Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 5046 Щоденник проходження стажування з курсу Право, ДДУВС

Щоденник проходження стажування з курсу Право, ДДУВС

« Назад

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

 

Щоденник проходження стажування з курсу Право


Календарний графік проходження стажування

№ з/п

Назви робіт

Тижні проходження практики

Відмітки про виконання

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Ознайомлення із базою практики

х

 

 

 

 

V

2

Ознайомлення із документацією ПП Вираб

х

 

 

 

 

V

3

Ознайомлення з посадовою інструкцією юрисконсульта ПП Вираб

х

 

 

 

 

V

4

Підготовка проектів договорів оренди нежитлового приміщення

х

х

х

х

х

V

5

Підготовка проектів договорів суборенди нежитлового приміщення

х

х

х

х

х

V

6

Ведення претензійної роботи ПП Вираб: складання проектів претензій до суборендарів, що прострочили виконання зобов’язань з оплати суборенди, реєстрація та надіслання претензій суборендарям

 

х

х

 

 

V

7

Підготовка проектів договорів поставки

 

х

х

х

 

V

8

Підготовка проектів позовних заяв до суду щодо стягнення заборгованості з оплати суборенди

 

 

 

 

х

V

Робочі записи під час стажування

Під час проходження практики мною були підготовлені проекти договорів оренди та суборенди нежитлових приміщень. Зміст договору оренди нежитлового приміщення полягає у наданні орендодавцем нежитлового приміщення у тимчасове володіння та користування за плату для здійснення підприємницької діяльності або інших цілей. Відповідно, за договором суборенди нежитлового приміщення здійснюється передача нежитлового приміщення в оренду третій особі. За договором суборенди Орендар за згодою орендодавця передає на певний строк частину або все найняте ним приміщення у користування суборендарю.

При підготовці проектів вказаних договорів мною були враховані наступні особливості. Вказівка на призначення майна і мету його використання орендарем необхідна для того, щоб заздалегідь обумовити те, як приміщення буде використовуватися орендарем. Це можуть бути виробничі потреби, розміщення службових, офісних або складських приміщень і т.д.

Можлива передача разом з приміщенням і рухомого майна, що в ньому знаходиться. Наприклад обладнання. Зазвичай, це покладає на орендаря додаткові обов’язки з утримання, ремонту та обслуговування орендованого об’єкта. Це є достатньою підставою для зниження орендної плати. Якщо ж ці обов’язки несе орендодавець, орендна плата буде вищою.

Розмір орендної плати встановлюється за один квадратний метр корисної площі або за все приміщення загалом.

Періодичність платежів залежить від угоди сторін. Зазвичай, складається графік платежів, що додається до договору. Плата може вноситися, наприклад, щомісячно, щоквартально, щорічно. При складанні договорів зазвичай бажано внести положення про незмінність орендної плати, якщо графік платежів не складається. Втім якщо договір складається за ініціативою орендодавця, в нього можна внести положення про періодичний перегляд орендної плати з наступним затвердженням обома сторонами. Це має сенс для довгострокових договорів (укладених строком на рік і більше), оскільки інфляція може значно позначитися на кінцевій сумі оренди. Також необхідно враховувати, що згідно законодавства України договір оренди повинен бути менше 3 років. У разі перевищення цього строку, необхідна нотаріальна реєстрація договору.

Під час проходження практики мною також здійснювалась претензійно - позовна робота ПП Вираб. Претензійно-позовна робота ПП Вираб являє собою комплекс юридичних дій, спрямованих на упорядкування господарських відносин, відновлення порушених майнових і особистих немайнових прав ПП Вираб.

Претензійно-позовна робота має забезпечувати:

- щонайшвидше відновлення порушених прав і комерційних інтересів ПП Вираб на основі суворого дотримання законності;

- безпосереднє врегулювання господарських спорів у добровільному порядку з метою попередження необґрунтованих і безспірних справ у господарських судах та інших органах;

- обов'язкове і своєчасне пред'явлення обґрунтованих претензій (у випадках, передбачених договором або законом) та позовів до контрагентів, що порушують зобов'язання по договорах;

- зниження непродуктивних витрат, що спричиняються сплатою штрафних санкцій, як за рахунок підвищення вимогливості до виконання договірних зобов'язань перед контрагентами, так і за рахунок застосування санкцій до несправних контрагентів і стягнення з них збитків;

- встановлення суворої розрахункової дисципліни між підприємствами та своєчасне стягнення дебіторської заборгованості з несправних платників і санкцій за порушення правил розрахунків.

У разі виникнення господарських спорів підприємства всіх форм власності можуть звертатися за захистом порушених або оспорюваних ними прав до господарських судів за місцем знаходження відповідача, а у випадках, передбачених законодавством, безпосередньо до Вищого господарського суду України. Угода про відмову від права на звернення до господарського суду є недійсною.

Порядок врегулювання господарських спорів викладений у Господарському процесуальному кодексі України і є обов'язковим для підприємств, організацій і установ усіх форм власності.

У загальному випадку претензійно-позовна робота у ПП Вираб містить у собі;

- добір необхідних документів;

- упорядкування розрахунків;

- відшукання потрібних правових актів, що обґрунтовують претензію (позов) або відмову від них;

- оформлення претензій (позовів).

