Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 5031 Методичні вказівки до проведення розрахункових робіт з курсу Екологія, НУДПСУ

Методичні вказівки до проведення розрахункових робіт з курсу Екологія, НУДПСУ

« Назад

Державна податкова cлужба України

Національний університет державної податкової служби України

Кафедра техногенно-екологічної безпеки

 

Методичні вказівки до проведення розрахункових робіт з курсу Екологія

для підготовки бакалаврів

у галузях знань «Економіка та підприємництво», «Право»,

«Менеджмент і адміністрування»,

«Комп’ютерні науки», «Соціальна робота»

за всіма напрямами підготовки

 

Ірпінь 2012

 

РЕЦЕНЗІЯ

на методичні вказівки до розрахункових робіт для підготовки бакалаврів у галузях знань «Економіка та підприємництво», «Право», «Менеджмент і адміністрування», «Комп’ютерні науки», «Соціальна робота»

Методичні вказівки до виконання розрахункових робіт складені на основі робочих навчальних програм курсу «Екологія» для підготовки бакалаврів у галузях знань «Економіка та підприємництво», «Право», «Менеджмент і адміністрування», «Комп’ютерні науки», «Соціальна робота» за всіма напрямами підготовки, затверджених в 2011 р., які повністю відповідають Типовій програмі МОН України вивчення курсу «Основи екології» для підготовки бакалаврів неекологічних спеціальностей.

Робочими навчальними програмами передбачено виконання 4-х розрахункових робіт по визначенню екологічних податків, економічних та загально-економічних збитків від забруднення НПС, економічної ефективності природоохоронних заходів.

Враховуючи зміст, структуру, відповідність Типовій програмі, стилю оформлення рекомендується до застосування для підготовки бакалаврів бакалаврів у галузях знань «Економіка та підприємництво», «Право», «Менеджмент і адміністрування», «Комп’ютерні науки», «Соціальна робота» в Національному університеті ДПС України.

Зміст

CТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ЕКОЛОГІЯ»

Розрахункова робота №1

Розрахункова робота №2

Розрахункова робота №3

Розрахункова робота №4

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 

ПЕРЕДМОВА

 

Методичні вказівки для виконання розрахункових робіт складені на основі робочих навчальних програм курсу «Екологія» для підготовки бакалаврів у галузях знань «Економіка та підприємництво», «Право», «Менеджмент і адміністрування», «Комп’ютерні науки», «Соціальна робота» за всіма напрямами підготовки, затверджених в 2011 р., які повністю відповідають Типовій програмі МОН України вивчення курсу «Основи екології» для підготовки бакалаврів неекологічних спеціальностей.

Програмою курсу передбачено виконання кожним студентом 4-х розрахункових/практичних робіт із ЗМ 5 «Економічний механізм природокористування та охорони НПС»:

Розрахункова робота № 1 на тему “Порядок обчислення екологічних податків»

Розрахункова робота № 2 на тему “Визначення збитків від забруднення навколишнього природного середовища”

Розрахункова робота № 3 на тему “Розрахунок показників загальноекономічних збитків від забруднення довкілля”

Розрахункова робота № 4 на тему “Визначення економічного ефекту природоохоронних заходів”

ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКОВИХ РОБІТ:

- виконання розрахункових робіт проводиться за варіантами згідно з порядковим номером студента в журналі групи (або за вказівкою викладача);

- кожна розрахункова робота оформляється на аркушах паперу формату А4 згідно до загальноприйнятих вимог щодо оформлення звітів про виконані роботи (або у зошиті для практичних робіт).

CТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ЕКОЛОГІЯ»

Змістові модулі

Кількість годин

Аудиторні заняття

Сам.

робота

Інд-конс.

робота

Всього годин

 

Лекції

Семін.-практичні заняття

1

2

3

4

5

6

Модуль 1

Вступ

ЗМ 1. Предмет, завдання та значення екології

 

2

 

 

2

 

 

4

ЗМ 2. Наукові засади раціонального природокористування

 

 

 

 

 

2.1. Основні терміни та поняття екології.

2

2

2

 

6

2.2. Угруповання та екосистеми.

2

 

2

 

4

2.3.Поняття про природокористування.

 

2

2

 

4

ЗМ 3. Екологічний моніторинг і система екологічної інформації

2

2

2

 

6

ЗМ 4. Техноекологія та сучасні види науково-практичної діяльності людини у галузі охорони НПС

2

2

2

 

6

ЗМ 5. Економічний механізм природокористування та охорони НПС

2

 

4

 

8

Розрахункова робота № 1

 

 

 

2

 

Модуль 2

ЗМ 6. Економічна та соціальна ефективність природоохоронної діяльності

2

4

 

 

12

Розрахункова робота № 2

 

 

 

2

 

Розрахункова робота № 3

 

 

 

2

 

Розрахункова робота № 4

 

 

 

2

 

ЗМ 7. Світовий досвід і міжнародне співробітництво у сфері охорони НПС

 

 

2

 

2

ЗМ 8. Екологічні проблеми України та її регіонів

 

2

4

 

8

Реферат

 

 

 

2

 

ЗМ 9. Державне управління у галузі охорони НПС. Екологічне право

2

2

2

 

6

ЗМ 10. Екорозвиток та необхідність екологізації економіки

 

2

2

 

4

Підсумковий контроль

 

2

 

 

2

Всього з курсу

16

20

26

8

72


Розрахункова робота №1

Тема: Порядок обчислення екологічних податків

Мета: навчитись розраховувати екологічні податки за викиди в атмосферне повітря, за скиди у водні об’єкти та за розміщення відходів.

Хід роботи

Суми податку обчислюються платниками податку самостійно щокварталу.

У разі якщо під час провадження господарської діяльності платником податку здійснюються різні види забруднення навколишнього природного середовища та/або забруднення різними видами забруднюючих речовин, такий платник зобов’язаний визначати суму податку окремо за кожним видом забруднення та/або за кожним видом забруднюючої речовини.

