Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 5029 Методичні вказівки до лабораторної роботи №2 на тему Обчислення середніх характеристик економічної динаміки

Методичні вказівки до лабораторної роботи №2 на тему Обчислення середніх характеристик економічної динаміки

« Назад

 

Середні характеристики економічної динаміки

 

З плином часу абсолютні прирости та темпи зростання динамічних рядів змінюються, тому постає проблема узагальнення характерних динамічному ряду властивостей, узагальнення типових характеристик розвитку. Для узагальнюючого оцінення швидкості та інтенсивності зміни динамічного ряду використовують середні характеристики, серед яких основними є середній рівень; середній абсолютний приріст; середній темп зростання; середній темп приросту.

Для обчислення середніх характеристик економічної динаміки використовують різні способи, які здебільшого орієнтовані на розв’язування різних змістовних економічних задач.

1. Залежно від специфіки динамічного ряду застосовують такі способи обчислення середнього рівня:

- Для інтервального динамічного ряду, рівні якого динамічно адитивні, використовують середню арифметичну просту:

М5029, 1

- Для моментного динамічного ряду середню арифметичну про­сту обчислюють за формулою:

М5029, 2

- Якщо у моментному ряді є Т+1 рівень з однаковими інтересі лампу часі, то використовують середню хронологічну:

М5029, 3

- Для моментних рядів із змінними інтервалами у часі використовують середню арифметичну зважену:

М5029, 4

де Dt - інтервал часу між суміжними моментами;

n - кількість інтервалів часу.

Середній рівень використовують для узагальнення коливних рядів. Наприклад, при аналізі динаміки сільськогосподарського виробництва оперують не річними, а більш сталими середньорічними показниками.

Приклад 2.

На основі даних прикладу 1 розрахувати середні квартальні величини валового внутрішнього продукту для кожного року, а також середню квартальну величину валового внутрішнього продукту за весь період.

Оскільки досліджуваний динамічний ряд є інтервальним. то для розрахунку середнього рівня використовуємо просту арифметичну середню. Тоді середня квартальна величина валового внутрішнього продукту в 2033 році дорівнює

М5029, 5

Аналогічно розрахуємо середні квартальні величини валового внутрішнього продукту і для інших років:

М5029, 6

М5029, 7

Середня квартальна величина валового внутрішнього продукту за досліджуваний період дорівнює

М5029, 8

тобто за останні 9 років в середньому за квартал величина ВВП України становила 152,795 млрд. грн..

Для обчислення середнього абсолютного приросту, середнього темпу зростання та середнього темпу приросту найчастіше використовують два підходи:

- враховуючи загальний абсолютний приріст за весь період (ці показники будемо позначати М5029, 9);

- враховуючи суму абсолютних рівнів за період (ці показники будемо позначати М5029, 10).

2. Середній абсолютний приріст згідно з першим підходом роз­раховують за формулою:

М5029, 11

а другим підходом:

М5029, 12

Знаючи М5029, 13, можна визначити суму значень показника за Т інтервалів часу:

М5029, 14

Якщо М5029, 15, то ланцюгові абсолютні прирости постійні; якщо М5029, 16 - послідовно зростають: якщо М5029, 17 - послідовно спадають.

3. Відповідно до першого підходу середній темп зростання роз­раховують за формулою:

М5029, 18

Середній темп зростання М5029, 19 називають середнім геометричнимтемпом зростання.

За другим підходом М5029, 20 визначають як додатній корінь рівняння порядку Т:

М5029, 21

Середній темп зростання М5029, 20 називають середнім параболічний (поліноміальним) темпом зростання.

Якщо М5029, 22, то ланцюгові темпи зростання постійні протя­гом: усього періоду; якщо М5029, 23, то ланцюгові темпи зростання збільшуються; якщо М5029, 24, то ланцюгові темпи зростання зменшуються.

4. Оскільки ρt/r-1 = ηt/t-1 -1, то за першим підходом середній темп приросту дорівнює

М5029, 25

а за другим –

М5029, 26

Приклад 3.

На основі даних прикладу 1 розрахувати середній абсолютній приріст, середній темп зростання та середній темп приросту квар­тальних величин валового внутрішнього продукту.

Враховуючи загальний абсолютний приріст за весь період, середній абсолютний приріст дорівнює

М5029, 27

Це означає, що протягом кожного кварталу в елінги на валового внутрішнього продукту України зростала в середньому на 7,394 млрд. грн.

Враховуючи суму абсолютних рівнів за період, середній абсолютний приріст дорівнює

М5029, 28

Оскільки δ1 > δ2 (7,394 > 5,874), то ланцюгові абсолютні прирости послідовно зростають (з роками збільшуються величини їхньої зміни).

Середній геометричний темп зростання, враховуючи загальний абсолютний приріст за весь період, дорівнює

М5029, 29

Це означає, що протягом кожного кварталу велю сина валового внутрішнього продукту7 України зростала в середньому в 1,0557 рази.

Середній параболічний (поліноміальний) темп зростання  визначають як додатний корінь рівняння

М5029, 30

Оскільки це рівняння 36-ого степеня і тонших методів розв’язування такого рівняння не існує, то для його розв'язування необхідно використовувати наближені методи. Одним з таких методів є метод половинного поділу (метод бісекцій, метод дихотомії).

Згідно з цим методом необхідно знайти відрізок [a, b], на якому функція

М5029, 31

змінює знак. Цей відрізок розділимо навпіл точкою М5029, 32.

Якщо f(с) = 0, то корінь рівняння (1.1) приймає значення М5029, 33. В іншому випадку вибираємо ту половину відрізка, на якій функція М5029, 34 змінює знак, і її знову ділимо навпіл.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!