Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 5035 Методичні рекомендації щодо виконання курсових робіт з курсу Вікова психологія

Методичні рекомендації щодо виконання курсових робіт з курсу Вікова психологія

« Назад

 

Технічні вимоги до курсової роботи

Структурно курсова робота повинна складатися із титульного аркуша, змісту роботи, вступу, основної частини (розділів та підрозділів), висновків, списку використаних джерел та додатків (у разі потреби).

Зміст (одночасно являє собою план) курсової роботи має бути логічним, послідовним та зрозумілим. Питання плану мають являти собою єдину структуровано-логічну систему, в якій кожний наступний пункт розвиває і доповнює попередні (див. додаток А).

Вступ (див. додаток Б) повинен коротко (до 3-х сторінок) характеризувати сучасний стан проблеми, якій присвячена тема курсової роботи. Остаточний варіант вступу доцільно писати після завершення основної частини роботи.

Умовно структура вступу виглядає таким чином:

- актуальність обраної теми;

- короткий огляд літератури й інших джерел з даної теми;

- мета і завдання, які студент повинен вирішити у процесі виконання курсової роботи (мета формулюється лаконічно, одним реченням і повинна випливати з теми роботи. Відповідно до визначеної мети формулюються завдання, які деталізують та розкривають мету. Характер завдань випливає з назв розділів (у разі наявності і підрозділів) роботи і їх зміст формулюють, використовуючи такі поняття: визначити …, встановити …, охарактеризувати…, розробити…, виявити…., сформулювати …, розкрити… тощо);

- об’єкт і предмет дослідження (Об'єкт дослідження – те, що ми удосконалюємо. Предмет дослідження - те, за допомогою чого ми удосконалюємо об’єкт дослідження. Отже, предмет дослідження є вужчим, ніж об'єкт);

- перелік використаних методів дослідження для досягнення поставленої в роботі мети.

В основній частині викладається зміст дослідження: основні теоретичні положення, що визначають сутність обраної теми, об’єкту дослідження, з урахуванням мети та завдань курсової роботи; пропонуються можливі шляхи вирішення існуючих проблем.

Основна частина(слова – «Основна частина», «Практична частина» у змісті не пишуться) роботи складається із 2-3-х розділів, що мають теоретичний, аналітико-дослідницький та рекомендаційний характер (основна частина може складатися з одного розділу, або мати вигляд простого плану – для освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» ). У кожному розділі можна виділити підрозділи, пункти, підпункти. Наприкінці кожного розділу стисло формулюють висновки.

У висновках до роботи викладаються найбільш важливі результати та висновки автора, одержані в роботі, які повинні містити формулювання розв’язання поставлених завдань, її значення вивчення дисципліни. Висновки автора повинні носити обґрунтований характер, бути результатом самостійного дослідження. Висновки подають у тезовій формі (див. додаток Г).

Курсова робота завершується списком використаних джерел, на які є посилання в тексті роботи та які використані при її підготовці.

Перелік обов’язкових вимог щодо оформлення курсової роботи згідно з державними стандартами

1. Курсова робота виконується українською мовою на папері формату А4 (297мм х 210 мм).

2. Робота виконується від руки або друкується комп’ютерним способом. Шрифт друку – Times New Roman, звичайний. Кегль (параметри) шрифту – 14. Міжрядковий інтервал тексту – 1,5. Абзацний відступ – 15-20 мм.

3. Обсяг курсової роботи 25-30 друкованих сторінок. Обсяг додатків у загальному обсязі курсової роботи не враховується.

4. Курсова робота розпочинається титульним аркушем, який повинен відповідати певним вимогам (див. додаток В).       

5. Кожна сторінка курсової роботи повинна мати поля: праве поле - 10 мм; ліве поле - 25 мм; верхнє - 20 мм; нижнє - 20 мм.

6. Нумерація сторінок. Титульний лист і «ЗМІСТ» не нумерується Нумерація сторінок арабськими цифрами починається з 3-ї сторінки (зі Вступу) і проставляється у правому верхньому куті подальших сторінок.

7. Спосіб викладання матеріалу – формально-логічний (виключає емоційність, образність. Не використовується займенник «я», вживається займенник «ми».).

