Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 5054 Методичні рекомендації щодо проходження виробничої практики з курсу Маркетинг, ЛНУ ім. Франка

Методичні рекомендації щодо проходження виробничої практики з курсу Маркетинг, ЛНУ ім. Франка

« Назад

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Економічний факультет

Кафедра економічної теорії та маркетингу

 

Методичні рекомендаціїщодо проходження виробничої практикиз курсу Маркетинг

для студентів ІІІ курсу денної форми навчання

напряму підготовки 6.030507 «Маркетинг»

 

Львів 2012

 

Зміст

Анотація. 3

1. Мета та завдання практики. 5

2. Організація та керівництво практикою.. 7

3. Зміст практики. 11

4. Методичні рекомендації 14

4.1. Правила ведення і оформлення щоденника. 14

4.2. План звіту про виконання програми практики. 15

4.3. Вимоги до оформлення звіту. 15

5. Підведення підсумків практики. 18

6. Критерії оцінювання. 20

7. Шкала оцінювання університету, національна та ЕСТS. 23

Рекомендована навчально-методична література. 24

Додаток 1. Примірний календарний графік проходження виробничої практики  27

Додаток 2. Кількість об'єктів торгівлі по регіонах України, одиниць. 28

Анотація

У нових ринкових умовах господарювання підприємства особисто відповідальні за результати власної діяльності. Основна мета виробництва полягає в забезпеченні споживача необхідною продукцією (послугами) у певні терміни, певної якості, з мінімальними витратами. Це потребує адекватних змін у підготовці кадрів. Виробнича практика студентів спеціальності “Маркетинг” є невіддільною складовою навчального процесу, виконується на підприємствах, в організаціях торгівлі, рекламних компаніях та інших установах будь-якої форми власності. У процесі проходження практики увага відповідальних за практику повинна акцентуватися на розвитку творчих здібностей студентів, їх самостійності, умінні приймати рішення та працювати в колективі. У період проходження практики закладаються основи досвіду професійної діяльності, практичних умінь і навичок, професійних якостей особистості майбутнього фахівця.

Вирішення завдань підготовки висококваліфікованих маркетологів вимагає закріплення набутих у вузі теоретичних знань практичними навичками роботи на підприємстві. З цією метою студенти в процесі навчання в університеті проходять виробничу практику.

Програма практики студентів відповідає:

- положенню про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України;

- навчальному плану кафедри економічної теорії та маркетингу Львівського національного університету імені Івана Франка;

- освітньо-кваліфікаційній характеристиці бакалавра за напрямом підготовки 6.030507 «Маркетинг»;

- особливостям галузі, в якій працюватимуть випускники після закінчення вузу;

- особливостям баз практики.

Виробнича практика проводиться у 6 семестрі (ІІІ курс) після того, як студенти уже опанували переважну більшість дисциплін економічного циклу (політичну економію, статистику, макро- і мікроекономіку, державні фінанси, економіку підприємств, фінанси підприємств, менеджмент, маркетинг, державне регулювання та ін.), математику для економістів, інформатику та комп’ютерну техніку, а також блок гуманітарних дисциплін. 

1. Мета та завдання практики

Виробнича практика – частина навчального процесу, яка передбачає зміцнення теоретичних знань в процесі оволодіння практичними навичками з обраної спеціальності. Вона поєднує в собі теоретичне і виробниче навчання.

Виробнича практика має на меті наступне:

1) закріплення, поглиблення та доповнення теоретичних знань студента, одержаних при вивченні загальноекономічних та спеціальних дисциплін, набуття навичок економічної та маркетингової діяльності шляхом вивчення досвіду роботи підприємства;

2) розвиток навичок самостійної роботи по проведенню маркетингового дослідження щодо діяльності підприємства, його структурних одиниць;

3) вироблення уміння самостійного вирішення окремих наукових та прикладних економічних проблем за профілем майбутньої спеціальності;

4) набуття досвіду роботи на посаді маркетолога як молодшого спеціаліста;

Відповідно до мети основними завданнями виробничої практики є:

- навчитися використовувати теоретичні знання про методи та прийоми маркетингової діяльності на практиці;

- оволодіти навичками самостійного збирання економічних фактів і даних та їх наукового узагальнення й дослідження, обґрунтування на його основі теоретичних положень та практичних рекомендацій щодо розв’язання певних актуальних маркетингових проблем;

- зібрати фондові матеріали для написання і оформлення звіту про виробничу практику;

- ознайомитися з альтернативними способами вирішення конкретних маркетингових проблем в інших організаціях (установах), на підприємствах.

