Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 5009 Методичні рекомендації з переддипломної практики з курсу Менеджмент, КНЛУ

Методичні рекомендації з переддипломної практики з курсу Менеджмент, Київський національний лінгвістичний університет

« Назад

Міністерство освіти і науки України

Київський національний лінгвістичний університет

Кафедра менеджменту і маркетингу

 

Методичні рекомендації з переддипломної практики з курсу Менеджмент

для студентів IV курсу, напрям підготовки

6.030601 Менеджмент, перший (бакалаврський) рівень

факультету економіки і права

 

Київ – 2016


ЗМІСТ ПРОГРАМИ ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ 

ВСТУП.. 4

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.. 4

2. ОРГАНІЗАЦІЯ ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ.. 5

3. ПРОГРАМА ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ.. 5

4. ВИМОГИ ДО ЗВІТУ.. 6

4.1. Структура та загальний зміст. 6

4.2. Оформлення звітів. 8

5.ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ   8

6.ОЦІНЮВАННЯ ЗА РЕЙТИНГО-МОДУЛЬНОЮ СИСТЕМОЮ... 9

7.СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 13

ДОДАТКИ.. 15

ДОДАТОК А.. 15

ДОДАТОК Б.. 16

ВСТУП

У сучасних умовах становлення нової економічної системи України підвищуються вимоги до відповідності рівня підготовки фахівців у вищих навчальних закладах вимогам роботодавців, до забезпечення конкурентоздатності випускників на ринку праці. Одним із напрямів вирішення цієї проблеми є впровадження в навчальний процес системи поетапної практичної підготовки майбутніх менеджерів з послідовним нарощуванням рівня професій­них знань та практичних навичок.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Практична підготовка студентів є складовою частиною освітнього процесу і спрямо­вана на оволодіння студентами системою професійних вмінь та навичок, а також первинним досвідом професійної діяльності, і має сприяти саморозвитку студента.

Метою практичної підготовки є поглиблення та закріплення набутих теоретичних знань з основних професійно-орієнтованих дисциплін, опанування сучасними прийомами та методами прийняття управлінських рішень, розроблення пропозицій щодо впровадження найновіших технологій управління підприємством; систематичного оновлення та творчого застосування набутих знань у практичній діяльності при вирішенні завдань діяльності, які постають при реалізації ключових функцій менеджменту.

Підприємство, де студент проходить переддипломну практику, стає об'єктом прове­дення самостійного прикладного дослідження та виконання дипломної роботи на матеріалах реального підприємства. Співпраця навчального закладу, студента та підприємства, що є ба­зою практики, дозволяє сформулювати тему реальної дипломної роботи, яка повинна бути корисною для підприємства і виконуватись на його замовлення.

2. ОРГАНІЗАЦІЯ ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ

Об'єктами переддипломної практики повинні виступати державні установи та організації, підприємства різних форм власності та організаційно-правових форм, які є юридични­ми особами та здійснюють один чи декілька видів економічної діяльності.

Основні обов'язки студентів-практикантів при проходженні практики

- до початку практики отримати на випусковій кафедрі всі необхідні організаційно-мето­дичні матеріали та консультацію щодо їх оформлення;

- виконати поставлені завдання у повному обсязі та відповідно до програми практики та ре­комендацій, наданих керівниками практики від університету;

- нести відповідальність за якість виконуваної роботи;

- вчасно і на належному рівні скласти звіти з практики;

- захистити звіти з практики у визначений термін.

3. ПРОГРАМА ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ

Переддипломна практика є логічним завершенням усіх видів практики і триває 2 (два) тиж­ні. Це підсумковий етап підготовки студента до виконання дипломної роботи та наступної самостійної діяльності з фаху.

Метою практичної підготовки є поглиблення та закріплення набутих теоретичних знань, підготовка практичних пропозицій кожним студентом щодо різних аспектів практичної діяльності досліджуваного підприємства під час проходження виробничої практики, вивчення конкретної проблеми управління організацією, збору практичних та статисти­чних матеріалів для виконання дипломної роботи.

