Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 5066 Методичні рекомендації з організації та проходження переддипломної практики з курсу Маркетинг, КНУТД

Методичні рекомендації з організації та проходження переддипломної практики з навчальної дисципліни Маркетинг, КНУТД

« Назад

Міністерство освіти і науки України

Київський національний університет технологій та дизайну

 

Методичні рекомендації з організації та проходження переддипломної практикиз курсу Маркетинг

(для студентів ОКР магістр, спеціальності 8.03050701 «Маркетинг»)

 

Черкаси

 

Практична підготовка студентів Університету поділяється на види:

- навчальна практика (ознайомча, мовна, практичні заняття для отримання первинних професійних умінь та навичок тощо);

- виробнича практика (конструкторська, технологічна, економічна, експлуатаційна, педагогічна, переддипломна, науково-дослідна, науково-педагогічна тощо);

Навчальна практика

Метою навчальної практики є ознайомлення та формування у студентів достатнього уявлення про обрану спеціальність, значення та перспективи їх майбутньої діяльності; поглиблення та закріплення теоретичних знань; набуття первинних навичок професійної діяльності, в окремих випадках – оволодіння робітничою професією з числа спеціальностей відповідної галузі.

Навчальна практика проводиться на базі галузевих підприємств, у наукових установах відповідно до профілю спеціальності, а також у вигляді практичних і теоретичних занять у навчальних та науково-дослідних лабораторіях Університету.

Виробнича практика

Метою виробничою практики є закріплення та поглиблення теоретичних знань, практичних навичок, отриманих в Університеті, шляхом вивчення умов виробництва, закріплення і розвитку проектно-конструкторських, розрахункових, дослідницьких, адміністративних, мистецьких вмінь та навичок; використання отриманих знань при вирішенні певних технічних, економічних, мистецьких та інших задач, а також збір фактичного матеріалу для виконання курсових проектів (робіт) та дипломного проектування.

На час виробничої практики студентам забезпечуються робочі місця, безпечні та нешкідливі умови праці.

Переддипломна практика для студентів 2 курсу заочної форми навчання спеціальності «Маркетинг» КНУТД є складовою частиною навчального процесу: вона передбачена навчальним планом і базується на чинних засадах державного регулювання проходження практики. Зміст переддипломної практики визначається сучасними вимогами до підготовки фахівців (спеціалістів, магістрів) за спеціальністю «Маркетинг» у відповідності з потребами забезпечення суб’єктів господарської діяльності маркетолога.

Переддипломна практика на останньому курсі (семестрі) навчання складається з двох складових: виробничої та науково-педагогічної.

Тривалість практики – чотири тижні (по два на кожен вид).

Проходження виробничої переддипломної практики відображається студентами у щоденнику, в якому керівник практики від підприємства (установи чи організації) дає характеристику студенту, оцінює його сумлінність, дисциплінованість, ставлення до виконання обов’язків, рівень засвоєння знань згідно програми практики.

Проходження науково-педагогічної практики відображається у Завданні на проходження науково-педагогічної практики (додаток А).

Мета і завдання науково-педагогічної практики

Мета переддипломної практики – поглибити та закріпити теоретичні знання з усіх навчальних курсів освітньої програми, оволодіти сучасними методами, формами організації, розрахунково-аналітичними операціями, управлінськими процедурами та технічними засобами виконання робіт у майбутній сфері діяльності, зібрати фактичний матеріал для виконання дипломного проекту (роботи).

У період її проходження на базі одержаних під час навчання знань формуються професійні уміння і навички для підготовки та прийняття самостійно обґрунтованих організаційно-економічних рішень у реальних умовах господарювання, розвиваються потреби у постійному підвищенні інтелектуального потенціалу і творчих здібностей студентів.

В межах переддипломної практики організовується науково-педагогічна практика, як її обов’язкова складова.

Науково-педагогічна практика є обов’язковим компонентом освітньо-наукової програми здобуття ступеня вищої освіти «магістр» з відповідної спеціальності і має на меті набуття студентом професійних навичок та вмінь науково-педагогічного працівника. Набуття практичних умінь і навичок здійснювати підготовку навчально-методичного забезпечення і проведення лекційних, семінарських, практичних занять, організації самостійної роботи студентів відбуваються під час проходження практики у межах професійно орієнтованих дисциплін підготовки фахівців.

