Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 5063 Методичні вказівки з курсу Забезпечення виконання зобов’язань, КУТЕП

Методичні вказівки програми залікового кредиту з курсу Забезпечення виконання зобов’язань, КУТЕП

« Назад

Київський університет туризму, економіки і права

Юридичний факультет

Кафедра цивільного права та правового забезпечення туризму

 

Методичні вказівки з курсу Забезпечення виконання зобов’язань

Робоча програма залікового кредиту для студентів магістратури напряму підготовки «Право»

Денної форми навчання

(кредитно-модульна система організації навчального процесу)

 

Київ – 2011


ОПИС ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ

Актуальні проблеми зобов’язального права

Курс: підготовка (бакалаврів, магістрів, підвищення кваліфікації)

Напрям, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

Кількість кредитів

ECTS: 2 кредити.

Модулів: 2.

Змістових модулів: 2

Загальна кількість годин: 72.

Тижневих годин – 2:

Аудиторних – 34;

самостійна – 31;

індивідуальних – 7.

Шифр та назва напрямку «Право» 6.030401

Освітньо-кваліфікаційний рівень: магістр, термін навчання 1,5 роки.

 

Актуальні проблеми зобов’язального права є нормативною дисципліною.

Рік підготовки: п’ятий.

Семестр: 1.

Лекції (теоретична підготовка): 18 годин на потік.

Семінари: 16 годин на групу.

Самостійна робота: 31 години.

Індивідуальна робота: 7 годин.

Вид контролю: ПМК.

МЕТА І ЗАВДАННЯ ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ, ЇЇ МІСЦЕ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

Особливе місце в цивільному праві України займають зобов’язальні відносини. Згідно Цивільного кодексу України цивільно-правовий договір виступає основним і переважним джерелом правового регулювання цивільних відносин.

З огляду на це, кафедра цивільного права та правового забезпечення туризму вважає за доцільне впровадження в процес підготовки магістрів права спецкурсу “Актуальні проблеми зобов’язального права”.

Зобов’язальне право є невід’ємною частиною цивільного права.

Програма складена у відповідності з законодавством України, відповідає системі Цивільного кодексу України.

В результаті вивчення курсу „Актуальні проблеми зобов’язального права” студенти повинні:

- знати джерела, основні принципи та систему зобов’язального права;

- ознайомитися з практикою застосування договорів, перспективами та основними напрямами розвитку зобов’язального права;

- вміти застосовувати одержані знання в процесі роботи за юридичною спеціальністю з метою захисту інтересів української держави в цілому та окремих учасників цивільних правовідносин.

Спецкурс “Актуальні проблеми зобов’язального права” розрахований на студентів магістратури спеціалізації «Цивільне і трудове право» і має на меті поглиблене вивчення такого важливого інституту цивільного права як договірне право, яке становить серцевину цивільного права як галузь українського права, норми якого регулюють розгалужену систему відносин майнового обороту.

Спецкурс має такі міждисциплінарні зв’язки, зокрема, з таких інститутів: цивільне права, право власності, спадкове право, житлове право, право інтелектуальної власності, право соціального забезпечення в частині майнових прав на результати інтелектуальної власності.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ

“Актуальні проблеми зобов’язального права”

Розподіл навчальних годин (денна форма навчання)

З / п

Назва теми

Всього

Лекції

Семінарські заняття

Індивідуаль-на робота

Самостійна робота

Форма контролю

Змістовий модуль № 1

1

1.

Загальна характеристика зобов’язального права

7

2

2

 

3

Задача, тест, контрольна робота, реферат (доповідь),

практична робота

22.

Актуальні проблеми договорів, які опосередковують перехід права власності

10

3

2

1

4

33.

Актуальні проблеми договорів, які опосередковують передачу права володіння і користування майном

7

2

2

1

2

44.

Актуальні проблеми договорів про виконання робіт

10

3

2

1

4

Змістовий модуль № 2

55.

Актуальні проблеми договорів про надання послуг

10

2

2

1

5

Задача, тест, контрольна робота, реферат (доповідь),практична

робота

 

66.

Відповідальність за порушення договірних зобов’язань

9

2

2

1

4

.7.

Цивільно-правові проблеми договірного права

9

2

2

1

4

88.

Науково-практична конференція (круглий стіл)

10

2

2

1

5

Підсумковий модульний контроль

 

ВСЬОГО:

72

18

16

7

31

 

СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ЗЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ

“Актуальні проблеми зобов’язального права”

№ з / п

Вид роботи

Оцінка

Максимальна кількість балів

1.

Виступ на семінарському занятті: усні відповіді (підготовка до семінарських занять)

1-5

35

2.

Написання тестових завдань, контрольна робота

0,25

5

3.

Вирішення ситуаційних задач, підготовка проектів договорів

1-2

14

4.

Індивідуальні завдання (реферати, доповіді)

1-6

6

5.

Участь та виступ на науково-практичній конференції (круглому столі)

1-20

20

6.

ПМК

1-20

20

 

Всього:

 

100

ШКАЛА ПЕРЕВЕДЕННЯ ДАНИХ 100-БАЛЬНОЇ ШКАЛИ ОЦІНЮВАННЯ У 4-Х БАЛЬНУ ТА ШКАЛУ ECTS

За шкалоюECTS

За 4- бальною шкалою

За шкалою навчальногозакладу

А

Відмінно

90-100

В

Дуже добре

85-89

С

Добре

75-84

D

Задовільно

70-74

Е

Достатньо

60-69

FX

Незадовільно з можливістю повторного складання, необхідно виконати певну додаткову роботу для успішного складання

35-59

F

Незадовільно з обов’язковим повторним курсом, повторне вивчення дисципліни

1-34

РОБОЧА ПРОГРАМА

Зміст лекцій курсу (денна форма навчання)

Змістовий модуль № 1

 

Тема 1: Загальна характеристика зобов’язального права

 

(2години)

1. Загальні положення про зобов'язання.

2. Поняття виконання зобов'язань.

3. Загальна характеристика способів забезпечення виконання зобов'язань.

4. Загальні положення про цивільно-правовий договір.

5. Укладення, зміна і розірвання договору.

Література: 2, 9, 15, 20, 21, 43, 50, 51.

 

Тема 2: Актуальні проблеми договорів, які опосередковують перехід права власності

 

(3 години)

1. Загальна характеристика договорів, які опосередковують перехід права власності (договори купівлі-продажу, поставка, міна, дарування, рента, довічне утримання, догляд).

2. Цивільно-правові проблеми договорів, які опосередковують перехід права власності.

3. Відповідальність за порушення договірних відносин.

4. Судова практика щодо порушення договірних зобов’язань.

Література: 2, 5, 7, 9, 10, 18, 20, 22, 32, 38, 42, 44, 51.

 

Тема 3: Актуальні проблеми договорів, які опосередковують передачу права володіння і користування майном

 

(2 години)

1. Загальна характеристика договорів, які опосередковують передачу права володіння і користування майном (договори найму (оренди), лізингу, позички, прокату).

2. Цивільно-правові проблеми договорів, які опосередковують передачу права володіння і користування майном.

3. Відповідальність за порушення договірних відносин.

4. Судова практика щодо порушення договірних зобов’язань.

Література: 9, 10, 18, 20, 25, 32, 38, 49, 50, 51.

 

Тема 4: Актуальні проблеми договорів про виконання робіт

 

(3 години)

1. Загальна характеристика договорів про виконання робіт (договори підряду, договір на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт).

2. Цивільно-правові проблеми договорівпро виконання робіт.

3. Відповідальність за порушення договірних відносин.

4. Судова практика щодо порушення договірних зобов’язань.

Література: 10, 20, 23, 24, 32, 42, 49, 51.

Змістовий модуль № 2

 

Тема 5: Актуальні проблеми договорів про надання послуг

 

(3 години)

1. Загальна характеристика договорів про надання послуг (договір про надання послуг, перевезення, чартер зберігання, охорона, страхування, доручення, комісія, агентський договір, управління майном, позика, господарський договір, комерційна концесія, договори банківського вкладу, рахунку.

2. Цивільно-правові проблеми договорівпро надання послуг.