Після закінчення переддипломної практики студент має підготувати пропозиції нау­ковому керівникові щодо змісту першого варіанту теоретичного та аналітичного розділів ди­пломної роботи. Пропозиції щодо змісту теоретичного та аналітичного розділів дипломної роботи по­винні мати логічний, доказовий, аргументований характер і відповідати таким вимогам:

- містити поглиблений всебічний аналіз досліджуваної проблеми;

- містити елементи самостійного дослідження;

- містити розрахунки;

- містити достатній для обґрунтування пропозицій аналіз досліджуваної проблеми у межах базового підприємства.

Також по закінченню переддипломної практики студент подає на випускову кафедру науковому керівнику ґрунтовні пропозиції щодо вдосконалення діяльності підприємства.

Звіт готується у формі стислого опису виконаних видів діяльності.

4. ВИМОГИ ДО ЗВІТУ

4.1. Структура та загальний зміст

У звіті про переддипломну практику відбиваються результати вивчення програмних питань (їх стан за останні три роки), висновки і рекомендації, копії документів і рішень. Звіт повинен мати чітку побудову, логічну послідовність, переконливу аргументацію, доказовість висновків і обґрунтованість рекомендацій.

Обсяг текстової частини звіту - 10-15 сторінок (всі питання мають бути відображені, але без зайвої інформації, суто стан справ на об'єкті практики).

Звіт готується у формі консультативного проекту (загальне внутрішнє консультуван­ня), має відобразити всі аспекти діяльності студента на місцях проходження переддипломної практики і може бути структурований наступним чином:

Вступ - обґрунтування актуальності і практичної значущості обраної теми дипломної роботи, особливостей постановки і вирішення питань стосовно конкретних умов досліджен­ня. Загальна системна характеристика підприємства-об'єкта дослідження: назва, форма влас­ності, організаційно-правова форма, галузева належність, юридична та фактична адреса, за­гальна кількість працівників, у тому числі чисельність апарату управління (1-2 с).

Теоретичний та практичний розділи (пропозиції щодо вдосконалення діяльності підприємства):

Теоретичне обґрунтування актуальностіобраної теми дипломного дослідження. Розглядаються загальні теоретичні підходи до теми з використанням інформаційних джерел з досліджуваної проблеми, в тому числі й іноземних. Обов'язкове порівняння різних точок зору, використання опублікованих статистичних даних із посиланням на джерела, підготовка дайджестів видань за останніх 3-4 роки, матеріали проведених «польових» досліджень з об­раної проблематики (до 5с).

Висновки та пропозиції щодо вдосконалення діяльності підприємства.Узагальнюючи проведений аналіз досліджуваної проблеми студент повинен провес­ти діагностику ефективності управління підприємством в цілому, оцінити ефективність про­позицій (бажано детальна ґрунтовна оцінка з пропозиції, пов'язаної з проблематикою дипло­много дослідження), наслідки та перспективи діяльності підприємства. Стисло формулюють­ся головні висновки, пропозиції і рекомендації щодо підвищення ефективності діяльності підприємства - бази переддипломної практики (до 8 с).

Узгоджений з керівником зміст першого варіанту розділів дипломної роботи.

Перелік використаних джерел інформації

Додатки

Рекомендований перелік додатків до звіту

1. Статут підприємства.

2. Положення про функціональні підрозділи.

3. Посадові інструкції фахівців.

4. Штатний розклад працівників апарату управління.

5. Форми бухгалтерської і статистичної звітності.

6. Договори з постачальниками.

7. Організаційно-розпорядницькі документи: накази, розпорядження, інструкції.

8. Довідкова інформація до аналітичних і прогнозних розрахунків.

4.2. Оформлення звітів

Звіт повинен бути оформлений відповідно до стан­дартів виконання письмових робіт у вищій школі.

5. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ

Після закінчення терміну переддипломної практики студенти звітують на випусковій кафедрі про виконання програми практики.

Письмовий звіт у встановлений термін (протягом тижня після завершення переддипломної практики) подається керівнику практики від університету для перевірки, ре­цензування та допуску до захисту.

За результатами перевірки звіту керівник приймає рішення про допуск його до захис­ту або повертає студенту на доопрацювання відповідно до зазначених зауважень. До захисту допускаються студенти, які повністю виконали програму практики, пред­ставили звіт згідно встановленої форми. Захист звітів відбувається на випусковій кафедрі в комісії, що призначається завідувачем випускової кафедри.

Форма підсумкового атестування з переддипломної практики з фаху - залік. За результатами захисту виставляється оцінка, яка фіксується на титульному аркуші, у відомості й заліковій книжці студента.

6. ОЦІНЮВАННЯ ЗА РЕЙТИНГО-МОДУЛЬНОЮ СИСТЕМОЮ ПРАКТИКИ СТУДЕНТІВ 4-ГО КУРСУ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ 6.030601 МЕНЕДЖМЕНТ

Вступ (обґрунтування вибору теми)

5 балів

Теоретичний та практичний розділи (пропозиції щодо вдосконалення діяльності підприємства)

55 балів

Опубліковані тези (статті) наукових доповідей

* Подані до публікації тези (статті) наукових доповідей

15 балів

 

 

*5 балів

Оформлення звіту (нормоконтроль)

10 балів

Захист результатів переддипломної практики

15 балів

Всього

100 балів

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ

№ п/п

Критерії

Макс.

кількість балів

Зміст критеріїв оцінювання

Оцінка

в

балах

1.

Якість наукового апарату звіту про практику (

відповідність

сучасним вимогам, об'єкт, предмет, мета, завдання,

методи дослідження), науковість,

правильність, логічність

викладу.

10

- відповідає повністю;

- відповідає неповністю;

- відповідає недостатньо;

-відповідність відсутня;

- науковий апарат не визначено.

 

10

 

8-9

 

6-7

 

1-5

 

0

2.

Системна характеристика організації – бази практики (основні управлінські та організаційно-економічні умови діяльності, опис середовища функціонування, аналіз фінансово-економічних показників).

10

- повна, обґрунтована;

- неповна;

-  недостатньо повна, аналіз показників недостатній;

-  переважає описовий характер без відповідного аналізу;

   - аналіз відсутній.

10

 

8-9

 

6-7

 

 

 

1-5

 

 

 

0

3.

Повнота, науковий рівень обґрунтування розробок, пропозицій, запропонованих рішень

 

40

- повно та обґрунтовано;

 

-  недостатньо повно та обґрунтовано;

 

- неповно, непослідовно;

 

- незадовільно;

 

- відповідь відсутня.

40

 

 

20-39

 

 

 

10-19

 

1-9

 

0

4.

Практична цінність робіт апробаційного характеру (тези/статті)

15

- Опубліковані тези наукових доповідей/наукова стаття, висока практична цінність;

- Опубліковані тези наукових доповідей/наукова стаття, практична цінність часткова, оцінка – позитивна;

- Тези наукових доповідей/ наукова стаття подані до публікації, висока практична цінність;

- Тези наукових доповідей/ наукова стаття подані до публікації, практична цінність часткова, оцінка – позитивна;

- Відсутні публікації тез наукових доповідей (статті)

15

 

 

 

 

 

 

10-14

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

1-4

 

 

 

 

 

 

 

 

0

5.

Правильність оформлення звітної документації, відповідність звіту про практику встановленим в

Україні вимогам до наукових робіт:

- грамотність, науковий

стиль викладу;

- відповідність структури,

обсягу роботи вимогам,

затвердженим

кафедрою менеджменту і маркетингу;

- якість оформлення роботи, якість бібліографічного

списку;

- культура посилань на

використані джерела і

літературу.