- ознайомитись з призначенням, функціями, виробничою і управлінською структурами підприємства;

- вивчити організації профільної діяльності, ознайомитись з методами організації маркетингових процесів, технологією, засвоєння прийомів техніко-економічних розрахунків;

- оцінити техніко-технологічної бази основної діяльності, матеріальних активів, обігових коштів, персоналу;

- ознайомитись з економічними аспектами забезпечення конкурентоздатності профільної діяльності підприємства;

- оволодіння методами маркетингової діяльності, ознайомлення із здійсненням товарної та цінової політики, організацією просування товарів, плануванням маркетингу та його контролем;

- розуміння виконаних розрахунків, складених документів, кошторисів (на рекламу, збут і т.п.);

- розробити рекомендації по вдосконаленню маркетингової діяльності підприємства;

- запропонувати маркетинговий план діяльності підприємства – бази практики;

- збір і аналіз інформації по проблемі, самостійно обраній студентом, для подальшого опрацювання в курсових і наукових роботах.

Виробничу практику проходять студенти 3 курсу напряму підготовки 6.030507 – «Маркетинг».

Тривалість практики – 4 тижні. 

2. Організація та керівництво практикою

Контроль за дотриманням студентами вимог щодо проходження практики відбувається в двох формах: поточний і підсумковий:

- поточний контроль здійснюється керівником виробничої практики від кафедри «Економічної теорії та маркетингу» та призначеним керівником від бази практики, під час поточного контролю перевіряються: своєчасність заповнення щоденника, виконання графіка робіт, індивідуальних завдань тощо;

- підсумковий контроль здійснюється в процесі захисту звіту з виробничої практики.

Виробнича практика за напрямом підготовки 6.030507 – «Маркетинг» проводиться у відповідності з “Положенням про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України”, затвердженим наказом Міністерства освіти України від 8 квітня 1993 р. за № 93, навчальним планом і організується на підприємствах.

Основним документом студента вважається календарний графік проходження практики, який є, по суті, робочою програмою практики, де враховується ступінь теоретичної підготовки студента, специфіка конкретного місця проходження практики. Індивідуальний графік розробляється керівником практики від кафедри і узгоджується з керівником від бази практики. В ньому відображається особливість проходження практики, включається комплекс спеціально підібраних учбових і реальних завдань, календарні строки виконання окремих етапів, а також передбачається просування студента по різних робочих місцях для виконання програми практики в цілому.

В індивідуальному графіку може передбачатися виконання студентами виробничих завдань (робіт). Ця робота повинна бути організована таким чином, щоб студент мав можливість з одного боку надати допомогу підприємству, де він проходить практику, а з другого – глибоко засвоїти основні типи розрахунків та отримати професійні навички з спеціальності.

Робота студентів на базі практики з першого дня повинна бути спланована таким чином, щоб кожний студент мав чіткий план (графік) проходження практики з визначенням змісту і строків виконання окремих етапів практики.

Виконання індивідуального графіку повинно фіксуватися студентами у щоденнику.

Керівником практики від кафедри може бути дозволена студентам робота під час практики на вільних робочих місцях при умові, що останні задовольняють вимогам програми практики, і студенти успішно її виконують. Але незалежно від цього всі студенти на час проходження практики повинні бути забезпечені спеціально обладнаними місцями для роботи.

Робочим місцем студентів при проходженні виробничої практики є підрозділи підприємств, діяльність яких пов’язана з економічними процесами та маркетинговою діяльністю підприємства.

Виробнича практика повинна передбачати:

- оформлення і одержання пропусків на підприємство;

- вивчення правил техніки безпеки;

- проведення учбових занять і виробничих екскурсій;

- виконання індивідуальних завдань;

- виконання самостійних завдань у економічних відділах та інших службах підприємства;

- оформлення звіту;

- подання звіту з практики на кафедру.

Метою контролю за проходженням виробничої практики є:

- надання практичної допомоги студентам у виконанні програми практики;

- виявлення і усунення недоліків у проходженні практики.

Контроль проводиться керівником практики від університету та підприємства, завідуючим випускаючої кафедри.

Про виявлені серйозних недоліків контролюючий повинен доповідати керівництву вузу та підприємства. З метою підвищення дієвості контролю студенти-практиканти повинні регулярно (щоденно) заповнювати щоденник практики.

Специфіка економіки підприємств різних профілів, форм власності, організаційних структур обумовлює певні відмінності в змісті практики. В залежності від бази проходження практики її зміст уточнюється графіком проходження практики. При необхідності керівником практики від ВУЗу на вимогу керівника практики від підприємства і за погодженням з ним може розроблятись індивідуальна програма практики на базі даного підприємства.