3. Відповідальність за порушення договірних відносин.

4. Судова практика щодо порушення договірних зобов’язань.

Література:1, 2, 3, 5, 9, 10, 14, 20, 50, 51.

 

Тема 6: Відповідальність за порушення зобов’язань

 

(2 години)

1. Порушення зобов’язання та його правові наслідки.

2. Заходи цивільно-правової відповідальності.

3. Суб’єкт цивільно-правової відповідальності за порушення зобов’язань.

4. Підстави та умови цивільно-правової відповідальності.

5. Відшкодування збитків і моральної шкоди.

6. Підстави звільнення від відповідальності за порушення зобов’язання.

Література:12, 13, 15, 20, 48, 50, 51.

 

Тема 7: Цивільно-правові проблеми договірного права

 

(2 години)

1. Основні тенденції розвитку договірного права на сучасному етапі.

2. Цивільно-правові проблеми договірного права.

3. Становлення та розвиток договірного права України.

Література: 2, 3, 4, 6, 13, 20, 21, 23, 27, 31, 34, 37, 43, 44.

ЗМІСТ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ ТА ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

(денна форма навчання)

 

Семінарське заняття № 1. Загальні положення про зобов'язання. Виконання зобов'язань. Способи забезпечення виконання зобов'язань. Припинення зобов'язань

 

(2 години)

План семінарського заняття

Теоретична частина:

1. Поняття зобов’язального права. Особливості зобов’язального права як підгалузі цивільного права.

2. Принципи виконання зобов’язання.

3. Структура зобов’язального права.

4. Види зобов’язань в цивільному праві.

5. Заміна осіб зобов’язання.

6. Способи забезпечення виконання зобов’язання.

7. Підстави припинення зобов’язання.

Рекомендована література: 2, 6, 8, 9, 11, 13, 20, 24, 33, 37, 38, 39, 43, 51.

Питання для самоконтролю

1. Поняття зобов’язання?

2. Яке місце займає зобов’язальне право в цивільному праві?

3. Назвіть принципи виконання зобов’язань?

4. Чим відрізняються солідарні зобов’язання від дольових?

5. Які зобов’язання називаються субсидіарними?

6. Що таке цесія?

7. Яким чином можна замінити кредитора та боржника в зобов’язанні?

8. Назвіть способи забезпечення виконання зобов’язань?

9. В чому відмінність завдатку від авансу?

10. Перерахуйте підстави припинення зобов’язання?

Практичні завдання:

Задача 1

Між продавцем і покупцем було укладено договір купівлі-продажу жилого будинку. Договір був нотаріально посвідчений та зареєстрований. Продавець зобов’язався звільнити помешкання в місячний строк та виписатися з нього, але своє зобов’язання не виконав, посилаючись на те, що у нього немає іншого помешкання, де він міг би жити.

Покупець звернувся за порадою до юридичного консультанта, який роз’яснив йому, що він не має права вимагати виселення продавця, адже внаслідок цього буде порушено конституційне право останнього на житло. Консультант порадив покупцеві примусово взяти з будинку яку-небудь цінну річ і не віддавати її продавцеві до тих пір, поки той не звільнить помешкання.

Дайте правову оцінку консультації? Чи виникло у покупця право на притримання речі? Яким чином покупець може задовольнити свої законні інтереси?

Задача 2

Магазин електроніки відмовився продати Іваненку виставлений на вітрині ноутбук, пояснивши, що ноутбук тримають на вітрині в рекламних цілях, на складі магазину таких комп’ютерів більше немає і придбати його Іваненко зможе лише через три місяці, коли від виробника надійде нова партія аналогічного товару.

Чи правомірні дії магазину? Чи порушені права та законні інтереси Іваненка? Якщо так, як Іваненку їх захистити?

Задача 3

Телєгін здав квиток у касу аеропорту, оскільки літак, на якому він повинний був летіти з Харкова в Київ затримався на три години і він вже не встигав зробити пересадку на рейс Київ — Анталія в Борисполі, де йому було заброньовано місце. При цьому він вимагав відшкодувати не тільки вартість квитка, але й заплатити штраф, передбачений у транспортному статуті, а також вартість туристичної путівки в Анталію, купленої в туристичній агенції “Гамалія”, і відшкодувати моральний збиток. Адміністрація аеропорту відмовилася платити, мотивуючи це тим, що затримка вильоту відбулася через страйк заправників палива, а не з вини адміністрації аеропорту.

Чи підлягає задоволенню вимога пасажира Телєгіна? Чи зміниться рішення задачі, якби затримка відбулася через відсутність палива або технічної несправності літака?

Задача 4

Позивач найняв адвоката для ведення справи в господарському суді. Після кількох судових засідань адвокат уклав з відповідачем мирову угоду, яка була затверджена ухвалою суду, а провадження у справі припинене. Умови мирової угоди позивача не задовольнили. Позивач подав інший позов про стягнення збитків з адвоката, відповідача і господарського суду солідарно, обґрунтовуючи свої вимоги тим, що не надавав адвокатові повноважень на підписання мирової угоди, чого суд не перевірив.

Чи правомірні вимоги Позивача? Чи зобов’язує Позивача мирова угода, укладена Адвокатом? Як слід Позивачеві захищати свої інтереси? Вирішіть справу.

Індивідуальна робота:

Реферативні доповіді:

1. Порівняльна характеристика Цивільного кодексу Російської Федерації з Цивільним кодексом України.

2. Проблеми гармонізації та уніфікації сучасного приватного права.

3. Основні тенденції розвитку договірного права на сучасному етапі.

4. Загальна характеристика договірного права України.

Самостійна робота:

1. У вигляді таблиці зробіть перелік договорів та сторін договору, вкажіть статтю, необхідність нотаріального посвідчення та державної реєстрації за ЦК України та ГК України.

№ п / п

Назва договору

Сторони в договорі

Нотаріальне посвідчення

Державна реєстрація

Посилання на нормативно-правовий акт

1.

Договір поставки

Постачальник покупець

-

-

Ст. 712 ЦКУ Ст. 265 ГКУ

2. Дайте визначення термінам: зобов’язання, боржник, кредитор, шикана, цесія.

 

Семінарське заняття №2. Цивільно-правові договори. Договір довічного утримання (догляд)

 

(2 години)

План семінарського заняття

1. Поняття договору в цивільному праві України. Види договорів.

2. Система правового регулювання договірних відносин.

3. Порядок укладення договорів.

4. Порядок припинення договорів. Наслідки припинення договору.

5. Поняття договору довічного утримання (догляд).

6. Особливості укладення договору довічного утримання (догляд).

7. Грошова оцінка матеріальних благ, якими має бути забезпечений відчужувач.

Рекомендована література: 9, 13, 14, 18, 20, 40, 49, 51.

Питання для самоконтролю

1. Чим відрізняється поняття «договір» від поняття «зобов’язання»?

2. Що таке оферта і акцепт?

3. Які умови договору є суттєвими і чому?

4. Вкажіть способи укладення договору.

5. Чи можна відкликати оферту і акцепт?

6. Вкажіть наслідки зміни і розірвання договору?

7. Поняття договору довічного утримання?

8. Особливості укладення договору довічного утримання щодо майна, що є у їх спільній сумісній власності?

9. Момент виникнення у набувача права власності на майно, передане за договором довічного утримання?

10. Грошова оцінка матеріального забезпечення відчужувача?

11. Правові наслідки розірвання договору довічного утримання?

Практичні завдання:

Задача 1

Ковальов та Нестеренко уклали договір довічного утримання, відповідно до якого Ковальов передав у власність Нестеренку житловий будинок, а Нестеренко виплатив Ковальову єдиноразове матеріальне забезпечення у сумі 20.000 гривень. Через рік при проведенні поточного ремонту будинку було виявлено, що основні несучі конструкції внаслідок підвищеної вологості підвалу прийшли в непридатний стан і будинок є непридатним для проживання. Нестеренко звернувся з позовом до суду про розірвання договору і відшкодування збитків, мотивуючи це тим, що будинок має недоліки, не застережені відчужувачем. Ковальов проти позову заперечував, тому що законодавство України, що регулює договір довічного утримання, не містить такої підстави розірвання договору з ініціативи набувача.

