Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 5069 Програма та методичні рекомендації щодо проходження виробничої практики з курсу Фінанси, УБС

Програма та методичні рекомендації щодо проходження виробничої практики з навчальної дисципліни Фінанси, УБС

« Назад

Міністерство освіти і науки України

ДВНЗ «Університет банківської справи»

 

Програма та методичні рекомендації щодо проходження виробничої практики з курсу Фінанси

для студентів професійного спрямування «Фінанси»,

напрям підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»,

галузь знань 0305 - «Економіка та підприємництво»

усіх форм навчання

 

Львів 2016


Вступ

Виробнича практика є складовою частиною процесу підготовки майбутніх фахівців для установ банківської системи, фінансово-кредитних установ, суб’єктів господарювання різних форм власності, установ, організацій та закладів державних органів влади та місцевого самоврядування. У відповідності з навчальним планом, виробничу практику проходять студенти ІV курсу, котрі навчаються за професійним спрямуванням «Фінанси», напрям підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит», галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво».

Виробнича практика є однією з форм адаптації здобувачів вищої освіти до умов та характеру їх майбутньої роботи за спеціальністю. Проводиться після вивчення теоретичної частини фахових дисциплін безпосередньо на відповідних базах практики.

Організація проходження практики студентів напряму підготовки «Фінанси і кредит» регламентується Законом України «Про вищу освіту»; «Положенням про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України», затверджене Наказом № 93 Міністерства освіти України від 08.04.1993 р.; чинним законодавством України; Порядком оцінювання успішності здобувачів вищої освіти ДВНЗ «Університет банківської справи» (ПР СУЯ 2015) Положенням про організацію практики здобувачів вищої школи ДВНЗ «Університет банківської справи» (ПР СУЯ 2015) та даними методичними рекомендаціями.

Тривалість виробничої практики визначається навчальним планом і становить 6 тижнів для денної та 4 тижні для заочної форм навчання. Студент-практикант повинен бути на практиці щодня не менше п’яти з половиною годин, але не більше восьми (відповідно до чинного законодавства про працю).

За результатами проходження практики студент - практикант складає звіт про виробничу практику та щоденник практики (Додаток А), які висвітлюють виконану роботу. Звіт складається відповідно до бази практики у послідовності за розділами, що передбачені орієнтованим тематичним планом виробничої практики (див. п. 6, табл. 2) та календарним графіком проходження практики (див. щоденник практики, Додаток А).

Здобувачі вищої освіти, які навчаються без відриву від виробництва і працюють за обраною спеціальністю не менше, ніж пів року на дату початку практики (стаж визначається на підставі витягу із трудової книжки, яка зберігається в особовій справі студента, або на підставі довідки, виданої установою за два місяці до початку терміну проходження практики) на посадах: бухгалтер усіх категорій; економіст усіх категорій; ревізор усіх категорій; спеціаліст усіх категорій планово-фінансового, економічного спрямування; фінансовий менеджер; фінансовий директор; керівник малого або середнього підприємства можуть проходити виробничу практику за місцем роботи. В окремих випадках це також можуть бути студенти заочної форми навчання, які працюють за спеціальністю на інших посадах або мають досвід роботи за обраним фахом. Зокрема, керуючий (директор) філією, відділенням; начальник управління (відділу), головний бухгалтер, старший контролер, контролер, контролер-касир; менеджер-касир, завідувач каси; ревізор ревізійного відділу (бухгалтерії), аналітик, аудитор та ін.

1. Мета і завдання виробничої практики

Мета виробничої практики полягає у закріпленні і поглибленні теоретичних знань і практичних навичок, які здобувачі вищої освіти отримали у процесі навчання щодо функціонування банківських установ, фінансових органів, фінансових підрозділів окремих суб’єктів господарювання, страхових компаній, інвестиційних фондів, пенсійних фондів, органів державної влади та місцевого самоврядування тощо.