1.1. Податок за викиди в атмосферне повітря

Суми податку, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (Пвс), обчислюються платниками податку самостійно щокварталу виходячи з фактичних обсягів викидів, ставок (проіндексованих ставок) податку за формулою:

М5031, 1

де Мі – фактичний обсяг викиду і-тої забруднюючої речовини в тоннах (т);

Нпі – ставки податку в поточному році за тонну і-тої забруднюючої речовини, у гривнях з копійками (з округленням до двох десяткових знаків), які наведені у таблиці 1 довідкової інформації.

1.2. Податок за скиди у водні об’єкти

Суми податку, який справляється за скиди забруднюючих речовин у водні об’єкти (Пс), обчислюються платниками самостійно щокварталу виходячи з фактичних обсягів скидів, ставок (проіндексованих ставок) податку та коригуючих коефіцієнтів за формулою:

М5031, 2

де Млі – обсяг скиду і-тої забруднюючої речовини в межах ліміту в тоннах (т);

Нпі – ставки податку в поточному році за тонну і-того виду забруднюючої речовини, у гривнях з копійками (з округленням до двох десяткових знаків), які наведені у таблиці № 2 довідкової інформації

Кос – коефіцієнт, що дорівнює 1,5 і застосовується у разі скидання забруднюючих речовин у ставки і озера (у іншому випадку коефіцієнт дорівнює 1);

1.3. Податок за розміщення відходів

Суми податку, який справляється за розміщення відходів (Прв), обчислюються платниками самостійно щокварталу виходячи з фактичних обсягів розміщення відходів, ставок (проіндексованих ставок) податку та коригуючих коефіцієнтів за формулою:

М5031, 3

де Нпі – ставки податку в поточному році за тонну і-того виду відходів, у гривнях з копійками (з округленням до двох десяткових знаків), які наведені у таблиці № 3 довідкової інформації.

Млі – обсяг відходів і-того виду у тоннах (т);

Кт – коригуючий коефіцієнт, який враховує розташування місця розміщення відходів і який наведено у довідковій інформації (табл. № 4);

Ко – коригуючий коефіцієнт, що дорівнює 3 і застосовується у разі розміщення відходів на звалищах, які не забезпечують повного виключення забруднення атмосферного повітря або водних об’єктів (табл. № 5).

У практичній роботі береться до уваги, що 50% відходів належить до І класу небезпечності і 50 % відходів – до ІІ класу небезпечності.

Довідкова інформація

(Розділ VIII. Екологічний податок Податкового кодексу України)

Таблиця 1.

Ставки податку за викиди в атмосферне повітря окремих забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення:

Назва забруднюючої речовини
Ставка податку, гривень за тонну

Азоту оксиди

1221

Аміак

229

Ангідрид сірчистий

1221

Ацетон

458

Бенз(о)пірен

1554343

Бутилацетат

275

Ванадію п`ятиокис

4580

Водень хлористий

46

Вуглецю окис

46

Вуглеводні

69

Газоподібні фтористі сполуки

3023

Тверді речовини

46

Кадмію сполуки

9664

Марганець та його сполуки

9664

Нікель та його сполуки

49238

Озон

1221

Ртуть та її сполуки

51757

Свинець та його сполуки

51757

Сірководень

3924

Сірковуглець

2550

Спирт н-бутиловий

1221

Стирол

8916

Фенол

5542

Формальдегід

3023

Хром та його сполуки

32779

Таблиця 2.

Ставки податку за скиди окремих забруднюючих речовин у водні об’єкти:

Назва забруднюючої речовини
Ставка податку,
гривень за тонну

Азот амонійний

802

Органічні речовини

 (за показниками БСК 5)

321

Завислі речовини

23

Нафтопродукти

4718

Нітрати

69

Нітрити

3939

Сульфати

23

Фосфати

641

Хлориди

23

Таблиця 3.

Ставки податку за розміщення відходів, які встановлюються залежно від класу небезпеки та рівня небезпечності відходів:

Клас небезпеки 
відходів
Рівень небезпечності 
відходів
Ставка податку,
гривень 
за тонну
I
надзвичайно небезпечні
700
II
високонебезпечні
25,5
III
помірно небезпечні
6,4
IV
Мало небезпечні
2,5
 
малонебезпечні 
нетоксичні відходи
гірничодобувної
промисловості
0,25

Коригуючі коефіцієнти

Таблиця 4

- Коефіцієнт, який встановлюється залежно від місця (зони) розміщення відходів у навколишньому природному середовищі Кт

Місце (зона) розміщення відходів

Коефіцієнт

В адміністративних межах населених пунктів або

на відстані менше 3 км від них

3

За межами населених пунктів (на відстані більше 3 км від їх меж)

1

Таблиця 5.

- Коефіцієнт, який встановлюється залежно від характеру обладнання місця розміщення відходів Ко

Характер місця розміщення відходів

Коефіцієнт

Спеціально створені місця складування (полігони), що забезпечують захист атмосферного повітря та водних об’єктів від забруднення.

1

Звалища, які не забезпечують повного виключення забруднення атмосферного повітря або водних об’єктів.

3

Завдання: Розрахувати за даними таблиці 6 суму екологічних податків, що підлягає сплаті до бюджету.
Таблиця 6.

Дані для розрахунку (маси в кг):

№ вар.