Під час проходження практики студент зобов’язаний:

- в 1-й день зробити відмітку про дату прибуття на практику (у посвідченні);

- пройти інструктаж з техніки безпеки, з’явитись до керівника практики від підприємства – бази практики, ознайомити його з програмою (графіком) та індивідуальним завданням, отримати вказівки щодо проходження практики та домовитись про час і місце консультацій;

- отримати (при необхідності) тимчасову перепустку для входу на підприємство;

- повністю виконати програму та індивідуальні завдання з практики; фіксувати в щоденнику виконані завдання;

- зібрати матеріал для написання звіту, своєчасно його обробити, написати звіт;

- зібрати матеріал і провести необхідні дослідження по проблемі наступних курсових, наукових робіт;

- дотримуватись трудової дисципліни та правил внутрішнього розпорядку на базі практики;

- нести відповідальність за роботу, що доручена керівником від бази практики.

В останній день проходження практики студент зобов’язаний:

- отримати характеристику своєї роботи, яка складається і підписується керівником від бази практики;

- зробити відмітку про дату завершення практики та вибуття з місця її проходження (в посвідченні), здати матеріали, отримані на підприємстві під час проходження практики, здати перепустку.

Після повернення з бази практики студент зобов’язаний:

- довести до відома кафедри про закінчення практики;

- у 1-оденний строк належним чином оформити звіт про проходження виробничої практики;

- здати звіт разом з необхідними оформленими документами та щоденник керівникові практики від кафедри на перевірку;

- у призначений керівником практики від кафедри день захистити звіт про проходження практики;

- отримати консультації у наукового керівника щодо обробки зібраного під час практики матеріалу. 

3. Зміст практики

За своїм характером та призначенням виробнича практика є переважно ознайомлювальною.

1. Загальне ознайомлення з діяльністю підприємства

На початку практики слід ознайомитись з організацією діяльності підприємства, його організаційною структурою управління, специфікою виробництва та реалізації товару (послуг). Звернути увагу на систему матеріально-технічного постачання.

2. Ознайомлення зі специфікою діяльності маркетингових служб на підприємствах

Необхідно визначити специфіку діяльності маркетингових служб підприємства, проаналізувати організаційну структуру управління підрозділом, розглянути положення про відділ, посадові обов’язки кожного працівника служби і визначити зв’язки служби маркетингу з іншими підрозділами підприємства, а також кожного працівника служби маркетингу окремо.

3. Організація, здійснення, аналіз маркетингових досліджень

Звернути увагу на методи маркетингових досліджень на підприємстві, систему опитування, джерела формування інформації як першочергової, так і другорядної, формування інформаційної системи підприємства.

Окремо слід звернути увагу на систему обробки інформації, наявність комп’ютерних програм, ознайомитись, як вони працюють. Визначити основні методи прогнозування попиту споживачів і розглянути можливості застосування інших методів на підприємстві, що є базою практики.

За результатами маркетингових досліджень взяти участь у формуванні рекомендацій з маркетингу щодо подальшої діяльності підприємства.

4. Товарна політика підприємства, управління асортиментом, життєвий цикл товару

Вивчити продуктовий асортимент підприємства, визначити за кожним товаром чи послугою етап життєвого циклу, конкурентоспроможні властивості кожного товару та послуги, визначитись щодо асортиментного управління.

5. Маркетингова цінова політика підприємства

Сформувати практичні навички розрахунку й ефективності здійснення цінової політики.

Особливу увагу звернути на методи встановлення цін, розрахунки з партнерами, види цін, що застосовуються на підприємстві, цінову політику конкурентів; ознайомитись з методами ціноутворення на підприємстві.

Визначити, які види знижок застосовує підприємство при збуті власної продукції; визначити їх ефективність.

6. Канали розподілу і ефективність їх діяльності

Розглянути види каналів розподілу, що існують на підприємстві горизонтальні, вертикальні, прямі, побічні, змішані, прямого, зворотного напрямів та ін. Визначити посередників, послугами яких користується фірма, специфіку роботи з ними.

Взяти участь в оцінюванні ефективності каналів розподілу, визначити постійних партнерів, ознайомитись із системою укладення угод, їх юридичною силою.

7. Маркетингова комунікаційна політика підприємства

Визначити систему організації комунікацій на підприємстві, види та етапи комунікаційної політики.

