Роздрукувати сторінку

Обробка зображень як навчальна дисципліна

« Назад

Курс «Обробка зображень» входить в варіативну частину освітньої програми бакалаврату у напрямку 01.03.02 - Прикладна математика та інформатика.

Дисципліна реалізується на факультеті математики та комп'ютерних наук кафедрою диференціальних рівнянь і функціонального аналізу.

Курс «Обробка зображень» - вивчає питання, пов'язані з теоретичними основами процесів формування оптичних і цифрових зображень графічних об'єктів, фільтрацією зображень в просторовій області, фільтрацією зображень в частотній області, методами покращення зображень, алгоритмами стиснення графічної інформації. Дисципліна націлена на формування загальних і професійних компетенцій випускника.

дисципліна-ОЗ

Викладання дисципліни передбачає проведення наступних видів навчальних занять: лекції, практичні заняття, лабораторні заняття, самостійна робота. Робоча програма дисципліни передбачає проведення наступних видів контролю успішності: в формі контрольних робіт і колоквіумів, проміжний контроль у формі іспиту.

Обсяг дисципліни 5 залікових одиниць, в тому числі в академічних годин по видам навчальних занять.

Цілями освоєння курсу «Обробка зображень» є:

-- Освітні цілі:

- освоєння основних ідей методів, їх особливостей, областей застосування, методики використання і навичок застосування методів і алгоритмів, використовуваних при реєстрації, обробці і відображенні зображень.

-- Професійні цілі:

- підготовка бакалавра до побудови алгоритмів і організації обчислювальних процесів на ПК при обробці графічної інформації, а також до застосування отриманих знань для вирішення професійних завдань.

курс-Обробка-зображень

Дисципліна ОЗ входить в варіативну частину дисциплін підготовки студентів за напрямом Прикладна математика та інформатика. Дисципліна, в основному, пов'язана з дисциплінами математичного циклу та спирається на освоєння при їх вивченні знань і вмінь.

Вивчення матеріалу курсу передбачає знання студентами основ математичного аналізу, лінійної алгебри та теорії ймовірностей.

Для ознайомлення з експериментальною частиною курсу і виконання лабораторних завдань рекомендується знайомство з пакетом MATLAB версії 6.0 і вище.

Для полегшення освоєння матеріалу курсу корисно мати досвід роботи в середовищі MATLAB.

Успішне вирішення практичних завдань вимагає володіння програмуванням на одній з мов високого рівня.

Знання, вміння і навички, отримані під час вивчення дисципліни ОЗ необхідні для подальшого формування компетенцій в рамках дисциплін «Математичні методи обробки зображення», «Методи оптимізації», «Випадкові процеси та імітаційне моделювання» та « Теорія ігор і дослідження операцій», «Математичні моделі в природознавстві і методи їх дослідження».

Обробка-зображень

Таким чином, дана дисципліна направлена на опанування студентами логічного обґрунтування сутності знання в науковому дослідженні, аналіз гіпотез, понять, суджень при розробці фізичних і математичних моделей, розробки принципів, методів і методології наукових досліджень, планування, постановки, реалізації та статистичної інтерпретації експериментальних даних, оцінки форм новизни та достовірності наукових результатів, використовуваної техніки і технологій творчості.

ІЦ Курсовікс може збільшити ваш вільний час і за вас зробити дипломну або самостійну роботу з дисципліни Обробка зображень.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!