Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 5000 Тематика курсових робіт з Політичної економії та рекомендовані плани, Світловодський політехнічний коледж

Тематика курсових робіт з Політичної економії та рекомендовані плани, Світловодський політехнічний коледж

« Назад

Тематика курсових робіт з Політичної економії та рекомендовані плани

Тема 1. Генезис та основні етапи розвитку політичної економіки

1. Предмет політичної економії:

- визначення предмета політичної економії;

- закони і категорії політичної економії;

- зародження і розвиток політичної економії, її напрями та школи.

2. Методи політичної економії та її функції:

- загальні методи пізнання;

- спеціальні (конкретні) методи пізнання;

- терміни і поняття, узагальнення, припущення та спрощення;

- функції політичної економії.

3. Позитивна і нормативна політична економія. Політекономія і економікс.

4. Вклад українських вчених в розвиток політичної економіки. 

Тема 2. Розвиток форм власності

1. Власність як економічна категорія:

- власність як відношення;

- суб’єкти і об’єкти власності;

- ознаки власності.

2. Структура відносин власності. Типи і види власності

3. Історичний характер систем і форм власності:

- первісні форми власності — общинна, приватна;

- рабовласницька, феодальна системи власності;

- буржуазна система власності;

- система власності одержавленого соціалізму;

- система власності змішаної економіки. 

Тема 3. Економічні потреби та економічні інтереси: діалектика взаємозв’язку

1. Виробничі можливості суспільства і продукт виробництва:

- чинники виробництва та їх взаємодія;

- продукт виробництва;

- обмеженість ресурсів;

- межа виробничих можливостей;

- вмінені витрати.

2. Економічні потреби суспільства. Корисність продукту:

- сутність потреб;

- закон зростання потреб;

- корисність продукту;

- гранична корисність продукту;

- закон спадної граничної корисності.

3. Економічні інтереси, їх взаємозв’язок з потребами, споживанням і виробництвом:

- економічні інтереси та їх структура;

- економічні суперечності як джерело соціально-економічного прогресу;

- споживання — кінцева мета виробництва. 

Тема 4. Економічні системи і їх різноманіття в розвитку суспільного виробництва різних країн

1. Сутність і основні структурні елементи економічної системи.

2. Типи економічних систем.

3. Класифікація типів економічних систем та її критерії:

- формаційний підхід і класифікація типів економічних систем;

- цивілізаційний підхід до класифікації економічних систем за типами. 

Тема 5. Економічна система сучасного капіталізму

1. Сутність і ознаки змішаної економіки:

- сутність змішаної економіки за сучасного капіталізму;

- умови і причини виникнення змішаної економіки;

- уклади і сектори змішаної економіки.

2. Механізм функціонування сучасної капіталістичної змішаної економіки:

- взаємозв’язок двох механізмів господарювання;

- монополії і олігополії у змішаній економіці. Недосконала конкуренція;

- фінансова олігархія та напрями її еволюції.

3. Наймана праця і революція в трудових відносинах:

- колективні договори, профспілки і оплата праці;

- еволюція і перспективи розвитку сучасного капіталізму. 

Тема 6. Соціалістична економічна система та її еволюція

1. Сутність економічної системи соціалізму. Державний соціалізм:

- сутність економічної системи соціалізму;

- державний соціалізм як модель соціалізму.

2. Об’єктивні і суб’єктивні умови формування моделі державного соціалізму:

- проблеми будівництва соціалізму в колишньому СРСР та інших країнах;основні ознаки державного соціалізму.

3. Механізм господарювання командно-адміністративної моделі соціалізму:

- планомірна організація суспільного виробництва;

- економічна роль держави;

- ринок в одержавленій економіці;

- загальна криза державного соціалізму та її чинники і масштаби.

4. Проблеми історичної перспективи соціалізму. 

Тема 7. Закономірності та особливості розвитку перехідних економік

1. Зміст, чинники і типи перехідної економіки:

- сутність перехідної економіки;

- риси перехідної економіки;

- типи перехідної економіки.

2. Особливості економічних відносин і різноманітність форм еволюції країн, що розвиваються.

3. Соціально-економічні перетворення у постсоціалістичних країнах на шляху до соціально орієнтованої змішаної економіки:

- соціально орієнтована змішана економіка;

- формування сучасних ринкових відносин і ринкової інфраструктури;

- особливості ринкової трансформації економіки України. 

Тема 8. Виробництво – основа економічного зростання і розвитку суспільства

1. Місце виробництва в економічній системі.

2. Організація виробництва.

3. Результати і ефективність суспільного виробництва. 