Встановити ефективність вибору рекламоносіїв, визначення рекламних бюджетів, медіапланування; ознайомитись з рекламною кампанією підприємства.

Ознайомитись з організацією діяльності підприємства зі зв’язків із громадськістю, шляхи налагодження таких зв’язків, методи досягнення найбільшої ефективності, процеси формування іміджу фірми тощо.

Ознайомитись із системою стимулювання збуту, визначити методи стимулювання персоналу, посередників, споживачів, постачальників, а також послідовні етапи стимулювання збуту підприємства.

Ознайомитись з організацією особистих продажів на підприємстві та пропаганди, якщо вони існують.

8. Планування маркетингової діяльності

Ознайомитись із системою планів підприємства, процесом вибору маркетингової стратегії, формуванням стратегічного плану підприємства, а також маркетинговим стратегічним планом.

Визначити, на якій основі формується оперативний маркетинговий план, з яких розділів складається і яка специфіка розрахунку кожного з його показників. Оцінити ефективність маркетингового плану і продумати, чому деякі плани складаються окремо, хоча показують процес планування рекламної кампанії, план розробки нової продукції, план паблік рилейшнз діяльності та ін.

9. Контроль за виконанням маркетингових заходів

Ознайомитись із системою оцінювання ефективності вжиття маркетингових заходів, видами контролю, які застосовуються підприємством (вхідний, проміжний, вихідний), та їх ефективністю. Визначити можливість застосування нових методів контролю на підприємстві.

Характер роботи практикантів на підприємстві повинен суворо відповідати профілю навчання і по тривалості не заважати виконанню учбових завдань.

Студенти зобов’язані суворо виконувати прийняті на базі практики правила охорони праці і протипожежної безпеки. 

4. Методичні рекомендації

Основним підсумком практики для студентів є виконання календарного графіку, складання та захист звіту. Письмовий звіт поєднує всі розділи програми практики.

Період завершення практики дає можливість студенту реально оцінити свої сили, за допомогою викладача визначити основні недоліки у теоретичній підготовці, отримати навики для подальшої діяльності.

У студентів під час проходження практики може нагромаджуватись занадто багато інформації. У цьому випадку викладач зобов’язаний навчити студента правильному оформленню звітних матеріалів, дотриманню послідовності та точності викладання, а також вмінню вибирати найбільш суттєве. Тому студент, крім записів у щоденнику про виконану роботу, повинен скласти звіт про проходження (виконання графіку) практики по розділах.

Основним документом, де фіксується процес проходження студентом практики, є щоденник проходження практики.

4.1. Правила ведення і оформлення щоденника

1. Щоденник — це основний документ студента під час проходження практики.

2. Під час проходження практики студент щодня коротко ручкою повинен записувати у щоденник усе, що він зробив згідно з календарним планом проходження практики.

3. Щонайрідше раз на тиждень студент зобов’язаний подавати щоденник для перегляду керівникам практики від навчального закладу та бази практики, які перевіряють щоденник, роблять письмові зауваження, дають додаткові завдання і підписують виконані студентом записи.

4. Після завершення практики заповнений щоденник подається керівникам практики від навчального закладу і бази практики.

5. Оформлений щоденник з відгуками та підписами керівників, печаткою підприємства студент повинен захистити перед комісією навчального закладу.

6. Без заповненого щоденника практика не зараховується.

4.2. План звіту про виконання програми практики

Вступ, де зазначаються мета і завдання практики.

Характеристика підприємства (назва, організаційно-правова форма, основні види діяльності), його економічних і маркетингових служб, економічної діяльності.

Зміст практичних завдань, що виконувались під час проходження практики.

Висновки про результати практики і пропозиції щодо поліпшення економічної діяльності підприємства.

Список використаної літератури.

Додатки.

4.3. Вимоги до оформлення звіту

Звіт студента по проходження практики пишеться від руки або набирається на комп’ютері:

Параметри сторінки: формат листка – А4 (21см.×29,7см.).

Поля: з лівого боку – 30 мм, з правого, верхнього і нижнього – по 20 мм.

Формат шрифту: по тексту: Times New Roman; розмір шрифту – 14; міжрядковий інтервал – 1,5; відступ абзацу – 10 мм.; в таблицях: Times New Roman; розмір шрифту – 8, 10, 12 або 14; міжрядковий інтервал – 1,0.

Назву розділів слід розпочинати із нового листка.

Розділи звіту нумеруються за наступним зразком “РОЗДІЛ 1” (Times New Roman; розмір шрифту – 14, літери всі великі, напівжирні, розміщується по середині тексту), назва розділу – Times New Roman; розмір шрифту – 14, перша літера велика, курсив, напівжирні, розміщується по середині тексту.

