Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 5041 Методичні рекомендації до курсової роботи з курсу Аудит

Методичні рекомендації до курсової роботи з курсу Аудит

« Назад

 

Примірний зміст курсової роботи

Тема: Аудитосновних засобів

Вступ (актуальність, мета, завдання курсової роботи, об’єкт і суб’єкт дослідження)

1. Сутність, завдання та організація аудиту основних засобів (досліджується мета та завдання аудиту основних засобів при виконанні обов’язкового аудиту та при виконанні спеціального завдання, складається блок-схема руху документів і відображення записів у регістрах, визначається організація обліку та аудиту при проведенні аудиту основних засобів).

2. Нормативно-законодавчі, інші внутрішні та зовнішні джерела для отримання доказів при проведенні аудиту основних засобів (проводиться дослідження законів та інших нормативних джерел, а також дослідження облікової політики, яка використовується підприємством і можливість застосування іншої методики, крім того визначаються регістри та первинна документація, що використовується підприємством і можлива щодо використання )

3. Характеристика фінансово-господарської діяльності та фінансового стану підприємства, внутрішнього контролю і організації обліку на підприємстві (назва підприємства)

4. План і програма проведення аудиту (складається план і програма аудиту, яка враховує процедури, аудиторські докази, джерела їх отримання, основні завдавання аудиту, враховуючи юридичні, спеціальні, галузеві, облікові складові )

5. Методика проведення аудиту основних засобів (відповідно до складеного плану і програми розкривається методика проведення аудиту з використанням аудиторських процедур на використанням практичного матеріалу та складаються тести на відповідність, визначаються відхилення, помилки, порушення, які виявлені при проведенні аудиту)

6. Узагальнення матеріалів аудиту та аудиторський висновок (визначаються можливі та типові порушення, проводиться узагальнення матеріалів аудиту, обґрунтовується аудиторський висновок щодо досліджуваного підприємства)

Висновки та пропозиції (узагальнюються матеріали дослідження, вносяться пропозиції щодо покращення діяльності підприємства та проведення аудиту) 

Доповнення до списку рекомендованої літератури

1. Аудит, надання впевненості та супутні послуги / Міжнародні стандарти аудиту, надання впевненості та етики: Видання 2007 року / Пер. з англ. мови.- К.: ТОВ “ІАМЦ АУ “СТАТУС”, 2007.–С. 127-1164.

2. Господарський кодекс України: Офіційний текст від 16.01.2003 р. № 436-ІУ (зі змінами та доповненнями) // Інформаційно-правова система «Ліга-закон».

3. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій: Наказ міністерства фінансів України від 30.11.1999р. №291 (зі змінами і доповненнями). // Інформаційно-правова система «Ліга-закон».

4. Кодекс етики професійних бухгалтерів / Міжнародні стандарти аудиту, надання впевненості та етики:: Видання 2007 року / Пер. з англ. мови.- К.: ТОВ “ІАМЦ АУ “СТАТУС”, 2007.–С. 11-126.

5. Міжнародні стандарти аудиту / Міжнародні стандарти аудиту, надання впевненості та етики:: Видання 2007 року / Пер. з англ. мови.- К.: ТОВ “ІАМЦ АУ “СТАТУС”, 2007.–С. 214-653.

6. Міжнародні стандарти супутніх послуг / Міжнародні стандарти аудиту, надання впевненості та етики:: Видання 2007 року / Пер. з англ. мови.- К.: ТОВ “ІАМЦ АУ “СТАТУС”, 2007.–С. 997- 1017.

7. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій: Наказ Міністерства фінансів України від 30.11.1999р. № 291 (зі змінами і доповненнями). // Інформаційно-правова система «Ліга-закон».

8. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку 1-34 (зі змінами та доповненнями) // Інформаційно-правова система «Ліга-закон».

9. Про аудиторську діяльність: Закон України № 3125-ХІІ від 22.04.93р. (зі змінами та доповненнями у редакції від 14 вересня 2006 року N 140-V ) // Інформаційно-правова система «Ліга-закон».

10. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України № 996–ХІУ від 16.07.1999 р. (зі змінами та доповненнями) // Інформаційно-правова система «Ліга-закон».

11. Про оподаткування прибутку підприємств: Закон України № 334/94 від 28.12.1994 р. (зі змінами та доповненнями) // Інформаційно-правова система «Ліга-закон».

12. Про податок на додану вартість: Закон України № 168/97 від 03.04.1997 р. (зі змінами та доповненнями) // Інформаційно-правова система «Ліга-закон».

13. Цивільний кодекс України: Офіційний текст від 16.01.2003 р. № 435-ІУ // Інформаційно-правова система «Ліга-закон».

14. Аудит: теорія і практика / Завгородній А.Г., Корягін М.В., Єлисєєв А.В., Полякова Л.М. Аудит: теорія і практика. – Л.: “Львівська політехніка”, 2006. –455 с.

