію нового матеріалу, створення проблемних ситуацій тощо.

8. Написати конспект уроку.

9. Продумати, що і коли треба записати на дошці, методику подачі графіків, схеми та ін..

10. Вивчаючи конспект уроку, скласти його опорну схему.

11. Продумати загальний підсумок уроку.

 

Додаток 2

 

Приблизна схема аналізу уроку

1. Загальні відомості про урок:

Тема уроку. Тип уроку. Мета і завдання уроку.

2. Початок уроку (організаційна частина):

1. Якими прийомами вчитель забезпечив добрий початок уроку (глибоке знання проблеми, впевненість, доброзичливість, чіткість, ввічливість, вимогливість та ін.).

2. В чому проявився невдалий початок уроку, які причини цього (непідготовленість учителя, його неорганізованість, суєтливість, в’ялість тощо).

3. Увага учнів на початку уроку (привітання, робоча поза, організація робочого місця учителя і учнів тощо).

3. Перевірка домашнього завдання:

1. Методика проведення перевірки домашнього завдання: форми (фронтальна, групова, індивідуальна), види опитування (перевірка наявності домашнього завдання, усне опитування, розв’язання вправ, тестів, заслуховування фіксованих виступів та ін.).

Постановка питань – чіткість, правильність, однозначність, лаконічність.

Відповідь учнів – правильність, повнота, самостійність, чіткість, ясність, культура мови, розуміння.

Увага учнів класу при опитуванні, їх діяльність – доповнення до відповіді, виправлення її, прийоми активізації діяльності учнів, що використовує учитель.

Увага учителя до відповідей учнів.

2. Ступінь виявлення знань, умінь і навичок учнів – всебічність, глибина.

3. Правильність, об’єктивність оцінки учителем відповідей учнів. Мотивування оцінок.

4. Узагальнення учителем відповідей учнів.

4. Виклад нового матеріалу:

1. Підготовка учнів до сприймання нового навчального матеріалу (актуалізація опорних знань). Оголошення теми уроку. Постановка мети вивчення нового матеріалу, ознайомлення з планом уроку, мотивація.

2. Відповідність змісту нового матеріалу вимогам програми, науковість, послідовність, повнота, впевненість і емоційність викладача. Доступність, вірність мови учителя.

3. Теоретична і практична спрямованість викладання.

4. Відповідність змісту навчального матеріалу цілям уроку. Відповідність методів, прийомів, форм і засобів (ТЗН, наочність, підручник та ін.). Відповідність нового матеріалу віковим і індивідуальним особливостям учнів.

5. Методи і прийоми активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів під час вивчення нового матеріалу.

6. Робота учителя по формуванню в учнів нових понять, категорій, вміння розв’язувати вправи, будувати графіки тощо.

5. Закріплення нових знань, умінь та навичок:

1. Форма закріплення вивченого на уроці матеріалу (просте повторення, пошукові питання, виконання вправ, практична робота, робота з підручником, книгою, тощо).

2. Установка учителя на самостійні висновки учнів в момент закріплення: порівняння, зв’язок з попереднім матеріалом, висновки, узагальнення та ін.

3. Оцінка одержаної по каналу “зворотнього зв’язку” інформації про ступінь розуміння і засвоєння учнями класу нового навчального матеріалу. Організація роботи із слабкими, середньо встигаючими та здібними учнями по закріпленню нового матеріалу.

6. Домашнє завдання:

Характер і зміст завдання: посильність і відповідність змісту уроку, інші завдання (поточне повторення). Інструктивні вказівки учителя.

Кінець уроку. Підсумки проведеної роботи на уроці, вчасність закінчення уроку, організованість учнів в кінці уроку.

7. Загальні висновки:

1. Чи досягнута мета (цілі) уроку. Доцільність використання часу.

2. Відповідність уроку сучасним вимогам.

3. Характеристика діяльності учителя на уроці (культура мови, вміння користуватись виразними засобами мови, творча ініціатива, винахідливість учителя, щирість і правдивість у спілкуванні з дітьми, вміння тримати себе, педагогічний такт, керівна роль учителя на всіх етапах уроку).

 

Додаток 3

 

Схема підготовки позакласного економічного заходу

1. Дата. Клас.

2. Визначення виду (форми) заходу. Тема, мета, завдання.

3. Визначення складу групи, яка буде проводити економічний захід (дійові особи). Роль студента-практиканта.

4. План підготовки та проведення економічного заходу.

5. Розподіл обов’язків між учнями (дійовими особами).

6. Обладнання.

7. Проведення економічного заходу (короткий сценарій).

8. Обговорення (аналіз) заходу.

 

Додаток 4

 

Приблизна схема конспекту позакласного економічного заходу

1. Дата. Клас.

2. Вид (форма) заходу.

3. Обгрунтування вибраної теми, мети, завдань заходу.

4. Організація підготовки та проведення заходу з визначенням функцій учасників.

5. План і зміст (сценарій) економічного заходу.

6. Методика проведення економічного заходу.

7. Рекомендована для учнів література та інші необхідні посібники.

8. Література для вчителя.

9. Аналіз проведення заходу.

 

Додаток 5

 

Схема підготовки виховного заходу

1. Дата. Клас.

2. Визначення теми, мети, завдань і форм виховного заходу.

3. Створення ініціативної групи проведеного заходу.

4. Складання і реалізація плану підготовки заходу.

5. Розподіл обов’язків між учнями. Обладнання.

6. Проведення (хід) заходу.

7. Обговорення (аналіз) заходу.

 

Додаток 6

 

Приблизна схема конспекту позакласного виховного заходу

1. Клас, тема, форма.

2. Обгрунтування обраної теми і форми виховної роботи.

3. Виховна, освітня і розвиваюча цілі заходу.

4. Організація підготовки і проведення заходу.

5. Зміст (хід проведення заходу).

6. Методика проведення заходу.

7. Рекомендована література для учнів.

8. Використана учителем література.

9. Аналіз проведеного заходу.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!