Тема 9. Продуктивні сили та виробничі відносини: сутність та взаємозв’язок

1. Продуктивні сили як матеріальна основа економічної системи:

- сутність продуктивних сил;

- структура продуктивних сил;

- суспільний поділ праці;

- продуктивність праці.

2. Економічні відносини як соціальна форма і спосіб організації економічної системи:

- сутність економічних відносин, їх пофазна структура;

- виробничі відносини і спосіб виробництва;

- техніко-економічні, організаційно-економічні та соціально-економічні відносини. 

Тема 10. Форми організації суспільного виробництва

1. Натуральна форма організації виробництва:

- сутність і риси натурального виробництва;

- домашня промисловість;

- історичне значення натурального господарства.

2. Товарна форма організації суспільного виробництва:

- виникнення товарного виробництва і його сутність;

- основні риси товарного виробництва;

- суб’єкти та об’єкти товарних відносин;

- товар і його властивості.

3. Проста і розвинена форми товарного виробництва (фіксований виступ):

- проста форма товарного виробництва;

- розвинена (капіталістична) форма товарного виробництва;

- закони товарного виробництва. 

Тема 11. Ринок: сутність, функції та умови формування

1. Ринкові відносини, їх об’єкти і суб’єкти:

- інституціональні основи ринкової економіки;

- ринкові відносини, їх суб’єкти і об’єкти.

2. Ринок і його сутність. Попит і пропонування:

- ринок і його сутність;

- попит і пропонування, чинники, що на них впливають. Рівноважна ціна;

- функції ринку.

3. Еластичність попиту і пропонування на індивідуальних ринках:

- еластичність попиту;

- еластичність пропонування. 

Тема 12. Механізм встановлення ринкової рівноваги

1. Сутність та фактори попиту. закон попиту

- сутність попиту. Закон попиту

- цінові та нецінові фактори, які впливають на попит

2. Сутність та фактори пропозиції. закон пропозиції

- сутність пропозиції. Закон пропозиції

- фактори, які впливають на пропозицію

3. Механізм встановлення ринкової рівноваги

- рівноважна ціна та рівноважний обсяг

- порушення рівноваги під впливом нецінових факторів

- порушення рівноваги під впливом державного регулювання

- види рівноваги та павутиноподібна модель рівноваги 

Тема 13. Класифікація ринків

1. Принципи класифікації ринків. Ринок предметів споживання:

- принципи класифікації ринків;

- ринок предметів споживання, його структура, попит і пропонування.

2. Ринки виробничих ресурсів: попит і пропонування:

- ринки основних виробничих ресурсів;

- граничний продукт і граничний дохід чинника виробництва;

- особливості попиту на чинники виробництва;

- пропонування чинників виробництва.

3. Ринок капіталів:

- ринок капіталів і ринок капітальних благ;

- орендна плата. Норма прибутку на капітал;

- формування ринків виробничих ресурсів і капіталів в Україні. 

Тема 14. Становлення ринкової інфраструктури в Україні

1. Поняття та основні риси інфраструктури ринку, її роль у регулюванні економічних процесів.

2. Позичковий капітал і відсоток:

- банки, їх роль і функції;

- інші фінансово-кредитні установи;

- сутність кредиту, його форми. Банківський прибуток.

3. Капітал у сфері торгівлі:

- витрати обігу;

- торговий прибуток;

- роздрібна і оптова торгівля;

- товарні біржі.

4. Фондова біржа. Цінні папери. 

Тема 15. Капітал і наймана праця

1. Капітал як економічна категорія:

- перетворення грошей у капітал. Загальна формула руху капіталу;

- первісне нагромадження капіталу;

- сутність категорії капітал: різні підходи у трактуванні.

2. Капітал і праця:

- наймана праця і робоча сила як товар;

- властивості товару робоча сила.

3. Винагорода за працю в ринковій економіці і заробітна плата:

- заробітна плата: неокласичний і марксистський підходи. Вартість робочої сили;

- форми і системи заробітної плати;

- продуктивність праці і заробітна плата. 

Тема 16. Держава та її економічні функції

1. Необхідність та причини втручання держави в економіку:

- умови втручання держави в суспільний розвиток;

- еволюція діяльності держави.

2. Сутність та динамізм економічної діяльності держави:

- держава в економічній системі;

- державний сектор економіки та його роль у формуванні економічної системи;

- еволюція економічних функцій держави.

3. Державне регулювання економічної системи:

- сутність та мета державного регулювання;

- недоліки та переваги державного регулювання. 

