Роздрукувати сторінку

Алгоритмізація та програмування як навчальна дисципліна

« Назад

Алгоритмізація та програмування – навчальна дисципліна, яка займається вивченням процесу створення алгоритмів і переведення їх на мову програмування.

Алгоритмізація та програмування наука про розробку та застосування алгоритмів і їх програмування у практичній діяльності людини.

Алгоритмізація та програмування – це предмет, що вивчає створення послідовності команд і їх програмування з використанням відповідної мови програмування.

Алгоритмізація-та-програмування

Предметом вивчення курсу Алгоритмізація та програмування є процес створення алгоритмів та складання їх програм.

Об’єктом предмета Алгоритмізація та програмування є послідовність команд алгоритму та мови програмування, які використовуються для складання відповідних програм.

Завданнями вивчення дисципліни Алгоритмізація та програмування є:

- розширення системи знань про алгоритми та програмування;

- вироблення умінь працювати із алгоритмами різного рівня складності;

- освоєння найтиповіших алгоритмічних систем;

- вироблення навичок створення алгоритмів процесів пошуку, передавання, обробки даних;

- ознайомлення з мовами програмування, які застосовуються для опису найтиповіших алгоритмів;

- формування системи знань про особливості програмування;

- формування навичок застосовувати складені алгоритми та їх програмні описи для автоматизації обробки інформаційних даних, якими оперує конкретне підприємство у своїй діяльності;

- вироблення умінь здійснювати контроль за виконанням алгоритму та робити висновки про його придатність у практичних цілях;

- оволодіння методологією створення алгоритмів та їх програмного опису;

- формування навичок складання описової документації до алгоритмів.

Курс-алгоритмізація-та-програмування

Метою вивчення дисципліни Алгоритмізація та програмування є формування у студентів умінь і навичок створення, використання та програмного опису алгоритмів.

До питань алгоритмізації та програмування зверталися Ю. Костюк, Ю. Алаєв, О. Козлов, А. Стариков.

Предмет Алгоритмізація та програмування тісно пов'язаний з вивченням таких дисциплін, як: інформатика та комп’ютерна техніка, мови програмування, алгоритми, математика, вища математика, інформаційні технології, людино-комп’ютерний інтерфейс, комп’ютерні системи та мережі, обробка даних.

Актуальність вивчення дисципліни Алгоритмізація та програмування зумовлена необхідністю оптимізувати роботу з різними видами інформації.

Отже, навчальна дисципліна Алгоритмізація та програмування дає можливість студентам опанувати методику створення алгоритмів та здійснення їх програмного опису, адаптацію алгоритмів під конкретні умови діяльності підприємства.

Предмет-алгоритмізація-та-програмування

Сучасний фахівець з алгоритмізації та програмування, крім ґрунтовних знань про апаратно-програмний комплекс персонального комп’ютера, ще й має високий рівень інформаційно-цифрової компетентності, здатен самостійно здійснювати алгоритмізацію та програмування типових способів обробки інформації та вносити власні раціоналізаторські пропозиції стосовно удосконалення процесів алгоритмізації та програмування, а також подальшого використання складених алгоритмів у практичній діяльності певного суб’єкта господарювання. Спеціаліст у цій галузі також має продемонструвати творчий підхід до розробки алгоритмів, вміння здійснювати програмування на мовах високого рівня.

Звісно, що не кожен студент, здобуваючи освіту, має достатньо часу для написання різних наукових робіт. Як знайти вихід із цієї ситуації? Треба негайно звертатися в Інформаційний центр Курсовікс, де можна швидко купити доповідь або курсову роботу з курсу Алгоритмізація та програмування.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!