Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 5047 Програма та методичні матеріали переддипломної практики з курсу Кримінальне право, ДДУВС

Програма та методичні матеріали переддипломної практики з курсу Кримінальне право, ДДУВС

« Назад

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

 

Програма та методичні матеріали переддипломної практики з курсу Кримінальне право

1. Загальні положення

1.1. Загальні питання проходження практики студентами вищих навчальних закладів врегульовано Положенням про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України, затвердженим Наказом Міністерства освіти України 08.04.1993 р. N 93 та Наказом МОН молоді спорту України «Про затвердження форм документів з підготовки фахівців у вищих навчальних закладах» від 02.07.2015 № 705.

Переддипломна практика студентів є невід’ємною складовою частиною процесу підготовки фахівців рівня вищої освіти «спеціаліст» у Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ.

1.2. Мета і нормативний зміст переддипломної практики – визначаються змістом рівнем вищої освіти «спеціаліст».

Мета проходження переддипломної практики – закріплення і вдосконалення отриманих під час навчання теоретичних знань, оволодіння студентами сучасними методами, формами організації юридичної діяльності, формування у студентів професійних вмінь та навичок, підготовка майбутніх спеціалістів до самостійного виконання службових обов’язків на посадах юридичного характеру; максимальне ознайомлення з конкретними ділянками роботи, апробація теоретичної підготовки, виховання потреби систематичного поновлювання своїх знань та творчого застосування їх у практичній професійній юридичній діяльності.

Переддипломна практика студентів передбачає безперервність та послідовність її проведення при одержанні потрібного достатнього обсягу практичних знань і умінь.

При проходженні переддипломної практики студенти не тільки закріплюють і поглиблюють теоретичні знання, одержані в процесі вивчення загальних та спеціальних юридичних навчальних дисциплін, а і набувають уміння та навички правозастосовчої практичної діяльності. В період переддипломної практики студент стає учасником практичної діяльності із застосування правових норм, спостерігає й аналізує різні аспекти діяльності юристів-практиків, вчиться вчиняти дії, пов’язані із захистом прав і законних інтересів фізичних і юридичних осіб.

1.3. Головними завданнями переддипломної практики є:

- поглиблення та закріплення теоретичних знань про діяльність суду, органів юстиції, прокуратури, нотаріату, органів внутрішніх справ, інших правоохоронних органів та юридичних установ;

- розвиток у студентів професійних вмінь та навичок;

- набуття студентами практичного професійного досвіду та відображення його при підготовці та захисті кваліфікаційних робіт;

- введення в навчальний процес елементів юридичної практики.

Зміст і послідовність практики визначається даною навчальною програмою, яка розроблена згідно з навчальним планом підготовки фахівців освітньо-професійного рівня «бакалавр» за спеціальністю 6.030401 «Правознавство», погодженим з Міністерством освіти та науки України.

2. Зміст переддипломної практики

2.1. Студенти проходять переддипломну практику за власним вибором в органах внутрішніх справ (підрозділах досудового слідства, кримінальної міліції), судах, органах прокуратури, юстиції, а також в юридичних підрозділах державних та недержавних підприємств, установ та організацій, в суб’єктах надання правових послуг тощо (далі – База практики).

2.2. Студенти під час практики повинні ознайомитись:

- з правовою основою діяльності цих органів, підприємств, установ та організацій;

- з основними завданнями та напрямками діяльності цих органів, підприємств, установ та організацій;

- з обсягом прав і обов’язків, змістом діяльності спеціалістів різних служб;

- з порядком взаємодії структурних підрозділів цих органів, підприємств, установ та організацій.

2.3. За результатами переддипломної практики студенти повинні:

2.3.1. знати:

- правову основу діяльності Бази практики;

- основні завдання та напрямки діяльності Бази практики;

- загальні засади правового статусу Бази практики;

- організаційну структуру Бази практик;

- напрямки та форми, мету і завдання правової роботи на Базі практики;

- способи організації правової роботи на Базі практики;

- організаційні основи діяльності юридичної служби (відділу, департаменту тощо), якщо на Базі практики є такий або подібний структурний підрозділ;

- форми і методи взаємодії юридичної служби Бази практики з іншими підрозділами;

- особливості організації правової роботи на Базі практики;

