Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 5042 Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з курсу Політична економія

Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з курсу Політична економія

« Назад

 

Мета і завдання курсової роботи

Курсова робота з політичної економії передбачена навчальним планом національного економічного університету і виконується студентами денного відділення на І курсі, студентами заочного факультету – на I курсі.

Мета виконання курсової роботи – навчити студентів самостійно здобувати і поглиблювати знання, вміти застосовувати їх для аналізу та вирішення конкретних економічних завдань.

Завдання курсової роботи визначаються її метою і передбачають навчити студента таким умінням і навичкам як:

- підбір наукової економіко-статистичної інформації по певній темі з курсу політична економія;

- узагальнення економічної інформації шляхом використання наукових методів та інструментів дослідження;

- застосування та поглиблення теоретичних знань для оцінки економічних явищ і рішень, а також визначити правомірність останніх з точки зору законів України;

- оформлення курсової роботи у відповідності із стандартами оформлення наукової продукції

Основні вимоги до курсової роботи:

У зв'язку з тим, що курсова робота є першим досвідом самостійної роботи студентів, необхідно врахувати такі вимоги. Курсова робота:

- виконується під керівництвом викладача, якого призначає кафедра;

- основується на глибоких теоретичних знаннях навчального курсу політичної економії і повинна вміщувати елементи творчого підходу, а також особисті міркування і оцінки тих питань, які вивчаються;

- пишеться на основі плану, який складається студентом і затверджується керівником;

- обґрунтовується з точки зору досягнень сучасної економічної теорії. Не допускається дослівне запозичення опрацьованої літератури без відповідного посилання на неї. Важливо чітко формулювати свої думки, наводити докази на їх користь, щоб запобігати декларативності у викладі матеріалу;

- студент демонструє свої вміння застосовувати наукові методи та інструменти економічного аналізу, здійснювати необхідні економічні розрахунки, використовувати графіки, складати таблиці і діаграми;

- студент показує свої здібності щодо застосування теоретичних положень в практиці реформування економіки;

- робота виконується акуратно, без помарок, закреслень, скорочень слів і вставок;

- обсяг роботи повинен бути в межах 35-40 рукописних стандартних аркушів /без списку літератури і додатків/, з 900-1000 знаками на кожному з них, або ж 30 листів формату А4 комп’ютерного тексту, інтервал 1,5, літери 14, Word.

- курсова робота подається у зброшурованому вигляді в деканат згідно графіка ( не пізніше 1 березня).

Загальні рекомендації щодо виконання курсової роботи.

Процес виконання, оформлення та захисту курсової роботи складається з кількох взаємопов'язаних етапів.

1. Вибір теми курсової роботи.

2. Робота зі спеціальною економічною літературою, діючими законодавчими та нормативними актами.

3. Вивчення літератури.

4. Складання плану.

5. Написання курсової роботи.

6. Оформлення курсової роботи.

7. Захист курсової роботи.

Для контролю за ходом виконання курсової кафедра затверджує строки поетапної підготовки роботи (календарний план-графік), згідно з яким оцінюються обсяги і якість роботи, що виконується (див. додаток Ж)

Вибір та обґрунтування теми

Виконання курсової роботи здійснюється у відповідності з ТЕМАТИКОЮ, яка розробляється кафедрою і уточнюється у разі зміни ступеня актуальності питання.

Враховуючи ту обстановку, що студенти першого курсу ще не завжди можуть самостійно вибрати тему, застосовується порядок, згідно з яким студент обирає тему курсової роботи із обмежуваного кола тем, які визначаються останньою цифрою його залікової книжки. Так, наприклад, якщо це цифра „5”,то можна вибрати із ряду тем: 5,15,25,35,45 і т.д. Якщо і тут студент вагається, то він повинен одержати консультацію у свого наукового керівника. Курсові роботи на одну й ту ж тему в академічній групі не допускається.

Підбір і вивчення літератури, складання плану

Після вибору теми курсової роботи студент підбирає необхідну літературу. Для цього рекомендується використовувати систематичні алфавітні каталоги, які є у бібліотеці інституту(університету). Окрім перегляду підручників, посібників, монографій потрібно також використовувати періодичні видання за останні 3-5 роки. Потрібно використовувати статистичні дані підготовлені органами Держкомстату України або інших статистичних агенцій, які друкуються в періодичних виданнях, спеціальних збірниках, дані з „Internet”. Обов'язково слід використовувати офіційні матеріали і Закони України, постанови Верховної Ради, укази Президента, його доповіді та звернення. До основних наукових видань України належать: „Економіка України”, „Урядовий кур'єр”, „Голос України”, „Фінанси України”, „Бізнес”, „Економіст”, „Червоний Гірник”, „Банківська справа”, „Вісник НБУ”, “ Україна: аспекти праці”, “ Економічна теорія”, “ Економіка і прогнозування”, «Економіка. Фінанси. Право», «Актуальні проблеми економіки», «Формування ринкових відносин в Україні», «Вчені записки», «формування ринкової економіки», «Економічний часопис ХХІ ст.».

Видання Російської Федерації: «Вопросы экономики», «Российский экономический журнал», «Мировая Экономика и международные отношения», Экономист» та інші.