Вирішіть справу. Які відмінності між договором довічного утримання та договором купівлі-продажу?

Задача 2

При укладенні договору довічного утримання матеріальне забезпечення на харчування та лікування було встановлено у розмірі 550 гривень щомісячно. Через 3 місяці Матвєєва переїхала до родичів у Чехію. Ще через місяць Матвєєва звернулася до суду з позовом про розірвання договору та повернення їй будинку, стягнувши з неї суму витрат на матеріальне забезпечення. мотивуючи це тим, що вона проживає у забезпечених родичів.

Вирішіть справу.

Задача 3

Будівельник Маліков прийняв на себе зобов'язання протягом року побудувати будинок Скрябіну. Виконав половину роботи, виконроб по­мер. Син виконроба, будучи його спадкоємцем, зажадав від Скрябіна сплатити вартість виконаної Маліковим частини роботи. Скрябін відмо­вився задовольнити вимогу, посилаючись на незавершеність роботи. Син виконроба для вирішення спору звернувся до суду.

Яке рішення повинен винести районний суд?

Задача 4

ТОВ "Лія" пред'явило до і 111 "Сана" позов про стягнення неустой­ки за недопоставку продукції за договором поставки. ПП "Сана" не за­перечувало факту невиконання договору, але просило звільнити його від відповідальності, оскільки ПП "Сана", в свою чергу, не отримало необ­хідних комплектуючих виробів від свого партнера - ВАТ "Металоцентр", а тому його вина у невиконанні договору відсутня.

В ході розгляду справи господарський суд встановив, що ВАТ "Металоцентр" було визнано банкрутом, воно припинило свою діяльність, внаслідок чого ПП "Сана" не отримало необхідні комплектуючи виро­би. З урахуванням цієї обставини господарський суд відмовив ТОВ "Лія" у позові.

Чи вірне рішення суду? Які умови необхідні для покладання відпо­відальності?

Індивідуальна робота:

Реферативні доповіді:

1. Договір в системі цивільного права України.

2. Правова основа, поняття та особливі ознаки господарського договору.

3. Поняття і свобода договору.

Самостійна робота:

1. Скласти проект договору довічного утримання (догляд).

2. Дайте визначення термінам: договір, правочин, акцепт, оферта, претензія, алеаторний договір, реальний договір, консенсуальний договір.

 

Семінарське заняття № 3. Найм (оренда) житла

 

(2 години)

План семінарського заняття

Теоретична частина:

1. Поняття та зміст договору найму житла.

2. Договір піднайму житла.

3. Особливості укладення договору найму житла.

4. Відповідальність за порушення договору найму житла.

Рекомендована література: 9, 10, 13, 14, 16, 20, 42, 49, 50, 51.

Питання для самоконтролю

1. Чим відрізняється оренда від купівлі-продажу?

2. Які правові наслідки покращення орендованого майна?

3. Що говориться в ЦК про строки договору оренди?

4. Перерахуйте види оренди?

5. В чому особливість правового регулювання прокату?

6. Які існують різновиди оренди транспортних засобів. В чому відмінність між ними?

7. Що являється предметом договору лізингу?

Практичні завдання:

Задача 1

Ш. уклав з банком договір позики під заставу нерухомого майна – житлового будинку, що належить заставодавцеві на праві приватної власності. При цьому банк запропонував Ш. укласти договір купівлі-продажу, враховуючи відносно просту процедуру його реєстрації порівняно з іпотекою.

Банк запевнив, що інтереси Ш. будуть належним чином дотримані, адже в договорі купівлі-продажу буде зазначена умова, згідно якої банк здійснить продаж житлового будинку лише якщо Ш. не виконає своєчасно свої зобов’язання.

Проаналізуйте правовідносини, що склалися між контрагентами. Чи можна порадити Ш. прийняти пропозицію банку?

Задача 2

Між продавцем і покупцем було укладено договір купівлі-продажу житлового будинку. Договір був нотаріально посвідчений та зареєстрований. Продавець зобов’язався звільнити помешкання в місячний строк та виписатися з нього, але своє зобов’язання не виконав, посилаючись на те, що у нього немає іншого помешкання, де він міг би жити.

Покупець звернувся за порадою до юридичного консультанта, який роз’яснив йому, що він не має права вимагати виселення продавця, адже внаслідок цього буде порушено конституційне право останнього на житло. Консультант порадив покупцеві примусово взяти з будинку яку-небудь цінну річ і не віддавати її продавцеві до тих пір, поки той не звільнить помешкання.

Дайте правову оцінку консультації? Чи виникло у покупця право на притримання речі? Яким чином покупець може задовольнити свої законні інтереси?

Задача 3

Ярченко пред’явив позов про визнання права на житлову площу в квартирі, наймачем якої є свекруха, і вселення. Позовні вимоги обґрунтувала тим, що поселилась в спірну квартиру у зв’язку з укладенням шлюбу з сином відповідачки. Після розірвання шлюбу її стали перешкоджати користуватись житловою площею, тому вона просила задовольнити вимоги.

Заперечуючи проти позову свекруха посилається на те, що згоди на постійне проживання невістки в квартирі вона не давала, в квартирі вона у зв’язку з цим не була прописана і тому право на житлову площу в ній не була.

Вирішіть спір.

Індивідуальна робота:

Реферативні доповіді:

1. Найм (оренда) житла: проблеми, судова практика.

2. Правові проблеми надання послуг з паркування .

3. Сторони у договорі найму житла, їх права та обов’язки.

Самостійна робота:

1. У вигляді таблиці зробити порівняльну характеристику договору найму (оренди), ренти та лізингу.

2. Скласти проект договору найму (оренди) житла.

3. Дайте визначення термінам: власник, відчужувач майна, володіння, довірча власність, пролонгація, приміщення, житло, завдаток, застава.

 

Семінарське заняття № 4. Договір підряду

 

(2 години)

План семінарського заняття

1. Договір підряду.

2. Обов'язок підрядника зберігати надане йому майно.

3. Ризик випадкового знищення матеріалів.

4. Строки виконання робіт.

5. Обов'язок замовника прийняти роботу виконану підрядником.

6. Розрахунки між сторонами у разі знищення предмета підряду або неможливості закінчення роботи.

7. Гарантія якості роботи.

8. Позовна давність за позовами про неналежну якість роботи.

Рекомендована література: 10, 18, 19, 20, 24, 49, 50.

Питання для самоконтролю

1. В чому відмінність між договорами підряду та договорами на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт?

2. Які умови є суттєвими для всіх договорів підряду?

3. Поняття субпідряду та механізм його застосування?

4. Назвіть особливості будівельного підряду. При яких умовах підряд можна вважати будівельним?

5. В чому специфіка побутового підряду?

6. Як виконуються проектні та пошукові роботи?

7. В чому різниця між проведенням науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт?

8. Назвіть сторони та умови ліцензійного договору?

9. В чому специфіка ноу-хау?

Практичні завдання:

Задача 1

Катерина купила від Ольги будинок, але через 2 місяці звернулась до суду з позовом про розірвання договору, мотивуючи це тим, що продавець приховала від неї недоліки – прогнилі підлога, віконні рами, стропила. Ольга проти позову заперечувала, посилаючись на те, що до укладення договору Катерина проживала 6 місяців у цьому будинку як наймач за договором житлового найму і мала можливість його належним чином оглянути.

Дайте юридичний аналіз ситуації.

Задача 2

За договором поставки Постачальник зобов’язувався передати Покупцеві товар, а Покупець оплатити його на умовах 100 % попередньої оплати. Покупець оплатив товар, але у зв’язку із істотною зміною цін на ринку Постачальник відмовився поставити товар і повернув Покупцю гроші. Покупець гроші прийняв. Після цього Покупець звернувся до Постачальника з вимогою про передачу товару. Останній відмовився, мотивуючи це тим, що Покупець прийняв повернуті гроші, а отже погодився припинити зобов’язання.

Вирішить справу.

