Роздрукувати сторінку

Розподілені бази даних як навчальна дисципліна

« Назад

Курс Розподілені бази даних вивчає технології і методи, які застосовуються в сучасних базах даних, проблеми та ідеї, які виникають при використанні технології розподілених баз даних.

Дана дисципліна є частиною професійного циклу дисциплін за вибором студента за напрямом підготовки «Програмна інженерія» профіль «Програмна інженерія».

курс-Розподілені-бази-даних

Метою освоєння курсу «Розподілені бази даних» є формування загальнокультурних і професійних компетенцій, необхідних для реалізації аналітичної, науково-дослідної, проектної, технологічної, виробничої, педагогічної, і сервісно-експлуатаційної діяльності.

Основними завданнями викладання дисципліни є:

- придбання в рамках освоєння теоретичного матеріалу знань, умінь і навичок, що характеризують певний рівень сформованості цільових компетенцій.

Зміст дисципліни охоплює коло питань, пов'язаних з проектуванням і реалізацією складних автоматизованих інформаційних систем.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен придбати:

-- Знання:

- про мережеві технології використання БД;

- про архітектури систем розподілених баз даних;

- про схеми розміщення даних в мережі;

- про управлінні розподіленими транзакціями;

- про методику проектування розподілених баз даних;

- про засоби розробки клієнт-серверних додатків;

- про методи підготовки презентацій, науково-технічних звітів за результатами виконаної роботи і оформлення результатів досліджень у вигляді статей і доповідей на науково-технічних конференціях.

-- Вміння:

- збору і аналізу даних для проектування;

- обґрунтування проектних рішень;

- проектування баз даних відповідно до технічного завдання з використанням засобів автоматичного проектування;

- розробки та оформлення проектної та робочої технічної документації;

- контролю відповідності розроблюваних проектів і технічної документації стандартам, технічним умовам і іншим нормативним документам;

- розробки клієнтського додатка для роботи з розподіленою базою даних;

- програмування на мові розподіленої СУБД;

- підготовки презентацій, науково-технічних звітів по результатам виконаної роботи;

- оформлення результатів досліджень у вигляді статей і доповідей на науково-технічних конференціях.

Навички:

- проектування бази даних в розподільних СУБД;

- розробки клієнт серверних додатків;

- складання техніко-економічного обґрунтування прийнятих рішень;

- інсталяції програмного і апаратного забезпечення для інформаційних і автоматизованих систем.

Викладання дисципліни передбачає такі форми організації навчального процесу: лекції, лабораторні роботи, колоквіуми, самостійну роботу студента, консультації.

Програмою дисципліни передбачені наступні види контролю: поточний контроль успішності в формі виконання лабораторних робіт і звітів по ним, рубіжний контроль в формі колоквіуму і проміжний контроль у формі іспиту.

Розподілені-бази-даних

Отже, курс Розподілені бази даних знайомить студентів з теоретичними основами клієнт-серверних технологій організації, зберігання і обробки даних, основними принципами розробки клієнт-серверних додатків в Інтернет, з особливостями функціонування, налаштування і адмініструванні РСУБД.

Якщо ви хочете отримати позитивну оцінку з вище згаданого курсу, але немає часу чи бажання на виконання наукової роботи з даного напрямку. Тоді ви спокійно можете замовити курсову роботу або звіт з курсу Розподілені бази даних на сайті центру КУРСОВІКС і бути спокійними за здачу модуля чи сесії.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!