Завданням виробничої практики студентів є навчитися:

- аналізувати стан фінансово-господарської діяльності підприємств і організацій з метою пошуку резервів зростання грошових надходжень, скорочення невиробничих витрат, ефективного використання фінансових ресурсів;

- аналізувати ринок інвестицій та ринок інвестиційних товарів, оцінювати мотиваційні фактори запровадження різних форм інвестицій (фінансових, реальних у виробничі фонди, іноземних фірм та спільних підприємств, інновацій, інтелектуальних тощо);

- ефективно використовувати власні фінансові ресурси підприємства, установи, організації, будувати стратегію діяльності на різних сегментах фінансового ринку, залучати інвестиції на вигідних умовах;

- формувати і розподіляти фонди грошових коштів, що залишаються в розпорядженні підприємств;

- орієнтуватися в усіх напрямках діяльності, пов’язаної з фінансовим менеджментом; оцінювати та пропонувати заходи з управління ризиками; організовувати роботу та ефективну взаємодію структурних підрозділів, спрямовувати їх діяльність на досягнення високих темпів розвитку та вдосконалення бізнесу, його відповідність кращим світовим досягненням.

Зміст виробничої практики студентів визначається переліком і тематикою навчальних дисциплін, які є обов’язковими, а також тих, котрі обрані для вивчення студентом.

У процесі проходження виробничої практики студенти повинні ознайомитись зі структурою та технічним забезпеченням фінансово – кредитної установи, суб’єкта господарювання – бази практики, організацією і методами роботи фахівців в процесі здійснення фінансово – господарської діяльності. Особливу увагу необхідно звернути на діяльність спеціалістів щодо організації оперативної фінансової роботи, фінансового планування, визначення оптимальних напрямків інвестування, проведення аналізу фінансового стану підприємства, порядку складання фінансової звітності.

Під час проходження практики в страховій організації треба вивчити організаційну структуру страхової компанії, вміти самостійно опрацьовувати чинні нормативно – законодавчі та інструктивні акти, що стосуються діяльності страховика, з’ясувати трудові, фінансові та інформаційні ресурси діяльності страхових організацій.

В установах та закладах органів державної влади та місцевого самоврядування протягом виробничої практики здобувач вищої освіти зобов’язаний ознайомитись з організаційною структурою установи, метою та завданнями відповідного закладу, джерелами доходів та напрямами фінансування видатків на цілі, що передбачені основними функціями установи

2. Організація і керівництво практикою

Загальну організацію та контроль за проведенням практики здійснює завідувач практики інституту, а методичне керівництво практикою і контроль за виконанням студентом програми проходження практики здійснюють викладачі кафедри фінансів та фінансово-економічної безпеки Львівського навчально – наукового інституту ДВНЗ «Університет банківської справи» та деканат факультету фінансів.

Перед відбуттям на практику завідувач практики інституту та керівник практики від кафедри забезпечують проведення всіх організаційних заходів: інструктаж з організаційних питань проходження практики (з техніки безпеки, дотримання фінансової таємниці, правил поведінки в установах, організаціях, на підприємствах), надання студентам необхідних документів (направлення на практику,програму практики тощо). Керівник практики від кафедри фінансів та фінансово - економічної безпеки повідомляє здобувачів вищої освіти про порядок представлення звітності за результатами проходження практики, яка затверджена кафедрою. У тісному контакті з керівником практики від бази практики керівник практики від кафедри забезпечує високу якість її проходження згідно з програмою, спостерігає за професійним становленням студента як суб’єкта діяльності під час практики.

Керівник практики від кафедри фінансів та фінансово - економічної безпеки здійснює навчально-методичне керівництво і контроль за виконанням студентом програми проходження практики, оформленням звіту та щоденника практики; у складі комісії приймає звіти студентів з практики.

Після прибуття студентів на базу практики, загальний керівник практики від установи проводить нараду за участю практикантів та працівників тих структурних підрозділів установи, де проходитиме практика студентів. Студентам – практикантам надають загальну інформацію про установу, знайомлять з організаційною структурою установи та завданнями тих підрозділів, у яких буде проходити практика.