Задача 3

Микола, який орендував автомобіль у Андрія, за дозволом останнього предав річ у піднайм Борису строком на 6 місяців. При цьому слід зауважити, що з моменту укладення договору піднайму до кінця строку дії договору найму залишилось всього 4 місяці. Після закінчення строку договору піднайму Борис відмовився повернути автомобіль Миколі, мотивуючи відмову тим, що той не є власником автомобіля. Борис відмовився також повернути автомобіль Андрію, оскільки з ним у правові відносини не вступав.

Дайте юридичний аналіз ситуації.

Задача 4

Любов здала у ремонт велосипед, але через два дні їй довелося терміново виїхати у сусідню область. Повернулася вона аж через 3 місяці. Ідучи на другий день у велоремонтну майстерню, вона несподівано побачила, як Людмила їде на її велосипеді. Вона зупинила Людмилу і поставила умову про повернення речі, заявивши володільцю велосипеда, що може показати документи, які підтверджують її право власності. Людмила відмовилась, мотивуючи свою відмову тим, що вона велосипед купила на ринку.

Проаналізуйте ситуацію.

Індивідуальна робота:

Реферативні доповіді:

1. Зобов’язання з виконання робіт в Цивільному праві України.

2. Характеристика договорив на виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських та технологічних робіт .

Самостійна робота:

1. Проаналізувати правила оптової і роздрібної торгівлі: продовольчими і непродовольчими товарами, тютюновими виробами і алкогольними напоями, аудіовізуальними творами, лікарськими засобами, плодоовочевої продукції, на ринках в роздрібній мережі і на підприємствах громадського харчування.

2. Дайте визначення термінам: робота, роялті, регрес, рекламація, форс-мажор, франшиза, титульний власник.

 

Семінарське заняття № 5. Договір про надання послуг

 

(2 години)

План семінарського заняття

1. Договір про надання послуг.

2. Виконання договору про надання послуг.

3. Відшкодування виконавцеві фактично зазнаних витрат за договором про безоплатне надання послуг.

4. Відповідальність виконавця за невиконання або неналежне виконання договору про надання послуг.

Рекомендована література: 9, 10, 13, 17, 20, 21, 23, 33, 42, 49, 51.

Питання для самоконтролю

1. В чому відмінність договору надання послуг від договору підряду?

2. Назвіть основні риси договору зберігання?

3. В чому особливість зберігання на товарному складі?

4. Поняття «варанту»?

5. Які види страхування ви знаєте?

6. Поняття «суброгації» та механізм її застосування?

7. Спільне та відмінне в договорі доручення та комісії?

8. Що таке делькредере?

9. Назвіть особливість агентських договорів?

Практичні завдання:

Задача 1

ТОВ “Радомир” уклало із Акціонерним банком “Лондер-інк” договір про надання банківського сейфу, при чому банк за умовами договору не ніс відповідальності за вміст сейфу.

Чи можна розглядати укладений договір як договір зберігання ?

Назвіть норми ЦК (за їх наявності), якими регулюються договірні відносини між ТОВ “Радомир” та АБ “Лондер-інк”.

Задача 2

Юрченко здав в хімчистку два костюми строком на 10 днів. Костюми були почищені своєчасно, але Юрченко прийшов за ними лише через два тижні. Однак напередодні деякі речі, в тому числі і костюми Юрченка, були викрадені із приміщення хімчистки. Юрченко вимагав відшкодування йому вартості втрачених костюмів. Хімчистка відмовилася це зробити, посилаючись на те, що Юрченко прострочив їх отримання, і що вини хімчистки у втраті костюмів не встановлено.

Хто має рацію в цьому спорі?

Задача 3

Василь у зв’язку із вкрай поганим зором, попросив свого друга Вадима підписати замість нього договір позики на суму 500 гривень. Після спливу обумовленого строку дії договору позикодавець звернувся до позичальника з вимогою про повернення боргу. На це боржник відповів, що він нічого не позичав і кредитор не зможе доказати факту укладення договору позики.

Проаналізуйте ситуацію.

Задача 4

В якій із нижченаведених ситуацій присутній договір доручення?

1. Бабуся відправила 13-літнього онука здати в хімчистку її пальто, видала для цього онукові необхідну суму грошей, нагадавши, щоб під час оформлення замовлення в хімчистці онук зазначив саме її ім’я та домашню адресу, аби потім бабуся могла самостійно за квитанцією забрати пальто.

2. Металургійний завод для задоволення своїх потреб в сировині домовився з підприємцем, що той скуповуватиме металобрухт і постачатиме його на завод. Всі витрати підприємця завод зобов’язався компенсувати.

3. Неповнолітній Сергій дав молодшому братові свою банківську платіжну картку, оформлену на картковий субрахунок батька, навчив нею користуватись і відправив його в супермаркет придбати продукти харчування.

4. З метою поповнення обігових коштів акціонерного товариства загальні збори акціонерів доручили голові правління товариства укласти кредитний та іпотечний договір з банком.

Задача 5

Яковлєв та Смирнов, які проживали в м. Харків, уклали договір позики строком на один рік, за яким Смирнов передав Яковлєву грошову суму в розмірі 10000 гривень. Коли підійшов час розрахунку Смирнов зателефонував Яковлєву та повідомив його, що переїхав на постійне місцепроживання до міста Москва (Росія), тому просить Яковлєва передати йому гроші там та повернути борг в російських рублях. Яковлєв відмовився, зазначивши, що договір вони укладали в Харкові, сума боргу рахувалася в гривнях, отже він віддасть гривні в місці укладення договору.

Хто має рацію в даному спорі?

Задача 6

Телєгін здав квиток у касу аеропорту, оскільки літак, на якому він повинний був летіти з Харкова в Київ затримався на три години і він вже не встигав зробити пересадку на рейс Київ — Анталія в Борисполі, де йому було заброньовано місце. При цьому він вимагав відшкодувати не тільки вартість квитка, але й заплатити штраф, передбачений у транспортному статуті, а також вартість туристичної путівки в Анталію, купленої в туристичній агенції “Гамалія”, і відшкодувати моральний збиток. Адміністрація аеропорту відмовилася платити, мотивуючи це тим, що затримка вильоту відбулася через страйк заправників палива, а не з вини адміністрації аеропорту.

Чи підлягає задоволенню вимога пасажира Телєгіна? Чи зміниться рішення задачі, якби затримка відбулася через відсутність палива або технічної несправності літака?

Задача 7

Грищенко звернувся до Іванова з позовом про відшкодування вартості речей, які були передані йому на зберігання.

На суді відповідач, не заперечуючи факту залишення у нього позивачем речей на зберігання, зазначив, що речі Грищенка були вкрадені у нього разом з його власними речами, хоча він і застосовував всі необхідні мірі для забезпечення їх збереження.

Суд задовольнив позов Грищенка, зазначивши, що Грищенку була заподіяна недоговірна шкода, оскільки Іванов прийняв речі на зберігання не на підставі договору, а в порядку добросусідських відносин.

Чи вірне рішення прийняв суд?

Індивідуальна робота:

Реферативні доповіді:

1. Послуги в цивільному праві України.

2. Цивільно-правове регулювання зобов’язань з надання туристських послуг.

Самостійна робота:

1. Дайте визначення термінам: послуга, публічний договір, протокол, каско, делікт, давність, джентльменська угода, довіреність.

2. Скласти довіреність на вчинення будь-яких дій.

 

Семінарське заняття № 6. Відповідальність за порушення зобов’язань

 

(2 години)

План семінарського заняття

1. Порушення зобов’язання та його правові наслідки.

2. Заходи цивільно-правової відповідальності.

3. Суб’єкт цивільно-правової відповідальності за порушення зобов’язань.

4. Підстави та умови цивільно-правової відповідальності.

5. Відшкодування збитків і моральної шкоди.

6. Підстави звільнення від відповідальності за порушення зобов’язання.

Рекомендована література: 9, 10, 12, 13, 20, 22, 26, 34, 42, 46, 50, 51.

Завдання для самоконтролю

1. Що таке захист цивільних прав?

2. Які ви знаєте форми захисту порушених прав?