Перелік літератури формується студентом самостійно, а потім узгоджується з керівником. В свою чергу керівник повинен порекомендувати останні видання, законодавчі акти та інші документи, які не увійшли до переліку літератури, підібраного студентом.

Вивчення літератури повинно супроводжуватись певними виписками наукової та статистичної інформації, які найбільш відповідають темі Вашої роботи.

Виписки можуть бути виконані у вигляді:

- теоретичних положень, викладених своїми словами;

- конкретних фактів, цифр, цитат.

В будь-якому випадку слід обов’язково вказати джерело і відповідну сторінку. Це має назву „посиланням на джерело”. Паралельно з цим можна записати свої міркування і оцінки, а також критичні зауваження, якщо вони виникають.

Після підбору і вивчення літератури студент складає план курсової роботи та затверджує його у керівника. Питання плану повинні відбивати найбільш істотні моменти теми. Формулювання питань повинні бути чіткими і не громіздкими. План – це основа курсової роботи. Від того, як буде складено план, залежить зміст і логіка викладу та вся подальша робота з текстом. За планом можна визначити наскільки глибоко студент вивчив матеріали теми і зміг виділити істотні моменти її змісту.

По ходу виконання курсової роботи у студентів можуть виникнути потреби в уточненні плану. Це слід погодити з керівником під час щотижневих консультацій з курсових робіт (згідно з кафедральним графіком консультацій).

План складається з вступу, 2-3 розділів, параграфів до кожного розділу, висновків, списку використаної літератури та додатків(при необхідності).Зразок складання і оформлення плану приведено в додатку Б.

Зміст і структура курсової роботи

Загальний обсяг курсової роботи (без списку літератури і додатків) не повинен перевищувати 40 сторінок рукописного тексту на папері, 30 сторінок набраних на компюторі.

ВСТУП

У вступні (1,5-2 стор.) потрібно висвітлити такі аспекти в наступній послідовності:

- обґрунтування актуальності теми та з’ясування її важливості для соціально-економічного розвитку України;

- ступінь вивченості даного питання в економічній літературі та на практиці;

- мета роботи(при формуванні мети зазвичай відображають орієнтацію на кінцеві результати дослідження та розробку рекомендацій);

- задачі роботи, які повинні забезпечити досягнення оставленої мети;

- основні методи і прийоми дослідження, які використані при виконанні роботи. 

Основна частина

Основна частина роботи представлена її змістом. Рекомендована структура роботи містить 2-3 розділи, в яких послідовно викладається теоретичне та практичне вирішення проблеми щодо теми дослідження. Кожний розділ містить 2-3 параграфи. Всі параграфи та розділи повинні бути логічно пов’язані між собою.

Головне завдання цієї частини курсової роботи полягає в тому, щоб на основі вивчення джерел та літератури, теоретично осмислити основні проблеми теми та логічно і послідовно їх викласти.

Викладення питань теми повинно бути оригінальним, до їх вивчення студенти повинні підходити творчо та ініціативно. Не дозволяється в роботі переказ змісту підручників, учбових посібників, монографій, нормативних та законодавчих актів. Не припустимо цитувати, наводити цифровий матеріал з літературних джерел без обов’язкового посилання на джерело інформації.

Зміст роботи необхідно викладати стисло, не завантажувати описом загальновідомих положень, інструкцій, нормативних та законодавчих актів, уникати повторів та відступів від основної теми.

Виклад матеріалу рекомендується будувати за такою схемою: теза, система аргументів і доказів, факти і приклади, їх пояснення і висновок.

Незважаючи на те, що в основній частині обов’язково присутній фактичний матеріал, цілісність курсової роботи визначається не кількістю фактів, а вмінням їх узагальнити, встановити між ними зв’язки, дати їм наукове пояснення. Факти і приклади повинні бути точними, перевіреними і, як правило, тільки з першоджерел. Необхідно з великої кількості фактів вибирати найбільш важливі, істотні, необхідні.

Після кожного розділу результати науково-практичного дослідження повинні бути узагальнені і викладені на 1-2 сторінках. (5-7 пунктів)

За зміст курсової роботи, вірогідність і об’єктивність всіх даних несе відповідальність студент-автор роботи.

У першому розділі розкриваються теоретичні основи питання, що висвітлюється. Тут розкриваються суть і форми його проявлення. При написанні цієї глави студенти звертають увагу на існуючі в літературі різні точки зору і аргументовано висловлюють свої міркування, демонструючи свої здібності до узагальнення цих матеріалів. Якість виконання цієї глави зростає, якщо студент зможе критично проаналізувати статистичні дані, звести їх в таблиці, побудувати діаграми. Використання кількісних методів аналізу даних передбачає виконання розрахунків з викладом їх методики.

Рекомендований обсяг цього розділу: 12-14 сторінок.

У другому і наступних розділах студент демонструє свої здібності застосовувати теорію до аналізу певної ситуації в Україні, регіоні, на мікрорівні. В них дається оцінка конкретної економічної ситуації, виявляються вузлові проблеми, виявляються найбільш ефективні методи їх вирішення, які не протидіють Конституції та законам України.