Підприємство

М Н2S

МCS2

MМn*

Mстирол

Мнітритів

Мфосфатів

Мтв

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

ВАТ Хімволокно, Київ

120

6700

156

7800

3400

190

12000

1

ВАТ Радикал, Київ

560

950

1050

100000

850

200000

20000

2

ВАТ Росава, Б.Церква

480

810

680

15000

1400

18000

23000

3

ВАТ Валса, Б.Церква

810

618

2000

35000

6900

13000

2100

4

ВАТ ГТВ, Б.Церква

1800

410

444

20000

21000

44000

1600

5

ВАТ Лакма, Київ

644

540

480

2300

1800

10000

3200

6

ВАТ Хімволокно, Київ

720

460

830

1850

2130

9000

1600

7

Київ. з-д полімер. матеріалів

880

584

920

1930

2060

8000

1100

8

ВАТ Ріал, Київ

990

644

506

807

2450

11000

1300

9

ЗАТ Зоря, Київ

1060

144

828

1500

1600

12000

120

10

ВАТ Трібо, Київ

200

1700

980

430

2330

13000

300

11

Київ. з-д гумових і латексних виробів

1850

418

1800

412

1001

13000

900

12

Ват Полімер, Київ

2000

844

858

615

3000

14000

700

13

Броварськ. з-д пластмас

3500

1840

618

712

950

15000

1200

14

Харпластмас

46000

950

844

1937

1850

16000

170

15

ВАТ Фармак, Київ

812

855

1803

960

1834

1600

820

16

ЗАТ Інтерформ, Київ

1945

563

2000

253

3001

2400

630

17

Борщагівський хімфармзавод

1998

970

1980

855

999

2800

711

18

ВАТ Київмедпрепарат

610

618

63

2330

1980

3500

1600

19

ВАТ Київмедпрепарат

660

990

2440

888

1500

3600

130

20

Дніпропетр. Хімзавод

660

1330

1000

1100

8513

3860

2101

21

Херсонс.комбайнов.з-д

770

1860

444

565

1550

4200

90

22

Ват Вулкан, Київ

550

1448

666

2115

3000

3750

800

23

ЗАТ Полімер, Київ

412

418

1777

780

566

3680

1600

24

ЗАТ Джонсон, Київ

915

1200

816

735

1400

2960

1560

25

Вінницький хімзавод

486

1400

856

588

1212

2999

1230

26

ВАТ Київпластмас

850

1333

1840

400

500

3000

1310

27

З-д залізобетонних конструкцій м.Одеса

776

700

598

1850

1990

5000

2110

28

ЗАТ Хімреактив, Львів

884

1446

2001

888

999

7000

7120

29

Броварськ. з-д гумово-технічн. виробів

945

680

1213

2113

550

8000

300

30

Броварськ. з-д порош-кової металургії

30

1000

1015

1999

2789

9000

420

31

ВАТ Радикал, Київ

1660

950

105

100000

850

200000

20000

32

ВАТ Росава, Б.Церква

2480

810

680

15000

2400

18000

23000

33

ВАТ Валса, Б.Церква

1810

618

2000

35000

6900

13000

2100

34

ВАТ ГТВ, Б.Церква

6800

410

444

20000

21000

44000

1600

35

ВАТ Лакма, Київ

644

540

180

2300

1800

10000

3200

* – розрахунок ведеться по MnO2.

Зробіть висновок.

 

Питання для самоконтролю

 

1. Економіка природокористування та її основні завдання.

2. Принципи природокористування.

3. Економічна оцінка природних ресурсів.

4. Основні складові економічного механізму раціонального природокористування.

5. Форми виплат за ресурси.

6. Загальна характеристика діючої системи екологічного оподаткування в Україні.

7. Визначення екологічних податків за розміщення відходів.

8. Визначення екологічних податків за скиди у водні об’єкти.

9. Визначення екологічних податків за викиди в атмосферне повітря.

10. Звітність, контроль, терміни та порядок сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища.

11. Специфіка діяльності фондів по охороні НПС: джерела накопичення і напрями використання коштів.

12. Досвід економічно-розвинених країн у сфері екологічного оподаткування.

13. Шляхи вдосконалення механізму екологічного оподаткування.


Розрахункова робота №2

Тема: “Визначення збитків від забруднення навколишнього природного середовища”

Мета: навчитись визначати економічні збитки від забруднення НПС у випадку, коли відомо маси полютантів

Хід роботи

Економічні збитки від забруднення НПС можна розглядати як забруднення окремих його компонентів: З = За + Зв + Зг .

А) Збитки від забруднення атмосфери За

У тому випадку, коли параметри забруднення атмосфери виражено в тоннах, економічні збитки визначаються за формулою:

М5031, 4

де f1 – коефіцієнт, що враховує розташування джерела викиду і кількість населення, якому завдаються збитки;

Таблиця 2.1

- Значення коефіцієнта, що враховує розташування джерела викиду і кількість населення, якому завдаються збитки

f1

Місце розташування об’єкта

0,5

Сільські населені пункти

0,7

Місто з населенням до 100 тис. чол.

1

Місто з населенням від 100 до 500 тис. чол.

2

Місто з населенням понад 500 тис. чол.

2,5

Поблизу водоохоронних зон, санітарної СЗЗ, заповідних, паркових і лісопаркових зон

3,0

Поблизу курортних місць, історико-архітектурних пам’ятників, місць масового відпочинку людей

f2 – коефіцієнт, що враховує приведену висоту викиду;

Таблиця 2.2

- Значення коефіцієнта, що враховує приведену висоту викиду

f2

Висота викиду, м

1,5

0-15

1,3

16-40

1,0

41-80

0,7

81-150

0,3

151-200

0,15

221-300

Зп – питомі збитки від 1 тонни шкідливої речовини, що надійшла в атмосферу, грн./т;

Таблиця 2.3

- Питомі збитки від забруднення атмосфери

Назва полютанта

Питомі збитки, грн./т

Пил

120

Сірчаний ангідрид (SO3)

150

Оксиди азоту (N2O, N2O5, NO )

250

Фтороводень (НF) та інші сполуки фтору

1100

Оксиди вуглецю (СО, СО2)

70

Вуглеводні (метан, етан, пропан, бутан)

80

n – кількість полютантів.

Завдання. Підприємство “Хімволокно”, що знаходиться в зоні N, щорічно в атмосферне повітря викидає полютанти А та В відповідно масами МвА, т та МвВ,, т. Знайти збитки від забруднення атмосфери, якщо висота факела викиду h, м.

Таблиця 2.4

- Дані для розрахунку

№ вар.

Місце розташу-вання

К-сть населення, тис. чол.

Висота факела викиду

А

В

МвА,Т

МвВ,Т

0

Лісопарк

 

19

Оксиди N

НF

23

17

1

Місто

70

23

Пил

СО

13

9

2

Місто

123

11

Метан

Пил

43

14

3

Місто

345

78

NO

Пропан

5,6

7,8

4

Місто

253

100

Пил

HF

3,4

12

5

Курорт

 

35

СО2

HF

4,6

7,8

6

Парк

 

157

Пил

СО

5,8

6,8

7

Заповідник

 

17,5

Оксид N

Оксид С

6,7

9,75

8

СЗЗ

 

200

Етан

Пил

8

12,34

9

Місто

157

99

СО

Метан

11

7

10

Місто

511

37

HF

СО2

10

3,456

11

Курорт

 

75

Пил

СО

7

9,67

12

Місто

344

14

Метан

Пил

8,7

5,7

13

СЗЗ

 

6

N2O5

HF

6,8

5,8

14

Курорт

 

16

Етан

NO

5

8

15

Місто

24

15

CH4

Сірчан.

