Роздрукувати сторінку

Економічна інформатика як навчальна дисципліна

« Назад

Економічна інформатика – навчальна дисципліна, яка вивчає процес застосування можливостей апаратно-програмного комплексу комп’ютера в економічній галузі.

Економічна інформатика це предмет, що досліджує способи використання інформаційних технологій у роботі з економічними даними.

Економічна-інформатика

Економічна інформатика це курс, що займається вивченням специфіки та можливостей застосування загальної методології роботи з інформацією для вирішення економічних завдань суб’єкта господарської діяльності.

Економічна інформатика це галузь інформатики, яка вивчає особливості застосування засобів створення, опрацювання, передавання економічної інформації.

Предметом вивчення курсу Економічна інформатикає економічна інформація.

Об’єктом предмета Економічна інформатикає апаратно-програмний комплекс комп’ютера, що використовується для роботи з економічною інформацією.

Курс-Економічна-інформатика

Завданнями вивчення дисципліни Економічна інформатикає:

- поглиблення та систематизація знань про використання інформатики у різних галузях людської діяльності;

- формування стійкої теоретичної бази знань про можливості та особливості застосування інформаційних технологій в економіці;

- поглиблення умінь і навичок роботи з апаратно-програмним комплексом комп’ютера;

- опанування методики роботи з економічною інформацією засобами прикладних програм загального та спеціального призначення;

- вироблення умінь працювати з табличними процесорами та системами управління базами даних економічної інформації;

- формування здатності удосконалювати роботу підприємства з економічною інформацією;

- оволодіння уміннями добирати на використовувати програмне забезпечення комп’ютера для оброблення інформації залежно від її специфіки;

- формування навичок розробляти рекомендації для суб’єктів економічної діяльності для поліпшення їхньої роботи з інформаційними даними з використанням ресурсу персонального комп’ютера;

- активне впровадження інформаційних технологій в організацію роботи суб’єкта економічної діяльності;

- вироблення умінь здійснювати документальне оформлення даних, переданих чи оброблених засобами інформаційних технологій.

Метою вивчення дисципліни Економічна інформатикає формування у студентів умінь і навичок у сфері застосування апаратно-програмного комплексу комп’ютера для проведення економічних розрахунково-обчислювальних операцій та систематизації економічної інформації суб’єкта господарювання.

Економічну інформатикудосліджували вітчизняні науковці В.А. Ткаченко, Г.Ю. Під’ячий, В.А. Рябик.

Предмет Економічна інформатикатісно пов’язаний з такими навчальними дисциплінами, як: інформатика та комп’ютерна техніка, інформаційно-комунікаційні технології, автоматизація комп’ютерних систем і мереж, інформаційні системи в мережі, автоматизація робочих місць, обробка даних, економічна кібернетика, фінанси, економіка підприємства, бухгалтерський облік.

Отже, навчальна дисципліна Економічна інформатикапокликана сприяти удосконаленню процесів створення, опрацювання й передавання економічної інформації.

Предмет-Економічна-інформатика

Фахівець з економічної інформатики – це грамотний спеціаліст, який уміло поєднує економічні знання та вміння з високим рівнем інформаційно-цифрової компетентності та здатності впроваджувати у практику роботи конкретного підприємства сучасні методи й засоби автоматизації обробки економічної інформації.

Звісно, що не кожен студент, здобуваючи освіту, має достатньо часу для написання різних наукових робіт. Як знайти вихід із цієї ситуації? Треба негайно звертатися в Інформаційний центр КУРСОВІКС, де можна швидко замовити реферат або розрахунково-графічну роботу з курсу Економічна інформатика.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!