Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 5048 Навчальна перекладацька практика з курсу Іноземна мова

Навчальна перекладацька практика з курсу Іноземна мова

« Назад

Електронні примірники усіх виконаних завдань оформіть одним файлом (поля – 2-2-3-1,5 (як у цьому файлі); шрифт – Times New Roman 14; інтервал – 1,5) у нижченаведеному порядку, а вже роздруковані – упорядкуйте таким чином:

1) титульний аркуш;

2) щоденник навчальної перекладацької практики;

3) переклад трьох англомовних різногалузевих текстів українською мовою: переклад громадсько-політичний, науково-технічний та ділового писемного мовлення (див. файл Texts-for-translation; переклад оформити у дві колонки);

4) двомовний словник відповідних галузевих термінів (30 англомовних одиниць, упорядкованих за абеткою, та їхній переклад українською мовою: 10 одиниць із перекладом стосовно тематики кожного тесту);

5) аналіз (англійською мовою) одного із трьох виконаних Вами перекладів;

6) індивідуальне завдання (висвітлення українською мовою власного науково-прикладного дослідження із перекладознавчого питання за темою Вашої курсової роботи (3-4 сторінки: постановка проблеми, методологічна основа дослідження, перекладацькі прийоми (способи, трансформації...), приклади, висновки, література);

7) звіт про проходження навчальної практики та її результативність (1-2 сторінки українською мовою).

N.B. Зразки оформлення дивіться далі за текстом цього файлу: 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ДОНБАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

ГОРЛІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ ІНОЗЕМНИХ МОВ

 

ФАКУЛЬТЕТ СОЦІАЛЬНОЇ ТА МОВНОЇ КОМУНІКАЦІЇ 

КАФЕДРА АНГЛІЙСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА ПЕРЕКЛАДУ

 

Звіт з навчальної перекладацької практики

 

Державний вищий навчальний заклад

«Донбаський державний педагогічний університет»

Горлівський інститут іноземних мов

 

ЩОДЕННИК ПРАКТИКИ 

 

КАЛЕНДАРНИЙ ГРАФІК ПРОХОДЖЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПЕРЕКЛАДАЦЬКОЇ ПРАКТИКИ

 № з/п

Назви робіт

Дата виконання

Відмітки про виконання

1

2

3

4

1.

Ознайомлення з нормативною базою практики, зі змістом завдань і порядком здачі звітної документації.

 

06.02.2017

 

Виконано

2.

Переклад трьох англомовних різногалузевих текстів українською мовою: переклад громадсько-політичний, науково-технічний і ділового писемного мовлення. Оформлення виконаних перекладів для звітної документації.

06-07.02.2017

Виконано

3.

Укладення двомовного словника галузевих термінів.

07.02.2017

Виконано

4.

Аналіз перекладу тексту з англійської мови українською.

08.02.2017

Виконано

5.

Виконання індивідуального завдання.

09-10.02.2017

Виконано

6.

Оформлення щоденника та укладення звіту з навчальної перекладацької практики.

11.02.2017

Виконано

 

ВИКОНАНІ ЗАВДАННЯ

З НАВЧАЛЬНОЇ ПЕРЕКЛАДАЦЬКОЇ ПРАКТИКИ

З ОСНОВНОЇ ІНОЗЕМНОЇ (АНГЛІЙСЬКОЇ) МОВИ

1. ENGLISH-UKRAINIAN TRANSLATION

1.1. Public and political translation || Громадсько-політичний переклад

Source text

Target text

International Covenant

on Civil and Political Rights

Article 23

1. The family is the natural and fundamental group unit of society and is entitled to protection by society and the State.

2. The right of men and women of marriageable age to marry and to found a family shall be recognized.

Міжнародний пакт

про громадянські і політичні права

Стаття 23

  1. Сім’я є природним і основним осередком суспільства і має право на захист з боку суспільства і держави.

 

  1. Право чоловіків і жінок шлюбного віку вступати в шлюб і створювати сім’ю має бути затверджене.

1.2. Scientific and technical translation || Науково-технічний переклад.

1.3. Business translation || Переклад ділового писемного мовлення.

 

2. ENGLISH-UKRAINIAN DICTIONARY

 

2.1. Public and Political Vocabulary

1.

benefit

вигода, користь

2.

contribution

Внесок

3.

eligibility

право, прийнятність

10.

Mandate

мандат, наказ, доручення

 

2.2. Scientific and Technical Vocabulary

1.

actuation

приведення в дію

2.

cassette compartment

підкасетник

3.

Control

система керування

10.

power system

енергосистема

 

3. UKRAINIAN-ENGLISH TRANSLATION ANALYSIS

План аналізу перекладу:

(1) determine and prove the style,

(2) specify and illustrate the level(s) of equivalence,

(3) point out translation transformations—lexical (lexical-semantic), grammatical, lexical-grammatical, and stylistic,

(4) characterize the lexical aspect of the translation, including proper names, terms, polysemantic and contextual words, nationally specific items, internationalisms, noun clusters, and phraseological items,

(5) describe the grammatical aspect of the translation, including the non-finite forms, predicative complexes, and modal verbs, as well as

(6) make a conclusion on the pragmatics being faithfully rendered or distorted.

Орієнтовна схема аналізу перекладу:

I. The text under analysis belongs to the publicist style. It contains persuasive means (…), precise data (…), proper names (…), asyndetic noun clusters (…), political terms (…), and interrogative questions (…).