Науково-педагогічна практика є важливою складовою освітньо-наукової програми магістра та включає в себе дві складові: науково-дослідну та педагогічну.

Основною метою науково-дослідної складової практики є виконання досліджень за темою магістерської дисертації. Задачами науково-дослідної складової практики є отримання навичок самостійної дослідницької роботи, підготовка матеріалів за темою дипломної магістерської роботи у вигляді звіту з практики, бібліографічних та патентних досліджень.

Мета педагогічної складової практики – формування первинних навичок і вмінь здійснення педагогічної діяльності. Задачами педагогічної складової практики є формування практичних знань про організацію навчального процесу в Університеті; надбання навичок підготовки методичної документації та самостійне проведення занять зі студентами.

В період проходження науково-педагогічної практики студенти:

– ознайомлюються з науково-інформаційними джерелами за обраним напрямом досліджень, виявляють наукову проблематику та формують бібліографію;

– займаються підготовкою та публікацією наукової статті за обраним напрямом досліджень, тексту доповіді (виступу) для участі у науковій конференції за обраною проблематикою;

– організовують проведення позааудиторного заходу (бесіда, диспут, дискусія, круглий стіл, семінар, майстер-клас);

– беруть участь в розробці спільних проектів з аспірантами відповідних кафедр за тематикою науково-дослідної роботи кафедри);

– беруть участь у підготовці певного модулю лекцій (практичних занять) з дисципліни в Power Point / або структурування лекцій в схеми, таблиці, рисунки / або розробка (підготовка) ситуацій, ділових ігор, case-study (кейс-методів), тімбілдінг;

– беруть участь у розробці методичних вказівок з дисципліни або окремих її складових – завдань до контрольної, самостійної та індивідуальної робіт, тестових завдань);

– проводять лекції та практичні (семінарські) заняття з дисципліни в аудиторії під керівництвом викладача;

– займаються підготовкою і написанням однієї з тем лекцій, практичного (семінарського) заняття з відповідної дисципліни;

– готують та захищають звіти з практики.

Результатом проходження практики має стати отримання наукових, науково-методичних результатів та педагогічних навичок, які будуть використані в подальших наукових дослідженнях студента, на підставі яких буде уточнено мету, об’єкт, предмет подальших досліджень за темою дипломної магістерської дисертації та будуть покладені в основу виконання його дослідження.

Основним документом, що підтверджує виконання студентом програми науково-педагогічної практики, є письмовий звіт. Зміст звіту повинен розкривати знання й уміння студента, набуті ним у вирішенні питань, визначених метою та завданням практики.

У звіті з науково-педагогічної практики повинні бути відображені такі основні елементи:

– обґрунтування затвердженої теми магістерської дисертації, її актуальність, об’єкт дослідження, цілі та завдання, інформаційне забезпечення, проведення наукового дослідження;

– підготовка та публікація статті за результатами наукового дослідження, за обраною тематикою або проведення інших видів робіт, що передбачає навчальний план відповідної магістерської програми;

– підготовка двох тез доповідей на конференціях за тематикою дослідження, в т.ч. одні – англійською мовою;

– аналіз науково-інформаційних джерел за обраним напрямом досліджень та оформлення бібліографічного списку за темою магістерської роботи. Вимоги до оформлення бібліографії наведені в Положенні про дипломну магістерську роботу (проект).

– розробка і та результати проведення позааудиторного заходу;

– розроблення методичних вказівок (частково) щодо виконання навчальних програм з обраної дисципліни: контрольної, самостійної роботи, тестових завдань, розробка бальної оцінки знань згідно з кредитно-модульною системою;

– підготовка та проведення однієї з лекцій або одного з практичних (семінарських, лабораторних) занять з обраної дисципліни.

В додатках повинна бути представлена ксерокопія статей, патентів, довідок про участь у наукових конференціях, міжнародних або творчих професійних всеукраїнських конкурсах, розрахунків ефективності від впровадження результатів, актів впровадження результатів дослідження.