3. Поняття самозахисту?

4. Перелічіть способи захисту цивільних прав?

5. Назвіть склад цивільного правопорушення?

6. Які ви знаєте види цивільно-правової відповідальності?

7. Різновидом якого виду неустойки є штраф і пеня?

8. Назвіть особливості компенсації моральної шкоди як цивільно-правової санкції?

Практичні завдання:

Задача 1

Позивач найняв адвоката для ведення справи в господарському суді. Після кількох судових засідань адвокат уклав з відповідачем мирову угоду, яка була затверджена ухвалою суду, а провадження у справі припинене. Умови мирової угоди позивача не задовольнили. Позивач подав інший позов про стягнення збитків з адвоката, відповідача і господарського суду солідарно, обґрунтовуючи свої вимоги тим, що не надавав адвокатові повноважень на підписання мирової угоди, чого суд не перевірив.

Чи правомірні вимоги Позивача? Чи зобов’язує Позивача мирова угода, укладена Адвокатом? Як слід Позивачеві захищати свої інтереси? Вирішіть справу.

Задача 2

Унаслідок аварії, яка трапилася на шляху руху міжміського автобуса, загинув пасажир Сидоренко. На його утриманні перебували дружина і двоє неповнолітніх дітей. Дружина Сидоренка звернулася в управління міжміських пасажирських перевезень з вимогою про відшкодування шкоди, яка зумовлена загибеллю годувальника. Управління порадило громадянці звернутися до страхової організації. Страхова організація, з’ясовуючи обставини справи, встановила, що Сидоренко у зв’язку з тим, що прибув за кілька хвилин до відправлення автобуса, не зміг взяти проїзний квиток. З огляду на це, страхова організація відмовила у виплаті страхової суми, адже, на думку представника страхової організації, в даному випадку не був укладений договір страхування. Дружина потерпілого, не погоджуючись із позицією страхової організації, звернулась до суду.

Чи може вважатися в даному випадку договір страхування укладеним?Чи має право дружина Сидоренка на одержання страхової виплати? Обгрунтуйте рішення суду.

Задача 3

Під час огляду в комісійному магазині комп’ютера покупець випадково пошкодив його. Комісіонер виявив пошкодження лише кілька днів пізніше. Оскільки комп’ютер за ціною, погодженою з комітентом, продати не вдалось у зв’язку з пошкодженням, магазин знизив ціну і продав комп’ютер вдвічі дешевше, ніж було передбачено договором. Комітент почав вимагати виплати всієї суми вартості комп’ютера, визначеної договором, а також відмовився виплачувати комісіонеру винагороду, оскільки останній виконав свої зобов’язання не належним чином. Комісійний магазин виплатив комітенту вартість комп’ютера за ціною його фактичної реалізації і утримав комісійну винагороду.

Комітет звернувся до суду.

Вирішіть справу.

Задача 4

Машинопрокатна база уклала договір із заводом металоконст-рукцій про передачу йому напрокат землерийної машини терміном на один рік. Через п'ять місяців машина вийшла з ладу, і виникла не­обхідність її капітального ремонту. Завод зробив ремонт і, крім того, обладнав машину новим технічним пристосуванням. Протягом чотирь­ох місяців завод не платив орендної плати, вважаючи, що витрати по ремонту і поліпшенню майна повинні бути зараховані в рахунок оренд­ної плати. Машинопрокатна база з цим не погодилася, заявивши, що завод капітально відремонтував і поліпшив машину без згоди бази.

Як вирішити цю суперечку?

Задача 5

Хокейна команда спортивного товариства орендувала в стадіону каток для тренувань команди в зимовий період. Через ряд виникаючих друг за другом потеплень каток кілька разів розтавав, і команда не мог­ла проводити регулярних тренувань. Орендар припинив перелічувати стадіонові орендну плату І зажадав розірвання договору. Стадіон пред­'явив позов, вимагаючи оплатити орендну плату, а також доходи, що він міг би одержати, використовуючи це майно в інших цілях.

Яке рішення прийме суд?

Індивідуальна робота:

Реферативні доповіді:

1. Доповідь по закону України «Про захист прав споживачів».

2. Відповідальність в цивільному праві України.

3. Цивільно-правова відповідальність за порушення договірних відносин: види, форми.

4. Переддоговірна відповідальність в цивільному праві України.

Самостійна робота:

1. Скласти (проект) позовної заяви про захист порушеного права.

2. Скласти (проект) позовної заяви про відшкодування моральної шкоди.

3. Скласти (проект) розрахунку моральної шкоди.

4. Дайте визначення термінам: вина у цивільному праві, відповідальність договірна, відповідальність юридична, джерело підвищеної небезпеки, мирова угода, регрес, рекламація.

 

Семінарське заняття № 7. Цивільно-правові проблеми договірного права

 

(2 години)

План семінарського заняття

1. Основні тенденції розвитку договірного права на сучасному етапі.

2. Цивільно-правові проблеми договірного права.

3. Становлення та розвиток договірного права України.

Рекомендована література: 2, 3, 4, 6, 20, 23, 26, 27, 32, 34, 36, 40, 42, 44, 45.

Практичні завдання:

Задача 1

На підставі договору франчайзинга фірма Lee надала право тор­гувати її товаром і під її торговою маркою товариству з обмеженою відповідальністю “Дельта”. Договором було обумовлено використання торгової марки лише територією реєстрації ТОВ.

Представником фірми Lee в Україні було встановлено, що ТОВ створило ряд філій в інших обласних центрах України, де користувалось торговою маркою. Крім цього, під цією маркою продавалась власна продукція ТОВ, що не була визначена договором. Зазначеною торговою маркою користувалось і ТОВ “Дельта-Світ”, що виділилось із ТОВ “Дельта” в результаті реорганізації.

Які істотніумови договору комерційної концесії? Що становить предмет даного договору? Які порушення допустило ТОВ “Дельта”?

Задача 2

Ковальов та Нестеренко уклали договір довічного утримання, відповідно до якого Ковальов передав у власність Нестеренку жилий будинок, а Нестеренко виплатив Ковальову єдиноразове матеріальне забезпечення у сумі 20.000 гривень. Через рік при проведенні поточного ремонту будинку було виявлено, що основні несучі конструкції внаслідок підвищеної вологості підвалу прийшли в непридатний стан і будинок є непридатним для проживання. Нестеренко звернувся з позовом до суду про розірвання договору і відшкодування збитків, мотивуючи це тим, що будинок має недоліки, не застережені відчужувачем. Ковальов проти позову заперечував, тому що законодавство України, що регулює договір довічного утримання", не містить такої підстави розірвання договору з ініціативи набувача.

Вирішить справу. Які відмінності між договором довічного утримання та договором купівлі-продажу?

Індивідуальна робота:

Реферативні доповіді:

1. Проблеми гармонізації та уніфікації сучасного приватного права.

2. Договірне право України: проблеми, перспективи.

3. Судові промови відомих дореволюційних юристів (П.А. Александров, О.Ф. Коні, Ф.Н. Плевако, В.Д. Спасович, А.І. Урусов).

4. Договірне право в системі права України.

5. Цивільно-правові проблеми створення системи організаційно-правових форм корпоративних відносин.

Самостійна робота:

1. Дайте визначення термінам: англосаксонське право, арбітражна угода, відшкодування шкоди, громадянське суспільство, державна реєстрація, кодифікація, легалізація.

ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ

Індивідуальна робота є однією із форм організації навчального процесу і спрямована на підвищення рівня підготовки та розкриття творчого потенціалу студентів. Індивідуальні завдання виконуються кожним студентом окремо і носять науково-дослідний характер.

Головна мета індивідуальної роботи – поглиблення знань та одержання додаткових практичних навичок з основних питань курсу „Актуальні проблеми зобов’язального права” шляхом самостійної роботи з нормативно-правовими актами та іншими літературними джерелами.

Індивідуальна робота студентів передбачає написання реферативних повідомлень.

Для виконання індивідуальних завдань студенту слід дотримуватись таких послідовностей:

1. Обрати тему для дослідження із запропонованого переліку тем для індивідуальної роботи студентів;

2. Виділити актуальні питання та досконально дослідити їх;

3. Оформити своє дослідження відповідно до вимог для даного виду робіт.

