Роздрукувати сторінку

Електронна комерція як навчальна дисципліна

« Назад

Електронна комерція – навчальна дисципліна, яка вивчає процес проведення фінансово-торговельних операцій в інформаційному середовищі.

Електронна комерція – це предмет, що досліджує застосування комп’ютерних систем та мереж для автоматизації обліку руху фінансових активів, об’єктів торгівлі.

Електронна-комерція

Електронна комерція – це курс, що займається вивченням специфіки та можливостей використання електронних засобів для реалізації комерційної мети суб’єкта підприємницької діяльності.

Електронна комерція – це галузь економічних знань, яка вивчає особливості застосування засобів створення, опрацювання, передавання інформації про надходження й вибуття фінансових активів, товарів, робіт, послуг, які виробляє чи надає конкретний суб’єкт економічної діяльності.

Предметом вивчення курсу Електронна комерція є господарсько-фінансові операції, здійснювані суб’єктом економічної діяльності, з метою отримання чи перерозподілу прибутку.

Об’єктом предмета Електронна комерція є прикладні програми, що використовуються для автоматизації фінансово-торговельних операцій.

Курс-Електронна-комерція

Завданнями вивчення дисципліни Електронна комерція є:

- розширення системи знань про сфери використання прикладного забезпечення персонального комп’ютера у різних галузях людської діяльності;

- формування стійкої теоретичної бази знань про можливості та особливості застосування інформаційних технологій у комерційній сфері;

- поглиблення умінь і навичок роботи у комп’ютерних системах і мережах;

- опанування методики роботи з комерційною інформацією;

- вироблення умінь добирати або розробляти й налаштовувати прикладні програми для здійснення фінансово-торговельних операцій;

- формування здатності удосконалювати систему роботи конкретного підприємства з інформацією комерційного призначення;

- оволодіння уміннями установлювати системи захисту комерційної інформації конкретного суб’єкта господарювання;

- формування навичок розробляти рекомендації для користувачів щодо удосконалення різних видів комерційної діяльності підприємства засобами інформаційних технологій;

- оволодіння навичками розширення можливостей меж застосування прикладного програмного забезпечення щодо організації маркетингової, фінансової, торговельно-збутової, облікової діяльності підприємства;

- вироблення навичок роботи з документами, що стосуються електронної комерції.

Метою вивчення дисципліни Електронна комерція є формування у студентів умінь і навичок застосовувати загальний та / або спеціальний програмний комплекс персонального комп’ютера для проведення фінансово-торговельних операцій підприємства.

Електронна комерція сприяє спрощенню та полегшенню роботи на шляху товару чи послуги від виробника / продавця / надавача до споживача / покупця / клієнта.

Впровадження систем електронної комерції досліджували Мельник О., Юрасов А., Пероганич Ю.

Цікаво, що незважаючи на прийняття Верховною Радою України відповідного Закону України «Про електронну комерцію», її обсяги у нашій державі значно нижчі, ніж в інших країнах світу.

Яскравим і особливо поширеним у користувацькій аудиторії є такий вид програмного продукту електронної комерції як Інтернет-банкінг.

Предмет Електронна комерція тісно пов’язаний з такими навчальними дисциплінами, як: інформатика та комп’ютерна техніка, інформаційно-комунікаційні технології, автоматизація комп’ютерних систем і мереж, інформаційні системи в мережі, комп’ютерні системи та мережі, економіка, фінанси, маркетинг.

Предмет-Електронна-комерція

Отже, навчальна дисципліна Електронна комерція покликана оптимізувати фінансово-збутову діяльність підприємства.

Фахівець з електронної комерції – це грамотний спеціаліст, здатен розробляти, впроваджувати й налагоджувати прикладні програми персонального комп’ютера, призначені для оптимізації й автоматизації фінансово-торговельних операцій.

Звісно, що не кожен студент, здобуваючи освіту, має достатньо часу для написання різних наукових робіт. Як знайти вихід із цієї ситуації? Треба негайно звертатися в Інформаційний центр КУРСОВІКС, де можна швидко купити наукову статтю або бакалаврську роботу з курсу Електронна комерція.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!