Основною базою науково-педагогічної практики магістра є кафедра, в межах якої формуються наукові напрями дослідження, зароджуються та функціонують наукові школи, проблемні групи та наукові гуртки тощо.

Для безпосереднього керівництва практикою кожного студента випускаюча кафедра призначає наукового керівника з числа викладачів тільки з науковим ступенем доктора або кандидата наук, який, як правило, поєднує ці обов’язки з обов’язками наукового керівника дипломної магістерської роботи студента.

Мета та завдання виробничої практики

Метою проходження переддипломної (виробничої) практики на підприємстві, з яким укладено договір, є ознайомлення із сучасними формами ведення маркетингової діяльності, системою і механізмами забезпечення стабільної діяльності підприємства в мінливих ринкових умовах, підготуватися до самостійної роботи на посадах, що потребують кваліфікації спеціаліста з маркетингу.

Основними завданнями переддипломної виробничої практики є:

- визначення актуальності теми дипломної роботи; •

- огляд наукової літератури з теми дипломної роботи; •

- ознайомлення з організацією, структурою і перспективами розвитку бази практики, управлінням маркетингом, рекламною діяльністю; •

- опанування існуючої практики виконання функцій у підрозділах бази практики, де студент проходитиме практику; •

- формування навичок реалізації рекламних і РR-кампаній; •

- самостійне виконання завдань, передбачених програмою практики в певних підрозділах; •

- збирання матеріалів для написання дипломної роботи, їх обробка і аналіз.

Вивчення економічних та організаційних питань маркетингу підприємства повинно здійснюватись у логічній послідовності, супроводжуючись обґрунтуванням теоретичних аспектів розрахунково-аналітичними даними розвитку та динамікою підприємства протягом не менше трьох останніх років.

Структура та зміст звітупереддипломної практики

Результатом проходження переддипломної практики є письмовий звіт студента та зібраний матеріал для написання дипломної (магістерської) роботи. До звіту додається оформлений щоденник (підшивається перед титульним листом).

Звіт обсягом 45-60 сторінок має бути надрукований (написаний) на окремих аркушах паперу формату А4, пронумерований та переплетений. Копії документів, форми звітності розміщуються в кінці звіту у додатках. У звіті повинен бути список тих матеріалів (у вигляді списку використаних джерел), які були використані при підготовці звіту (закони, підзаконні акти, методичні вказівки, інструкції, різні положення та розпорядження тощо).

Якщо студент не виконав програми практики, негативно оцінений керівником практики від виробництва або отримав при захисті незадовільну оцінку, то він проходить практику повторно, або відраховується з числа студентів вищого навчального закладу.

Звіт практики повинен містити:

ЩОДЕННИК ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ (підшитий)

ТИТУЛЬНИЙ ЛИСТ

ЗМІСТ

ВСТУП (вказати значення і підвиди практик, їх мету та завдання, бази проходження практики)

РОЗДІЛ 1. Науково-педагогічна практика (прикладається заповнений та підписаний бланк Завдання на проходження науково-педагогічної практики (додаток А) та всі підготовлені студентом-магістрантом методичні матеріали з обраної теми обраної навчальної дисципліни (розроблену лекцію (в т.ч. її презентацію) і план семінарського заняття, запропоновані теми рефератів та методичне забезпечення їх написання чи інших видів самостійної роботи за даною темою, комплект розроблених матеріалів з поточного контролю знань (тести, кейси, задачі, ситуаційні завдання тощо) та методичних вказівок з їх виконання, а також критерії оцінювання виконаних завдань за 100-бальною шкалою).

РОЗДІЛ 2. Виробнича практика:

1.1. Загальна характеристика підприємства.

1.2. Аналіз основних техніко-економічних показників діяльності підприємства, специфіка діяльності його маркетингових служб.

1.3. Організація, методи, аналіз маркетингових досліджень

1.4. Товарна, цінова, збутова та комунікаійна політика підприємства.

1.5. Аналіз досліджуваного напряму діяльності підприємства у відповідності до теми магістерської роботи та виявлення проблем з даного дослідження.

1.6. Напрями удосконалення маркетингової діяльності підприємства на перспективу.