Перш ніж приступити до написання (індивідуальної роботи) реферату, необхідно уважно ознайомитися з методичними вказівками, вивчити відповідні розділи в підручниках і необхідну основну і спеціальну літературу. Дослідити чинне законодавство з цього питання і практику його застосування.

Реферат має починатися з детально розробленого плану. Важливо, щоб зміст роботи відповідав плану. По можливості студент повинен обговорити тему і план роботи з викладачем.

Вимоги до реферату:

1. Реферат повинен бути обсягом 15-20 сторінок рукописного тексту, 10 – 15 сторінок друкованого.

2. Реферат представляє собою самостійно виконану роботу, мета якої поглиблення та розширення знань з певного питання.

3. Структура реферату: титульний аркуш; план реферату; вступ; основна частина з посиланням на джерела; висновок; список використаної літератури.

4. До списку використаної літератури заносяться нормативні акти, підручники. Для посилання на літературу необхідно вказувати автора, назву праці, найменування журналу або збірки (для статей), місце видання, рік видання, загальну кількість сторінок.

5. Реферат має бути охайно оформленим, граматично і стилістично грамотно написаним. Мова викладу - державна.

6. Реферат оцінюється від 1 до 10 балів.

САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ

Самостійна робота студентів – це активна, цілеспрямована, відносно самостійна діяльність студентів і форма організації навчального процесу, яка включає навчальну, наукову, практичну роботу студентів, що виконується ним у поза аудиторний час під методичним керівництвом викладача.

Метою самостійної роботи студентів є: засвоєння певних правових понять і категорій; опанування основними методами практичної та творчої роботи із навчальною та науковою літературою; засвоєння навичок практичного використання знань.

Самостійна робота студентів при вивченні дисципліни «Актуальні проблеми зобов’язального права» включає таку роботу:

1. самостійне вивчення окремих питань з навчальної програми дисципліни;

2. самостійна робота з основною, додатковою та довідковою літературою;

3. підготовку рефератів та доповідей;

4. підготовка до семінарських занять, поточного та підсумкового контролю;

5. підготовка до підсумкового науково-практичного заняття (круглого столу) на основі дослідженого матеріалу.

ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

Поточний контроль знань та умінь студентів проводиться на семінарських заняттях.

Семінарське заняття - це форма організації навчання, яка розвиває логічне мислення, спонтанне мовлення, сприяє глибокому засвоєнню фундаментальних знань, формуванню переконань, виробленню у студентів активних життєвих позицій.

Семінарські заняття з навчальної дисципліни «Актуальні проблеми зобов’язального права» надають можливість студентам глибоко засвоювати найбільш важливі та складні питання; розвивати у них навички до викладення власної точки зору з того чи іншого питання, а також логічно за певними критеріями визначати політико-правові аспекти, навчитися складати найбільш вживані в побуті процесуальні документи.

Головним завданням семінарських занять є надання допомоги студентам у самостійному вивченні навчального курсу.

Семінарське заняття проводиться після лекції по всьому курсу або ж після проведення певної частини лекційних занять. Успіх проведення семінарів багато в чому залежить від правильності складання плану та завдань, від їх кількості і рівня складності. З планом семінарських занять і списком рекомендованої літератури студенти повинні ознайомлюватись за 7-10 днів до такого заняття.

Семінарське заняття може мати приблизну структуру:

А. Організаційна частина - ознайомлення студентів з темою семінару і його планом.

Б. Навчально-дискусійна частина - дискусія на визначену тему за відомим планом:

- виступи доповідачів і їх опонентів;

- робота зі студентами, що не взяли участь у дискусії, але готові до репродуктивних відповідей на питання.

По кожному дискусійному питанню викладачу необхідно робити висновок, узагальнення, поступово привчаючи до цього студентів.

Оцінка роботи студента на семінарському занятті складає від 1 до 5 балів.

В. Вирішення тестових завдань

Вимоги до тестових запитань полягають у виборі лише одного правильного варіанта відповіді з наведених чотирьох варіантів. Як правило, тестове завдання складається із 10 запитань і оцінюється наступним чином:

Кількість правильних відповідей

Кількість балів

10-9

5

7-8

4

6-5

3

4-3

2

2-0

1

Г. Науково-практична конференція (круглий стіл) – оцінюється наукова робота студентів максимально в 20 балів.

Д. Заключна частина - мотивована оцінка роботи студентів, що брали участь у проведенні семінарського заняття.

Модульний контроль. Даний вид контролю проводиться 2 рази після вивчення курсу. Контроль включає в себе 1 теоретичне запитання з відповідної частини курсу, яке полягає у наведенні того чи іншого цивільно-правового поняття, а також розкриття теоретичних засад положень, які зазначені у питанні, тестове завдання та вирішення ситуативної задачі, оцінюється від 1 до 15 балів.

Приклад.

Теоретичні завдання:

1. Поняття та зміст цивільно-правового зобовязання.

Тестові завдання:

Тест 1. Підстави виникнення цивільно-правових зобов’язань:

1. знайомство;

2. договори та інші правочини;

3. бажання укласти договір;

4. реєстрація шлюбу.

Тест 2. Цивільним правом регулюються відносини:

1. трудові;

2. адміністративні;

3. майнові і пов’язані з ними немайнові відносини;

4. дисциплінарні.

Тест 3. Форма договору про способи забезпечення виконання зобов’язань:

1. усна;

2. письмова;

3. нотаріально-посвідчена;

4. інший варіант.

Тест 4. Зобов’язальне право – це:

1. частина міжнародного права;

2. частина цивільного права;

3. право інтелектуальної власності;

4. інститут матеріального права.

Тест 5. Річ, яка немає власника називається:

1. втраченою;

2. безгосподарною;

3. річчю від якої відмовились;

4. загубленою.

Практичне завдання:

Задача

Гриценко позичив у Рудика 10000,00 грн. строком на один рік, але в установлений строк грошей не повернув. Через шість місяців після настання строку виконання договору, Рудик звернувся з позовом до суду про стягнення з Гриценка 10000,00 грн. та 3% річних за час прострочення. Гриценко не заперечував проти сплати боргу, але відмовився від сплати процентів. Він пояснив, що кредитор сам винен у тому, що в строк, визначений договором, не забрав у нього гроші. Гроші лежали у нього (Гриценка) дома, і всі члени сім’ї були попереджені, що прийде Рудик, і йому потрібно буде віддати гроші.

Вирішити справу. Які були б наслідки зміни місця проживання Рудика? Відповідь обґрунтуйте.

Підсумковий модульний контроль здійснюється шляхом проведення заліку (ПМК). Даний вид контролю представляє собою написання письмової роботи і складається з 3 завдань: 1 – теоретичне, тестове завдання та ситуаційної задачі. Вимоги до виконання теоретичних та практичних завдань тотожні до вимог, які були наведені раніше. Підсумковий модульний контроль оцінюється в межах від 1 до 20 балів (теоретичне питання 5 балів, тестове завдання 5 балів, вирішення ситуаційної задачі – 10 балів).

Перелік питань на ПМК

 

Замовити відповіді на питання ПМК можна тут!

 

1. Поняття зобов'язання та умови його виникнення.

2. Сторони у зобов'язанні.

3. Підстави заміни кредитора у зобов'язанні.

4. Поняття угоди в цивільному праві.

5. Поняття делікту (навести приклади).

6. Поняття квазі - договору (навести приклади).

7. Множинність осіб в зобов'язанні.

8. Відмінність правочину від угоди (навести приклади).

9. Заміна кредитора.

10. Суброгація її відмінність від регресних зобов'язань.

11. Недопустимість односторонньої відмови від зобов'язання.

12. Підстави виникнення права притримання.

13. Заміна боржника.

14. Час виконання зобов'язання.

15. Місце виконання зобов'язання.

16. Завдаток.

17. Неустойка та види.

18. Завдаток.

19. Застава.

20. Види застави.

21. Підстави виникнення застави.

22. Форма договору застави.

23. Порука.