3. Бази практики

Установи, які є базами практики:

- організовують і проводять практику згідно з програмою проходження практики;

- створюють належні умови та забезпечують високу ефективність проходження практики відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційного рівня;

- призначають загального керівника практики від установи із числа кваліфікованих спеціалістів для загального керівництва практикою та фахівців для повсякденного керівництва роботою практиканта на конкретних ділянках;

- контролюють дотримання календарного графіку проходження практики;

- надають студентам – практикантам можливість користуватися комп’ютерами, нормативно-правовими документами, бухгалтерською документацією, потрібною для виконання програми практики;

- забезпечують здобувачам вищої освіти умови безпечної роботи, проводять обов’язкові інструктажі з організаційних питань проходження практики, з охорони праці, техніки безпеки, дотримання фінансової таємниці, правил поведінки в установах;

- контролюють дотримання студентами-практикантами правил внутрішнього розпорядку даної установи. Про всі порушення трудової дисципліни та правил поведінки в установах повідомляють інститут;

- несуть повну відповідальність за нещасні випадки зі студентами, які проходять практику в установі;

- надають допомогу студентам у доборі фактичного матеріалу для науково-пошукових робіт;

- дають відгук і оцінку роботи на практиці кожному студенту-практиканту після завершення практики.

Обов’язки загального керівника практики від установи:

- проведення інструктажу з організаційних питань проходження практики, з охорони праці, техніки безпеки, дотримання фінансової таємниці, правил поведінки в установах;

- організація практики відповідно до календарного графіку проходження практики;

- забезпечення необхідних умов для проходження практики відповідно до змісту програми;

- контроль за дотриманням практикантом трудової дисципліни;

- проведення співбесіди із засвоєних тем із виставленням оцінок у щоденнику студента;

- контроль за підготовкою щоденника практики студентів;

- контроль за складанням звіту про практику, а також за роботою студента з добору копій необхідних документів, їх систематизацію згідно із темами;

- надання допомоги студентові у доборі фактичного матеріалу для виконання науково-пошукової роботи;

- сприяння ознайомленню студента із передовими технологіями, сучасними методами організації праці;

- написання відгуку і оцінювання роботи студента на практиці (у двох примірниках: один у щоденнику практики, другий – на окремому аркуші формату А4).

Виконання кожного розділу виробничої практики завіряється підписом керівника практики від установи у календарному графіку. Після закінчення практики керівник практики від установи складає у двох примірниках (один у щоденнику, другий – на окремому аркуші формату А4) «Відгук і оцінка роботи студента на практиці» (див. Додаток А), де має бути виставлена загальна оцінка за чотирибальною шкалою («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»), яка характеризує обсяг знань і практичних навичок, отриманих студентом, старанність, сумлінність виконання програми практики.

Щоденне керівництво роботою студента – практиканта на конкретних ділянках здійснюють фахівці установи – бази практики, які призначені наказом керівника установи.

Обов’язки керівників за окремими розділами програми практики:

- надання практикантові необхідних порад і роз’яснень з окремих питань діяльності установи;

- контроль за виконанням програми практики на конкретних ділянках роботи;

- перевірка записів у щоденнику здобувача вищої освіти - практиканта і завірення їх підписом (відмітка про виконання з виставленням оцінки у календарному графіку проходження практики);

- допомога студенту – практиканту у складанні звіту про практику;

- перевірка окремих розділів звіту про практику.

4. Обов’язки студента – практиканта

Здобувач вищої освіти-практикант під час проходження практики зобов’язаний:

- до початку практики пройти інструктаж з організаційних питань проходження практики, одержати в інституті методичні вказівки, програму практики, направлення на практику, консультації щодо оформлення всіх необхідних документі;

- своєчасно прибути на базу практики;

- пройти інструктаж з організаційних питань проходження практики, з охорони праці, техніки безпеки, дотримання фінансової таємниці, правил поведінки в установах;

- разом із загальним керівником практики від установи скласти календарний графік проходження практики відповідно до програми проходження практики, з урахуванням специфіки і конкретних умов установи, підприємства чи організації (третя сторінка щоденника практики);