15. Бутинець Ф.Ф. Аудит. – Житомир: ПП «Рута», 2005. – 512 с.

16. Васюренко О.В., Сердюк Л.В. та ін. Облік і аудит у банках: Навч. посіб. – К.: Знання, 2008. – 623 с.

17. Давидов Г.М. Аудит: Підручник. – К.: Знання, 2004. – 511 с.

18. Дерев’янко С.І., Олійник С.О. та ін. Основи аудиту: Навч. посібник. – К.: ЦУЛ, 2008. – 328 с.

19. Івахненков С.В. Комп’ютерний аудит: контрольні методики і технології. – К.: Знання, 2005. – 286 с.

20. Кулаковська Л.П., Піча Ю.В. Організація і методика аудиту: Навч.посіб. – К.: Каравела.,2004.- 568 с.

21. Лень В.С. Облік і аудит у страхових організаціях: Навч. посіб. – К.: ЦУЛ, 2009. – 408 с.

22. Організація і методика аудиту: Навчально-практичний посібник. / Сопко В.В., Шило В.П., Верхоглядна Н.І., Ільїна С.Б., Бра дул О.М.– 2-е видання.- К.: ВД “Професіонал”, 2006. – 576 с.

23. Пантелеєв В.П. Аудит: Навч. посібник.- К.: «ВД «Професіонал», 2008.-400 с.

24. Петрик О.А., Савченко В.Я., Свідерський Д.Е. Організація та методика аудиту підприємницької діяльності: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2008. – 472 с.

25. Пшенична А.Ж. Аудит:Навч. посібник. – К.: ЦУЛ, 2008. – 320 с.

26. Савченко В.Я. Аудит: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2005. – 322 с.

27. Сєрікова Т.М., Панікаров В.Д. та ін. Облік, аналіз і аудит: Навч. посібник. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2003. – 380 с.

28. Усач Б.Ф. Аудит за міжнародними стандартами. –К: Знання. 2005.–247 с.

29. Усач Ф.Б. Аудит: Навч. посіб. – К.: Знання-Прес, 2003. – 223 с. 

Додаток

з/п

Критерії оцінювання

Бали

 

Зміст (до 50 балів)

Наумковий ке-рівник

Комісія

 1.  

Обґрунтування актуальності теми (до 2 балів)

 

 

 1.  

Повнота розкриття теми (до 10 балів)

 

 

 1.  

Використання достовірних статистичних і фактичних даних, що характеризують проблему та їх аналіз в динаміці (до 5 балів)

 

 

 1.  

Використання математичних та статистичних методів, методів моделювання, комп’ютерних технологій (до 4 балів)

 

 

 1.  

Використання новітніх інформаційних джерел, чинних нормативних та законодавчих документів та вміння давати критичну оцінку їх змісту (до 4 балів)

 

 

 1.  

Творчий підхід до аналізу проблеми, оригінальність підходів та наукова новизна результатів дослідження, вміння вносити власні пропозиції, спрямовані на удосконалення організації та методики обліку з метою покращення системи управління підприємством (до 10 балів)

 

 

 1.  

Наявність в курсовій роботі наочних матеріалів (таблиць, графіків, схем, додатків), та їх аналіз (до 5 балів)

 

 

 1.  

Обґрунтованість висновків та практична значимість рекомендацій і пропозицій (до 10 балів)

 

 

 

Оформлення та організація виконання (до 20 балів)

 

 

 1.  

Відповідність чинним стандартам щодо оформлення курсової роботи в цілому (титульний аркуш, затверджений план, зміст, структура) (до 5 балів)

 

 

 1.  

Відповідність чинним стандартам щодо оформлення таблиць, формул, графічних ілюстрацій та додатків (до 5 балів)

 

 

 1.  

Відповідність чинним вимогам щодо оформлення літературних та інших інформаційних джерел та посилань на них (до 5 балів)

 

 

 1.  

Дотримання графіка виконання курсової роботи (до 5 балів)

 

 

 

Захист (до 30 балів)

 

 

 1.  

Повнота та лаконічність висвітлення у доповіді ключових аспектів роботи (до 10 балів)

Х

 

 1.  

Презентація курсової роботи (проекту) (до 10 балів)

Х

 

 1.  

Аргументованість та повнота відповідей на додаткові питання (до 10 балів)

Х

 

 

Усього балів

 

 

 

Підсумкова оцінка за національною шкалою

 

 

 

Підсумкова оцінка за шкалою ECTS

 

 

 

Підпис членів комісії

 

 

Х

 

Х

 

Додаток

з/п

Критерії оцінювання

Бали

 

Зміст (до 50 балів)

Наумковий ке-рівник

Комісія

 1.  

Обґрунтування актуальності теми (до 2 балів)

 

 

 1.  