Рекомендований обсяг цього розділу: 18-20 сторінок. 

Висновки

Висновки або заключна частина – остання обов’язкова складова курсової роботи, що має 2-3 сторінки. В ній необхідно стисло і чітко викласти основні результати, підсумки, висновки дослідження до яких прийшов студент в процесі роботи над темою. Висновки до курсової роботи виконуються по пунктах і містять не менше 10 пунктів.

В структурному відношенні „висновки” можна уявити в трьох частинах.

В першій частині дуже коротко, лаконічно, не використовуючи джерел, не цитуючи інших авторів, необхідно сформулювати загальні висновки до всього.

Дослідження, що випливають з результатів курсової роботи. Вони не повинні текстуально повторювати те, що подавалося у висновках до розділів і параграфів, а носити характер узагальнення.

В другій частині загальні висновки конкретизуються у відповідності з тими завданнями, що ставив перед собою студент у „Вступі”. Вони повинні давати чіткі відповіді на кожне поставлене у вступі завдання.

В третій частині висновків бажано, якщо це можливо, ув’язати досліджувану тему з сучасністю, відзначити ті аспекти, які отримали подальший розвиток і підтвердження в сучасних умовах.

Список джерел та літератури вміщує економічні джерела, наукові монографії, статті, іншу спеціальну літературу з теми, яка досліджується автором.

Додатки – це необов’язкова частина курсової роботи. Але в залежності від теми до додатків включаються схеми, таблиці, біографічні довідки, витяги з документів, що суттєво доповнюють основний зміст роботи.

Оформлення курсової роботи

Курсова робота оформляється відповідно до ГОСТ 7, 32-81 „Звіт про науково-дослідницьку роботу. Загальні правила і вимоги до оформлення”. ГОСТ 2.105-68 „Загальні вимоги до текстових документів”. ГОСТ 2. 106-68 „ЕСКД текстові документи”.

Курсова робота виконується на папері стандартного розміру А4 /210Х297 мм/. Вона повинна бути написана пастою або чорнилом одного кольору, державною – українською мовою.

На кожному аркуші залишаються такі розміри полів: ліве – не менше 30мм, праве – не менше10 мм, верхнє – не менше 20мм, нижнє – 20мм.

Тексти основної частини роботи: „План”, „Вступ”, „Висновки”, „Список використаних джерел”, „Додатки” друкуються або пишуться великими літерами симетрично до тексту. “Розділ, його номер і назва пишуться на одному рядку. Заголовки параграфів пишуть маленькими літерами(крім першої великої) з абзацного відступу. В кінці номера розділу і номера параграфа ставиться крапка, після назви розділу і параграфа крапка не ставиться. Відстань між заголовками та текстом повинна дорівнювати 2 інтервали. Кожну структурну частину роботи треба починати з нової сторінки(план, вступ, розділ висновки).

Не можна розміщувати заголовок внизу однієї сторінки, а текст починати на наступній. Не рекомендується також текст розривати таблицею. Речення яке передує таблиці, потрібно закінчити до таблиці.

Нумерація. Аркуші нумеруються арабськими цифрами в правому верхньому куті без будь – яких інших позначень/крапка, риска/. Нумерація починається з титульного аркуша, але номер сторінки проставляється починаючи з другої сторінки «Вступу». Це буде с.4

Номер розділу ставиться після слова „Розділ” арабськими цифрами, після номера ставиться крапка і з великої літери друкується його назва, в кінці назви крапка не ставиться

Параграфи нумеруються в межах кожного розділу. Номер параграфу складається з номера розділу і порядкового номера параграфу, між якими ставлять крапку, наприклад 1.2. (перша цифра означає номер розділу, а друга – номер параграфу). Потім у тому ж рядку йде заголовок параграфа, в кінці назви крапка не ставиться.

Ілюстрації (схеми, графіки, фотографії) і таблиці необхідно подавати в роботі безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці. Ілюстрації позначають словом „рис.” і нумерують послідовно в межах розділу. Номер ілюстрації повинен складатись з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка. Наприклад: 1.2. (другий рисунок першого розділу). Номер ілюстрації, її назва і пояснювальні записи розміщують послідовно під ілюстрацією.

Таблиці нумерують послідовно в межах розділу. В правому верхньому куті над відповідним заголовком таблиці розміщують напис „Таблиця” із зазначенням її номера. Номер таблиці складається з номера розділу і порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка, наприклад: „Таблиця 2.1.”(перша таблиця другого розділу).

Якщоу курсовій роботі одна таблиця, її нумерують за загальними правилами.

При переносі частини таблиці на іншу сторінку слово „Таблиця” і її номер вказують один раз справа над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть слова „Продовження табл.” і вказують номер таблиці, наприклад: „Продовження табл. 2.1.”.

Формули у курсовій роботі нумерують у межах розділу. Номер формули складається з номера розділу і порядкового номера формули у розділі, між якими ставлять крапку. Номери формул пишуть біля правого берега аркуша на рівні відповідної формули в круглих дужках, наприклад: (3.1.) (перша формула третього розділу).

Ілюстрації повинні мати назву, яку розміщують після номера. При необхідності ілюстрації доповнюють пояснювальними даними.