- основи організації діловодства, роботи зі зверненнями громадян та прийому громадян на Базі практики;

- основні посадові (службові) обов’язки працівників Бази практики, які здійснюють правову роботу;

- положення посадової інструкції, посадові (службові) обов’язки, напрямки, форми, методи та методику правової роботи працівників Бази практик, робота яких є максимально наближеною до роботи, що доручається студентові на Базі практики (або працівника бази практики, призначеного безпосереднім керівником практики студента на базі практики);

2.3.2. набути вмінь та навичок: (за профілем правової роботи на Базі практики):

- самостійної організації типових форм правової роботи;

- участі в організації нетипових або складних форм правової роботи;

- аналізу та тлумачення положень нормативно-правових актів, договорів, індивідуальних правових актів;

- складання типових для правової роботи Бази практики ділових, службових, процедурних, процесуальних та інших юридичних документів;

- формулювання обґрунтованих правових позицій, роз’яснень законодавства з питань, що є типовими для правової роботи на Базі практики.

3. Організація переддипломної практики

3.1. Переддипломна практика студентів університету проводиться відповідно до наказу Міністерства освіти України № 93 від 08.04.1993 р. та цієї програми.

3.2.Відповідальність за організацію та проведення практики студентів покладається на керівництво юридичного факультету університету та відповідальних осіб Баз практики. Навчально-методичне керівництво з виконання програми переддипломної практики забезпечують керівники практики, науково-педагогічні працівники кафедри цивільно-правових дисциплін університету.

3.3. Керівники практики від університету разом з керівництвом юридичного факультету університету:

- розробляють організаційно-методичні матеріали по забезпеченню практики студентів;

- своєчасно сповіщають керівників Баз практики про терміни проведення практики та кількість студентів, що направляються для її проходження;

- перед направленням студентів на Бази практики проводять організаційні заходи, в ході яких до студентів доводяться вимоги, зазначені в цій програмі;

- забезпечують студентів необхідними навчально-методичними матеріалами;

- роз’яснюють студентам порядок проходження практики і терміни звітування про її результати;

- координують та контролюють шляхом прийняття щотижневих звітів виконання студентами програми переддипломної практики та індивідуального плану;

- у складі комісії приймають заліки за результатами практики;

- підводять підсумки практики, обговорюють її результати на засіданні кафедри та готують довідку.

3.4. Керівники практики від університету зобов’язані:

- перед від’їздом студентів на переддипломну практику провести інструктаж щодо порядку проходження практики, виконання індивідуального плану, а також правил поведінки;

- перевірити своєчасність прибуття студентів до місця проходження практики, залучення їх до роботи;

- підвести підсумки проходження переддипломної практики студентів.

3.5. Керівники Баз практики несуть відповідальність за організацію, якість і результати практики студентів.

3.6. Обов’язки керівників Баз практики:

- відповідним наказом призначити за студентами безпосередніх керівників переддипломної практики;

- провести інструктаж студентів;

- створити студентам необхідні умови для проходження переддипломної практики;

- з початку проходження практики розглянути і затвердити індивідуальні плани на весь період проходження практики;

- постійно контролювати виконання індивідуального плану; дотримання студентами вимог законодавства, охорони праці, техніки безпеки;

- забезпечувати високу якість організації та проходження практики згідно з цією програмою та індивідуальним планом практики;

- по завершенню переддипломної практики розглянути і затвердити письмовий звіт студента за результатами практики;

- надати характеристику на кожного студента-практиканта (видається практикантам особисто);

- підвести підсумки переддипломної практики (копії наказів про заохочення або про негативні факти надсилаються до університету).

3.7. Працівники Баз практики, які є безпосередніми керівниками практики студентів, зобов’язані:

- ознайомити студентів з особливостями об’єкту або напрямку роботи, зі структурою і характером роботи підрозділу, з функціональними обов’язками працівників, підрозділу (установи, організації);

- забезпечити контроль за оформленням необхідної документації студентом - практикантом;

- щодня вести облік і оцінювати роботу студентів – практикантів, контролювати ведення ними щоденників та виконання запланованих індивідуальним планом заходів, дотримання дисципліни;

- керувати роботою практикантів, оцінювати їх роботу, передавати свій досвід, знання, навички і вміння практичної роботи;

- за три дні до закінчення переддипломної практики скласти характеристику на кожного студента, затвердити її разом зі звітом у керівника Бази практики.