ангідрид

8

34

16

Заповідник

 

81

СО2

Пил

11

13

17

Лісопарк

 

13

HF

NO

8

9

18

Місто

100

152

Метан

СО

9

11

19

Курорт

 

67

N2O

Пил

7

4,56

20

СЗЗ

 

200

Сірчан. ангідрид

HF

12

11

21

Місто

300

299

Пил

Етан

13

9

22

Курорт

 

12,45

Оксид N

Пил

21

18

23

Парк

 

117

СО

N2O5

9

7,8

24

Місто

45

102

Пил

Метан

11

8,9

25

Парк

 

16

Етан

Сірчан. ангідрид

17,9

11,8

26

Місто

457

153

Пил

СО2

3,456

9,78

27

СЗЗ

 

82

N2O

HF

7

12

28

Місто

75

79

СО

Пил

2

21

29

Лісопарк

 

14

Етан

Оксид N

4

14

30

СЗЗ

86

19

СО2

NO

12

8

31

Місто

70

13

Пил

СО

15

11

32

Місто

223

19

Метан

Пил

43

14

33

Місто

545

38

NO

Пропан

3,6

8,8

34

Місто

153

10

Пил

HF

3,5

12

35

Курорт

 

35

СО2

HF

2,6

8,8

Б) Економічні збитки від забруднення води Зв

Економічні збитки від забруднення водних об’єктів визначаються за формулою:

М5031, 5

де L – коефіцієнт, що враховує розташування джерела викиду та водозабезпеченість регіону;

Таблиця 2.5

- Значення коефіцієнта, що враховує розташування джерела викиду та водозабезпеченість регіону

Коефіцієнт L

Характеристика водоспоживання регіону

0,5

Не відчувається дефіциту у водних ресурсах

1,0

Баланс споживання і відведення води зводиться без дефіциту

1,5

Баланс споживання і відведення води зводиться з невеликим дефіцитом

2,0

Водозабезпечення здійснюється з великих водосховищ

3,0

Скид стічних вод передбачено в річки при великому дефіциті води

Зn – питомі збитки від викиду 1 т забруднюючої речовини у водні джерела;

Таблиця 2.6

- Питомі збитки від забруднення водних джерел

Токсичні речовини

Питомі збитки Зn , грн./т

Зважені речовини

80

Важкі метали

400

Органічні сполуки

700

Кислоти і луги

950

Нафтопродукти

2060

Мс – маса викиду у воду, т/рік;

n – кількість забруднюючих речовин.

Завдання. Підприємство “Хімволокно” в результаті своєї діяльності скидає у водні джерела шкідливі речовини C та D, відповідно масами McC та McD. Знайти збитки, що завдаються НПС з певним водоспоживанням.

Таблиця 2.7

- Дані для розрахунку

№ вар.

Водоспоживання

Речовина С

Речовина D

МсС,т

MсD,т

 

0

З водосховищ

Органічні сполуки

Зважені речовини

78

124

 

1

Немає дефіциту

Кислоти

Нафтопродукти

127

136

2

Невеликий дефіцит

Важкі метали

Луги

49

389

3

З водосховищ

Зважені речовини

Альдегіди

58

199

4

Великий дефіцит

Нафтопродукти

Кислоти

78

80

5

Без дефіциту

Луги

Зважені речовини

110

131

6

Невеликий дефіцит

Органічні сполуки

Кислоти

68

25

7

З водосховищ

Спирти

Важкі метали

106

76

8

Великий дефіцит

Зважені речо-вини

Луги

75

19

9

Немає дефіциту

Кислоти

Нафтопродукти

69

95

10

Невеликий дефіцит

Луги

Альдегіди

56

88

11

З водосховищ

Органічні сполуки

Нафтопродукти

117

14

12

Великий дефіцит

Карбонові к-ти

Луги

123

45

13

Немає дефіциту

Спирти

Зважені речовини

54

17

14

Невеликий дефіцит

Важкі метали

Органічні сполуки

59

95

15

З водосховищ

Нафтопродукти

Спирти

128

12

16

Великий дефіцит

Кислоти

Важкі метали

124

136

17

Немає дефіциту

Луги

Органічні сполуки

47

95

18

З водосховищ

Важкі метали

Кислоти

68

52

19

Великий дефіцит

Спирти

Луги

91

125

20

Немає дефіциту

Кислоти

Альдегіди

117

376

21

Невеликий дефіцит

Зважені речовини

Органічні сполуки

173

30

22

З водосховищ

Нафтопродукти

Важкі метали

147

35

23

Великий дефіцит

Кислоти

Спирти

467

111

24

Немає дефіциту

Зважені речовини

Нафтопродукти

96

75

25

Невеликий дефіцит

Луги

Важкі метали

136

83

26

З водосховищ

Органічні сполуки

Нафтопродукти

291

34

27

Великий дефіцит

Кислоти

Зважені речовини

341

875

28

Без дефіциту

Важкі метали

Нафтопродукти

56

78

29

Невеликий дефіцит

Кислоти

Органічні сполуки

234

97

30

Без дефіциту

Кислоти

Нафтопродукти

127

136

31

Невеликий дефіцит

Важкі метали

Луги

49

389

32

З водосховищ

Зважені речовини

Альдегіди

58

199

33

Великий дефіцит

Нафтопродукти

Кислоти

78

80

34

Немає дефіциту

Луги

Зважені речовини

110

131

35

Без дефіциту

Нафтопродукти

Альдегіди

112

147

В) Економічні збитки від забруднення земельних ресурсів Зг

Економічні збитки від забруднення земельних угідь визначаються за формулою:

М5031, 6

де q – коефіцієнт, що враховує родючість земельних ресурсів;

Таблиця 2.8

- Значення коефіцієнта, що враховує родючість земельних ресурсів

Q

Райони

0,5

для районів Полісся

0,7

для районів лісостепу

1,0

для районів степу

2,0

для зрошуваних с/г угідь

Зп – питомі збитки від розміщення 1 т забруднюючих речовин на земельні ресурси, грн.;

Таблиця 2.9

- Питомі збитки від забруднення відходами земельних ресурсів

Забруднюючі речовини

Питомі збитки Зп грн.//т

Неорганічні відходи

250

Органічні відходи

300

Відходи побутових сміттєзвалищ

400

п – кількість полютантів.