The main goal of the publicist (analytical media) style is to influence public opinion by informing and making the audience accept the writer’s point of view expressed not merely by logical argumentation but also through emotional appeal. The text is intended to give information, the thoughts are expressed distinctly, and the lexicon is neutral, devoid of any slang or dialectal expressions. The text has such peculiarities as consistency, accuracy, emotionality, and careful paragraphing. 

 

II. The text was rendered mostly at the fourth level of equivalence: the aim of communication, the identification of the situation, the methods of its description, and the syntax were preserved in the translation: e.g., …

Several sentences, however, were translated at the third level of equivalence: the aim of communication, the identification of the situation, and the methods of its description were preserved in the translation: e.g., …

The fifth level of equivalence is revealed through the following sentence(s): e.g., …

 

III. While translating, such transformations were made:

(1) formal lexical:

– transcription (reproduction of the SL lexical item phonemes by the TL graphemes): e.g., …

(2) lexical-semantic:

– concretization (the word with a broad meaning in the source text is replaced in the translation by a word with a narrower meaning): e.g., …

– generalization (the word with a narrow meaning in the source language is replaced by the word with a wider meaning in the target language): e.g., …

– semantic modulation (presupposes a semantically logical analysis of the situation described in the text on the basis of causative-effective relations of the words in the source language and translated words): e.g., …

(3) grammatical:

– permutation: e.g., …

– changing of the verb form: e.g., …

– substitution of parts of speech:e.g., …

– changing of the word-form: e.g., …

– changing of the word order: e.g., …

– integration: e.g., …

(4) lexical-grammatical:

– antonymic translation: e.g., …

– omission: e.g., …

– addition: e.g., …

(5) stylistic:

 

IV. The lexical aspect of translation.

The proper names were rendered by means of:

– transcription: e.g., …

– transliteration: e.g., …

The proper geographical names were rendered by means of:

– transcription: e.g., …

– transliteration: e.g., …

The nationally-biased words were … The translation was by means of …

The genuine international word … was rendered by mean of practical transcribing:

The word … was used in its pseudo international meaning —…

The asyndetic noun cluster … was translated by means of descriptive translation: …

The asyndetic noun clusters … and … were translated in the reverse order of the components: … and …

The translation of the N+AN-type of asyndetic noun cluster was started with the adjunct noun, which became an adjective in the translation and then proceeded to the head unit: e.g., …

The translation of the asyndetic noun cluster … starts with the head unit—… It was translated by means of …

The polysemantic word … acquired the meaning … The word was translation by using …

 

V. The grammatical aspect of translation.

The for-to-infinitive construction … was rendered into Ukrainian by means of an objective subordinate clause …

The past form of the infinitive … was translated as a finite form of the verb in the future tense within the attributive subordinate clause …

The gerund has its equivalent in the translation in the form of a noun: e.g., …—…

Participle I was translated by means of:

– an adjective: e.g., …

– an adverb: e.g., …

Participle II was rendered into Ukrainian by means of:

– an adjective: e.g., …

– a noun: e.g., …

– Ukrainian participle II: e.g., …

The modal verb … expressing … is rendered by the verb … in Ukrainian: e.g., …

The indefinite article was translated as … in the sentence: e.g., …

 

VI. The pragmatic effect of the original was fully preserved in the translation.

 

4. INDIVIDUAL RESEARCH WORK

НАЗВА ВІДПОВІДАЄ ТЕМІ АБО ОКРЕМОМУ АСПЕКТУ КУРСОВОЇ РОБОТИ ЗА ПЕРЕКЛАДУ

Текст …

Зразок оформлення літератури для перекладознавчого дослідження:

Список викорисатних джерел

1. Корунець І. В. Теорія і практика перекладу (аспектний переклад): підруч. / Ілько Вакулович Корунець. – Вінниця: Нова Книга, 2001. – 448 с.

2. Молчанов А. Машинный перевод по правилам и без, или зачем нужна гибридная технология перевода [Электронный ресурс] / А. Молчанов // Промт. Разработка решений для автоматизированного перевода. – Режим доступа: http://www.promt.ru/company/technology/machine_translation

3. Lawson V. Forty ways to skin a cat: users report on machine translation / V. Lawson, M. Vasconcellos // Aslib Proceedings. – 1994. – Vol. 46 (3). – P. 83-87. 

ЗВІТ

про проходження навчальної перекладацької практики

Я, ФІО, проходила навчальну перекладацьку практику у період з … по … 201… року.

Ознайомившись із нормативною базою практики, зі змістом завдань і порядком здачі звітної документації, я виконала такі завдання:

– здійснила переклад трьох англомовних різногалузевих текстів українською мовою: переклад громадсько-політичний, науково-технічний і ділового писемного мовлення;

– оформила щоденник з навчальної перекладацької практики.

Під час практики я навчилася…

Навчальна перекладацька практика сприяла розвитку навичок самостійної роботи зі словниками і довідковою літературою. Виконання індивідуального завдання потребувало аналітичного мислення, активізувало увагу до…

Протягом роботи над перекладами я використовувала такі словники й довідкову літературу, як: …

У процесі перекладацької діяльності довелося зазнати труднощів, пов’язаних із…

Загалом практика виконувалася відповідно до календарного плану та слугувала важливим навчальним етапом у набутті досвіду перекладача і, в дослідницькому плані, перекладознавця. Я удосконалила вміння здійснювати переклад різногалузевих текстів і систематизувати інформацію, здобула практичні навички, які обов’язково стануть корисними у подальшій перекладацькій діяльності.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!