- своєчасно виконувати календарний графік проходження практики, завдання керівника практики на відповідних ділянках щодо практичного опанування програми практики;

- брати участь у технічно – економічному навчанні, що проводиться установою – базою практики;

- самостійно вивчати законодавчо – нормативну документацію, яка регулює статутну та фінансово – господарську діяльності установи;

- підтримувати постійний контакт з кафедрою фінансів та фінансово - економічної безпеки, деканатом факультету фінансів інституту;

- скласти залік загальному керівникові після проходження окремих тем практики;

- висвітлити результати виконаної в установі (на підприємстві, в організації) роботи у звіті про практику;

- своєчасно заповнити щоденник проходження практики;

- своєчасно оформити звітну документацію;

- вчасно захистити звіт про практику згідно з розкладом роботи комісії.

Роботу практиканта з виконання програми практики контролюють керівник практики від установи, організації, підприємства (бази практики), завідувач практики інституту та викладачі кафедри фінансів та фінансово - економічної безпеки Львівського навчально - наукового інституту.

Здобувач вищої освіти – практикант складає звіт про практику, у якому висвітлює виконану роботу. Звіт повинен містити найповнішу характеристику самостійної роботи практиканта в установі – базі практики.

Звіт складається з двох частин: текстової та документальної (відповідно до бази практики), і у відповідній послідовності за розділами, що передбачені змістом практики.

У текстовій частині повинні бути наведені описи виконаних практикантом операцій з обов’язковим посиланням на копії відповідних документів. Звіт з кожного вивченого питання перевіряє безпосередній керівник практики від установи – бази практики. До звіту додаються копії документів щодо теми проходження практики.

Обсяг текстової частини звіту – до 40 сторінок друкованого тексту (шрифт Times New Roman з інтервалом – 1,5; поля: верхнє і нижнє – 20 мм, праве – 10 мм, ліве – 30 мм). У документальній частині звіту (в додатках) не допускається наявності незаповнених бланків відповідної документації.

Звіт про проходження практики має бути зброшурований в окрему папку у такій послідовності: титульна сторінка (Додаток Б), зміст (відповідно до календарного графіку), вступ, основна частина, висновки, список використаних джерел, додатки (підбір заповнених студентом бланків документів, копій документів, форм бухгалтерської та фінансової звітності, рекламний матеріал).

Звіт практиканта про практику перевіряє і підписує загальний керівник практики від установи – бази практики і завіряє печаткою установи (на титульній сторінці).

Практикант складає щоденник практики, який призначено для підтвердження прибуття і вибуття на підприємство, організацію, установу; визначення завдань на практику («Календарний графік проходження практики»); проведення поточних записів, набутих вмінь при виконанні роботи («Робочі записи під час практики»), оцінки результатів практики. Щоденник заповнюється студентом особисто, крім розділів відгуку про роботу студента на практиці.

Письмовий звіт та щоденник практики, підписані і оцінені безпосередньо керівником від бази практики, подаються студентом для написання відгуку керівникові практики від кафедри.

До звіту про виробничу практику обов’язково додається на окремому аркуші формату А4 «Відгук і оцінка роботи студента на практиці», за формою поданою у щоденнику (див. Додаток А, передостання сторінка), підписаний керівником практики від бази практики та завірений печаткою установи.

5. Підбиття підсумків практики

Підсумки результатів практики здобувача вищої освіти підбиваються у процесі захисту ним звіту про практику перед комісією, яку призначає завідувач кафедри фінансів та фінансово - економічної безпеки. До складу комісії входять керівники практики від кафедри, викладачі кафедри, які викладали спеціальні дисципліни, і, по можливості, керівники практики від баз практики.

Комісія може приймати захист звіту у студента в останні дні проходження практики на базах практики або у приміщені інституту.

Здобувачі вищої освіти, які навчаються без відриву від виробництва і працюють за обраною спеціальністю, зазначені у вступі, подають щоденник практики із відгуком від бази практики.

Оцінка проходження виробничої практики складається із суми балів, які виставляються комісією на основі розгляду звіту про практику, щоденника практики та за підсумком усного захисту перед комісією основних положень, які входять до програми практики.