Завдання. Підприємство “Хімволокно” щорічно розташовує відходи певними масами. Знайти економічні збитки від забруднення земельних угідь.

Таблиця 2.10

- Дані для розрахунку:

№ вар.

Р а й о н

Маси речовин, т/рік

Неорганічні відходи

Органічні відходи

Відходи побутових сміттєзвалищ,

0

 С/г угіддя

 145

 345

 567

1

Полісся

200

430

786

2

Лісостеп

1256

786

456

3

Степ

 236

987

900

4

С/г угіддя

456

789

560

5

Полісся

400

760

123

6

Лісостеп

678

765

200

7

Степ

650

230

120

8

С/г угіддя

560

89

123

9

Полісся

567

780

900

10

Лісостеп

678

654

950

11

Степ

780

550

666

12

С/г угіддя

340

564

231

13

Полісся

660

550

338

14

Лісостеп

400

12

456

15

Степ

450

82

763

16

С/г угіддя

500

300

1298

17

Полісся

653

675

96

18

Лісостеп

671

239

700

19

Степ

450

871

1000

20

С/г угіддя

129

123

786

21

Полісся

342

127

396

22

Лісостеп

800

761

230

23

Степ

560

720

120

24

С/г угіддя

230

650

119

25

Полісся

659

222

888

26

Лісостеп

334

765

991

27

Степ

226

119

336

28

С/г угіддя

664

332

118

29

Поліссся

331

67

865

30

Лісостеп

546

671

230

31

Полісся

300

130

586

32

Лісостеп

256

486

756

33

Степ

 536

187

400

34

С/г угіддя

256

989

560

35

Полісся

400

760

123

Зробити висновок, визначивши суму збитків З від забруднення атмосферного повітря, води та ґрунтів підприємством.

Питання для самоконтролю

1. Що є критерієм для розрахунку платежів за забруднення довкілля?

2. Поясність сутність поняття “збитки” та назвіть основні аспекти їх прояву.

3. Екологічні збитки від забруднення навколишнього природного середовища.

4. Доцільність визначення та основні види економічних збитків від забруднення навколишнього природного середовища.

5. Методи визначення збитків, заподіяні викидами в атмосферне повітря.

6. Методи визначення збитків, заподіяні стічними водами.

7. Методи визначення збитків від забруднення відходами виробництва.

8. Шляхи удосконалення системи визначення збитків від забруднення навколишнього природного середовища.


Розрахункова робота №3

Тема: “Розрахунок загальноекономічних збитків від  забруднення довкілля”

Мета: навчитись визначати загальні економічні збитки від забруднення навколишнього природного середовища в залежності від концентрацій полютантів (пилу та сірчаного ангідриду)

Хід роботи

Загальні економічні збитки від забруднення довкілля визначаються за формулою:

М5031, 7

де ЕЗп – загальні економічні збитки від забруднення навколишнього природного середовища, грн.;

Ззн – питомі збитки, що завдаються здоров’ю населення і-им видом забруднювача в певній концентрації, грн.

Зкг – питомі збитки, що завдаються комунальному господарству, грн.

Таблиця 3.1

- Питомі збитки від забруднення довкілля в залежності від концентрацій шкідливих речовин

Середньо-річна концент-рація пилу, мг/м3

Питомі збитки здоров’ю населення

Ззн, грн.

Питомі збитки комунальному господарству,

Зкг , грн.

Середньо-річна концентрація SO3 мг/м3

Питомі збитки здоров’ю населення.

Зкг грн.

Питомі збитки кому-нальному господарст-ву

Зкг , грн.

0,30

35

10

0,10

20

5

0,45

55

30

0,15

30

15

0,60

70

50

0,20

37

24

0,75

85

60

0,25

44

32

0,90

100

87

0,30

47

39

1,05

110

100

0,35

50

44

1,20

114

102

0,40

52

49

1,35

118

106

0,45

53

51

1,50

122

110

0,50

54

52

1,65

124

115

0,55

55

53

R – чисельність населення в зоні впливу об’єкта-забруднювача, чол.;

Зсг – питомі збитки (в розрахунку на 1 га), що завдаються сільському господарству, грн.;

Зпр – питомі збитки промисловості (в розрахунку на 1 млн.грн.), грн.;

Якщо в таблицях стоїть “–”, то в такому випадку береться найближче встановлене значення в стовпчику.

Таблиця 3.2

- Питомі збитки від забруднення об’єктів господарювання в залежності від концентрації полютантів.

Середньо

річна кон-центрація пилу, мг/м3

Питомі

збитки сільському та лісовому госп., грн.

Питомі

збитки промисловості, тис.грн.

Середньорічна кон-центрація SO3 мг/м3

Питомі збит-ки сільському та лісовому господарству, грн.

Питомі збитки промисловості, тис. грн.

0,1

10

0,05

10

0,2

16

0,1

20

0,1

0,3

25

0,2

50

0,2

0,5

40

0,4

0,3

90

0,3

0,6

1,“

0,4

105

0,45

0,9

2,0

0,5

120

0,6

1,2

2,9

0,6

0,7

1,5

3,7

0,7

0,85

1,8

4,5

0,8

1,0

S – площа с/г угідь, S=№вар • 10га (такий варіант приймається для виконання практичної роботи ).

Ф – вартість основних промислово-виробничих фондів, млн.грн.;

n – загальна кількість домішок.

Завдання: знайти загальноекономічні збитки від забруднення атмосферного повітря, якщо відомі середньорічні концентрації пилу та сірчаного ангідриду (SO3), кількість населення, що піддається впливу даних полютантів та вартість основних промислово-виробничих фондів.