Повнота розкриття теми (до 10 балів)

 

 

 1.  

Використання достовірних статистичних і фактичних даних, що характеризують проблему та їх аналіз в динаміці (до 5 балів)

 

 

 1.  

Використання математичних та статистичних методів, методів моделювання, комп’ютерних технологій (до 4 балів)

 

 

 1.  

Використання новітніх інформаційних джерел, чинних нормативних та законодавчих документів та вміння давати критичну оцінку їх змісту (до 4 балів)

 

 

 1.  

Творчий підхід до аналізу проблеми, оригінальність підходів та наукова новизна результатів дослідження, вміння вносити власні пропозиції, спрямовані на удосконалення організації та методики обліку з метою покращення системи управління підприємством (до 10 балів)

 

 

 1.  

Наявність в курсовій роботі наочних матеріалів (таблиць, графіків, схем, додатків), та їх аналіз (до 5 балів)

 

 

 1.  

Обґрунтованість висновків та практична значимість рекомендацій і пропозицій (до 10 балів)

 

 

 

Оформлення та організація виконання (до 20 балів)

 

 

 1.  

Відповідність чинним стандартам щодо оформлення курсової роботи в цілому (титульний аркуш, затверджений план, зміст, структура) (до 5 балів)

 

 

 1.  

Відповідність чинним стандартам щодо оформлення таблиць, формул, графічних ілюстрацій та додатків (до 5 балів)

 

 

 1.  

Відповідність чинним вимогам щодо оформлення літературних та інших інформаційних джерел та посилань на них (до 5 балів)

 

 

 1.  

Дотримання графіка виконання курсової роботи (до 5 балів)

 

 

 

Захист (до 30 балів)

 

 

 1.  

Повнота та лаконічність висвітлення у доповіді ключових аспектів роботи (до 10 балів)

Х

 

 1.  

Презентація курсової роботи (проекту) (до 10 балів)

Х

 

 1.  

Аргументованість та повнота відповідей на додаткові питання (до 10 балів)

Х

 

 

Усього балів

 

 

 

Підсумкова оцінка за національною шкалою

 

 

 

Підсумкова оцінка за шкалою ECTS

 

 

 

Підпис членів комісії

 

 

Х

 

 

Х

 

Додаток

Шкала та критерії оцінювання курсової роботи (проекту)

Загальна кількість балів

Оцінка за національною шкалою

Оцінка за шкалою

ECTS

Критерії оцінювання

86-100

5 (відмінно)

А

Курсова робота (проект) виконана (ий) відповідно до затвердженого плану та графіка. Повністю розкриває зміст теми та відповідає вимогам щодо оформлення. Рекомендації (пропозиції) обґрунтовані та мають практичну значущість. На захисті студент (ка) показав (ла) повне розуміння досліджуваних проблем та дав (ла) вірні змістовні відповіді на питання

79-85

4 (дуже добре)

В

Курсова робота (проект) виконана (ий) відповідно до затвердженого плану та графіка. Повністю розкриває зміст теми та відповідає вимогам щодо оформлення. Рекомендації (пропозиції) обґрунтовані та мають практичну значущість. На захисті студент (ка) показав (ла) повне розуміння досліджуваних проблем та дав (ла) вірні змістовні відповіді на питання. У відповідях на питання мали місце незначні помилки та неточності

71-78

4 (добре)

С

Курсова робота (проект) виконана (ий) відповідно до затвердженого плану та графіка. Повністю розкриває зміст теми. В цілому відповідає вимогам щодо оформлення. В роботі надані рекомендації, але їх практичне значення недостатньо обґрунтоване. Під час захисту студент (ка) показав (ла) достатнє розуміння досліджуваних проблем, однак у відповідях на питання допускав (ла) помилки та неточності

66-70

3 (задовільно)

D

Курсова робота (проект) виконана (ий) відповідно до затвердженого плану та графіка. Зміст роботи (проекту) в цілому розкриває сутність досліджуваних проблем. Оформлення в цілому відповідає встановленим вимогам. Рекомендації недостатньо обґрунтовані. Під час захисту студент (ка) показав (ла) достатнє розуміння досліджуваних проблем, однак у відповідях на питання допускав окремі суттєві помилки. Мають місце незначні помилки в оформленні роботи

60-65

3 (задовільно достатньо)

Е

Курсова робота (проект) виконана (ий) відповідно до затвердженого плану, однак з порушеннями графіка. Зміст роботи (проекту) в цілому розкриває сутність досліджуваних проблем, однак рекомендації, представлені в роботі, мають формальний характер та недостатньо обґрунтовані. Під час захисту студент (ка) показав (ла) достатнє розуміння досліджуваних проблем, однак у відповідях на питання допускав (ла) суттєві помилки. Мають місце незначні помилки в оформленні роботи (проекту)

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!