Таблиці. Цифрований матеріал мусить оформлюватись у вигляді таблиць.

Кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують над таблицею і друкують симетрично до тексту. Назву і слово „Таблиця” починають з великої літери. Назву не підкреслюють. Таблицю розміщують після першого згадування про неї в тексті, щоб її можна було читати без повороту переплетеного блоку курсової роботи або з поворотом за годинниковою стрілкою.

Формули. Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів треба подавати безпосередньо під формулою в тій послідовності, в якій вони дані у формулі. Значення кожного символу і числового коефіцієнту треба подавати з нового рядку. Перший рядок пояснення починають словами „де”, без двокрапки.

Посилання. При написанні курсової роботи студент зобов'язаний давати посилання на джерела, матеріали або окремі результати яких наводяться в роботі, або на ідеях і висновках яких розробляються проблеми, задачі, питання, вивченню яких присвячена робота. Такі посилання дають змогу відшукати документи і перевірити достовірність про цитування документа, дають необхідну інформацію щодо нього, допомагають з’ясувати його зміст, мову тексту, обсяг. Посилатися слід на останні видання публікацій. На більш ранні видання можна посилатися лише в тих випадках, коли в них наявний матеріал, який не включено до останнього видання.

Якщо використовують відомості, матеріали з монографій, оглядових статей, інших джерел з великою кількістю сторінок, тоді в посиланнях необхідно точно вказати номери сторінок та ілюстрацій, таблиць, формул з джерела, на яке дано посилання в роботі.

Посилання на джерела в тексті роботи слід зазначати порядковим за переліком посилань, виділеними двома квадратними дужками, наприклад: [5, с. 32]. Перша цифра це номер джерела за списком літератури, друга-номер сторінки.

Посилання на ілюстрації роботи вказують порядковим номером ілюстрації, наприклад, ”рис 1.2”.

На всі таблиці роботи повинні бути посилання в тексті, при цьому слово „таблиця” в тексті пишуть скорочено, наприклад: в „табл. 1.2”.

У повторних посиланнях на таблиці та ілюстрації треба вказувати скорочено слово „дивись”, наприклад, „див. табл.1.3”.

Список використаних джерел. Джерела розміщують в такому порядку: Закони України, Постанови Верховної Ради України, Укази і звернення Президента Украни, Постанови Уряду далі використана література в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків.

Відомості про джерела, включені до списку, необхідно давати згідно до вимог державного стандарту з обов’язковим наведенням назв.

При внесенні до списку літератури книг або брошур, вони подаються в такому порядку: прізвище та ініціали автора; назва джерела, ініціали та прізвище автора, місто де воно видано, назва видавництва, рік видання, кількість сторінок. Наприклад:

Грішнова О.А. Людський розвиток: навч. посіб. /О.А. Грішнова. – К.: КНЕУ, 2006. – 308 с.

Зайцев Ю.К. Соціалізація економіки України та системна трансформація суспільства: методологія і практика: монографія / Ю.К. Зайцев. – К.: КНЕУ, 2002. – 131 с.

При внесенні у список статті, опублікованої у збірнику статей, журналі чи газеті, дані про неї наводяться в такому порядку: автор статті, її назва, ініціали та прізвище автора, назва збірника, (журналу, газети), рік видання, номер журналу (газети), сторінки на яких розміщена стаття. Наприклад: Бурлаков В. Інформаційні чинники формування людського капіталу в українській та міжнародних економіках / В. Бурлаков // Зовнішня торгівля: право і економіка. – 2008. - №3. – С. 33-39

У списку літератури має бути не менше 20 джерел, з обов’язковим використанням періодичних видань за останні 3-5 років, законодавчої та нормативної бази.

Бібліографічний опис роблять мовою оригінала книги. Приклад оформлення використаної літератури див додаток В,Д.

Додатки. Додатки оформлюються як продовження роботи на наступних сторінках, розміщуючи їх у порядку появи посилань у тексті роботи.

Кожний додаток повинен починатися з нової сторінки. Додаток повинен мати заголовок, написаний угорі малими літерами з першої великої симетрично відносно тексту сторінки. Посередині рядка над заголовком малими літерами з першої великої пишеться слово „Додаток __” і велика літера, що вказує додаток.

Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Г,Є,І,Ї,О,Ч,Ь, наприклад додаток А, додаток Б і т.д. один додаток позначається як додаток А.

Вимоги до оформлення роботи

Виконана курсова робота зброшуровується в такій послідовності:

- титульний аркуш / див. зразок в додатку А/

- план /заголовок/ / див. зразок в додатку Б/

- вступ

- основна частина /за розділами/

- список літератури/див. зразок в додатку В,Д/

- додатки

Нумерація аркушів наскрізна – від титульного аркуша до додатків.

Підготовлена таким чином робота здається студентом в деканат. Після її реєстрації на титульному аркуші, вона поступає на кафедру політичної економії, де знову реєструється в спеціальному журналі з обов’язковим зазначенням дати її надходження і передається на рецензування.