 

10

- повна відповідність, висока якість;

- недостатньо повна

відповідність, є незначні

відхилення від затверджених стандартів;

- неповна відповідність,

недостатня якість;

- невідповідність, якість

низька, багато мовних

помилок;

- якість оформлення

незадовільна, звіт і звітна документація подана з суттєвими порушеннями встановлених термінів їх

подання.

10

 

 

 

8-9

 

 

 

 

 

 

6-7

 

 

1-5

 

 

 

 

 

 

 

0

6.

Змістовність доповіді

та відповідей на

запитання під час захисту.

15

- повні, послідовні, логічні;

- недостатньо повні, послідовні, логічні;

- непослідовно та нелогічно побудована доповідь,

недостатньо повні й глибокі відповіді на запитання;

- студент не орієнтується у темі, низька якість звітної роботи відповіді на

запитання відсутні.

15

 

10-14

 

 

 

1-9

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

Результати захисту переддипломної практики визначаються оцінками: «зараховано», «не зараховано», за національною шкалою оцінювання та відповідною кількістю балів за шкалою ЄКТС:

Рейтинговий бал за 100-бальною шкалою

Оцінка за шкалою ЄКТС

Підсумкова оцінка за національною шкалою

90 - 100

А

Відмінно

82 - 89

В

Добре

75 – 81

С

Добре

66 – 74

D

Задовільно

60 - 65

E

Задовільно

1 - 59

FX

Незадовільно


7. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Базилевич В.Д. Ринкова економіка / В.Д. Базилевич, К.С. Базилевич. – К.: Знання, 2010. – 263с.

2. Балюх М.А. Економічний аналіз: навч. посібник / М.А. Болюх, В.З. Бурчевський– 2-ге вид. – К.: КНЕУ, 2006. – 556 с.

3. Басовский Л.Е., Протасьев В.Б. Управление качеством. - М. : Инфра-М., 2002.

4. Белошапка В.А. Управленческая результативность: системный подход на работу и развитие менеджеров: учеб. [для практикующих менеджеров] / В.А. Белошапка, И. В. Нудьга. – К.: Агентство "Стандарт", 2007. – 270 с.

5. Бердар М.М. Формування механізму управління прибутком підприємства / М.М. Бердар // Вісник Національного транспортного університету – в 2-х частинах: Ч.1. – К.: НТУ, 2014 – Вип. 15. – С. 181–188.

6. Бескота Г.М.Аналіз дебіторської заборгованості в системі управління підприємством / Г.М. Бескота, О.Г. Лищенко // Держава та регіони. – 2010. – № 1. – С. 114 – 117.

7. Бланк И. А. Основы финансового менеджмента: в 2 т. – К. : Ника-Центр, Эльга, 2004. – Т. 1. – 624 с.

8. Волкова О.И. Экономика предприятия: учебник / О.И. Волкова М.: ИНФРА-М, 2009. – 416 c.

9. Господарський кодекс України: Кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV / Верховна Рада України. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 304 с.

10. Дафт Р.Л. Менеджмент [Текст] / Р.Л. Дафт; Пер. с англ. – СПб.: Питер, 2007. – 6-е изд.864 с.

11. Друкер П. Задачи менеджмента в ХХІ веке: Учебное пособие /Друкер Питер; Пер.с англ. и редакция Н.М.Макаровой.– Москва .Санкт-Петербург.Киев : Вильямс, издательский дом, 2001.– 272с.

12. Карпюк О.А. Прибуток як економічна категорія в Х-економіці / О.А. Карпюк // Вісник ЖДТУ. – 2011. – №1 (39). – С.32-38.

13. Кірсанова, Т.О. Система управління власним капіталом підприємства [Текст] / Т.О. Кірсанова, Н.О. Коляда // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2010. – № 1, Т. 2. – С. 58-63.