24. Гарантія.

25. Відповідальність за порушення зобов'язання.

26. Підстави настання відповідальності.

27. Вина в цивільному праві.

28. Способи припинення зобов'язання.

29. Співвідношення понять «зобов'язання», «угода», «правочин».

30. Принципи договірного права.

31. Види договорів.

32. Зміст договору

33. Стадії укладення договору.

34. Чи є реклама офертою, якщо так то в яких випадках.

35. Публічний договір.

36. Договір приєднання.

37. Попередній договір.

38. Договір на користь третьої особи.

39. Форма договору.

40. Договір комісії

41. Договір дарування.

42. Доручення.

43. Перевезення.

44. Договір зберігання.

45. Страхування.

46. Управління майном.

47. Факторинг.

48. Відмінність договору позики від договору позички.

49. Комерційна концесія.

50. Рента.

51. Лізинг.

52. Ознаки договору позики.

53. Ознаки договору позички.

54. Договір про надання послуг.

55. Договір чартеру (фрахтування).

56. Довгостроковий договір.

57. Договір на готельне обслуговування.

58. Договір на туристичне обслуговування

59. Франшиза в договорі страхуванні.

60. Поняття моральної шкоди в цивільному праві.

61. Поняття вини в цивільному праві.

62. Відповідальність без вини в цивільному праві.

63. Форс-мажор в цивільному праві.

64. Підстави звільнення від відповідальності за порушення зобов'язання

65. Непереборна сила в цивільному праві.

66. Момент укладення договору.

67. Акцепт.

68. Оферта.

69. Особливості укладання договорів на товарних, фондових та інших біржах.

70. Пожертва.

71. Підстави та правові наслідки розірвання договору дарування.

72. Поняття та форма договору ренти.

73. Особливість договору про довічне утримання (догляд).

74. Застосування міжнародних правил тлумачення комерційних термінів «Інкотермси».

75. Шикана як правова категорія в цивільному праві.

76. Роялті в цивільному праві.

77. Варант.

78. Презумпція в цивільному праві.

79. Форс-мажор в цивільному праві.

80. Поняття титульного володіння.

Контрольні завдання

 

Відповіді на контрольні завдання можна купити тут!

 

Варіант 1.

1. Поняття та зміст цивільно - правового зобов'язання.

2. Класифікація договорів за предметом зобов'язання.

Варіант 2.

1. Підстави виникнення цивільно-правових зобов'язань

2. Зміна або розірвання договору. Підстави. Форма.

Варіант 3.

1. Система цивільно-правових зобов'язань.

2. Місце укладення договору.

Варіант 4.

1. Сторони зобов'язання. Множинність осіб в зобов’язанні.

2. Момент укладення договору.

Варіант 5.

3. Зміна осіб в зобов'язанні: цесія, делегація.

4. Форма договору.

Варіант 6.

1. Наслідки переведення боргу, забезпеченого порукою або заставою.

2. Укладення договору. Оферта. Акцепт.

Варіант 7.

1. Треті особи у зобов'язанні.

2. Тлумачення договору.

Варіант 8.

1.Загальні умови виконання зобов'язань.                                    

2. Зміст договору.

Варіант 9.

1. Дострокове виконання зобов'язання.

2. Поняття та види цивільно-правового договору.

Варіант 10.

1.Місце виконання зобов'язання.

2. Прострочення кредитора.

Варіант 11.

1. Валюта виконання грошових зобов'язань.

2. Прострочення боржника.

Варіант 12.

1. Черговість погашення вимог за грошовим зобов'язанням.

2. Відповідальність боржника за дії третіх осіб.

Варіант 13.

1. Виконання зобов'язання з множинністю осіб.

2. Наслідки порушення зобов'язання з вини обох сторін.

Варіант 14.

1. Солідарні вимоги кредиторів. Солідарний обов'язок боржника.

2. Субсидіарна відповідальність.

Варіант 15.

1. Право регресу в солідарних зобов'язаннях.

2. Виконання зобов'язання за рахунок боржника.

Варіант 16.

1. Посвідчення виконання зобов'язання.

2. Підстави звільнення від відповідальності, під час здійснення підприємницької діяльності.

Варіант 17.

1. Способи забезпечення виконання. Форма угоди щодо забезпечення виконання.

2. Обмеження розміру відповідальності за зобов'язаннями.

Варіант 18.

1. Поняття неустойки. Види неустойки.

2. Відповідальність за невиконання зобов'язання передати індивідуально-визначену річ.

Варіант 19.

1. Сплата неустойки і виконання зобов'язання.

2. Відповідальність за порушення грошового зобов'язання.

Варіант 20.

1. Поняття поруки.

2. Підстави відповідальності за порушення зобов'язання.

Варіант 21.

1. Відповідальність поручителя.

2. Відшкодування збитків, спричинених порушенням зобов'язання.

Варіант 22.

1. Припинення поруки.

2. Поняття порушення зобов'язання.

Варіант 23.

1. Поняття гарантії.

2. Задоволення вимог за рахунок утримуваної речі.

Варіант 24.

1. Поняття завдатку. Його відмінність від авансу. Форма.

2. Право власності на утримувану річ.

Варіант 25.

1. Наслідки невиконання і припинення зобов'язання, забезпеченого завдатком.

2. Обов'язки кредитора, який утримує річ.

Варіант 26.

1. Поняття, види застави.

2. Припинення застави.

Варіант 27.

1. Підстави виникнення застави.

2. Реалізація заставленого майна.

Варіант 28.

1. Предмет застави.

2. Звернення стягнення на предмет застави.

Варіант 29.

1. Застава майна, яке перебуває у спільній власності.

2. Вимоги заставоутримувача, які задовольняються за рахунок закладеного майна.

Варіант 30.

1. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження предмета застави.

2. Користування та розпоряджання предметом застави.

Тематика доповідей на конференцію

 

Готову доповідь можна придбати тут!

 

НАЗВА ТЕМИ:

ПІБ студента

 

1. Зобов’язальне право і його система.

 

2. Способи забезпечення виконання зобов’язання.

 

3. Договори в цивільному праві.

 

4. Класифікація угод.

 

5. Процедура укладення договору.

 

6. Наслідки недотримання форми угод.

 

7. Правове регулювання договору на надання послуг.

 

8. Захист цивільних прав.

 

9. Актуальні питання договорів які опосередковують перехід права власності.

 

10. Актуальні питання договорів які опосередковують передачу права володіння і користування майном.

 

11. Актуальні питання договорів про виконання робіт.        

 

12. Актуальні питання договорів про надання послуг.

 

13. Зобов’язання по наданню послуг: природа, місце в цивільному праві України.

 

14. Правове регулювання договору на надання туристських послуг.

 

15. Послуги в цивільному праві Україні.

 

16. Цивільно-правовий договір: поняття, зміст. функції.

 

17. Система договорів в цивільному праві України.

 

18. Предмет зобов’язання по наданні послуг.

 

19. Актуальні проблеми зобов’язання щодо здійснення фінансових послуг.

 

20. Договори по наданню послуг в сфері транспорту: поняття і види.

 

21. Актуальні питання зобов’язань, щодо придбання та використання прав інтелектуальної власності.

 

22. Актуальні проблеми кредитування в Україні.

 

23. Актуальні питання страхування в Україні.

 

24. Правове забезпечення договору на туристичне обслуговування.

 

25. Правове забезпечення договору на готельне обслуговування.

 

26. Зобов’язання з надання послуг в українському зобов’язальному праві.

 

27. Міжнародно-правове регулювання туристської сфери.

 

28. Особливості з надання послуг з надання послуг з вищої освіти.

 

29. Сфера громадського харчування: особливості, проблеми та перспективи.

 

30. Правові проблеми надання послуг з перевезення туроператорами.

 

Список джерел та літератури

1. Авторське право і суміжні права. Європейський досвід: У 2- х книгах / За ред. А.С. Довгерта. – К.: Видавничий Дім „Ін Юре”, 2001. -520 с.

2. Актуальные проблемы гражданского права / Под. ред. М.И. Брагинского; Исследовательский центр частного права. Российская школа частного права. – М.: «Статут», 1999. – 464 с. (допечатка).