Підрозділам надається нумерація: 1.1., 1.2., 1.3., …2.1.,2.2., … і т.д. і оформляється шрифт за попередньо зазначеним зразком.

При використанні у звіті ілюстрованого матеріалу (рисунків, графіків, діаграм, схем) нумерація робиться кількома цифрами з вказівкою номера підрозділу і порядкового номера ілюстрації (напр., “Рис. 1.2.1”). Назва розміщуються безпосередньо під рисунком (Times New Roman; розмір шрифту – 14, перша літера велика, курсив, напівжирні, розміщується по середині тексту).

Цифровий матеріал рекомендується представляти у вигляді таблиць. Кожна з них повинна мати змістовну назву, яка ставиться під словом “Таблиця” (розмір шрифту – 14, перша літера велика, курсив, напівжирні, розміщується по правій стороні тексту) над відповідною таблицею. Далі вказується назва таблиці (розмір шрифту – 14, перша літера велика, курсив, напівжирні, розміщується по середині тексту). Таблиці нумеруються так само, як ілюстрації. Таблицю необхідно розміщати після посилання на неї в тексті (напр., див. табл. 1.2.3), після чого робиться її аналіз. У шапці таблиці шрифт за наступною вимогою: розмір шрифту – 8, 10, 12 або 14; курсив; напівжирний; міжрядковий інтервал – 1,0.

В список інформаційних джерел включаються всі джерела, які використовувались при складанні звіту. В тексті звіту на інформаційні джерела робляться посилання (в кінці сторінки або в квадратних дужках цифрами, які вказують на номер джерела в списку і сторінку з нього).

Допоміжний матеріал (інструкції, великі таблиці, ілюстрації, окремі схеми і т.п.) слід розташовувати в додатках, давати кожному з них змістовну назву та порядковий номер арабськими цифрами, а в тексті робити посилання на відповідний додаток.

Звіт студента про практику повинен мати: титульний лист (див. додаток 1); зміст з назвами розділів (згідно графіку проходження практики) та сторінок, де вони починаються; стислу характеристику бази практики; зміст і аналіз кожного розділу практики; список інформаційних джерел; додатки (при необхідності).

Достовірність інформації, поданої в звіті, підтверджується зразками організаційно-розпорядчої, планової, фінансової та ін. документації.

Звіт студента про практику повинен мати нумерацію листів, починаючи з цифри 3, починаючи із вступу, бути зброшурованим (зшитим). Нумерація сторінок розміщується у правому верхньому куті листа.

На титульній сторінці звіту необхідно мати: особистий підпис керівника практики від кафедри з вказівкою його посади, прізвища, ім’я, по-батькові особистий підпис керівника практики від підприємства з вказівкою посади; прізвища, ім’я, по-батькові, особистий підпис студента. Все повинно бути завірене печаткою підприємства, де студент проходив практику. 

5. Підведення підсумків практики

Належним чином оформлений звіт кожен студент повинен здати у 1-денний термін після закінчення практики (разом з оформленим щоденником) на перевірку керівникові практики від кафедри.

Звіт практики студент захищає перед комісією, призначеною кафедрою. До складу комісії входять керівники практики від кафедри, викладачі кафедри, які викладали спеціальні дисципліни, і в разі потреби керівники від баз практики.

За результатами перевірки звіту, його захисту студентом, а також спостереження за виконанням календарного графіку проходження практики надається детальна характеристика роботи студента при отриманні практичних знань, що виражається виставленням комплексної диференційованої оцінки. Оцінку за практику виставляють у відомість обліку успішності, індивідуальний навчальний план і залікову книжку студента за підписами членів комісії відповідно до Положення про контроль та оцінювання навчальних досягнень студентів Університету.

Студент, який не дотримався вимог (завдання та графіку проходження практики), що отримав негативний відгук керівників та незадовільну оцінку під час захисту (що фіксується в екзаменаційній відомості), направляється на практику під час канікул або виключається з ВУЗу у встановленому порядку.

Студент, який повністю не виконав графік та завдання практики з поважних причин (тривала хвороба, тощо, що підтверджується відповідними документами) повинен написати заяву, на підставі якої наказом продовжується термін проходження практики. Після її завершення захист звіту проводиться на загальних підставах.

Питання про ліквідацію заборгованості кожного студента вирішується на підставі особистої заяви на ім’я декана факультету та письмового дозволу останнього.

Оцінку за практику враховують при призначенні стипендії.