Рецензування і захист роботи

Рецензування може здійснюватись як керівником теми, так і іншими викладачами кафедри, які призначаються як рецензенти. Термін рецензування – 7 днів з моменту реєстрації роботи на кафедрі. Свої зауваження рецензент записує на полях чорнилом або пастою, які відрізняються від кольору пасти або чорнила, якими написана робота. Це необхідно для того, щоб жодне із зауважень рецензента не пройшло повз увагу студента. Крім зауважень на полях рецензент пише розгорнуту рецензію на бланку. Вона оформляється в двох екземплярах під копірку. Рецензія повинна мати:

а) загальну оцінку роботи;

б) аналіз позитивних сторін і недоліків роботи;

в) рекомендації про те, як ліквідувати відзначені недоліки і поглибити зміст та аналіз теми курсової роботи

Якщо курсова робота виконана у повній відповідності з вимогами, а зауваження неістотні і можуть бути легко усунені, то рецензент виставляє попередню оцінку по 50 бальній шкалі і робить запис на титульному аркуші: „Допускається до захисту”, проставляє число, місяць, рік, а також скріплює своїм підписом.

Оцінювання підготовки курсової роботи на денній і заочній формах навчання (допускні бали) здійснюється керівником такої роботи. Оцінка виставляється в межах 0-50 балів за такими критеріями:

1. Виконання графіку (термінів) курсової роботи (0-10 балів), у тому числі:

- своєчасність виконання (термінів) графіку курсової роботи при середньому балі за їх виконання 4,5-5 – 9-10 балів;

- своєчасність виконання графіку (термінів) курсової роботи при середньому балі за їх виконання 3,4-4,4 – 7-8 балів;

- незначні порушення у виконанні графіку (термінів) курсової роботи при середньому балі за їх виконання 3,0-3,4 – 6 балів;

- значні порушення графіку у виконані курсової роботи при середньому балі за їх виконання 0-2,9 – 0,5 балів;

2. Ступінь розкриття теми, відповідність змісту роботи її меті та дотримання логіки дослідження (0-10 балів), у тому числі:

- тему розкрито повністю, зміст роботи відповідає поставленій меті; теоретичний аналіз обраної теми виконаний глибоко та якісно; грамотно і повно проведено аналіз проблеми за статистичною інформацією в контексті розкриття теми; представлені висновки мають належну аргументацію; дотримано послідовність і логіку представлення матеріалу, пропорційність структури курсової роботи; структура роботи оформлення роботи повністю відповідає встановленим вимогам – 9-10 балів;

- тему розкрито, але мають місце окремі недоліки непринципового характеру; зміст роботи в цілому відповідає поставленій меті; аналіз літературних джерел зроблений поверхово; на прийнятному рівні проведено аналіз розглянутих питань за статистичною інформацією в контексті розкриття теми; представлені висновки є достатньо аргументованими; в основному дотримано послідовність і логічність у поданні матеріалу, пропорційність структури курсової роботи; оформлення роботи не має принципових відхилень від встановлених вимог – 7-8 балів;

- тему в основному розкрито, але мають місце принципові недоліки змістовного характеру; назви окремих розділів не відповідають змісту, план дослідження незбалансований; на досить низькому рівні проведено аналіз розглянутих питань за статистичною інформацією в контексті розкриття теми; порушено логіку представлення матеріалу і пропорційність структури роботи, змістовне наповнення окремих розділів не пов’язано між собою; оформлення роботи має деякі принципові відхилення від окремих встановлених вимог – 6 балів;

- мету роботи сформульовано не чітко, змістовне наповнення не відповідає темі і меті дослідження; відсутні посилання на використані джерела; відсутній або виконаний недбало аналіз розглянутих питань за статистичною інформацією аналітична частина має абстрактний, описовий характер, не сприяючи розкриттю теми; висновки не мають ніякої аргументації або зовсім відсутні; немає логіки у побудові дослідження, назва окремих розділів не відповідають їх змісту, порушено пропорційність структури роботи; оформлення роботи має суттєві принципові відхилення від встановлених вимог або зовсім не відповідає цим вимогам – 0-5 балів;

3. Рівень систематизації методологічних підходів, теоретичних узагальнень та використання методичного апарату (0-10 балів), у тому числі:

- теоретичний і методичний матеріал викладено систематизовано, розкрито економічний зміст основних понять, визначено їх функції, наведено класифікацію економічних явищ і процесів; узагальнено відповідну законодавчо-нормативну базу; розглянуто різні методологічні підходи до вивчення економічних явищ і процесів, є в наявності критичний огляд і узагальнення літературних джерел – 9-10 балів;

- теоретичний і методичний матеріал викладено не досить систематизовано, але розкрито економічний зміст основних понять, визначено їх функції, наведено класифікацію економічних явищ і процесів за окремими ознаками; представлено деякі законодавчо-нормативні документи; в цілому розглянуто методологічні засади вивчення економічних явищ і процесів – 7-8 балів;

- теоретичний і методичний матеріал має описово-декларативний характер, не є систематизованим; наведені визначення основних понять не завжди супроводжуються розкриттям їх функціонально-структурних особливостей; законодавчо-нормативна база представлено дуже поверхово; не приділено належної уваги розгляду методологічних засад вивчення економічних явищ і процесів, відсутні узагальнення і висновки – 6 балів;

