Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 5059 Робоча програма з курсу Циклова комісія туризму і туристичного обслуговування, ТК ТНТУ ім. Пулюя

Робоча програма з курсу Циклова комісія туризму і туристичного обслуговування, ТК ТНТУ ім. Пулюя

« Назад

Міністерство освіти і науки України

Технічний коледж Тернопільського національного технічного університету ім. І. Пулюя

 

Робоча програма з курсу Циклова комісія туризму і туристичного обслуговування

 

2016

 

Зміст

Пояснювальна записка. 3

Опис навчальної дисципліни. 5

Тематичний план. 9

Зміст дисципліни. 13

Семінарські заняття. 17

Самостійна робота. 22

Перелік посилань. 23 

Пояснювальна записка

Програма та тематичний план дисципліни орієнтовані на глибоке та ґрунтовне засвоєння студентами політичних світових та вітчизняних процесів, закономірності розвитку і функціонування політології, її місце та роль у житті суспільства. Ця дисципліна відноситься до загальногуманітарних, які формують світогляд майбутніх економістів. Курс "Політологія" охоплює методологічні основи розвитку політичної науки, її основні закони і закономірності.

Головним завданням курсу "Політологія" є вивчення сутності, історії, теорії і методології політичної діяльності і поведінки. Вміти орієнтуватися в основних світових політичних школах, концепціях і напрямах, знати і вміти давати характеристику українським політичним вченням, мати уявлення про сутність політичного життя, політичних відносин і процесів, про об’єкт і суб’єкт політики, знати права людини і громадянина, суть і значення політичних систем і режимів у житті держави і суспільства, мати уявлення про процеси міжнародного політичного життя, геополітичну обстановку, місце, роль і статус України в сучасному політичному світі, володіти навичками політичної культури, вміти застосовувати політичні знання в своїй професійній і громадській діяльності.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати:

- предмет і методи політичної науки взагалі і української зокрема, її функції та структуру;

- історію політичних вчень, їх особливості на кожному історичному етапі;

- закони здійснення політики, політичного життя суспільства, політичних явищ та процесів;

- теоретичні основи політичної влади, демократії;

- місце і роль політичної системи суспільства;

- місце, роль і значення держави та політичних партій і рухів у політичній системі суспільства;

- механізм функціонування політичних інститутів, режимів і способів політичної діяльності;

Після вивчення дисципліни студенти повинні вміти:

- чітко оперувати і володіти понятійно – категоріальним апаратом політичної науки;

- орієнтуватися в основних світових і вітчизняних політологічних школах, концепціях і напрямках, знати і вміти давати характеристики і оцінки вченням про політику;

- вміти робити аналіз політичного життя, знати геополітичну обстановку, місце і роль, статус України в сучасному політичному світі;

- набути навичок практичного використання теоретичних знань у практичній діяльності.

Після вивчення цієї дисципліни студент повинен оволодіти такими компетенціями: опанувати базові логічно завершені знання про політику і владу, політичні системи і структури, політичні організації суспільства, політичні процеси та ін. Пріоритет має віддаватися комплексному та самостійному аналізу політичних проблем; теорію та фактичний матеріал студент повинен вміти застосовувати для визначення напрямків своєї практичної діяльності.

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

Кількість кредитів – 1,5

Галузь знань

0501 «Інформатика та обчислювальна техніка»

Нормативна

Напрям підготовки

6.050102 «Комп’ютерна інженерія»

Загальна кількість годин – 81

Спеціальність

5.05010201 «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж»

Рік підготовки:

4-й

Семестр:

7-й

Теоретичні заняття (лекції)

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних -2,35;

самостійної роботи студента-2,4

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

молодший спеціаліст

20 год.

Практичні, семінарські

20 год

Лабораторні

Самостійна робота

41 год.

Індивідуальні завдання

Вид контролю:

залік

 

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

Кількість кредитів – 1,5

Галузь знань

0509 «Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв’язок»

Нормативна

Напрям підготовки

6.050901 «Радіотехніка»

Загальна кількість годин – 81

Спеціальність

5.05090101 «Конструювання, виробництво та технічне обс-луговування радіотехнічних пристроїв»

Рік підготовки:

4-й

Семестр:

7-й

Теоретичні заняття (лекції)

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних -1,9

самостійної роботи студента-2,9

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

молодший спеціаліст

16год.

Практичні, семінарські

16 год.

Лабораторні

Самостійна робота

49 год.