Підсумкова оцінка знань, умінь та навиків студента, набутих під час проходження виробничої практики, встановлюється за 100-бальною шкалою з подальшим переведенням її у традиційну оцінку.

Шкала балів, які враховуються при виставленні підсумкової оцінки за виробничу практику, наведена нижче у табл.1.

Необхідною умовою обчислення підсумкової оцінки за виробничу практику є оцінка із зазначенням кількості балів керівника практики від установи – максимальна кількість балів (30) відповідає оцінці «відмінно».

Повнота і якість представлення тем програми виробничої практики у звіті про виробничу практику та у щоденнику практики оцінюється в 40 балів, якщо:

- зміст щоденника практики відповідає вимогам програми проходження виробничої практики;

- у звіті практики студент подав інформацію, яка відповідає темам проходження практики;

- подані належно оформленні за темами проходження практики додатки (копії документів, фінансові звіти, статистичні та аналітичні дані), що відповідають встановленим вимогам.

Таблиця 1

Критерії оцінювання компонентів звіту виробничої практики

№ п/п

Компонент звіту практики

Максимально можливий бал за показник

1.

Оцінювання керівником практики від бази практики за результатами проходження виробничої практики

30

2.

Оцінювання за результатами перевірки звіту керівником від закладу вищої освіти, у тому числі:

40

 

 

- відповідність змісту щоденника практики програмі проходження виробничої практики

- повнота розкриття студентом окремих пунктів звіту практики відповідно до тематики проходження практики

- повнота наданої організаційно – економічної характеристики підприємства

- якість заповнення додатків за темами проходження практики

- відповідність загальним вимогам оформлення звіту та щоденника

 

10

 

10

 

5

10

5

3.

Захист звіту, у тому числі:

30

 

- доповідь

- правильність і повнота відповідей на поставлені запитання

- презентація звіту

10

15

5

Разом

100

Рівень знань при захисті оцінюється у 30 балів, якщо студент:

- вільно володіє змістом роботи, яка проводилася на практиці;

- знає нормативно-законодавчі та інструктивні документи, які регламентують діяльність фінансово-кредитної установи чи суб’єкта господарювання;

- уміє відповідати на проблемні питання, пов’язані зі змістом роботи на ділянках, передбачених програмою практики.

Підсумкова оцінка проходження виробничої практики здобувачем вищої освіти визначається шляхом сумування отриманих балів за кожним критерієм оцінювання знань, умінь і практичних навичок студента за шкалою ЕСТS.

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

ОцінкаECTS

Оцінка за національною шкалою

90 - 100

А

відмінно

82-89

В

добре

74-81

С

64-73

D

задовільно

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

Студент, який одержав незадовільну оцінку за проходження виробничої практики, не допускається до здачі комплексного державного екзамену із дисциплін за фаховим спрямуванням і відраховується з інституту.

Оцінку за практику виставляють у Відомість обліку поточної і підсумкової успішності та в Залікову книжку за підписами членів комісії. Оцінка за практику враховується при призначенні розміру стипендії.

Підсумки виробничої практики обговорюються на засіданнях кафедри фінансів та фінансово - економічної безпеки.

6. Орієнтовний тематичний план виробничої практики

Календарний графік проходження практики (див. щоденник практики) повинен відповідати програмі проходження практики та специфіці бази практики.

Орієнтовний тематичний план виробничої практики здобувачів вищої освіти спрямування «Фінанси та кредит» в розрізі окремих установ, організацій, суб’єктів господарювання подано у табл. 2.

Таблиця 2

Орієнтовний тематичний план виробничої практики

п/п

Теми

Кількість днів при 5-ти денному робочому тижні

денна/заочна ф.н.

Міністерство фінансів, його територіальні органи

1

Організаційна структура, мета та основні завдання функціонування обласного фінансового управління, міського (районного) фінансового відділу

1

2

Порядок складання, розгляду, затвердження та виконання місцевих бюджетів

2/1

1

2

3

3

Організація казначейського обслуговування місцевих бюджетів

2/1

4

Особливості формування доходів місцевих бюджетів

7/4

5

Склад та структура видатків місцевих бюджетів

7/5

6

Основи кошторисного фінансування. Організація здійснення видатків, передбачених на освіту, охорону здоров’я, культуру.