- теоретичний і методичний матеріал представлений безсистемно, не узгоджується з темою роботи, іноді зовсім не несе тематичного змістовного навантаження, не спирається на чинну законодавчо-нормативну базу; повністю відсутні будь-які узагальнення і висновки – 0-5 балів;

4. Оцінка глибини аналізу, реальності й практичної спрямованості висновків (0-10 балів), у тому числі:

- аналіз сучасного стану економіки, є глибоким, має системний характер, базується на якісно-опрацьованих, актуальних фактичних і статистичних матеріалах, узагальнення і висновки з аналізу є переконливими; висновки курсової роботи узгоджуються з проведенням аналізом, характеризуються реальністю, практичною спрямованістю; роботу написано грамотно, на високому стилістичному рівні; застосована наукова термінологія є загальновизнаною, при викладенні результатів дослідження забезпечується доступність їх сприйняття – 9-10 балів;

- аналіз є достатньо деталізованим, безпосередній зв'язок з сучасним станом економіки, узагальнення і висновки з аналізу є достатньо аргументованими; роботу написано переважно з дотриманням синтаксичних, орфографічних та стилістичних вимог; більшість застосованої наукової термінології є загальновизнаною, викладення результатів дослідження є переважно доступним для їх сприйняття – 7-8 балів;

- аналіз є прийнятним, але не досить досконалим, базується на дещо застарілому, не зовсім достовірному, дуже обмеженому статистичному матеріалі, або такому, який не завжди має безпосередній зв'язок з сучасним станом економіки, узагальнення і висновки з аналізу потребують додаткової аргументації з виконанням відповідних розрахунків; роботу написано з суттєвими синтаксичними, орфографічними та стилістичними помилками; є випадки застосування наукової термінології, яка не є загальновизнаною, викладення результатів дослідження не завжди є однозначним, зрозумілим і доступним для їх сприйняття – 6 балів;

- аналіз є дуже поверховим, майже не містить розрахунків, базується на застарілому, недостовірному, надто обмеженому, неактуальному статистичному матеріалі, або такому, який не має безпосереднього зв’язку з сучасним станом економіки; у роботі багато суттєвих синтаксичних, орфографічних та стилістичних помилок; у роботі багато суттєвих синтаксичних, орфографічних та стилістичних помилок; не рідкими є випадки застосування наукової термінології, яка не є загальновизнаною, викладені результати дослідження є неоднозначними і не завжди доступними для їх сприйняття – 0-5 балів;

5. Наявність наукової публікації, на студентських наукових конференціях з публікацією тез доповідей, участь у конкурсах наукових робіт (олімпіадах), (0-10 балів), у тому числі:

- наявність наукової публікації за тематичним напрямом курсової роботи або апробації результатів курсової роботи на студентських наукових конференціях з публікацією тез доповідей – 9-10 балів;

- участь у всеукраїнських олімпіадах – 7-8 балів;

- участь в предметній олімпіаді кафедрального чи факультетського рівня або участь у кафедральних конкурсах (олімпіадах) – 5-6 балів;

- відсутність публікацій, апробацій, участі в конкурсах наукових робіт (олімпіадах) – 0 балів.

У випадку одержання незадовільної оцінки рецензент повертає роботу на кафедру. Студент зобов’язаний доопрацювати роботу у відповідності з зауваженнями рецензента. При цьому слід попередньо проконсультуватися з керівником роботи. Попередній текст разом з попередньою рецензією подається на повторну рецензію тому ж викладачеві. Попередня рецензія обов’язково повинна бути вкладена у виправлений варіант курсової роботи.

Одержавши на кафедрі курсову роботу з повторною рецензією, студент повинен уважно вивчити помилки на полях і зміст рецензії. Якщо зауваження дуже істотні, то необхідно зробити відповідні виправлення на зворотній стороні аркуша у відповідному розділі і параграфі у вигляді відповіді на запитання, на помилковість або поверховість висвітлення яких вказав рецензент. В самому тексті курсової роботи не слід робити ніяких виправлень або підчисток.

До захисту студентом слід підготувати: виступ на 5-6 хвилин, в якому необхідно дати загальну характеристику роботи з точки зору актуальності теми, мети і завдань, зупинитися на труднощах, які виникли при її виконанні, а також викласти основні висновки, як по теоретичних, так і прикладних моментах теми.

Захист курсової роботи здійснюється у відповідності з розкладом і приймається комісією як мінімум з двох викладачів. Студент подає комісії курсову роботу разом з рецензією. Студенту надається можливість дати короткий опис своєї роботи, пояснити які зауваження були враховані в процесі підготовки до захисту. Після цього студент повинен відповісти на запитання членів комісії. Процедура захисту дозволяє вияснити:

- знання економічної літератури та вміння працювати з нею;

- знання Конституції України, особливо тих її статей, які стосуються економіки, законів України з економічних питань, а також указів Президента, рішень парламенту, Кабінету Міністрів з певної проблеми, а також інших джерел, які вказуються в списку використаної літератури;

- вміння студента пов’язувати теоретичні знання з практикою;

- ступінь усунення студентом недоліків, вказаних у рецензії і на полях курсової роботи.