3.8. Залучення студентів для виконання ними завдань, не передбачених програмою переддипломної практики, індивідуальним планом практики, не дозволяється.

3.9.   Студенти при проходженні переддипломної практики зобов'язані:

- одержати до початку практики від керівників практики консультації щодо оформлення всіх необхідних документів;

- знати і неухильно дотримуватися вимог цієї програми переддипломної практики;

- своєчасно прибути до місця практики;

- не пізніше, ніж протягом трьох робочих днів з дня прибуття на Базу практики для проходження переддипломної практики скласти відповідно з програмою переддипломної практики індивідуальний план;

- вивчити і суворо дотримуватись правил охорони праці, техніки безпеки і виробничої санітарії;

- у повному обсязі виконувати всі завдання, передбачені індивідуальним планом практики;

- ретельно і у повній відповідності із цією програмою вести і оформлювати документи практики;

- проявляти організованість, дисциплінованість, ініціативу;

- неухильно дотримуватись вимог законодавства України, правил внутрішнього трудового розпорядку;

- бути бездоганним у своїй поведінці, взірцем високої дисциплінованості, зразкового зовнішнього вигляду, дорожити честю студента Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ;

- знати і неухильно додержуватися вимог законодавства щодо державної, службової, банківської, комерційної, адвокатської, нотаріальної, медичної таємниці, таємниці досудового слідства, таємниці особистого життя фізичної особи та інших видів інформації із обмеженим доступом;

- нести відповідальність за виконану роботу;

- ретельно вести щоденник, детально відображаючи в ньому зміст роботи, яка виконується щодня з її коротким аналізом;

- не менше одного разу на тиждень звітувати (особисто чи з використанням засобів зв’язку) перед керівником практики від університету про хід переддипломної практики, виконання індивідуального плану практики, виконану роботу;

- за 2-3 дні до закінчення переддипломної практики скласти звіт та затвердити його у керівника організації;

- по закінченню переддипломної практики, але не пізніше, ніж за три дні до дня захисту практики, подати викладачеві - керівнику практики планово-звітні матеріали (індивідуальний план, щоденник, звіт та характеристику, затверджену керівником установи, організації);

- негайно повідомити керівника практики від Бази практики та керівника від університету про неможливість з'явитись на практику або продовжити практику. Допуск студента до переддипломної практики після вимушеної перерви здійснює керівник практики від університету з одержанням від студента відповідного письмового пояснення. Ці письмові пояснення і документи подаються разом зі звітом;

- своєчасно скласти диференційований залік з практики перед комісією, яка створюється в університеті за наказом ректора.

4. Підведення підсумків переддипломної практики. Документи практики

4.1 Після закінчення практики студенти звітують про виконання програми та індивідуального плану.

4.2. Студенти подають на кафедру такі документи з практики:

- повідомлення з відміткою про час прибуття студента на практику (з підписом відповідної посадової особи Бази практики та печаткою) (Додаток 1);

- угода на проведення практики студентів вищих навчальних закладів (Додаток 2);

- щоденник проходження переддипломної практики (Додаток 3);

- звіт про проходження переддипломної практики (Додаток 4);

- індивідуальне завдання керівника практики від ДДУВС (Додаток 5-6).

4.3. Заповнення щоденника передбачає дотримання таких основних вимог:

4.3.1.Щоденник заповнюється особисто студентом (у друкованому виді та/або письмово від руки), крім сторінок 8-9, як заповнюються керівниками практики від Бази практики та ДДУВС. Студент має подати Щоденник керівнику практики від ДДУВС роздрукованим с 1 по 9 сторінку, зшитим як єдиний документ та заповненим с 1 по 8 сторінки включно.

4.3.2. Індивідуальний план (календарний графік) містить приблизний перелік основних запланованих заходів, строки їх виконання, відмітки про виконання (причини невиконання), іншими суттєвими примітками.

Індивідуальний план (календарний графік) має бути затверджений керівниками практики від ДДУВС та від Бази практики;

4.3.3. Щоденник повинен містити дані щоденного обліку запланованої та виконаної роботи, які відображуються у розділі «Зміст виконаної роботи. Робочі записи під час практики» (с.4-7) з відміткою про засвоєний позитивний досвід роботи співробітників, усього колективу; про труднощі і недоліки, що виникли при виконанні завдання тощо.