Тема 17. Конкуренція в сучасному ринковому господарстві

1. Суть і функції економічної конкуренції

2. Форми економічної конкуренції

- загальне поняття про види економічної конкуренції

- досконала та недосконала конкуренція

- цінова та нецінова конкуренція

- сумлінна та несумлінна конкуренція 

Тема 18. Витрати виробництва і прибуток

1. Витрати виробництва, їх сутність і види:

- сутність витрат виробництва;

- витрати суспільства і витрати підприємства;

- економічні витрати і бухгалтерські витрати. Собівартість.

2. Структура витрат виробництва. Граничні витрати:

- зовнішні (явні) і внутрішні (неявні) витрати;

- постійні і змінні витрати. Валові і середні витрати;

- граничні витрати виробництва. Закон спадної віддачі.

3. Витрати виробництва, вартість товару і його ціна. 

Тема 19. Інфляція та антиінфляційна політика

1. Сутність та форми інфляції

- причини інфляції

- типи інфляції (інфляція попиту; інфляція пропозиції);

- види інфляції

- економічні і соціальні наслідки інфляції

2. Стан України в період інфляції

- особливості кризи в Україні

- гіперінфляція в Україні

3. Антиінфляційна політика та основні засоби боротьби з інфляцією

- прямі засоби

- непрямі засоби. 

Тема 20. Циклічність економічного розвитку

1. Основні теорії економічних циклів

- генезис проблеми. Теорія циклів К.Маркса, її недоліки

- теорія циклів Н.Д.Кондратьєва

- теорія Дж.Кейнса, її переваги. Монетаристська теорія

2. Економічний цикл та його фази

- характеристики фаз економічного циклу

- структурні кризи. Деформація економічного циклу

3. Циклічність у розвитку української економіки

- циклічність в командно-адміністративних умовах та пошук ефективних шляхів трансформації української економіки

- основні детермінанти циклічності української економіки. 

Тема 21. Безробіття та його особливості в Україні

1. Сутність безробіття та його види.

2. Ринок робочої сили. Чинники, що впливають на його рівновагу.

3. Особливості безробіття в Україні. 

Тема 22. Зовнішня торгівля та її ефективність в Україні

1. Зовнішня торгівля: сутність і структура.

2. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств.

3. Платіжний баланс України. 

Тема 23. Проблеми розвитку міжнародної валютної системи

1. Міжнародна валютна система: сутність і еволюція.

2. Стратегія підприємства у зовнішньоекономічній діяльності.

3. Валютний курс. Фактори, що впливають на динаміку валютних курсів. 

Тема 24. Форми суспільного продукту в процесі відтворення

1. Сутність і види економічного відтворення:

- сутність економічного відтворення;

- просте суспільне відтворення;

- розширене суспільне відтворення;

- відтворення всіх елементів економічної системи.

2. Суспільний продукт і його форми:

- суспільний продукт і його структура.

3. Методи обчислення суспільного продукту. 

Тема 25. Основні сучасні форми суспільного продукту

1. Сучасні форми суспільного продукту:

- валовий внутрішній продукт (ВВП);

- валовий національний продукт (ВНП);

- чистий внутрішній продукт (ЧВП);

- національний дохід (НД).

2. Національне багатство, його структура і проблеми відтворення:

- сутність національного багатства;

- структура національного багатства;

- природне багатство.

3. Проблеми розширеного відтворення національного багатства в Україні. 

Тема 26. Світове господарство

1. Світове господарство, його сутність і структура:

- світове господарство та віхи його розвитку;

- класифікація груп країн світового господарства.

2. Міжнародний поділ праці і спеціалізація:

- сутність міжнародного поділу праці;

- міжнародна спеціалізація і міжнародна кооперація.

3. Інтернаціоналізація господарських відносин і продуктивних сил:

- сутність інтернаціоналізації господарських відносин;

- транснаціоналізація у світовому господарстві.

4. Міжнародна економічна інтеграція як вищий рівень інтернаціоналізації (фіксований виступ):

- міжнародна економічна інтеграція та її форми;

- міжнародні міжрегіональні економічні об’єднання. 

Тема 27. Економічні аспекти глобальних проблем

1. Природа, причини і наслідки утворення глобальних економічних проблем:

- глобалізація економічної діяльності людства наприкінці ХХ ст., її причини, рушійні сили, наслідки;

- глобальні проблеми і глобалізація економіки — підґрунтя змін у взаємозалежності між теорією і практикою, змін сталих уявлень і теорій.

2. Глобальні проблеми, їх сутність, види, сфери дії, динаміка, характер формування і тенденції розвитку:

- глобальні проблеми як теоретичне поняття; особливості формування і пізнання;

- види, класифікація глобальних проблем, глобальних економічних проблем, сфери дії;

- характер і тенденції розвитку глобальних проблем, глобальних економічних проблем.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!