Підсумки кожної практики обговорюють на засіданнях кафедри, вчених радах факультетів. 

6. Критерії оцінювання

Критерії оцінювання на етапах перевірки оформлення звіту про проходження практики та щоденника практики та захисту звіту:

60-70 балів ставиться, якщо студент:

1) показав глибокі теоретичні знання з економічних та маркетингових дисциплін;

2) оволодів первинними навиками дослідної роботи: збирати дані, аналізувати, творчо осмислювати, формулювати висновки;

3) дає свої пропозиції і рекомендації з предмету дослідження;

4) виконав звіт з проходження практики грамотно літературною українською мовою;

5) оформив звіт про проходження практики і щоденник практики у відповідності до вимог і подав їх до захисту у визначений кафедрою термін;

6) на захисті продемонстрував глибокі знання теми дослідження, твердо і впевнено відповів на запитання членів комісії.

41-59 бали ставиться, якщо студент:

1) показав досить високі теоретичні знання з економічних та маркетингових дисциплін;

2) оволодів первинними навиками дослідної роботи: збирати дані, аналізувати, осмислювати їх, формулювати висновки, але не завжди критично ставиться до використаних джерел та літератури;

3) дає свої пропозиції і рекомендації з предмету дослідження, однак відчуває труднощі щодо їх обґрунтування;

4) виконав звіт про проходження практики грамотно літературною українською мовою, але допустив нечисленні граматичні та стилістичні помилки;

5) оформив звіт про проходження практики та щоденник практики у відповідності до вимог і подав їх до захисту у визначений кафедрою термін;

6) на захисті продемонстрував добрі знання з теми дослідження, відповів на запитання членів комісії.

21-40 балів ставиться, якщо студент:

1) показав достатні теоретичні знання з економічних та маркетингових дисциплін;

2) в основному оволодів первинними навиками дослідної роботи: збирати дані, аналізувати, осмислювати їх, формулювати висновки, однак допускає в роботі порушення принципів логічного і послідовного викладу матеріалу, мають місце окремі фактичні помилки і неточності;

3) не може сформулювати пропозиції і рекомендації з теми дослідження, або обґрунтувати їх;

4) допускає помилки в оформленні звіту про проходження практики та щоденника практики;

5) допускає численні граматичні та стилістичні помилки;

6) на захисті продемонстрував задовільні знання з теми дослідження, але не зумів впевнено й чітко відповісти на додаткові запитання членів комісії;

Менше 21 балів ставиться в тому разі, якщо звіт про проходження виробничої практики та щоденник практики оформлені з численними помилками або не в повному обсязі, якщо на захисті студент проявив повне незнання досліджуваної проблеми, не зумів задовільно відповісти на поставлені питання, що свідчить про несамостійне виконання звіту про проходження практики.

Звіт про проходження практики до захисту не допускається.Поданий науковому керівникові на перевірку або на будь-який подальший етап проходження з порушенням строків, установлених регламентом. Структура не відповідає вимогам. Відсутнє економічне обґрунтування пропонованих заходів. Не оправлена у тверду палітурку, недбало оформлена, написана нерозбірливим почерком.

п/п

Етапи оцінювання практики

Бали

1

Оцінка проходження практики керівником практики від підприємства (оцінює керівник практики від бази практики)

30

2

Оформлення звіту з практики (оцінює керівник практики від кафедри)

20

3

Оцінка захисту практики (оцінює керівник практики від кафедри)

50

 

7. Шкала оцінювання університету, національна та ЕСТS

Оцінка в балах

Оцінка ECTS

 

Визначення

За національною шкалою

Екзаменаційна оцінка, оцінка з диференційованого заліку

90 – 100

А

Відмінно

Відмінно

81-89

В

Дуже добре

Добре

71-80

С

Добре

61-70

D

Задовільно

Задовільно

51-60

Е

Достатньо

 

Рекомендована навчально-методична література

1. Агєєв Є.Я. Практикум з маркетингу (збірник тестів, задач та завдань): Навчальний посібник. – Львів: «Новий Світ – 2000», 2008. – 496 с.

2. Азарян О. М. Маркетинг: принципи і функції: Навч. посіб.для вищих. навч. закл. — 2-ге вид., переробл. і допов. —К., 2001. — 320 с.

3. Азарян О. Н. Міжнародний маркетинг. — К., 1998. — 200 с.

4. Амблер Т. Практический маркетинг: Пер. с англ. / Под общ. ред. Ю. Н. Каптуревского. — СПб.: Питер, 1999. —Гл. 11, 18.