Кожен день переддипломної практики відображається в щоденнику у вигляді окремого запису у таблиці, що містить облік виконаних видів робіт згідно індивідуального плану роботи (календарного графіку). Ці відомості щодо кожного тижня переддипломної практики скріплюються підписами керівника практики від підприємства, установи, організації та студента.

4.3.4. Відгук (характеристика) має містити:

- прізвище, ім'я по батькові студента-практиканта, зазначення періоду, в який здійснювалась практика;

- характеристику повноти і якості виконання індивідуального плану;

- зазначення заходів, в яких брав безпосередню участь практикант, якість їх виконання;

- характеристику професійних, особистих, морально-вольових якостей, відношення до роботи студента-практиканта, а також дисциплінованості та старанності, загального культурного рівня, вміння спілкуватись з громадянами, психологічної витриманості тощо;

- зазначення того, які програмні і планові завдання не відпрацьовані та з якої причини;

- пропоновану оцінку за практику (відмінно, добре, задовільно, незадовільно).

Характеристика складається і підписується безпосереднім керівником практики від Бази практики та затверджується керівником Бази практики шляхом підпису, засвідченого печаткою Бази практики.

4.4. Звіт має містити:

- строки проходження практики;

- назву та коротку характеристику і специфіку діяльності Бази практики;

- короткі відомості про умови, створені на Базі практики для проходження студентом переддипломної практики;

- підсумки виконання програми практики та календарного графіку;

- зміст робіт, які були виконані студентом за період проходження практики, послідовність та особливості їх виконання;

- види та характеристика завдань і доручень, які були виконані студентом, та їх результати;

- результати виконання індивідуального завдання;

- опис позитивного досвіду організації та здійснення правової роботи, який був засвоєний за час проходження практики;

- колізійні питання, які виникли в процесі проходження практики, в яких формах вони розглядались та які рішення були прийняті;

- труднощі (теоретичного та практичного характеру), які виникали у студента за час проходження практики;

- пропозиції щодо поліпшення організації діяльності Бази практики;

- пропозиції щодо вдосконалення навчального процесу, якості викладання навчальних дисциплін, підвищення ефективності практики.

Звіт складається і підписується студентом, погоджується і підписується безпосереднім керівником практики від Бази практики та затверджується керівником Бази практики шляхом підпису, засвідченого печаткою Бази практики.

4.5. Всі вищезазначені матеріали подаються керівнику практики від ДДУВС в зшитому вигляді, в окремій теці. Документи мають відповідати формам, зазначеним у додатках. Особливу увагу слід звернути на наявність підписів осіб, що мають розписатися у документах практики, на обов’язковість зазначення їх посад, а також їх прізвища, імені, по-батькові. Необхідною вимогою також є проставлення печатки на сторінках, де це передбачається за формою (Зокрема, це сторінки 2, 8 Щоденника). У зв’язку із тим, що за правилами діловодства гербова печатка посвідчує лише підпис керівника підприємства, установи, організації, на вказаних документах допускається проставлення печатки кадрової, загального відділу тощо.

4.6. Індивідуальне завдання керівника практики від ДДУВС включає збір та узагальнення матеріалів практики, які оформлюються у вигляді окремого пакету проектів документів (Див. Додаток 5, Додаток 6). Приблизний перелік документів, що складають матеріали практики наведено у п.4.8. цієї Програми.

Матеріали практики скріплюються надійним способом, що забезпечує зручне ознайомлення з документами, надійне зберігання матеріалів та попередження їх пошкодження. Рекомендується зібрання матеріалів у жорстку теку або в жорстку палітурку. Не рекомендується використання м’яких тек та м’яких палітурок.

Сторінки (крім першої) нумеруються.

Перша сторінка Індивідуального завдання (матеріалів практики) – титульний аркуш (Див. Додаток 5).

Друга та наступні – Опис матеріалів практики (Див. Додаток 6).

Після Опису – проекти документів.

Проекти документів слід групувати, як правило, за їх видом. У випадку, якщо кілька документів відображають послідовне виконання студентом певного завдання, вони можуть групуватися відповідно до хронологічного порядку виконання такого завдання.