8/6

7

Фінансове забезпечення підприємств комунальної власності

2/1

8

Підведення підсумків практики

1

Разом

30/20

Органи Державної казначейської служби України

1

Організаційна структура, мета та основні завдання Головного управління Державної казначейської служби (управлінь – в місті чи районі)

1

2

Платіжна система виконання бюджетів: загальна характеристика рахунків, що відкриваються в органах Державної казначейської служби, порядок відкриття реєстраційних (спеціальних реєстраційних) рахунків, проведення операцій на реєстраційних рахунках.

3/2

3

Казначейське виконання державного бюджету за доходами.

4/2

4

Казначейське виконання державного бюджету за видатками

7/5

5

Казначейське обслуговування місцевих бюджетів

7/3

6

Організація бухгалтерського обліку в органах Державної казначейської служби

2

7

Звітність про виконання бюджетів

4/3

8

Контроль у системі Державної казначейської служби

1

9

Підведення підсумків практики

1

Разом

30/20

Державна фінансова інспекція (управління, відділи)

1

Організаційна структура, мета створення, основні завдання функціонування обласного управління (міського, районного відділу)

1

2

Організація ревізійного процесу

5/3

3

Методика проведення ревізій окремих господарських операцій суб’єктів господарювання

18/12

4

Основні форми документування результатів контрольно-ревізійної роботи

5/3

5

Підведення підсумків практики

1

Разом:

30/20

Державна фіскальна служба, його територіальні органи

1

Організаційна структура, завдання та функції органів податкової служби

1

2

Організаційне, законодавче та інформаційне забезпечення діяльності

1

3

Організація роботи щодо

- оподаткування юридичних осіб

- оподаткування фізичних осіб

- справляння місцевих, ресурсних (рентних) і неподаткових платежів

- стягнення податкової заборгованості

- валютного контролю

- податкового аудиту

- автоматизованого адміністрування податків

 

4/1

5/3

 

1

4/3

4/3

4/3

1

4

Звітність: характеристика звітності, порядок складання та подання звітності

4/2

5

Підведення підсумків практики

1

Разом:

30/20

Банківські установи

1

Організаційна структура, мета створення та основні завдання фінансово-кредитної установи

1

2

Загальна характеристика операцій банку

3/2

3

Формування ресурсної бази фінансово-кредитної установи

3/2

4

Операції банку з обслуговування платіжного обороту

4/2

5

Організація кредитної діяльності банку

3/2

6

Безготівкові розрахунки фізичних осіб

3/1

7

Робота банку по обслуговуванню готівкового обороту

3/2

8

Внутрішньобанківські операції

3/2

9

Операції банку з цінними паперами

3/2

10

Валютні операції банку

3

11

Підведення підсумків практики

1

Разом:

30/20

Страхова компанія

1

Організаційна структура, мета створення, основні завдання та функції страхової компанії

1

2

Види страхових послуг, що надає компанія. Правила страхування та документарне проходження страхової угоди

10/5

3

Основні фінансові показники діяльності страхової компанії

10/5

4

Перестрахування в страхових операціях

4

5

Маркетингова політика страхової компанії

4

6

Підведення підсумків практики

1

Разом:

30/20

Інвестиційні компанії (інвестиційні фонди)

1

Організаційна структура, мета створення, основні завдання та функції інвестиційної компанії (інвестиційного фонду)

1

2

Особливості формування інвестиційних ресурсів

2

3

Формування та управління активами

6/3

4

Організація та форми безготівкових розрахунків

4/2

5

Комісійна та комерційна діяльність компанії

3

6

Аналіз фінансової діяльності

9/4

7

Аналіз портфеля цінних паперів

4

8

Підведення підсумків практики

1

Разом:

30/20

Пенсійні фонди

1

Організаційна структура, статус і функції Головного управління Пенсійного фонду в області (районі)

3

2

Забезпечення законності діяльності Пенсійного фонду

6

3

Платіжна система виконання бюджетів

10/5

4

Інформаційні технології в діяльності Пенсійного фонду

10/5

5

Підбиття підсумків практики

1

Разом:

30/20

Суб’єкти господарювання

1

Організаційна структура, мета створення, основні завдання та функції суб’єкта підприємницької діяльності

1

2

Формування статутного фонду

3/2

3

Склад грошових надходжень і грошових видатків

3/2

4

Фінансування основного та оборотного капіталу.