5. Багиев Г. Л. Маркетинг: Учеб. для вузов. — 2-е изд. —М.: Экономика, 2001. — 250 с.

6. Березин И.С. Маркетинговый анализ. Принципы и практика. Российский опыт. – М.:Издательство Эксмо, 2002. – 400с.

7. Бєлявцев М.І., Іваненко Л.М. Маркетинг. Навчальний посібник. – К.:Центр навчальної літератури, 2005. – 328 с.

8. Братко О.С. Маркетингова політика комунікацій: Навчальний посібник. – Тернопіль: Карт-бланш, 2006. – 275 с.

9. Войчак А.В. Маркетинговий менеджмент: Підручник. – К.:КНЕУ, 1998. – 268с.

10. Гарі Армстронг, Філіп Котлер Маркетинг. Загальний курс, 5-те видання: Пер. З англ.: Уч.пос. – М.: Видавничий дім „Вільямс”, 2001. – 608с.

11. Гаркавенко С.С. Маркетинг: Підруч. для вузів. - К.: Лібра, 1998. -384с.

12. Герасимчук В.Г. Маркетинг. Теорія і практика: Навч. посіб. для вузів. - К.: Вища шк., Голов. вид-во, 1994. - 325 с.

13. Герчикова И. Н. Маркетинг и международное коммерческое дело. — М.: Внешторгиздат, 1991. — 250 с.

14. Гилберт А. Ч. Маркетинговые исследования. — СПб.:Питер, 2000. — 752 с.

15. Джоббер Д. Принципы и практика маркетинга: Учеб. пособие: Пер. с. англ.— М.: Издат. дом “Вильямс”, 2000. —688 с.

16. Дихтль Е., Хершген X. Практический маркетинг. Учеб. пособие / Пер. с нем. А.М. Макарова, Под ред. И.С. Минко. - М.: Высш. шк., 1995. -255с.

17. Дойль П. Маркетинг-менеджмент и стратегии. – СПб.:Питер, 2003.

18. Каніщенко О. Л. Міжнародний маркетинг: Теорії і господарські ситуації: Навч. посіб. — 2-ге вид., переробл. —К.: Політехніка, 2004. — 152 с.

19. Кардаш В. Я. Маркетингова товарна політика: Навч.посіб. — К.: Вид-во КНЕУ, 1997.

20. Котлер Ф. Маркетинг, менеджмент. Анализ, планирование, внедрение и контроль. — СПб.: Питер, 1998.

21. Котлер Ф., Армстронг Г. Основы маркетинга, 9-е изд.: Пер. с англ. – М., 2005. – 1200 с.

22. Куденко Н. В. Стратегічний маркетинг: Навч. посіб. —К.: Вид-во КНЕУ, 1998.

23. Ламбен Ж. Стратегический маркетинг. — СПб.: Наука,1996.

24. Лиходій В. Г. Маркетинг: Навч.-практ. посіб. — К., 1998.

25. Майдебура Е.В. Маркетинг услуг. – Киев: ВИРА-Р, 2001. – 574 с.

26. Маркетинг соціальних послуг: Навчальний посібник/Під ред. д.ф.н., проф. В.Г. Воронкової. – К.: «Видавничий дім «Професіонал», 2008. – 576 с.

27. Маркетинг у прикладах і завданнях: Навчальний посібник/За заг.ред. д.е.н., проф.С.М.Ілляшенка. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2006. – 400 с.

28. Маркетинг: бакалаврський курс: Навчальний посібник / За загальною редакцією д.е.н., проф. С.М. Ілляшенка. - Суми: ВТД «Університетська книга», 2004. – 976 с.

29. Маркетинг: Учебник / А. Н. Романов, Ю. Ю. Корлюгов,С. А. Красильников и др. — М.: Банки и Биржи; ЮНИТИ, 1996. - 560 с.

30. Маслова Т. Д., Божук С. Г., Ковалик Л. Н. Маркетинг. —СПб.: Питер, 2002. — 400 с.

31. Мороз Л.А., Чухрай H.I. Маркетинг. - ДУ «Львівська політехніка», 1999. - 244с.

32. Оболенська Т.Є. Маркетинг освітніх послуг: вітчизняний і зарубіжний досвід: Монографія. – К.:КНЕУ, 2001. – 208 с.

33. Основы маркетинга: Пер. с англ. — 2-е изд. / Ф. Котлер, Г. Амстронг, Д. Сонерс, В. Вонг. — М.; СПб., К.: Издат.дом “Вильямс”, 2000. — 944 с.