Назва документу в Описі повинна дозволяти відрізнити його від інших документів. У разі необхідності для цього в Описі коротко зазначається суть, зміст кожного з однотипних документів.

4.7. При формуванні матеріалів практики слід враховувати та неухильно додержуватися вимог законодавства щодо державної, службової, банківської, комерційної, адвокатської, нотаріальної, медичної таємниці, таємниці досудового слідства, таємниці особистого життя фізичної особи та інших видів інформації із обмеженим доступом.

Загальна кількість документів, що мають бути вміщені до Матеріалів практики, має бути не меншою кількості робочих днів переддипломної практики.

4.8. Приблизний перелік документів, що мають включатися до матеріалів практики:

4.8.1. База практики – судові органи:

1) проекти судових рішень, якими завершується судочинство: рішень суду, постанов суду, вироків суду, судових наказів, ухвал судів апеляційної інстанції;

2) проекти судових рішень, які опосередковують хід судового процесу (ухвал, постанов), зокрема про:

у цивільному, господарському, адміністративному судочинстві:

відвід судді (відвід інших учасників процеси);

допуск (залучення, притягнення) до участі в справі тих чи інших осіб;

поновлення та продовження процесуальних строків;

розшук відповідача;

відстрочення, розстрочення, повернення, зменшення розміру, звільнення від сплати судового збору;

застосування заходів процесуального примусу;

повернення заяви про видачу судового наказу;

відмову у прийнятті заяви про видачу судового наказу;

відкриття наказного провадження;

скасування судового наказу;

передачу справи з одного суду до іншого;

повернення позовної заяви позивачеві;

залишення позовної заяви без руху;

відкриття провадження у справі;

відмову у відкритті провадження у справі;

об'єднання і роз'єднання позовів;

забезпечення доказів;

призначення експертизи;

забезпечення позову;

скасування забезпечення позову;

визнання мирової угоди;

подовження розгляду справи;

відкладення розгляду справи на певний строк чи оголошення перерви;

зупинення провадження у справі;

відновлення провадження у справі;

закриття провадження у справі;

залишення заяви без розгляду;

закінчення з'ясування обставин справи та перевірки їх доказами;

усунення причин та умов, що сприяли вчиненню порушення (окрема ухвала);

роз'яснення рішення суду;

3) проекти судових рішень, які опосередковують хід виконання судових рішень, зокрема про:

негайне виконання судових рішень;

відстрочку або розстрочку виконання, зміну чи встановлення способу і порядку виконання рішення;

оголошення розшуку боржника;

примусове проникнення до житла чи іншого володіння особи;

заміну сторони виконавчого провадження;

поворот виконання;

вирішення скарги на рішення, дії або бездіяльністю державного виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої служби під час виконання судового рішення;

у кримінальному судочинстві:

про призначення справи до судового розгляду;

про зупинення провадження в справі;

про повернення справи прокуророві;

про направлення справи за підсудністю;

про закриття справи;

4) проекти інших документів:

судових викликів (повісток, повідомлень);

виконавчого листа;

інших документів, що мають місце в діловодстві суду;

4.8.2. База практики – органи внутрішніх справ (зокрема, органи дізнання та досудового слідства):

1) проекти постанов про проведення слідчих дій;

2) проекти протоколів слідчих дій;

3) проекти:

протоколу прийняття заяви про злочин;

протоколу явки з повинною;

рапорту про виявлення ознак злочину;

повідомлення про початок досудового розслідування;

повідомлення про завершення досудового розслідування;

протоколу затримання;

постанови про призначення захисника у справі;

постанови про обрання запобіжного заходу;

постанови про зміну (скасування запобіжного заходу);

постанов про зупинення і відновлення досудового слідства;

постанови про притягнення особи як обвинуваченого;

протоколу оголошення потерпілому про закінчення досудового слідства й ознайомлення з матеріалами справи

протоколу оголошення обвинуваченому про закінчення досудового слідства;

протоколу ознайомлення обвинуваченого та його захисника з матеріалами кримінального провадження;

обвинувального акту;

4) проекти інших документів юридичного характеру, що є типовими для діяльності Бази практики;

4.8.3. База практики – підприємства, установи, організації, самозайняті особи, які надають юридичні послуги (правову допомогу):