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

Титульну сторінку потрібно подати у друкованому вигляді і оформити за зразком, поданим у додатку Б. На титульній сторінці має бути печатка підприємства і підпис керівника практики від підприємства із зазначенням займаної ним посади.

Зміст подають на початку звіту з найменуванням та номерами початкових сторінок усіх розділів, підрозділів і пунктів (якщо вони мають назву), зокрема, вступу, висновків, додатків тощо.

У вступі (обсяг 2-3 сторінки) потрібно обґрунтувати мету та основні завдання проходження переддипломної (виробничої та науково-педагогічної) практик. Також необхідно коротко торкнутися змісту кожного з розділів звіту, охарактеризувати основні джерела даних, які будуть використовуватись при написанні звіту практики.

Основна частина звіту переддипломної практики передбачає поглиблений розгляд визначених двох розділів. Кожен розділ починають із нової сторінки.

Наприкінці звіту студент повинен зробити загальні висновки (обсяг 4–5 сторінок): підвести підсумки проходження переддипломної практики, визначити значення досліджуваного підприємства.

У кінці наводять список використаних джерел та додатки.

Список використаних джерел повинен складатися з найменувань не менше 25 – 30 позицій.

У разі потреби для повноти представлення результатів виробничої переддипломної практики до додатків можна включити допоміжний матеріал:

- таблиці допоміжних цифрових даних;

- звітні, статистичні та бухгалтерські матеріали діяльності підприємства;

- ілюстрації допоміжного характеру тощо.

Усі розділи звіту від вступу до закінчення повинні бути зв’язані між собою, доповнювати і поглиблювати один одного.

Вимоги до написання та оформлення звіту переддипломної практики

Матеріал, представлений у звіті виробничої переддипломної практики повинен мати чітку структуру та логічну послідовність, містити фактичні дані та розрахунки і обґрунтованість рекомендацій. Звіт виконується без скорочення слів, з використанням лише загальноприйнятої абревіатури, а стиль написання повинен бути науковий.

При написанні звіту виробничої переддипломної практики необхідно дотримуватись нормативно встановлених правил оформлення тексту, таблиць, формул, розрахунків, схем, діаграм та графіків.

Кількість рядків на одній сторінці – 30 – 35. Текст звіту повинен бути надрукований або написаний з обов’язковим додержанням таких полів: ліве – 25 мм, праве – 10 мм, верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм.

Абзацний відступ має бути однаковим по всій роботі і дорівнювати п’яти знакам (приблизно 1,3–1,5 см).

При комп’ютерному наборі тексту слід використовувати шрифт Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5. Шрифт друку повинен бути чітким і чорного кольору.

Звіт також може бути написаний власноруч акуратним та зрозумілим почерком. Щільність написання має бути однаковою та наближатися до друкованого тексту.

Текст основної частини звіту поділяють на розділи, підрозділи, пункти та підпункти.

Заголовки структурних частин звіту виробничої переддипломної практики “ЗМІСТ”, “ВСТУП”, “РОЗДІЛ”, “ВИСНОВКИ”, “СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ”, “ДОДАТКИ” друкують великими літерами симетрично до тексту. Заголовки підрозділів – маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Крапку в кінці заголовка розділу і підрозділу не ставлять. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою. Заголовки пунктів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу в розрядці в підбір до тексту. В кінці таким чином надрукованого заголовка пункту ставиться крапка.

Кожну структурну частину звіту практики починають з нової сторінки.

До загального обсягу звіту входять список використаних джерел, таблиці та рисунки, які повністю займають площу сторінки.

Всі сторінки звіту виробничо-переддипломної практики підлягають нумерації на загальних засадах. Титульна сторінка входить до загальної нумерації роботи, але номер на ній не ставиться.

Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, рисунків, таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака №. Номер сторінки ставлять у правому верхньому кутку сторінки без крапки в кінці.

Такі структурні частини звіту як зміст, вступ, висновки, список використаних джерел не мають порядкового номера. Номер розділу ставлять після слова “РОЗДІЛ”, після номера крапку не ставлять. Потім з нового рядка друкують заголовок розділу.

Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, між якими ставлять крапку. В кінці номера підрозділу повинна стояти крапка, наприклад: “2.3.” (третій підрозділ другого розділу). Потім у тому ж рядку йде заголовок підрозділу.

Всі розрахунки і формули, що використовуються, повинні супроводжуватись необхідними поясненнями. Кожна таблиця, схема, діаграма, графік повинна мати назву, посилання на джерела їх використання, одиниці виміру величин і бути пронумерованими.

Правила оформлення ілюстрацій, таблиць та формул

Ілюстрації (фотографії, креслення, схеми, графіки, діаграми, карти) і таблиці слід подавати у звіті практики безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці. Ілюстрації і таблиці, розміщені на окремих сторінках звіту, включають до загальної нумерації сторінок.

Ілюстрації позначають словом “Рис.” і нумерують послідовно в межах розділу, за винятком ілюстрацій, поданих у додатках.

Номер ілюстрації складається з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка. Назви ілюстрації розміщують після їхніх номерів. За потреби ілюстрації доповнюють пояснювальними даними (підрисунковий підпис).

Наприклад: Рис. 1.5. Схема кругопотоку ресурсів, продуктів і доходів:

1) фірми;

2) ринок ресурсів;

3) домогосподарства;

4) ринок продуктів.

Таблиці нумеруються послідовно (за винятком таблиць, поданих у додатках) у межах розділу. У правому верхньому куті над відповідним заголовком таблиці розміщують напис “Таблиця” із зазначенням її номера. Номер таблиці складається з номера розділу і порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка, наприклад: “Таблиця 1.2.” (друга таблиця першого розділу). Якщо у звіті практики одна таблиця, її нумерують за загальними правилами.

Приклад побудови таблиці

Таблиця (номер)

Назва таблиці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При перенесенні частини таблиці на інший аркуш (сторінку) слово “Таблиця” і номер її вказують один раз справа над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть слова “Продовження табл.” і вказують номер таблиці, наприклад “Продовження табл. 1.2”.

Назву таблиці розміщують над нею і друкують симетрично до тексту.

Формули у звіті нумеруються у межах розділу. Номер формули складається з номера розділу і порядкового номера формули в розділі, між якими ставиться крапка. Номери пишуться біля правого берега аркуша в одному рядку з відповідною формулою в круглих дужках, наприклад: (2.1) (перша формула другого розділу).

Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів треба подавати безпосередньо під формулою у послідовності, в якій вони дані у формулі. Значення кожного символу та числового коефіцієнта записують з нового рядка. Перший рядок пояснення починають зі слова “де” без двокрапки.

Додатки оформляють як продовження звіту виробничої переддипломної практики на наступних її сторінках, розміщуючи їх у порядку появи посилань у тексті звіту. Кожен додаток починають з нової сторінки. Їм дають заголовки, зазначені угорі малими літерами з першої великої симетрично стосовно тексту сторінки. Справа над заголовком малими літерами з першої великої друкується слово “Додаток __” і велика літера, що позначає додаток.

Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком Ї, Є, І, Й, О, Ч, Г, Ь, наприклад, додаток А, додаток Б. Єдиний додаток позначається як додаток А.

Ілюстрації, таблиці і формули, розміщені в додатках, нумерують у межах кожного додатка, наприклад: рис. Д.1.2 – другий рисунок першого розділу додатка Д; формула (А.1) – перша формула додатка А.

У тексті звіту кожна цитата повинна мати посилання на джерело використання. Посилання на джерело роблять в тексті звіту практики, зазначаючи у відповідних місцях у квадратних дужках цифру, яка відповідає порядковому номеру цього джерела у списку літератури, і відповідну сторінку.

Наприклад: [7, с.24], де 7 – порядковий номер цитованого джерела у загальному списку літератури, 24 – сторінка, на якій знаходиться використана інформація. Допускається наводити посилання у виносках, при цьому його оформлення має відповідати бібліографічному опису за переліком посилань із зазначенням номера.

Приклад: цитата в тексті: “...згідно з прогнозами ради НБУ, інфляція цього року не перевищить 9%, а наступного – 7%.

Посилання на ілюстрації та формули звіту вказують порядковим номером ілюстрації чи формули – останній беруть у дужки, наприклад, рис.1.2, у формулі (2.1).