3. Альманах цивилистики: Сборник статей. Вып. 1 / Под ред. Р.А. Майданика. – К.: Всеукраинская ассоциация издателей «Правова еднисть», 2008. – 312 с.

4. Альманах цивилистики: Сборник статей. Вып. 1 / Под ред. Р.А. Майданика. – К.: Алерта; КНТ; Центр учебной литературы, 2009. – 384 с.

5. Анненков К. Система русского гражданського права. Т. 1, Спб.: Тип. М.М. Стасюлевича, 1904. – 644 с.

6. Антология уральской цивилистики. 1925-1989. Кафедра гражданского права Уральской государственной юридической академии. – М.: СТАТУТ, 2001. – 431 с.

7. Басин Ю.Г. Избранные труды по гражданському праву. – С. – Пб.: Юрид. центр Пресс,2003. – 591 с.

8. Богатых Е.А. Гражданское и торговое право: Учебное пособие. Изд. 2-е, дополненное и переработанное – М.: Юридическая фирма «КОНТРАКТ», 2000. – 352 с.

9. Брагинський М.И., Витрянський В.В. Договорное право.Книга первая. Общие положення. - М.: СТАТУТ, 2000. - 848 с.

10. Брагинський М.И., Витрянський В.В. Договорное право. Книга Третья. Договоры о выполнении робот и оказании услуг. - М.: СТАТУТ, 2002. - 1038 с.

11. Братусь С. Н. Предмет и система гражданского права. - М.: Госюриздат,1963. - 197 с.

12. Васькин В.В., Овчинников Н.И., Рогович Л.Н. Гражданско-правовая ответственность.- Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 1988. - 184 с.

13. Господарський кодекс України: Офіційне видання. – К.: Видавничий Дім “Ін Юре”, 2003. – 344 с.

14. Гражданское право Украины. Ч.1 // Под.Ред. А.А. Пушкина, В.М. Самойленко – Х.:Основа,1996. - 440 с.

15. Гражданское право. Т.2., Полутом 1 / Отв. Ред. проф. Суханов Е.А. - М.:БЕК,2002. - 704 с.

16. Гражданское право. Учеб. Пособие / Под. ред. Харитонова Е.О., Саннахметова Н.А. - К.:А.С.К.,2001. - 832 с.

17. Гражданское право. Учебник. Том 2. Изд. 3, перераб. и доп. / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. – М.: «ПБОЮЛ Л.В. Рожников», 2001. – 736 с.

18. Договір у цивільному і трудовому праві. Довідник. Ч.1 / За ред. Ю.С. Шемшученка, Я.М. Шевченко. – К.: Видавничий Дім “Юридична книга”, 2000. – 280 с.

19. Договорное право. Книга четвертая: Договоры о перевозке, буксировки, транспортной экспедиции и иных услугах в сфере транспорта / За заг. ред. М.И. Брагинского, В.В. Витрянского. – М.: «Статут», 2003 – 910 с.

20. Енциклопедія цивільного права України / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України; відп. Ред.. Я.М. Шевченко. – К.: Ін. Юре, 2009, - 952 с.

21. Жюллио де ла Морандьер. Гражданское право Франции. Т.2 / Пер. с франц. Е.А. Флейшиц. - М.: Иностранная литература,1960. - 728 с.

22. Закон України „Про господарські товариства” від 19.09.91р., в редакції Закону від 19.02.2004р. // ВВР. – 1991. – №49. – ст. 682.

23. Иоффе О.С. Избранные труды по гражданському праву: Из истории цивилистической мысли. Гражданское правоотношение. Критика теории «хозяйственного права». – М.: «Статут», 2000, - 777 с. (Серия «Классика российской цивилистики»).

24. Иоффе О.С. Обязательственное право.- М.: Юрид. лит.,1975.-880 с.

25. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 черв. 1996 р. – К.: Преса України, 1997. - 80 с.

26. Л.М. Іваненко. Цивільно-правові засоби захисту прав споживачів (покупців). Монографія: - К.: Юман, 1998. – 224 с.

27. Ласк Г. Гражданское право США (Право торгового оборота).- М.,1961. - 463 с.

28. Лунц Н.А. Курс международного частного права. Особенная часть. - М.: Юрид. лит., 1975. - 504 с.

29. Малеина М.Н. Личные неимущественные права граждан: понятие, осуществление, защита.- М.: МЗ Пресс,2001. - 244 с.

30. Марченко М.Н. Сравнительное правоведение. Общая часть. Учебник для юридических вузов. – М.: Издательство «Зерцало», 2001. – 560 с.

31. Мейер Д.И. Русское гражданское право. - М.: СТАТУТ,2000. - 831 с.

32. Науково-практичний коментар Господарського кодексу України / Кол.авт.: Г.Л. Знаменський, В.В. Хахулін, В.С. Щербина та ін.; За заг. ред. В.К. Мамутова. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 688 с.

33. Новицкий И.Б., Лунц Л.А. Общее учение об обязательстве. - М.: Государственное издательство юридической литературы. - 1950. - 416 с.

34. Організаційно-правові форми юридичних осіб приватного права: Монографія. Кучеренко І.М. - К.: ДП „Юридичне видавництво „Аста” 2004. – 327 с.

35. Основи інтелектуальної власності. – К.: Юридичне видавництво „Ін Юре”, 1999. – 578 с.

36. Основные институты гражданского права зарубежных стран. Сравнительно-правовое исследование / Рук. авторс. кол. В.В. Залесский. - М.: Издательство НОРМА, 1999. - 648 с.

37. Підопригора О.О. Законодавство України про інтелектуальну власність. – Х.: Фірма „Консум”, 1997. – 192с.

38. Победоносцев К.П. Курс Гражданского права: В трех томах. Том ІІІ. Под ред. В.А. Томсинова. - М.: «Зерцало», 2003. - 608 с.

39. Покровский И. А. История Римского права. 3-е изд., испр. И доп. Петроград: Изд-во юрид. кн. склада «Право», 1917. - 431 с.

40. Покровский Й.А. Основные проблемы гражданского права. М., 1998.

41. Право інтелектуальної власності Європейського Союзу та законодавство України / За редакцією Ю.М. Капіца: кол. авторів: Ю.М. Капіца, С.К. Ступак, В.П. Воробйов та ін. - К.: Видавничий Дім „Слово”, 2006. - 1104 С.

42. Правова система України: історія, стан та перспективи: у 5 т. Т 3: Цивільно-правові науки. Приватне право / За заг.ред.Н.С. Кузнєцової. – Х.: Право, 2008.

43. Правовые системы стран мира. Энциклопедический справочник / Отв.ред. – д.ю.н., проф. А.Я. Сухарев. – М.: Издательство НОРМА (Издательская группа НОРМА – ИНФРА М), 2000. – 840 с.

44. Проблемы современного гражданського права: Сборник статей. - М.: Городець, 2000. - 384 с.

45. Проблемы теории Гражданського права / Институт частного права .- М.:Статут,2003. - 128 с.

46. Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской Федерации. – М.: ГроссМедиа, 2005. – 368 с.

47. Русское гражданское право (в 2 ч.) / За заг.ред. Д.И. Мейера. По исправленному и дополненному 8-му изд., 1902. Изд. 2-е, испр. М.: «Статут», 2000. – 831 с. (класика российской цивилистики).

48. Савельєв В.А. Гражданський кодекс Германии (история, система, институты). Учебное пособие. 2-е изд. перераб. и доп. – М.:Юрист,1994. - 96 с.

49. Цивільне право України: Академічний курс: Підруч.: У двох томах / За заг. ред. Я.М. Шевченко. – К.: Концерн „Видавничий дім „Ін Юре”, 2003. – 520 с.

50. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / Д.В. Боброва, О.В. Дзера, А.С. Довгерт та ін.; За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової. – Книга друга. – К.: Юринком Інтер, 2000. – 640 с.

51. Цивільний Кодекс України: Науково-практичний коментар / За ред. розробників проекту Цивільного кодексу України. – К.: Істина, – 928 с.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!