Індивідуальні завдання

Вид контролю:

залік


Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

Кількість кредитів – 1,2

Галузь знань

0501 «Інформатика та обчислювальна техніка»

Нормативна

Напрям підготовки

6.050102 «Комп’ютерна інженерія»

Загальна кількість годин – 81

Спеціальність

5.05010201 «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж»

Рік підготовки:

1-й

Семестр:

2-й

Теоретичні заняття (лекції)

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних -2,5

самостійної роботи студента-2,3

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

молодший спеціаліст

42

Практичні, семінарські

-

Лабораторні

Самостійна робота

39 год.

Індивідуальні завдання

Вид контролю:

залік


Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

Кількість кредитів – 1,5

Галузь знань

0505 «Машинобудування та матеріалообробка»

Нормативна

Напрям підготовки

6.050504 «Зварювання»

Загальна кількість годин – 81

Спеціальність

5.05050401 «Зварювальне виробництво»

Рік підготовки:

1-й

Семестр:

2-й

Теоретичні заняття (лекції)

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних -2,

самостійної роботи студента-3,5.

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

молодший спеціаліст

32 год.

Практичні, семінарські

Лабораторні

Самостійна робота

49 год.

Індивідуальні завдання

Вид контролю:

залік


Тематичний план

(для спеціальності 5.05010201 «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж»)

 

№ п/п

 

Назва тем

 

Кількість годин

Теор. заняття

Практ. заняття

Самост. вивчення

Всього

1.

Політика і наука про політику

2

2

4

8

2.

Основні етапи розвитку науки про політику. Політична і правова думка в Україні

4

4

6

14

3.

Політична влада і політична система

2

2

4

8

4.

Політичні партії та громадянські рухи

2

2

4

8

5.

Політичний процес та особистість у політиці

2

2

6

10

6.

Держава і громадянське суспільство

2

2

4

8

7.

Політичні режими

2

2

4

8

8.

Система державного правління в Україні

2

2

4

8

9.

Україна в системі міжнародних відносин

2

2

5

9

Всього:

20

20

41

81

Тематичний план

(для спеціальності 5.05090101 «Конструювання, виробництво та технічне обслуговування радіотехнічних пристроїв»)

 

№ п/п

 

Назва тем

 

Кількість годин

Теор. заняття

Практ. заняття

Самост. вивчення

Всього

1.

Політика і наука про політику

2

2

4

8

2.

Основні етапи розвитку науки про політику. Політична і правова думка в Україні

2

2

8

12

3.

Політична влада і політична система

2

2

6

10

4.

Політичні партії та громадянські рухи

2

2

6

10

5.

Політичний процес та особистість у політиці

2

2

6

10

6.

Держава і громадянське суспільство

2

2

4

8

7.

Політичні режими

1

1

4

6

8.

Система державного правління в Україні

1

1

6

8

9.

Україна в системі міжнародних відносин

2

2

5

9

Всього:

16

16

49

81

Тематичний план

(для спеціальності 5.05010201 «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж» за скороченим терміном навчання)

 

№ п/п

 

Назва тем

 

Кількість годин

Теор. заняття

Практ. заняття

Самост. вивчення

Всього

1.

Політика і наука про політику

4

-

4

8

2.

Основні етапи розвитку науки про політику. Політична і правова думка в Україні

6

-

6

12

3.

Політична влада і політична система

6

-

4

10

4.

Політичні партії та громадянські рухи

4

-

4

8

5.

Політичний процес та особистість у політиці

4

-

6

10

6.

Держава і громадянське суспільство

4

-

4

8

7.

Політичні режими

4

-

4

8

8.

Система державного правління в Україні

6

-

4

10

9.

Україна в системі міжнародних відносин

4

-

3

7

Всього:

42

-

39

81

Тематичний план

(для спеціальності 5.05050401 «Зварювальне виробництво» за скороченим терміном навчання)

 

№ п/п

 

Назва тем

 

Кількість годин

Теор. заняття

Практ. заняття

Самост. вивчення

Всього

1.

Політика і наука про політику

2

-

6

8

2.

Основні етапи розвитку науки про політику. Політична і правова думка в Україні

4

-

8

12

3.

Політична влада і політична система

4

-

6

10

4.

Політичні партії та громадянські рухи

4

-

4

8

5.

Політичний процес та особистість у політиці

4

-

6

10

6.

Держава і громадянське суспільство

2

-

6

8

7.