Організація кредитування

3/2

5

Організація грошових розрахунків

3/2

6

Цінова політика підприємства

4/2

7

Порядок формування і розподілу прибутку

4/2

8

Порядок оподаткування діяльності

4/2

9

Організація фінансового аналізу і планування. Фінансова звітність

4

10

Підведення підсумків практики

1

Разом:

30/20

 

Список рекомендованих джерел

1. Бюджетна класифікація: Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 р. № 11 «Про бюджетну класифікацію» (із змінами).

2. Бюджетний кодекс України від 8 липня 2010 р. № 2456-VI (із змінами та доповненнями) // Режим доступу до ресурсу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2456-17.

3. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. № 436-IV (із змінами та доповненнями)// Режим доступу до ресурсу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/436-15.

4. Загородній А.Г., Вознюк Г.Л., Смовженко Т.С. Фінансовий словник (4-тє вид. випр. та доп.) – К.: Т-во «Знання», КОО; Львів; Вид-во Львів. банківського ін-ту НБУ, 2002. – 566 с.

5. Закон України «Основи законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» 14 січня 1998 № 16/98-ВР // Режим доступу до ресурсу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws.

6. Закон України «Про акціонерні товариства» від 17 вересня 2008 р. № 514-VI // Режим доступу до ресурсу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/514-17.

7. Закон України «Про аудиторську діяльність» від 22 квітня 1993 р. № 3125-XII (зі змінами і доповненнями) // Режим доступу до ресурсу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3125-12.

8. Закон України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 р. № 2121-III (із змінами та доповненнями) // Режим доступу до ресурсу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2121-14.

9. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування загальнообов'язкового державного соціального страхування та легалізації фонду оплати праці», від 28 грудня 2014 р № 77-VIII // Режим доступу до ресурсу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/77-19.

10. Закон України «Про господарські товариства» від 19 вересня 1991р. №1576 –ХІІ (із змінами та доповненнями) // Режим доступу до ресурсу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1576-12.

11. Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» № 448/96-ВР від 30 жовтня 1996 р. (із змінами та доповненнями) // Режим доступу до ресурсу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/448/96.

12. Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» № 1058-IV від 9 липня 2003 р. (із змінами та доповненнями) // Режим доступу до ресурсу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1058-15.

13. Закон України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» від 02 березня 2000 р. №1533-III (із змінами та доповненнями) // Режим доступу до ресурсу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1533-14.

14. Закон України «Про заставу», від 02 жовтня 1992 р. № 2654-XII (із змінами та доповненнями) // Режим доступу до ресурсу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2654-12.

15. Закон України «Про захист економічної конкуренції» від 11 січня 2001 р. № 2210-III (із змінами та доповненнями) // Режим доступу до ресурсу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2210-14.

16. Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» від 08 липня 2010 р. № 2464-VI (із змінами та доповненнями) // Режим доступу до ресурсу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2464-17.

17. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16 квітня 1991 р. № 959-XII (із змінами та доповненнями) // Режим доступу до ресурсу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/959-12.

18. Закон України «Про інвестиційну діяльність» від 18 вересня 1991 р. № 1561-XII (із змінами та доповненнями) // Режим доступу до ресурсу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1560-12.

19. Закон України «Про інноваційну діяльність» від 04 липня 2002 р. № 40-IV (із змінами та доповненнями) // Режим доступу до ресурсу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/40-15.

20. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21травня 1997 р. № 280/97-ВР // Режим доступу до ресурсу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80.