Таблиця 3.3

- Дані для розрахунку

№ вар.

Концентрація пилу в середньому на рік, С , мг/м3

Концентрація SO3 в середньому на рік С, мг/м3

Кількість чоловік R1

Вартість промислово-виробничих фондів Ф, млн.грн.

0

1,50

0,30

1156

8

1

0,30

0,10

234

12

2

0,60

0,20

500

13,9

3

0,90

0,30

641

78

4

1,20

0,40

812

56,9

5

1,50

0,10

1100

43,3

6

0,30

0,30

992

111

7

0,60

0,20

456

123

8

1,20

0,40

470

99

9

1,50

0,30

125

651

10

0,30

0,10

551

23,6

11

0,90

0,20

123

45

12

0,60

0,40

236

25,9

13

1.20

0,40

781

128

14

1,50

0,1

895

45,96

15

0,30

0,20

651

81

16

0,60

0,30

145

123

17

0,90

0,40

950

100

18

1,20

0,10

230

200

19

1,50

0,20

140

171

20

0,30

0,40

870

125

21

0,60

0,10

457

18,5

22

0,90

0,20

565

840

23

1.20

0,30

891

89,5

24

1,50

0,40

555

151

25

0,30

0,20

330

30,2

26

0,60

0,30

225

12,8

27

0,90

0,40

770

85

28

1,20

0,10

229

29,8

29

1,50

0,20

1000

458

30

0,30

0,30

950

75,26

31

0,30

0,10

634

2

32

0,60

0,20

700

3,9

33

0,90

0,30

541

7,8

34

1,20

0,40

412

5,6

35

1,50

0,10

100

4,3

Зробіть висновок щодо визначених загальноекономічних збитків від забруднення довкілля.

Питання для самоконтролю

1. Повноваження Кабінету Міністрів України в реалізації екологічної політики. Організація служб охорони навколишнього природного середовища.

2. Назвіть основні складові контролю за станом та якістю навколишнього природного середовища.

3. Визначення загально-економічних збитків від забруднення навколишнього природного середовища (коли обсяг полютантів визначений певними концентраціями).

4. Чи може бути впровадження очисних споруд основним заходом у стратегії раціонального природокористування та охорони НПС?

5. Проблеми впровадження ефективних очисних споруд на сучасному етапі.

6. Досвід економічно-розвинених країн у сфері оцінки економічних збитків.


Розрахункова робота №4

 

Тема: “Визначення економічного ефекту природоохоронних заходів”

 

Мета: навчитись визначати економічний результат природоохоронних заходів

 

Хід роботи

 

Економічний результат природоохоронних заходів Р виражають у величині відвернених ними річних економічних збитків від забруднення довкілля П і річного приросту прибутку (додаткового прибутку) від поліпшення виробничих результатів діяльності підприємства чи групи підприємств.

Величина відвернених економічних збитків від забруднення середовища. П дорівнює різниці між розрахунковими величинами збитків, які мали місце до здійснення природоохоронних заходів Зф і залишкових збитків після проведення цих заходів Зм, тобто

П = Зф – Зм (2)

Якщо в періоди будівництва-реконструкції (а також проектні строки експлуатації природоохоронних споруд), величини затрат і результат в період експлуатації істотно не змінюється в часі, то порівнювання варіантів природоохоронних заходів може проводитися за величиною їх річного чистого економічного ефекту Р. Вибір найкращого з кількох варіантів природоохоронних заходів у такому випадку проводиться за формулою:

Р = (П – З) max (3)

Приведені до річної розмірності затрати визначаються за формулою:

З = С + Ен • К (4)

де С – сукупні експлуатаційні витрати, грн.;

К – капітальні вкладення на впровадження природоохоронних споруд, грн.

Ен – норматив річної ефективності капіталовкладень (тимчасово приймається в розмірі 0,15).

У тому випадку, коли порівнюються заходи, що забезпечують вихід на заданий рівень якості навколишнього природного середовища, приведені затрати визначають за формулою:

З = К + Тп • С (5)

де Тп – нормативний строк окупності капітальних вкладень (величина зворотна Ен)

При виконанні практичної роботи необхідно використовувати формули по знаходженню збитків (Зф та Зм) від забруднення атмосфери шкідливими речовинами з практичної роботи № 2, а також і коефіцієнти f1 і f2, що були зазначені в практичній роботі № 2.

Завдання: після проведення екологічної експертизи підприємству було запропоновано ввести нову систему очищення газових викидів. Визначте економічний результат даного заходу, якщо відомо маси полютантів до впровадження ефективного методу очистки, передбачені маси викидів після встановлення нової системи очищення, а також вартість даної установки та величина експлуатаційних витрат.

Таблиця 4.1

- Дані для розрахунку:

№ вар.

Маси викидів до впровадження очисних споруд, тис. т/рік

Вартість очисної установки К млн..грн.

Маси викидів після впровадження очисних споруд, тис.т/рік

Експлуатаційні витрати С, тис.грн. на рік

 

М пилу

М SO3

 

М пилу

М SO3

 

0

15

34

1,9

0,84

О,18

139

1

20

15

2

1,2

0,3

300

2

13

9

0,7

0,2

0,1

50

3

35

14

2,3

1,6

1,2

100

4

17

9,9

3

1,8

0,6

235

5

45

12

8

1,4

0,6

123

6

23

11

2,3

0,56

0,3

56

7

89

56

9

1,2

1,3

500

8

45

12

12

5

1,9

741

9

56

14

8,9

5,6

0,98

321

10

29

31

10

20

0,9

123

11

6,9

3,2

4

0,36

0,01

20

12

9

8

5

0,7

0,6

12

13

17

13

19

3,4

1,35

41

14

23

19

39

0,23

0,19

50

15

89

23

54

4,9

2,0

89

16

10,23

16,2

10,8

1,8

1,2

180

17

34

9,6

12

2,5

0,9

560

18

28

18

34

0

0,9

90

19

96

67

19

9

7

600

20

5

8

4

0,05

0,6

80

21

6,236

8,25

7,8

0,895

0,9

70

22

8,5

7,9

10

0,56

0,4

1000

23

78

11

16

5,6

2,03

110

24

46

22

44

5,23

8,8

2000

25

34

23

5,8

7

1

52

26

19

15

9

1,5

1,9

230

27

14

15

7

1

0,36

350

28

29

15

8

3,8

4,3

40

29

11

10,2

7,59

1,4

0,53

1000

30

8

7,5

8

“,2

1,6

560

31

10

25

12

4,2

5,3

100

32

13

9,5

30,7

10,2

2,1

150

33

35

11

12,3

12,6

1,23

90

34

17

9,9

3

1,8

1,6

135

35

35

2,2

1,8

1,4

2,6

123

Зробити висновок щодо ефективності впровадження природоохоронних споруд.