Політичні режими

4

-

4

8

8.

Система державного правління в Україні

4

-

6

10

9.

Україна в системі міжнародних відносин

4

-

3

7

Всього:

32

-

49

81

 

Зміст дисципліни

Тема 1. Політика і наука про політику

Політика як соціальне явище. Предмет основ політології, закономірності взаємовідносин соціальних суб’єктів у питаннях політичної влади. Внутрішня і зовнішня політика як об’єкт політології. Політологія - наука про суть і теорію політичного життя, політичних систем в окремих суспільствах та їх взаємодії на міжнародній арені. Функції політології. Методи дослідження науки про політику. Політичні категорії як відображення специфіки політичних явищ. Класифікація категорій у політології. Стан політичної думки в Україні на сучасному етапі.

Тема 2. Основні етапи розвитку науки про політику. Політична і правова думка в Україні

Історичні умови виникнення соціально-політичної думки. Соціально-політичні вчення у Стародавньому світі: Конфуцій, С.Гаутама (Будда), Платон Афінський, Арістотель. Проекти ідеального політичного устрою.

Соціально-політичні погляди у період Середньовіччя і Відродження (Ф.Аквінський, Н.Макіавелі, Ж.Боден). ранні соціалістичні утопії (Т.Мор, Т.Кампанелла).Соціальні та політичні концепції епохи Відродження й буржуазних революцій XVII - першої половини XIX ст. Ідеї просвітителів (О.Локк, Ф.Вольтер, Руссо, М.Монтеск’є, Д.Дідро). Політико-соціологічні ідеї О.Конта і Г.Спенсера. Концепція «громадянського суспільства» Г.Гегеля. Діалектико-матеріалістичні погляди К.Маркса, Ф.Енгельса, В.І.Леніна на соціальне життя і політику. Політичні концепції XX ст. Соціальний дарвінізм і теорія завоювання. Теорія "еліти" В.Парта, політичні концепції М.Вебера. Необхідність постійної розробки нових концепцій для соціально-політичного розвитку сучасної цивілізації.

Питання держави в період Київської Русі. Політичні і правові традиції Запорізької Січі. Конституція П.Орлика. Визвольні ідеї Г.Сковороди, Т.Г.Шевченка, М.Коцюбинського, П.Мирного, Л.Українки, І.Франка. Вплив політично-правових поглядів Б.Антоновича, В.Винниченка, В.Грінченка, М.Грушевського, М.Драгоманова на розвиток громадських рухів в Україні. Ліберально-опозиційна думка XIX с.-початку XX ст. Політико-правова думка в умовах тоталітаризму. Роль політико-правових ідей в ухвалені актів державного суверенітету України.

Тема 3. Політична влада і політична система

Поняття влади як соціального феномена. Ресурси влади, класифікація влади. Основні сфери прояву влади: економічна, соціальна, політична, ідеологічна. Особливості влади в Україні в різні історичні періоди. Взаємовідносини виконавчої і законодавчої і судової влади. Роль права в регулюванні державної влади. Політичний режим як метод здійснення державної влади. Основні види політичних режимів Демократичні і антидемократичні політичні режими, їх різновиди. Політична опозиція. Політичний екстремізм.

Поняття демократії, її типи і форми. Демократичні принципи та демократичні процедури. Особливості становлення і розвитку демократії в сучасній Україні. Демократія і свобода як загальнолюдські цінності сучасної цивілізації.

Тема 4. Політичні партії, партійні та виборчі системи

Суть політичних партій і партійних систем. Вплив загальноісторичних, політико-правових, ідеологічних умов на діяльність політичних партій. Класифікація партій і партійних систем. Політичні партії в Україні.

Соціальні проблеми і способи виникнення громадських організацій і рухів. Поняття «громадська організація» і «громадський рух». Види і форми громадських об'єднань. Нові соціальні рухи які з'явилися у сучасному світі. Громадські організації і рухи Місце молодіжного руху в соціально-політичному житті. Політична еліта України, її відмінні риси та особливості формування. Суть та роль політичного лідерства в суспільстві. Типи лідерства. в Україні. Вплив історичних умов на формування потреб та інтересів громадсько-політичної діяльності. Громадсько-політична діяльність, її види і критерії. Формування потреб та інтересів громадсько-політичної діяльності особи.

Вибори, їх класифікація та особливості при різних політичних режимах. Принципи виборчого права та організація демократичних виборів. Основні функції виборів. Типи (моделі) виборчих систем. Основні стадії виборчої кампанії.