14. Коваленко Л.О. Фінансовий менеджмент: Навч. посіб. [електронний ресурс] / Коваленко Л.О., Ремньова Л.М. - [2-ге вид., перероб. і доп.] - К.: Знання, 2005. - 485 с. режим доступу: –[2-гевид.,перероб.ідоп.]http://library.if.ua/books/52.html–К.

15. Конституція України: Закон Верховної Ради України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30. – Ст. 141.

16. Марюта О.М. Адаптивне управління прибутком підприємства / О.М. Марюта, О.К. Єлисеєва // Фінанси України. – 2004. – №3. – С. 175-182.

17. Мельник В.М. Основи економічного аналізу: короткий теоретико – методологічний курс: навч. посібник / В.М. Мельник. – К.: Кондор, 2006. – 128 с.

18. Мельник О. В. Особливості формування власного капіталу підприємства / О. В. Мельник, Л. І. Данілова, Т. Г. Венгуренко, А. А.Степаненко // Науковий вісник Національного університету ДПС України (економіка, право), 2010. - 1(48). – С. 94- 98.

19. Менеджмент: учебное пособие : кол. авторов. - М. : КНОРУС, 2010. - 496 с.

20. Мескон М.Х.,Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер.с англ. - М.: Дело, 2002. - 702с.

21. Мних Є.В. Аналіз і контроль в системі управління капіталом підприємства : монографія / Є.В. Мних, А.Д. Бутко, О.Д. Большакова, Г.О. Кравченко, Г.І. Никонович / за ред. проф. Є.В. Мниха. – К. : Вид-во КНТЕУ, 2005. – 232 с.

22. Моляков Д.С. Самофинансирование / Д.С. Моляков, С.В. Большаков. – М.: Финансы и статистика, 2009. – 159 с.

23. Національні стандарти бухгалтерського обліку // Все про бухгалтерський облік. – №18. – 2011. – 112 с.

24. Носаченко И.М. Игровые методы обучения в экономике: учеб. пособие / И.М. Носаченко. – К.: МАУП, 1995. – 80 с.

25. Ольдерогге Н. Менеджмент четвертого поколения: современная концепция менеджмента / Н. Ольдерогге // Менеджмент. – 2008. - №11-12. – С. 62-65.

26. Орленко С. С. Впровадження і адаптація системи управління прибутком на основі бюджетування для підвищення конкурентоспроможності українських підприємств / С.С. Орленко // Економіка і Держава. – 2007. – №8. – С. 57-58.

27. Орлов О.О. Планування діяльності промислового підприємства. підручник / О.О. Орлов. – К.: Скарби, 2002. – 336 с.

28. Осовська Г.В. Менеджмент організацій: навч. посібник / Г.В. Осовська, О.А. Осовський. – К.: Кондор, 2009. – 680 с.

29. Осовська Г.В. Основи менеджменту: навч. посібник / Г.В. Осовська, О.А. Осовський. – К.: Кондор, 2006. – 664 с.

30. Осовська Г.В. Основи менеджменту: практикум / Г.В. Осовська, І.В. Копитова. – Київ: Кондор, 2005. – 581 с.

31. Патарідзе-ВишинськаМ.В. Прибуток підприємств: види, роль та функції [Електронний ресурс] / М.В. Патарідзе-Вишинська // Економіка. Управління. Інновації – 2010. – №1.– Режим доступу до журн.: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/eui/2010_1/zmist.html.

32. Полукарпов В. Л. Психология менеджмента: учебное пособие / В.Л. Полукарпов. - 2-е изд., стер. - М. : КНОРУС, 2010. – 280 с.

33. Риски финансирования в теории и на практике / Е.Бреслав и др. // Консультант. – 2005. – № 19.– С. 11.

ДОДАТОК А

Зразок змісту звіту з практики

Зміст

Вступ

Теоретичний та практичний розділи (пропозиції щодо вдосконалення діяльності підприємства)

Список використаних джерел

Додатки

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!