Питання для самоконтролю

1. Загальна характеристика природоохоронних заходів.

2. Економічна і соціальна ефективність проведення природоохоронних заходів.

3. У чому полягає екологічна ефективність здійснення природоохоронних заходів?

4. Методика визначення природоохоронних затрат.

5. Методи розрахунку чистого економічного ефекту природоохоронних заходів.

6. Економічне обґрунтування проведення природоохоронних заходів.

7. Вибір природоохоронного заходу на підприємстві.

8. Загальна (абсолютна) ефективність природоохоронних витрат.

9. Характеристика державного фінансування природоохоронних програм у зарубіжних країнах.

10. Екологічний ризик та екстернальні ефекти.

 

ПРИКЛАД ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКОВИХ РОБІТ

(за матеріалами варіанту 0)

 

Розрахункова робота №1

Тема: Порядок обчислення екологічних податків

 

Мета: навчитись розраховувати екологічні податки за викиди в атмосферне повітря, за скиди у водні об’єкти та за розміщення відходів.

Хід роботи

Дані для розрахунку (в кг)

№ вар.

Підприємство

МН2S

МCS2

MМn*

Mстирол

Мнітритів

Мфосфатів

Мтв

0

ВАТ Хімволокно, Київ

120

6700

156

7800

3400

190

12000

Виражаємо відповідні маси полютантів в тоннах (т):

0

ВАТ Хімволокно, Київ

0,12

6,7

0,156

7,8

3,4

0,19

12

В розрахунковій роботі нам необхідно визначити суму податків за забруднення навколишнього природного середовища ВАТ «Хімволокно», що знаходиться в м. Києві. Для цього розраховуємо:

- суму податків за забруднення атмосферного повітря;

- суму податків за розміщення відходів;

- суму податків за скиди у водні об’єкти.

Сума податків за забруднення атмосферного повітря

Використовуючи дані ставок податку за викиди в атмосферне повітря (табл.1), визначаємо податки за забруднення атмосферного повітря полютантами ):

Пвс (H2S)= 0,12т · 3924грн./т = 470,88 грн.;

Пвс (CS2) =6,7т · 2550грн./т = 17085, грн.;

Пвсn)= 0,156т · 9664грн./т = 1507,584, грн.;

Пвс (стирол)= 7,8т · 8916грн./т = 69544,8, грн.

Знаходимо суму податків за забруднення атмосферного повітря:

ΣПвс =470,88 грн.+17085 грн.+1507,584 грн.+69544,8 грн. = 88608,264, грн.

Сума податків за скиди у водні об’єкти

Використовуючи значення ставок податку за скиди полютантів (табл.2), знаходимо суму податків за скиди у водні об’єкти:

∑Пс= Пс(нітритів)+ Пс(фосфатів)

Пс(нітритів)= 3,4т · 3939грн./т = 13392,6, грн.;

Пс(фосфатів)= 0, 19т · 641грн./т = 121,79, грн.

Отже, ∑Пс= 13392,6+ 121,79 = 13514,39, грн.

Сума платежів за розміщення відходів

Загальна маса твердих відходів становить 12 тонн:

Мт.в.(1-го класу)=6,т; Мт.в.(2-го класу)=6,т.

Використовуючи значення ставок податків за відходи в залежності від класу небезпечності (табл. 3) та значення коригувальних коефіцієнтів (табл.4 і 5), знаходимо суму податків за розміщення відходів:

ΣПрв= Прв1+ Прв2.

Прв1= 6т · 700грн./т · 3 ·1 = 4200, грн.

Прв2= 6т · 25,5грн./т · 3 ·1 = 153, грн.

Отже, ΣПрв= 4200 + 153 = 4353, грн.

Висновок:

Загальна величина екологічних податків становить:

ΣПвс + ∑Пс + ΣПрв =88608,264 грн.+ 13514,39 грн.+ 4353, грн.= 106475,65 грн.

 

Розрахункова робота №2

 

Тема: “Визначення збитків від забруднення навколишнього природного середовища”

Мета: навчитись визначати економічні збитки від забруднення НПС у випадку, коли відомо маси полютантів

Хід роботи

Загальна сума збитків визначається за рівнянням: З=За+Зв+Зг;

а) Визначення збитків від забруднення атмосфериЗа

Завдання. Підприємство “Хімволокно”, що знаходиться в зоні N, щорічно в атмосферне повітря викидає полютанти А та В відповідно масами МвА, т та МвВ,, т. Знайти збитки від забруднення атмосфери, якщо висота факела викиду h, м.

Дані для розрахунку

№ вар.

Місце

розташу

вання

К-сть

населення,

тис. чол.

Висота факела викиду

А

В

МвА,Т

МвВ,Т

0

Лісопарк

 

19

Оксиди N

НF

23

17

Знаходимо значення За, використовуючи дані для розрахунку по варіанту 0 (табл.2.4) і значення відповідних коефіцієнтів із табл. 2.1 і 2.2. та значення питомих збитків від забруднення(табл.2.3)

За= За(оксиди N)+ За(HF);

За(оксиди N)=2,5· 1,3 · 250грн/т · 23 = 18687,5, грн.;

За(HF)= 2,5 · 1,3 · 1100грн/т · 17 = 60775, грн.

Отже, За=18687,5 + 60775 = 79462,5, грн.

б) Визначення збитків від забруднення водних ресурсів Зв

Завдання. Підприємство “Хімволокно” в результаті своєї діяльності скидає у водні джерела шкідливі речовини C та D, відповідно масами Mта MсD. Знайти збитки, що завдаються НПС з певним водоспоживанням.