8. ВСТУП, ВИСНОВКИ, СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ, ДОДАТКИ – у плані і тексті роботи подаються без нумерації, тобто перед ними номери не проставляються, друкуються центровано до тексту великими літерами напівжирним шрифтом. Текст кожної структурної частини роботи (та кожен розділ) починається з нової сторінки. Між підрозділами - відстань у 3-4 міжрядкових інтервали. Слово «РОЗДІЛ», номер розділу і назва розділу друкуються центровано до тексту. Назви підрозділів починаються з великої літери, друкуються центровано до тексту рядковими літерами напівжирним шрифтом.

При написанні назв структурних частин роботи, назв розділів, підрозділів крапка наприкінці фрази чи слова не ставиться. Відстань між заголовком (за винятком заголовка пункту) та текстом має дорівнювати 3-4 міжрядковим інтервалам (див. додаток А).

9. Якщо в тексті роботи використовуються ілюстрації (малюнки, графіки, схеми) і таблиці (а це необхідний елемент наукової праці), то вони подаються безпосередньо після тексту, де вони згадуються вперше, або у додатках.

Наприклад: Мал. 1.3. (третій малюнок першого розділу). Номер ілюстрації, її назва і пояснювальний підпис розміщується безпосередньо під ілюстрацією (див. додаток Д).

10. Посилання. Особливу увагу при виконанні курсової роботи слід приділити використанню наукових праць інших авторів. Таке використання можливе лише за умови дотримання авторських прав, за допомогою належним чином оформлених посилань. Наприклад, посилання по тексту робляться у квадратних дужках з позначенням порядкового номеру за списком використаних джерел. Якщо посилання здійснюється в цілому на джерело чи групу джерел, то в дужках зазначаються лише номери посилань, наприклад, «... у працях С.С. Алексєєва, С.М. Братуся, Р.І. Кондратьєва та М.М. Марченка, [3, 4, 5, 6] зазначається, що...».

При згадуванні в тексті прізвищ (учених-дослідників, практиків) ініціали, як правило, ставляться перед прізвищем (В.М. Петров, а не Петров В.М., як це прийнято в списках літератури).

11. Список використаних джерел.

Список літератури включає усі використані джерела (10-15 джерел), що розміщуються в порядку звертання в тексті чи роботі за їхньою значимістю, або в алфавітному порядку. Укладаючи його, необхідно додержуватися вимог державного стандарту. Кожний бібліографічний запис треба починати з нового рядка. Алфавітний порядок складання списку використаних джерел з поділом на рубрики: «Нормативні джерела» та «Наукові джерела» має загальну нумерацію. Алфавітний порядок без поділу на рубрики передбачає наскрізну нумерацію, при цьому спочатку подається література українською та російською мовами, потім - іноземними.

Інформація про книги, інші видання повинна включати: прізвище та ініціали автора, назву, найменування видавництва (журналу), назву серії (якщо така є), рік випуску, загальну кількість сторінок номер видання (журналу), сторінку, на якій розміщена стаття.

Приклади:

1. Васильченко І. П. Вища математика для економістів : підручник / І. П. Васильченко. – 3-тє видання, виправлене і доповнене. – К. : Знання, 2007. – 454 с.

2. Козіна Ж. Л. Теоретичні основи і результати практичного застосування системного аналізу в наукових дослідженнях в області спортивних ігор / Ж. Л. Козіна // Теорія та методика фізичного виховання. — 2007. — № 6. — С. 15—18, 35—38.

3. Pиков Ю. І. Теоретико-методологічні проблеми моделювання навчального середовища сучасних педагогічних систем [Електронний ресурс] / В. Ю. Pиков // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2006. – № 1. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua.

12. Оформлення додатків.

Додатки розташовуються після списку використаних джерел в порядку появи посилань на них у тексті роботи з продовженням нумерації аркушів. При цьому кожний додаток починається з нової сторінки. Додаток повинен мати заголовок, надрукований угорі малими літерами з першої великої центровано стосовно тексту сторінки. Посередині рядка над заголовком малими літерами з першої великої друкується слово “Додаток...” і велика літера, що позначає додаток. Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Ґ, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад, Додаток А, Додаток Б і т.д. Один додаток позначається як додаток А. Додатками|застосуваннями| можуть бути, наприклад, таблиці великого формату, фотографії, інструкції та методики, анкети, тести, програми, протоколи досліджень, конспекти уроків тощо.

13. Після остаточного оформлення робота має бути вичитана й переплетена.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!