Тема 5. Політичний процес та особистість у політиці

Місце політичної надбудови і структури суспільно-економічної формації. Зміст категорії “політичне життя”. Типи політичного життя. Політичний процес, його структура і характер. Типологія політичних процесів. Політична система: її компоненти та структура. Типи сучасних політичних систем. Характеристика політичної системи України. Проблеми переходу від командно-бюрократичної, тоталітарної політичної системи до демократичної.

Тема 6. Держава і громадянське суспільство

Походження держави, її сутність, ознаки, функції. Процес формування державної влади у період розпаду первіснообщинного ладу. Трансформація патріархальних структур влади. Історичні типи державної влади. Форми державного правління та державного устрою. Основні етапи формування української державності.

Характерні риси правової держави. Сутність та основні проблеми формування громадянського суспільства. Становлення і розвиток правової держави та громадянського суспільства в Україні.

Тема 7. Політичні режими

Політичний режим як метод здійснення державної влади. Основні види політичних режимів Демократичні і антидемократичні політичні режими, їх різновиди. Політична опозиція. Політичний екстремізм.

Поняття демократії, її типи і форми. Демократичні принципи та демократичні процедури. Особливості становлення і розвитку демократії в сучасній Україні. Демократія і свобода як загальнолюдські цінності сучасної цивілізації.

Тема 8. Система державного правління в Україні

Незалежність України як результат політичного самовизначення українського народу. Конституційні засади розбудови системи державного правління в Україні. Структура та повноваження Верховної Ради. Конституційний статус Президента України. Кабінет Міністрів: процедура формування та повноваження. Судова влада. Особливості системи місцевого самоврядування в Україні. Система "стримувань" і "противаг" у структурі владної "горизонталі".

Тема 9. Україна в системі міжнародних відносин.

Поняття глобальних проблем та їх походження. Основні глобальні проблеми сучасності. Глобальні проблеми і соціальний прогрес. Взаємозв'язок та ієрархія глобальних проблем війни й миру. Наростання екологічної загрози. Екологічно загроза в Україні. Проблема обліку загальнолюдських, соціально-класових і національних реальностей, їх балансу та гармонізації. Пріоритет загальнолюдських інтересів і цінностей.

Нові тенденції у світовому розвитку, міжнародних відносинах, в співробітництві, соціальному прогресі людства і необхідність їх максимального використання Структура i характер протиріч сучасного світу. Різноманітність шляхів i форм його соціально-політичного розвитку. Формування сучасного стану світової цивілізації.

Утворення міжнародних об'єднань та інтернаціоналізація політичного життя в кінці XX ст. Участь України у міжнародних об'єднаннях.

Проблеми майбутнього у сучасній соціально-політичній думці. Футурологічні концепції як різновид політичного прогнозування. Контури свiтy на початку третього тисячоліття. 

Семінарські заняття

Семінарське заняття №1

Тема 1. Політика і наука про політику

1. Політологія як наука: предмет, об’єкт, структура, методи та функції.

2. Політика як суспільне явище. Теоретичні підходи до розуміння політики.

3. Суб’єкти політики: суть, класифікація та форми взаємодії.

Теми доповідей, рефератів, повідомлень

1. Нація як суб’єкт політики.

2. Взаємозв’язок політики з іншими сферами суспільного життя.

Список рекомендованої літератури

[1; с. 97-107; 5, с. 6-15; 6, с. 4-6; 7, с 10-12].

[1, с. 97-107; 2; 5, с. 9-20; 6, с. 5-9; 8, с 12-15].

Семінарське заняття №2

Тема 2. Основні етапи становлення та розвитку політичної думки людства. Політична і правова думка в Україні

1. Особливості розвитку російської та української політичної думки.

а) політичні ідеї у Київській Русі;

б) українська суспільно-політична думка у XVI – XVIII ст.

в) особливості політичного життя та політичних ідей в Україні у ХІХ – ХХ ст.

2. Соціальна концепція політики.

а) теорія суспільного договору Ж.-Ж.Руссо;

б) Дж. Миль та А. Токвиль про державу та демократію;

в) ідеї про державу та право у Західній Європі (Г.Гегель, І.Кант);

г) критичний утопічний соціалізм про політичне улаштування суспільства (А. Сен-Сімон, Ш. Фур'є, Р. Оуєн);

д) політичні ідеї марксизму.