34. Панкрухин А.П. Маркетинг-практикум: ситуационные задания, кейсы, тесты. – М.:Институт международного права и экономики им. А.С. Грибоедова, 1998. – 160 с.

35. Портер М. Стратегія конкуренції. — К.: Основи, 1998.

36. Примак Т. О. Маркетингові комунікації в системі управління підприємством: Моногр. — К.: Експерт, 2001.

37. Ромат Е.В. Реклама: Учеб. пособие / (ИСИО Украины; Высш. школа предпринимательства Харьк. гос. Акад. технологии и орг. питания). - К., 2000. - 224 с.

38. Салий В. В., Бакаева В. В. Искусство продажи: Практикум. — М.: Издат. дом “Дашков и Ко”, 2000. — 164 с.

39. Святненко В. Ю. Промисловий маркетинг: Навч. посіб. —К.: МАУП, 2001. — 246 с.

40. Скибінський С.В. Маркетинг. Ч.1: Підручник. - Л., 2000. -640с.

41. Фатхутдинов Р.А. Стратегический маркетинг: Учебник. - М.: ЗАО “Бизнес-школа Интел-Синтез”, 2000.

42. Шканова О. М. Маркетингова товарна політика: Навч.посіб. — К.: МАУП, 2003. — 160 с.

43. Шканова О.М. Маркетинг послуг: Навч.посібник. – К.: Кондор, 2008. – 304 с.

44. P. Kotter, R. E. Turher Marketing Management- Ontario.

45. W. E. Zikmund, M.D'Amigo. Marketing, New York. 

 

Закони та підзаконні акти України, аналітичні огляди та наукові статті про економічний розвиток України загалом та підприємств різних галузей зокрема, інтернет-джерела, статистичні довідники, економічні журнали тощо.

Додаток 1. Примірний календарний графік проходження виробничої практики

Початок практики – 2 липня, закінчення – 29 липня 2013 р.

Тривалість при 5-денному робочому тижні – 20 робочих днів.

Розділи програми практики

Кількість робочих днів[1]

 

Оформлення документів, інструктаж з техніки безпеки і пожежної безпеки

0,5

Ознайомлення з історією розвитку підприємства, виготовлюваною ним продукцією, використовуваними технологічними процесами, виробничою та організаційною структурою підприємства

1

Ознайомлення з організаційною структурою служби маркетингу, принципами її побудови, посадовими інструкціями працівників (виконуваними функціями)

1

Ознайомлення з посадовими інструкціями працівників зовнішньоекономічної діяльності (стосовно персоналу, що має відношення до міжнародного маркетингу)

0,5

Ознайомлення та вивчення питань організації і планування маркетингових досліджень на вітчизняних і зарубіжних ринках

1

Ознайомлення з маркетинговим мікро- та макросередовищем, в якому знаходиться фірма (покупці, конкуренти, демографічне середовище, науково-технічне середовище і т.п.)

2

Ознайомлення і вивчення порядку відбору цільових ринків, включаючи і сегментування ринків (вітчизняних і зарубіжних)

2

Ознайомлення і вивчення товарної політики на вітчизняних і зарубіжних ринках

1

Вивчення цінової політики, яка проводиться підприємством на вітчизняних і зарубіжних ринках

2

Ознайомлення і вивчення збутової діяльності на вітчизняних і зарубіжних ринках

1

Ознайомлення і вивчення рекламної діяльності та стимулювання збуту на вітчизняних і зарубіжних ринках

1

Ознайомлення з порядком планування маркетингу та проведенням його контролю

1

Збір інформації по конкретній проблемі

1

Складання маркетингового плану

3

Оформлення звіту

2


Додаток 2. Кількість об'єктів торгівлі по регіонах України, одиниць

Область

Роки

Відхилення 2009/2006 рр.

(+, - )

Темпи змін 2009/2006 рр. (рази)

 

2006

2007

2008

2009

 

 

Волинська

1852

1813

1722

1594

-258

-13,9

Закарпатська

2115

1977

1883

1734

-381

-18,1

Івано-Франківська

1852

1897

1796

1719

-133

-7,2

Львівська

4958

4794

4515

4281

-677

-13,7

Чернівецька

1085

1093

1040

957

-128

-11,8

Джерело: [5, с. 126].

М5054, Рис. 1.1 - Фінансовий результат діяльності торговельних підприємств

Рис. 1.1 - Фінансовий результат діяльності торговельних підприємств

Джерело: [5, с. 126].


[1] Кількість днів визначається з врахуванням характеру діяльності фірми.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!