1) проекти договорів про надання юридичних послуг, у тому числі про надання адвокатських послуг, представництво; проекти відповідних довіреностей;

3) проекти письмових юридичних консультацій, роз’яснень, позицій, тлумачень тощо;

4) проекти заяв до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян, підприємств, установ, організацій, фізичних осіб;

5) проекти адвокатських запитів;

6) проекти скарг, що подаються і розглядаються в адміністративному порядку;

7) проекти

претензій;

відповідей на претензії;

8) проекти позовних заяв, зустрічних позовних заяв, заперечень та відзивів на позов;

9) проекти мирових угод;

10) проекти заяв (крім позовних), що подаються до суду (про видачу судового наказу; в порядку окремого провадження тощо);

11) проекти інших заяв, клопотань, що подаються до судових органів;

12) проекти апеляційних та касаційних скарг, заяв про перегляд судових рішень;

4.8.4. База практики – нотаріальні контори, нотаріуси:

1) проекти договорів (із макетами посвідчувального напису), зокрема:

купівлі-продажу;

дарування;

міни;

застави;

іпотеки;

ренти;

довічного утримання (догляду);

найму (оренди), позички;

управління майном;

доручення;

спадкового договору;

шлюбного договору;

договору про надання утримання (аліментів);

договору між подружжям або чоловіком та жінкою, які не перебувають у шлюбі між собою, але проживають однією сім'єю;

інших;

2) проекти інших правочинів: довіреностей, заповітів тощо;

3) проекти інших нотаріальних документів:

свідоцтва про право на спадщину;

свідоцтва про посвідчення фактів

свідоцтва про прийняття документів на зберігання;

свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя в разі смерті одного з подружжя;

свідоцтва про придбання майна з прилюдних торгів (аукціонів);

свідоцтва про придбання майна з прилюдних торгів (аукціонів), якщо прилюдні торги (аукціони) не відбулися;

свідоцтва про встановлення опіки над майном фізичної особи;

свідоцтва виконавця заповіту;

опису майна фізичної особи, яка визнана безвісно відсутньою або місце перебування якої невідоме;

виконавчого напису;

4) проекти інших документів, що є типовими для нотаріального діловодства;

4.8.5. База практики – юридичні служби (відділи) підприємств, установ, організацій:

1) проекти внутрішньогосподарських документів:

протоколів, рішень, інших актів органів управління;

актів, що опосередковують корпоративні відносини;

кадрової документації (наказів про прийняття на роботу, звільнення, заохочення, дисциплінарне стягнення тощо);

правил внутрішнього трудового розпорядку, колективного договору, інших локальних актів з питань трудових відносин;

інших документів, типових для Бази практики;

2) проекти документів з договірної роботи:

пропозицій про укладення (зміну, припинення) договору;

відповідей на такі пропозиції;

договорів, зокрема, поставки, оренди та інших договорів, типових для діяльності Бази практики;

актів приймання-передачі, інших правочинів, що вчиняються на виконання договору;

3) проекти документів із претензійно-позовної роботи:

претензій;

відповідей на претензії;

позовних заяв;

відзивів та заперечень на позов;

клопотань та заяв до судових органів;

4) проекти документів із роботи з органами державної влади та місцевого самоврядування:

заяв, клопотань, звернень;

скарг, що подаються і розглядаються в адміністративному порядку;

позовних заяв, інших процесуальних документів у сфері адміністративного судочинства (клопотань, заяв тощо).

4.9. Для диференційованого заліку в характеристиці зазначається рекомендована оцінка переддипломної практики. Комісія проводить опитування про проходження студентом переддипломної практики. Зміст опитування визначається змістом документів практики.

При оцінюванні враховуються: відповідність проходження переддипломної практики вимогам цієї програми; повнота виконання індивідуального плану; відповідність документів практики вимогам цієї програми; оцінка, рекомендована керівником практики від Бази практики, вказана у характеристиці; повнота засвоєння студентом знань, умінь та навичок, визначених цією програмою.

Для з’ясування обставин, що враховуються при оцінюванні, комісія знайомиться з документами практики, проводить усне опитування (співбесіду) зі студентом.

4.10. Підсумкова оцінка за практику вноситься в щоденник практики, відомість захисту практики та індивідуальний навчальний план студента за підписами керівника практики та членів комісії від університету.