Критерії оцінювання курсової роботи

Оцінювання захисту курсових робіт на денній і заочній формах навчання здійснюються в межах 0 – 50 балів за такими критеріями:

1) оцінка змістовності та рівня представлення на захист доповіді студента, що виконував курсову роботу (0-20 балів);

2) рівень презентації матеріалів курсової роботи на мультимедійному проекторі (0-5 балів);

3) оцінка правильності та повноти відповідей студента на запитання членів комісії (0-25 балів).

Кожна критеріальна ознака захисту дипломної роботи оцінюється за окремою шкалою.

Шкала оцінювання захисту курсової роботи на денній і заочній формах навчання за кожною критеріальною ознакою

Рівень курсової роботи за результатами захисту

Оцінка за 100 - бальною шкалою

 

Критерії оцінювання курсової роботи

 

Відмінний

20

1. При оцінці змістовності та рівня представлення на захисті доповіді студента, що виконував курсову роботу: доповідь є логічною, повною і стислою, проголошена вільно, зізнанням справи, відображає взаємозв’язок і узгодженість між окремими інформаційними блоками.

5

2. При оцінці рівня презентації матеріалів курсової роботи на мультимедійному проекторі:презентаційні матеріали повністю узгоджені з логіко-структурною побудовою доповіді, виступаючи її ілюстративним доповненням, мають оптимальну кількість, є бездоганно підготовленими.

 

25

3. При оцінці правильності та повноти відповідей студента на запитання членів комісії:відповіді є правильними, повними, підтвердженими логічними, чіткими поясненнями.

 

Добрий

16

1. При оцінці змістовності та рівня представлення на захисті доповіді студента, що виконував курсову роботу:доповідь є логічною ілюструє знання теми дослідження, проголошена вільно, але дещо бракує узагальнень, наявні неточності непринципового характеру.

4

2. При оцінці рівня презентації матеріалів курсової роботи на мультимедійному проекторі:презентаційні матеріали в основному відповідають логіко-структурній побудові доповіді, ілюструючи у таблично-графічній формі її зміст, мають кількість, що наближається до оптимальної, підготовлені з деякими огріхами.

20

3. При оцінці правильності та повноти відповідей студента на запитання членів комісії:відповіді є в основному правильними, але не зовсім повними, супроводжуються недостатньо чіткими поясненнями або мають місце окремі неточності непринципового характеру.

 

Задовільний

12

1. При оцінці змістовності та рівня представлення на захисті доповіді студента, що виконував курсову роботу:доповідь прочитана за текстом, студент не володіє окремими питаннями теми, відсутні узагальнення, наявні неточності принципового характеру.

3

2. При оцінці рівня презентації матеріалів курсової роботи на мультимедійному проекторі:презентаційні матеріали не завжди відповідають логіко-структурній побудові доповіді, лише частково ілюструючи у таблично-графічній формі її зміст, мають кількість, що не є оптимальною, підготовлені зі значними огріхами і помилками.

15

3. При оцінці правильності та повноти відповідей студента на запитання членів комісії:не всі відповіді є правильними або повними, відповіді не містять достатніх пояснень або мають неточності принципового характеру.

 

Незадовільний

0

1. При оцінці змістовності та рівня представлення на захисті доповіді студента, що виконував курсову роботу:доповідь не відображає зміст виконаної роботи, студент не володіє предметом дослідження.

0

2. При оцінці рівня презентації матеріалів курсової роботи на мультимедійному проекторі:презентаційні матеріали відсутні або не відповідають логіко-структурній побудові доповіді, практично не відображаючи у таблично-графічній формі її зміст, мають кількість, що не є оптимальною, підготовлені з принциповими помилками.

 

0

3. При оцінці правильності та повноти відповідей студента на запитання членів комісії:більшість відповідей на питання неточні, неправильні або відсутні.

Загальна підсумкова оцінка за курсову роботу на денній і заочній формах навчання складається з суми балів за результати підготовки (в межах 50 балів) та за захист курсової роботи (за умови, що студент набрав на захисті 30 балів і вище). Якщо на захисті студент набрав менше 30 балів, тобто отримав незадовільну оцінку, то загальна підсумкова оцінка курсової роботи включає лише оцінку за підготовку цієї роботи (допускні бали).

Додаток

Приклади оформлення бібліографічного опису у списку джерел

№ п\п

Характеристика джерела

Приклад оформлення

1

Монографії

(один, два,

або три автори)

Одягайло Б.М. Ґенеза та глобалізацій на адаптивність економічної системи: монографія / Б. М. Одягайло. – Львів: «Магнолія плюс», 2006. – 376 с.

Бебело А.С. Соціалізація і гуманізація економічних відносин: навч. посібник / А.С. Бебело, С.А. Бебело, А.В. Коровський; Ред. А.П. Наливайко, - К.: КНЕУ, 2007. – 240 с.

2

Монографії

(більше трьох

авторів)

Гальчинський А.С. Інноваційна стратегія реформ / [Гальчинський А.С.,Геєць В.М., Кінах А.К., Семиноженко В.П.] – К.: Знання України, 2004. – 336 с.