№ вар.

Водоспоживання

Речовина С

Речовина D

Мс,т

MD,т

0

З водосховищ

Органічні сполуки

Зважені речовини

78

124

Знаходимо значення Зв, використовуючи значення коефіцієнту з табл.2.5 та значення питомих збитків (табл. 2.6.):

Зв= Зв(орг.сполуки) + Зв(зважені речовини);

Зв(орг.сполуки) = 2 · 700грн/т · 78т = 109200, грн.;

Зв(зважені речовини)= 2 · 80грн/т · 124т = 19840, грн.

Отже, Зв= 109200 + 19840 = 129040, грн.

В) Визначення збитків від забруднення земельних ресурсів Зг

Завдання. Підприємство “Хімволокно” щорічно розташовує відходи певними масами. Знайти економічні збитки від забруднення земельних угідь.

Дані для розрахунку:

№ вар.

Р а й о н

Маси речовин, т/рік

Неорганічні відходи

Органічні відходи

Відходи побутових сміттєзвалищ,

0

 С/г угіддя

 145

 345

 567

Знаходимо значення збитків від забруднення Зг, використовуючи дані варіанту (табл..2.10), коефіцієнту таблиці 2.8 та значення питомих збитків від забруднення відходами земельних ресурсів (табл.2.9):

Зг= Зг(неорг.відходи) + Зг(орг.відходи) + Зг(побут.відходи);

Зг(неорг.відходи)= 2 · 250грн/т · 145т =72500, грн.;

Зг(орг.відходи)= 2 · 300грн/т · 345т = 207000, грн.;

Зг(побут.відходи)= 2 · 400грн/т · 567т= 453600, грн.

Отже, Зг= 72500 + 207000 + 453600 = 733100, грн.

Висновок: загальна сума збитків, спричинена діяльністю підприємства “Хімволокно” становить З = За + Зв + Зг = 79462,5 + 129040 + 733100 = 941602,5, грн.

 

Розрахункова робота №3

 

Тема: “Розрахунок загальноекономічних збитків від забруднення довкілля”

Мета: навчитись визначати загальні економічні збитки від забруднення навколишнього природного середовища в залежності від концентрацій полютантів (пилу та сірчаного ангідриду)

 

Хід роботи

 

Завдання: знайти загальноекономічні збитки від забруднення атмосферного повітря, якщо відомі середньорічні концентрації пилу та сірчаного ангідриду (SO3), кількість населення, що піддається впливу даних полютантів та вартість основних промислово-виробничих фондів.

Дані для розрахунку

 вар.

Концентрація пилу в середньому на рік, С , мг/м3

Концентрація SO3 в середньому на рік С, мг/м3

Кількість

чоловік R1

Вартість промислово-виробничих фондів Ф, млн.грн.

0

1,50

0,30

1156

8

Знаходимо значення загально-економічних збитків, використовуючи дані для розрахунку із таблиці 3.3, відповідні значення питомих збитків від забруднення пилом і сірчаним ангідридом (SO3) (із табл.3.1 та 3.2). Оскільки S=№вар • 10га= 0 • 10 га=0, то приймаємо, що площа сільськогосподарських та лісових угідь становить 50 га:

ЕЗ = ЕЗ(пилу)+ ЕЗ(SO3);

ЕЗ(пилу) = 122грн · 1156 + 110грн · 1156 + 40грн · 50 + 3700грн · 8 = 299792, грн.;

ЕЗ(SO3) = 47грн ·1156 + 39грн · 1156 + 90грн · 50 + 300грн · 8 = 106316, грн.;

Висновок: ЕЗ = 299792 + 106316 = 406108, грн.


 

Розрахункова робота №4

Тема: “Визначення економічного ефекту природоохоронних заходів”

 

Мета: навчитись визначати економічний результат природоохоронних заходів

 

Хід роботи

 

Завдання: після проведення екологічної експертизи підприємству було запропоновано ввести нову систему очищення газових викидів. Визначте економічний результат даного заходу, якщо відомо маси полютантів до впровадження ефективного методу очистки, передбачені маси викидів після встановлення нової системи очищення, а також вартість даної установки та величина експлуатаційних витрат.

Дані для розрахунку:

№ вар.

Маси викидів до впровадження очисних споруд, тис. т/рік

Вартість очисної установки К млн..грн.

Маси викидів після впровадження очисних споруд, тис.т/рік

Експлуатаційні витрати С, тис.грн. на рік

 

М пилу

М SO3

 

М пилу

М SO3

 

0

15

34

1,9

0,84

О,18

139

Визначаємо величину спричинених збитків через викиди у атмосферне повітря до впровадження очисної установки:

М5031, 8

Значення питомих збитків від забруднення атмосферного повітря беремо із табл. 2.3, а відповідні коефіцієнти із розрахунку варіанту ПР№2. По варіанту 0 f1 =2,5 f2= 1,3.

Величина збитків після впровадження очисної установки:

М5031, 9

Величина відвернених екологічних збитків визначається за залежністю:

М5031, 10;

П = 22425 тис.грн. – 415,35 тис.грн. = 22009,65, тис.грн.

Затрати на монтаж очисної установки:

З = С+Ен · К; З = 139тис.грн + 0,15 · 1900тис.грн = 424 тис.грн.

Отже, чистий економічний ефект від впровадження даного очисного обладнання становить: Р = (П – З) = 22009,65 тис.грн. – 424 тис.грн. = 21585,65, тис.грн. Таким чином, введення даного устаткування є ефективним.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

(ОСНОВНА ТА ДОДАТКОВА)

Основна:

1. Цимбалюк С.Я., Авраменко Н.Л. Практикум з екології: Навчальний посібник. – Ірпінь: Академія ДПС України, 2002. – 92с.

2. Цимбалюк С.Я., Авраменко Н.Л. Практикум з екології: Навчальний посібник. – Ірпінь: НУДПСУ, 2007. – 88 с.

Додаткова:

1. Авраменко Н.Л., Цимбалюк С.Я.Екологія: навчальний посібник/ Н.Л.Авраменко, С.Я. Цимбалюк. – Ірпінь: НУДПСУ, 2009. – 254 с.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!