На всі таблиці звіту повинні бути посилання в тексті, при цьому слово “таблиця” пишуть скорочено, наприклад: “... в табл. 1.2”. у повторних посиланнях вживають скорочено слово “дивись”, наприклад: “див. табл. 1.3”.

Відповідне подання виноски (подається вкінці сторінки):

Задерей Н. Курс на ланцюгу // Галицькі контракти. – 2004. – № 38. – С. 20 – 21.

При складанні списку використаних джерел необхідно дотримуватись нормативних бібліографічних вимог. Порядок подання джерел: Конституція України, кодекси, закони України, укази Президента України, постанови Верховної Ради і Кабінету Міністрів України та інші нормативно-правові документи, інші джерела в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків, у тому числі статут та інші документи підприємства та Інтернет-адреси.

Список використаних джерелпотрібно оформляти у відповідності з такими вимогами, а саме: прізвище та ініціали автора, назва книги, місто видання, назва видавництва, рік видання, кількість сторінок. Наприклад:

Економіка підприємства: Навч. посіб. / За ред. А.В. Шегди. – К.: Знання, 2006. – 614 с.

Макаровська Т.П., Бондар Н. М. Економіка підприємства: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. – К.: МАУП, 2003. – 304 с.

Хрущ Н., Приступа Л. Аналіз та оцінка рівня прибутковості фінансових ресурсів підприємства // Економіст. – 2007. – № 7. – С. 28 – 31.

Критерії оцінювання виробничої переддипломної практики

За результатами захисту виставляють диференційовану оцінку, яку заносять до заліково-екзаменаційної відомості і залікової книжки студента за підписом керівника практики від кафедри бізнес-економіки.

Критерії оцінювання такі:

- оцінювання практики керівником науково-педагогічної практики (30 балів);

- оцінювання виробничої практики керівником (30 балів);

- вичерпність і правильність виконання завдань практики та якість оформлення звіту (10 балів);

- захист студентом звіту практики (30 балів).

Таблиця 2

Шкала оцінювання переддипломної практики

Бали

ECTS

Національна

Код

Прописом

90-100

А

5

Відмінно

81-89

B

4

Добре

71-80

C

4

Добре

61-70

D

3

Задовільно

51-60

E

3

Задовільно

50 і менше

FX

2

Незадовільно

не з’явився

 

1

Не з’явився

Студента, який не здав звіту про практику або отримав на захисті незадовільну оцінку, направляють на практику повторно. Студент, який вдруге отримав негативну оцінку з практики, відраховується з університету. Підсумки проведення кожної практики обговорюються на засіданні кафедри.

Додаток А

Завдання на проходження науково-педагогічної практики

студента(ки) ____ курсу другого(магістерського) рівня вищої освіти заочної форми навчання спеціальності «Маркетинг» групи МгЗМР-15(л)

Прізвище, ім’я та по батькові

Завдання за планом

Термін виконання

Фактичне виконання

Підпис наукового керівника

1. Підготовка певного модулю лекцій (практичних (семінарських) занять) з дисципліни в Power Point / або структурування лекцій в схеми, таблиці, рисунки / або розробка (підготовка) ситуацій, ділових ігор, case-study (кейс-методів), тімбілдінг

 

 

 

2. Проведення лекції чи практичного заняття з дисципліни в аудиторії

 

 

 

3. Написання однієї з тем лекцій (практичного (семінарського) заняття) з відповідної дисципліни

 

 

 

4. Розробка методичних вказівок (відповідної частини) з дисципліни (до контрольної, самостійної та індивідуальної роботи, тестових завдань)

 

 

 

5. Методична розробка і проведення позааудиторного заходу (бесіда, диспут, дискусія, круглий стіл, проект, участь в розробці спільних проектів з аспірантами відповідних кафедр за тематикою науково-дослідної роботи кафедри )

 

 

 

1. Розробка завдання на магістерську роботу та плану роботи магістра. Узгодження їх з науковим керівником магістерської роботи.

 

 

 

2. Складання графіку виконання магістерської роботи

 

 

 

3. Оформлення звіту з практики

 

 

 

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!