3

Перекладні видання

Гайек Ф.А. Право, законодавство і свобода. Нове визначення ліберальних принципів справедливості і політичної економії / Пер. з англ. В. Дмитрук. – К.: Аквілон – Прес, 2000. – 447 с.

4

Законодавчі, нормативні акти

Господарський процесуальний кодекс України: Офіц. Текст із змін, станом на 1 лип. 2002 р. / М-во юстиції України. – К.: Вид. дім «Ін Юре», 2002. – 129 с.

Про наукову і науково-технічну діяльність: закон України від 13.12.1991 р. №1977 – ХІІ із змінами і доповненнями станом на 22.05.2008 р. [Електронний ресурс] / Верховна Рада України – законодавство України. – Режим доступу: http // zakoni. rada. dov. ua.

5

Колективний автор

Інноваційний розвиток економіки: модель, система управління, державна політика / Ред. Л.І. Федулова. – К.: Основа, 2005. – 549 с.

6

Стаття в збірнику наукових праць

Зайцев Ю.К. Бюджетна політика, інновації та формування основ соціалізації економіки в Україні. / Ю.К. Зайцев, О.В. Буряк// Формування ринкової економіки – Збірник наукових праць. – К.: КНЕУ 2008. – Вип. 20. – С. 3-18.

7

Стаття в журналі

Гошовська В. Стабілізуюча роль середнього класу в Україні / В. Гошовська // Україна: аспекти праці. – 2002. - №8. – С. 15-19.

8

Тези доповідей

Москаленко О.М. Інноваційне моделювання соціально-економічного розвитку України / Б.М. Одягайло, О.М. Москаленко // Інститут вищої освіти та його вплив на регіональний розвиток України: соціокультурні, економічні та правові аспекти: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Ірпінь 26-27 трав. 2008 р.) / Національний ун-т ДПС України, - Ірпінь: НУ ДПС України, 2008. – С. 308-310.

9

Складова частина книги

Мазурок П. Економічні иа інституціональні передумови формування середнього класу / П. Мазурок // Соціально-інституційні основи формування ринку праці в Україні. Монографія. – К., 2005. – С. 126-146.

10

Електронний ресурс

Статистична інформація. [Електронний ресурс] / Державний комітет статистики України – Режим доступу: http // www. ukrstat. dov.ua.

Додаток

1. Антонюк Л.Л. Іновації: теорія, механізм розробки та комерціалізаціїя: монографія / Л.Л. Антонюк, А.М. Поручник, В.С. Савчук. – К.: КНЕУ, 2003-394 с.

2. Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество: опыт социального прогнозирования: Пер. с англ. /Д. Белл.- М.: Academia, 1999. – 956 с.

3. Колот А. Інноваційна праця і інтелектуальний капітал у системі факторів формування економіки знань / А. Колот // Україна: аспекти праці. – 2007 - №4 – С. 4-5.

4. Лісогор Л. Освітні детермінанти розвитку людських ресурсів в Україні / Л. Лісогор // Україна: аспекти праці. – 2008. - №8. – С. 29-33.

5. Малий І.Й. Держава і ринок: філософія взаємодії / І. Й. Малий, М.І. Диба, М.К. Галабурда; І.Й. Малий (заг. ред.); Київський нац. екон. ун-т. – К.: КНЕУ, 2005. – 358 с.

6. Норт Д. Інститут, інституційна зміна та функціонування економіки: Пер. з англ. / Д. Норт. – К.: Основн. – 198 с.

7. Одягайло Б.М. Механізми інституціаналізації національної та інтернаціональної економіки / Б.М. Одягайло // Вісник Криворізького економічного інституту. – 2007. - №4(12). – С. 3-10.

8. Павленко І.А. Інноваційне підприємництво у трансформаційній економіці України: монографія / І.А. Павленко. – К.: КНЕУ, 2007. – 248 с.

9. Пустовіт Р.Ф. Вплив державної політики та процес інституційних змін / Р.Ф. Пустовіт // Економічна теорія – 2006 - №1 (січень-березень) – С. 13-23.

10. Статистичний щорічник України за 2007 рік / Державний комітет статистики України. – К.: Техніка, 2008. – 814 с.

11. Статистична інформація. [Електронний ресурс] Державний комітет статистики України. – Режим доступу: http // www. ukrstat. dov.ua.

12. Федулова Л.І. Інноваційна економіка: Підручник [для вищ. навч. закладів] / Л.І. Федулова. – К.: Либідь, 2006. – 480 с.

Додаток

Графік виконання курсової роботи з політичної економії

№ п/п

Етапи виконання

Терміни виконання

1

Вибір теми

жовтень

2

Підбір літератури

листопад

3

Складання плану роботи

та затвердження у керівника

до 10 грудня

4

Робота над першим розділом

грудень

5

Робота над другим розділом

січень

6

Оформлення курсової роботи

і здача в деканат

до 1 березня

7

Рецензування курсової роботи

викладачем

02.03-16.03

8

Ознайомлення студентів з

рецензією на курсову роботу

17.03-22.03

9

Доопрацювання роботи у зв’язку

з зауваженнями викладача-рецензента

23.03-30.03

10

Захист курсової роботи

01.04.-10.04

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!