4.11. Студент, який не виконав програму переддипломної практики без поважних причин, вважається таким, що не виконав індивідуальний навчальний план.

4.12. Підсумки переддипломної практики обговорюються на засіданні кафедри кримінально-правових дисциплін.

 

Критерії оцінювання переддипломної практики

 

За шкалою

університету

Оцінка ECTS та визначення

Пояснення

За національною шкалою (диференційованою)

За національною шкалою (не диференційованою)

90-100

A – Відмінно

„Відмінно” – індивідуальний план виконано повністю; документи практики складено у повній відповідності із цією програмою; в повному обсязі набуто знань та вмінь, визначених цією програмою; пропонована оцінка у характеристиці – не нижче «добре»; результати співбесіди підтверджують відповідність документів практики фактичним обставинам проходження практики.

Відмінно

Зараховано

83-89

B – Дуже добре

„Дуже добре” – індивідуальний план виконано повністю, допускається часткове невиконання плану з причин, які не унеможливлювали повного виконання плану, якщо в цілому це не позначилося суттєво на результатах практики; документи практики складено у відповідності із цією програмою за наявності незначних недоліків; практично в повному обсязі набуто знань та вмінь, визначених цією програмою; пропонована оцінка у характеристиці – не нижче «добре»; результати співбесіди підтверджують відповідність документів практики фактичним обставинам проходження практики. Наявні інші незначні недоліки.

Добре

75-82

C – Добре

„Добре” – індивідуальний план виконано повністю, допускається часткове невиконання плану з причин, які не унеможливлювали повного виконання плану, якщо в цілому це не позначилося суттєво на результатах практики; документи практики складено у відповідності із цією програмою за наявності незначних недоліків; практично в повному обсязі набуто знань та вмінь, визначених цією програмою; пропонована оцінка у характеристиці – не нижче «задовільно»; результати співбесіди підтверджують відповідність документів практики фактичним обставинам проходження практики, однак свідчать про наявність незначних прогалин. Наявні інші незначні недоліки.

67-74

D – Задовільно

„Задовільно” – індивідуальний план виконано із суттєвими недопрацюваннями; документи практики складено з порушеннями вимог цієї програми; набуто лише основні знання та вміння, визначені цією програмою; пропонована оцінка у характеристиці – не нижче «задовільно»; результати співбесіди підтверджують відповідність документів практики фактичним обставинам проходження практики, однак свідчать про наявність прогалин у повноті проходження практики. Наявні інші недоліки.

Задовільно

60-66

E – Достатньо (задовольняє мінімальні критерії)

„Достатньо” – індивідуальний план виконано із суттєвими недопрацюваннями; документи практики складено з суттєвими порушеннями вимог цієї програми; набуто лише основні знання та вміння, визначені цією програмою; пропонована оцінка у характеристиці – не нижче «задовільно»; результати співбесіди підтверджують відповідність документів практики фактичним обставинам проходження практики, однак свідчать про наявність значних прогалин у повноті проходження практики. Наявні інші недоліки. Студентом під час проходження практик допускалися порушення дисципліни.

35-59

Fx – Не задовільно

„Умовно незадовільно” – індивідуальний план не виконано; документи практики складено з такими суттєвими порушеннями вимог цієї програми, що не дозволяють скласти уявлення про проходження практики; набуто лише окремі знання та вміння, визначені цією програмою; результати співбесіди підтверджують невиконання індивідуального плану, наявність значних прогалин у повноті проходження практики. Наявні інші суттєві недоліки, які перешкодили досягненню мети практики. Студентом під час проходження практики допускалися істотні порушення дисципліни, законодавства.

Не-задовільно

Не зараховано

1-34

F – Не задовільно (потрібна додаткова робота)

„Безумовно незадовільно” – індивідуальний план не виконано повністю (виконано у незначній мірі); документи практики відсутні або виконані із грубими порушенням вимог цієї програми; набуті знання та вміння мають уривчастий характер; результати співбесіди підтверджують невиконання індивідуального плану, наявність значних прогалин у повноті проходження практики. Наявні інші суттєві недоліки, які перешкодили досягненню мети практики. Студентом під час проходження практики допускалися істотні порушення дисципліни, законодавства.

Не допущено

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!