3. Основні напрямки розвитку сучасної західної політології.

Теми доповідей, рефератів, повідомлень

1. Мораль і політика у вченнях Конфуціях і Н. Макіавеллі.

2. Порівняльний аналіз вчень про державу Т. Гоббса і Дж. Локка.

3. Марксизм і традиції європейської політичної думки.

4. Політична думка європейського лібералізму XIX ст.: Дж.Мілль, Ш.де-Токвіль.

Список рекомендованої літератури

[6, с. 193-195; 5, с. 25-27; 6, с. 136-137; 7, с. 43-45;10;].

Семінарськезаняття №3

Тема 3. Політична влада і політична система

1. Влада як суспільне явище: суть, джерела та ресурси.

2. Політична влада: форми та типи.

3. Легітимність політичної влади: суть та типологія.

4. Політична система суспільства: поняття, структура та функції.

Теми доповідей, рефератів, повідомлень

1. Фактори ефективності політичної влади.

2. Особливості політичної системи України.

3. Сучасні моделі політичних систем.

Список рекомендованої літератури

[4; 7, с. 65-68; 10, с. 6-20; 12; 13, с. 158-162; 15, с. 56-57; 16, с. 33-38; 18, с 51-55; 22; 23].

[6; 7, с. 71; 9; 11; 18, с. 58-63; 19; 24].

Семінарське заняття №4

Тема 4. Політичний процес та особистість у політиці

1. Політичний процес: суть і типологія.

2. Політична діяльність та політичні технології.

3. Особистість у політичному процесі:

3.1. Політична участь та її форми.

3.2. Інститут політичного лідерства.

4. Поняття та особливості політичних еліт.

Теми доповідей, рефератів, повідомлень

1. Фактори ефективності політичного функціонування.

2. Процес політичної соціалізації: сутність, етапи, агенти та моделі.

Список рекомендованої літератури

[8, с. 79-81; 9, с. 53-55, 10; с. 34-35].

[2, с.74-120; 8, с. 81-109; 9, с. 55-59, 62-76; 10, с. 35-48].

Семінарське заняття №5

Тема 5. Політичні партії, партійні та виборчі системи

1. Суть, передумови виникнення, ознаки та функції політичних партій.

2. Типологія політичних партій і партійних систем.

3. Особливості демократичного інституту виборів: поняття, принципи та різновиди.

4. Типологія та особливості основних виборчих систем.

Теми доповідей, рефератів, повідомлень

1. Політичні рухи: суть, різновиди, етапи розвитку.

2. Особливості партійної системи в Україні

Список рекомендованої літератури

[9; 10, с. 203-207; 17, с. 6-80, 233-261].

[10, с. 210-215, 219-223; 17, с. 289-335, 386-490].

Семінарське заняття №6

Тема 6. Держава і громадянське суспільство

1. Держава як політична форма організації суспільства: сутність, теорії походження, ознаки та функції. Форма держави.

2. Форми державного правління.

2.1. Сутність та різновиди монархічної форми правління.

2.2. Республіка як форма державного правління.

1. Державно-територіальний устрій.

2. Поняття, основні засади і принципи правової держави та громадянського суспільства.

Теми доповідей, рефератів, повідомлень

1. Європейські парламентські монархії як приклади демократичного врядування.

2. Правова держава та громадянське суспільство в Україні: реалії та перспективи розвитку.

Список рекомендованої літератури

[17, с. 39-370; 373-374; 18, с. 145-149]

[16; 17, с. 383-392; 18, с. 151-158].

Семінарське заняття №7

Тема 7. Політичні режими

1. Зміст політичного режиму та фактори, які визначають його тип.

2. Основні типи політичних режимів:

а) тоталітаризм;

б) авторитаризм; неопатримоніалізм; типологія афро-азійських політичних режимів;

в) демократичний політичний режим;

3. Поняття та основні концепції демократії.

4. Історичні типи та форми демократії.

Теми доповідей, рефератів, повідомлень:

1. Сучасні концепції демократії.

2. Тоталітаризм у Європі ХХ століття.

3. Демократія як форма політичного життя.

4. Різновиди авторитарного режиму.

Список рекомендованої літератури

[1, с. 140-141; 8, с. 90-93; 9, с. 59-62].

[3; 4; 8, с. 146-160; 9, с. 131-138; 10, с. 55-62].

Тема 8. Система державного правління в Україні

1. Процес становлення української незалежної держави.

