Роздрукувати сторінку

Оптимізаційні методи та моделі як навчальна дисципліна

« Назад

Перехід української вищої освіти на рівневу основу, яка ініціювала її розподіл на бакалаврат, підготовку фахівців та магістратуру, дозволяє готувати бакалаврів економіки як фахівців з базовою вищою освітою. У зв'язку з цим виникає необхідність змоделювати професійну діяльність бакалавра, як фахівця-практика, ключовою характеристикою якого стає «придатність до працевлаштування». Модель професійної діяльності бакалавра будується на компетентнісній основі. Пріоритетна роль у цьому відводиться дисциплінам, що базуються на використанні моделей економіко-виробничих процесів і математичних методів вирішення задач, описуваних даними моделями, до яких відносяться «Оптимізаційні методи і моделі».

Значення цієї дисципліни для перерахованих профілів важко переоцінити, тому що прийняття оптимальних економіко-управлінських рішень є складовою частиною діяльності економіста-практика і управлінця.

дисципліна-Оптимізаційні-методи-та-моделі

Курс Оптимізаційні методи і моделі – вивчає кількісні характеристики економічних процесів, що протікають в виробництві, їх взаємозв'язки.

Вивчення бакалаврами цієї дисципліни забезпечить фундаментальність їх підготовки, активну розумову і творчу діяльність, забезпечить математичним апаратом вивчення спецдисциплін, створить умови формування професійних компетенцій, що визначають їх конкурентоспроможність на ринку праці.

Метою освоєння дисципліни Оптимізаційні методи і моделі є формування у бакалаврів компетенцій в області застосування економіко-математичних методів і моделей, що сприяють їх стійкості на ринку праці і затребуваності в професійній діяльності.

Завдання дисципліни Оптимізаційні методи і моделі є:

- формування єдиної системи мислення і знань в області математичного апарату і його використання для моделювання економічних систем, аналізу їх характеристик, прогнозування і виявлення оптимальних способів управління;

- прищеплення бакалаврам умінь практичного застосування методів і моделей в області постановки, рішення задач і виявлення закономірностей економічних процесів і явищ.

Дисципліна «Оптимізаційні методи і моделі» відноситься до базової частини математичного і природничого циклу для напряму «Економіка» і до варіативної частини того ж циклу для напрямів «Технологія транспортних процесів», «Державне та муніципальне управління» та «Управління персоналом». Дана дисципліна базується на компетенціях, отриманих при вивченні попередніх дисциплін.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен:

-- Знати:

- особливості моделей і їх специфіку для використання в конкретних ситуаціях.

-- Вміти:

- організувати процес розробки моделей, виявляти і аналізувати чинники, що враховують економіко математичне моделювання факторів виробництва;

- використовувати методику збору та підготовки інформації, економіко-математичні методи і моделі оптимізації господарської діяльності;

- застосовувати методи лінійного програмування, внутрішньофірмові оптимізаційні і економетричні моделі.

Оптимізаційні-методи-та-моделі

Таким чином, дана навчальна дисципліна сприяє професійній підготовці випускника як майбутнього керівника і провідного спеціаліста виробничих і фінансових фірм.

Для багатьох студентів написання курсової чи іншої роботи представляється важким. Не кожному вдається написати хороший курсової проект. Тому ви можете купити курсову чи практичну роботу з курсу Оптимізаційні методи та моделі, виконану професіоналом ІЦ Курсовікс.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!