21. Закон України «Про Національний банк України» від 20 травня 1999 р. № 679-XIV // Режим доступу до ресурсу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/679-14.

22. Закон України «Про недержавне пенсійне забезпечення» від 09 листопада 2003 р. № 1057-IV // Режим доступу до ресурсу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1057-15.

23. Закон України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» від 26 січня 1993 р. № 2939–XII зі змінами і доповненнями // Режим доступу до ресурсу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2939-12.

24. Закон України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні» від 22 березня 2012 р. № 4618-VI // Режим доступу до ресурсу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4618-17.

25. Закон України «Про страхування» від 07 березня 1996 р. № 85/96-ВР/зі змінами і доповненнями //Режим доступу до ресурсу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws.

26. Закон України «Про фінансовий лізинг» від 16 грудня 1997 р. № 723/97–ВР (із змінами та доповненнями) // Режим доступу до ресурсу: www. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/723/97.

27. Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12 липня 2001 р. № 2664-III (із змінами та доповненнями) // Режим доступу до ресурсу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2664-14.

28. Закон України «Про цінні папери і фондовий ринок» № 3480-IV від 23 лютого 2006 р. (із змінами та доповненнями) // Режим доступу до ресурсу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3480-15.

29. Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затверджене постановою Правління Національного банку України від 21 січня 2004 р. №22. (зі змінами) // Режим доступу до ресурсу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0377-04.

30. Інструкція про ведення касових операцій банками в Україні, затверджене постановою Правління Національного банку України від 1 червня 2011 р. №174 (зі змінами) // Режим доступу до ресурсу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0790-11.

31. Інструкція про порядок відкриття та використання рахунків у національній та іноземних валютах, затверджене постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 р. №492. (зі змінами) // Режим доступу до ресурсу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1172-03.

32. Інструкція про складання Державною казначейською службою України звітності про виконання Зведеного бюджету України, Державного бюджету України і бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя. Затверджено: Наказ Державної казначейської служби України від 13.02.2012 №53.

33. Інструкція про складання органами Державної казначейської служби України фінансової та бюджетної звітності про виконання місцевих бюджетів. Затверджено: Наказ Державної казначейської служби України від 08.02.2012 №49.

34. Конституція України № 254к/96–ВР: Затверджено Верховною Радою України 28 червня 1996 р. (зі змінами і доповненнями).

35. Митний кодекс України від 13 березня 2012 р. № 4495-VI (із змінами та доповненнями) // Режим доступу до ресурсу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4495-17.

36. Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 р. № 2755-VI (із змінами та доповненнями) // Режим доступу до ресурсу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.

37. Положення про організацію практики здобувачів вищої освіти (ПОЛ СУЯ 2015).

38. Порядок казначейського обслуговування державного бюджету за витратами Затверджено: Наказ Міністерства фінансів України від 24 грудня 2012 р. № 1407. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17 січня 2013 р. за № 130/22662 // Режим доступу до ресурсу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0130-13.

39. Порядок казначейського обслуговування доходів та інших надходжень державного бюджету. Затверджено: Наказ Міністерства фінансів України від 29 січня 2013 р. № 43. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19 лютого 2013 р. за № 291/2282314 // Режим доступу до ресурсу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0291-13.

40. Порядок складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів. Затверджено: Наказ Міністерства фінансів України від 24 січня 2012 р. № 44. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 9 лютого 2012 р. за № 196/20509.

41. Порядок складання, розгляду, затвердження та основні вимоги до виконання кошторисів бюджетних установ. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. № 228 // Єдиний державний реєстр нормативно-правових актів. – 2002. – № 21731.

42. Порядок формування Єдиного реєстру розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів. Затверджено: Наказ Міністерства фінансів України від 22 грудня 2011 р. № 1691. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12 січня 2012 р. за № 33/20346.

43. Постанова КМУ «Про Державну фіскальну службу України» від 21 травня 2014 р. № 236 (зі змінами) // Режим доступу до ресурсу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/236-2014-п.

44. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. № 435-IV (із змінами та доповненнями) // Режим доступу до ресурсу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!