У порядку досудового врегулювання юристи ПП Вираб з метою безпосереднього врегулювання спору з порушником його прав і інтересів, звертаються до нього з письмовою претензією. У претензії мають бути зазначені:

- повне найменування і поштові реквізити заявника претензії і підприємства, якому претензія подається;

- дата пред'явлення і номер претензії;

- обставини, на підставі яких пред'явлена претензія;

- докази, що підтверджують ці обставини;

- посилання на відповідні нормативні акти;

- вимоги заявника;

- сума претензії і її розрахунок, якщо претензія підлягає грошовій оцінці;

- платіжні реквізити заявника претензії;

- перелік документів, які додаються до претензії, а також інших доказів.

Документи, що підтверджують вимоги заявника, додаються в оригіналах або у належним чином засвідчених копіях. Документи, що є в іншої сторони, можуть не додаватися із зазначенням про це в претензії.

Претензія підписується керівником підприємства або його уповноваженою службовою особою і направляється адресату рекомендованим або цінним листом або вручається під розписку.

Претензія підлягає розгляду в місячний термін, який обчислюється з дня її одержання. Про результати розгляду претензії заявник повідомляється в письмовій формі.

У відповіді на претензію вказується:

- повне найменування і поштові реквізити підприємства, яке дає відповідь, і підприємства, якому надсилається відповідь;

- дата і номер відповіді;

- дата і номер претензії, на яку дається відповідь;

- якщо претензія визнана цілком або частково, - визнана сума, номер і дата платіжного доручення на перерахування цієї суми або термін і спосіб задоволення претензії, якщо вона підлягає грошовій оцінці;

- якщо претензія відхилена цілком або частково, - мотиви відхилення з посиланням на відповідні нормативні акти і документи, що обґрунтовують відхилення претензії;

- перелік доданих до відповіді документів та інших доказів.

У разі незадоволення претензії підприємство подає позовну заяву в господарський суд. Позовна заява подається в письмовій формі і підписується керівником, іншою повноважною посадовою особою підприємства або його представником.

Позовна заява має містити:

- найменування господарського суду, до якого подається заява;

- найменування сторін та їх поштові адреси;

- зазначення ціни позову, якщо позов підлягає грошовій оцінці;

- зміст позовних вимог;

- виклад обставин, на яких засновуються позовні вимоги;

- наведення доказів, що підтверджують позов;

- обґрунтований розрахунок сум, що стягуються або оспорюються;

- законодавство, на підставі якого подається позов;

- відомості про вживання заходів досудового врегулювання спору;

- перелік документів, які додаються до заяви та інших доказів.

Відповідач має право до прийняття судового рішення пред'явити зустрічний позов. Слід також чітко знати, що позов може бути поданий лише в межах позовної давності. Позовна давність - це строк, у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого порушеного права або охоронюваного законом інтересу.

Розрізняють загальну і спеціальну позовну давність.

Загальна позовна давність встановлюється тривалістю у три роки.

Для окремих видів вимог законом може встановлюватися. Спеціальна позовна давність: скорочена або більш тривала порівняно із загальною позовною давністю.

Відгук і оцінка роботи студента на стажуванні

ПП Вираб

Під час проходження практики практикантка ознайомилася з нормативно-правовою базою, актуальною для суб’єктів господарювання у сфері надання послуг громадського харчування, документацією ПП Вираб, займалася договірною та претензійно-позовною діяльністю.

Студентка показала себе дисциплінованою і старанною практиканткою, високоінтелектуальною, освіченою і грамотно підготовленою людиною. Вирізнялася працьовитістю і старанністю при виконанні поставлених завдань, які завжди виконувалися сумлінно, своєчасно, не вимагаючи додаткових перевірок. Дуже швидко і якісно засвоює всю надану йому інформацію.

Пономаренко Ірина проявила себе скромною і дисциплінованою людиною. Комунікабельна, ввічлива з товаришами. Користувалася заслуженим авторитетом і повагою в колективі. Практикантка  виробила у себе спокійний і рівний характер, міцну волю і багато інших позитивних якостей особистості. Вміє вибирати і ставити перед собою суспільно значимі цілі та домагатися їх досягнення.

Загалом, на практиці зарекомендувала себе позитивно, заслуговує оцінки «відмінно». 

Відгук осіб, які перевіряли проходження стажування

Під час проходження практики зарекомендувала себе добре, як старанна, самостійна та відповідальна людина. Показала себе високоінтелектуальною, освіченою і грамотно підготовленою людиною. Вирізнялася працьовитістю і старанністю при виконанні поставлених завдань, які завжди виконувалися сумлінно, своєчасно, не вимагаючи додаткових перевірок. Дуже швидко і якісно засвоює всю надану йому інформацію.

Студентка правильно виконувала вказівки керівника, дотримувалася трудового розпорядку ПП Вираб, успішно реалізувала поставлені завдання. В деяких ситуаціях виявляла ініціативу, показала себе як працівник, що знає свої функціональні обов'язки.

Практикантка проявила такі якості, як цілеспрямованість, доброзичливість, відповідальність.

Студентка дотримувалася трудової дисципліни, дотримувалася встановлених в ПП Вираб правил поведінки, дотримувалася дрес-код.

На практиці зарекомендовала себе позитивно, заслуговує оцінки «відмінно».

Висновок керівника стажування від юридичного факультету ДДУВС

Під час проходження практики студентка зарекомендувала себе позитивно, про що свідчить відгук керівника практики від ПП Вираб. Виконала всі поставлені перед ним завдання на час проходження стажування та своєчасно надала звітні документи.

Студентка на практиці зарекомендувала себе позитивно, заслуговує оцінки «відмінно».

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!