2. Конституційні засади розбудови системи державного правління в Україні.

2.1. Структура та повноваження Верховної Ради.

2.2. Конституційний статус Президента України.

2.3. Кабінет Міністрів: процедура формування та повноваження.

2.4. Судова влада.

2.5. Система стримувань і противаг у структурі "владної горизонталі".

3. Особливості системи місцевого самоврядування в Україні.

Теми доповідей, рефератів, повідомлень:

1. Структура та повноваження Конституційного Суду України.

2. Права і свободи людини й громадянина в Україні та конституційно-правові механізми їх забезпечення.

Список рекомендованої літератури

[5; 10, с.471-485; 11, с.229-248; 15; 12, с.72-74].

[10, с.485-488; 11, с.229-248; 15; 16; 9,с.13-15].

Семінарське заняття №8

Тема 9. Україна в системі міжнародних відносин

1. Міжнародні відносини та зовнішня політика держави: сутність та види.

2. Принципи та суб’єкти міжнародних відносин.

3. Міжнародні конфлікти: їх суть, причини та способи врегулювання.

4. Становлення України як суб’єкта міжнародних відносин.

Теми доповідей, рефератів, повідомлень:

1. Проблеми інтеграції України в світову спільноту.

2. Роль міжнародних організацій у вирішенні проблем світового розвитку.

Список рекомендованої літератури

[5, с.103-132; 6, с. 5–11; 8; 13, с. 295–305; 14, с. 531–535; 18; 20; 22; 23, с.10–33].

[3, с. 277–281; 4; 5, с.103-132; 6, с. 42–106; 8; 13, с. 295–305; 14, с. 535–537; 18; 20; 22; 23, с.282–310]. 

Самостійна робота

з/п

Назва теми

Кількість годин

Література

1

Політика і наука про політику

4

[1, ст. 5-15 ]

2

Історія світової політичної думки

4

[1,ст. 16-19 ]

[1, ст. 19-21]

[1, ст. 22-30]

[1,ст. 31-35 ]

[1,ст. 35-45 ]

3

Історія політичної думки України

2

[1,ст. 46-52 ]

4

Політична влада та політична система

4

[1, ст. 129-145,

168-177 ]

5

Політичний процес та особистість у політиці

6

[1,ст.146-168 ]

[1, ст.178-193]

[1, ст. 105-117]

6

Політичні еліти як суб’єкти політики

-

[1, ст.194-217 ]

7

Нація як суб’єкт політики

-

[1,ст. 117-129 ]

8

Політичні партії, партійні та виборчі системи

4

[1, ст.194-217 ]

9

Держава та громадянське суспільство

4

[1,ст.199-206 ]

10

Політичні режими

4

[1, ст. 129-145,

168-177 ]

11

Система державного правління в Україні

4

[1,ст. 117-129 ]

12

Україна в системі міжнародних відносин

5

[1,ст. 327-341 ]

Усього годин:

41

 

Перелік посилань

1. Політологія. Навчально-методичний комплекс: Підручник. – К., 2004.

2. Політологічний енциклопедичний словник. 2-е вид. – К., 2004.

3. Політологія. Посібник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. О.В.Бабкіної, В.П.Горбатенка. - К.:"Академік", 1998.

4. Політологія: Курс лекцій. Навч.посібник. - К., 1999 р.

5. Політологія. / За ред. ОД.Семківа. - Львів:Світ, 1994. -К.:Либідь, 1995.

6. Основи політології. Навч.посібник / Керівник авт.кол. Ф.М.Кирилюк.

7. Політологія у запитаннях та відповідях: Навч. посіб. / За заг. ред. К.М. Левківського. – К., 2003.

8. Політологія. Підручник / За заг. ред. І.С. Дзюбка, К.М. Левківського. 2-е вид. – К., 2001.

9. Політологія. Підручник / За заг. ред. проф. Кремень В.Г., проф. Горлача М.Т. – Харків, 2001.

10. Політологія. Підручник / За наук. ред. А. Колодій. 2-е вид., перероб. та доп. – К., 2003.

11. Потульницький В.А. Теорія української політології. – К., 1993.

12. Швидак О.М. Політологія. Практикум: Навч. посібник. – К., 2001.

13. Шляхтун П.П. Політологія (теорія та історія політичної науки): Підручник. – К., 2002.

14. Мадіссон В.В. та ін. Історія розвитку політичної думки. Курс лекцій: Навч. посібник. – К., 1996.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!