Роздрукувати сторінку

Зв'язки з громадськістю (PR) в органах влади, як навчальна дисципліна

« Назад

Функції держави з неминучістю включають в себе управління зв'язками з громадськістю, породжують спеціальні державні та муніципальні структури, покликані оптимізувати ці зв'язки, співвідносити їх з управлінськими цілями органів влади. Зв'язки з громадськістю постають органічним компонентом державного і муніципального управління, своєрідним політичним інститутом, сутнісним функціональним явищем, спрямованим на оптимізацію прийняття та реалізацію політичних рішень. Це свого роду ідеологія співпраці та узгодження інтересів, технологія управління свідомістю і настроєм людей як всередині організації, так і на рівні соціальної групи, соціального прошарку, класу і, в цілому, на рівні суспільства; це технологія просування організацій і лідерів на політичному ринку.

Важливим є той аспект, що, будучи інститутом політичного управління, «паблік рілейшнз» виконують роль механізму для завоювання і утримання влади і політичного впливу.

Зв'язки-з-громадськістю-в-органах-влади

Цілями освоєння дисципліни «Зв'язки з громадськістю (PR) в органах влади» є формування у студентів уявлення про управління суспільними відносинами як про науково-обґрунтований і теоретично розроблений тип управлінської діяльності, пов'язаний з управлінням громадською думкою, в основі якого лежать комунікативні технології та соціальні практики. Також метою є розвиток у студента навичок підготовки проекту створення і функціонування служби зв'язків з громадськістю в організації чи установі будь-якого профілю, уміння використовувати інформацію для здійснення управління.

Завдання дисципліни:

- сформувати у бакалаврів теоретичні уявлення про зв'язки з громадськістю як філософію побудови взаємовідносин влади і суспільства в умовах демократизації політичного життя, розвитку ринкової економіки на тлі розвитку глобальних інформаційних процесів у суспільстві;

- допомогти учням осмислити зв'язки з громадськістю як управлінську технологію, її місце і роль у державному та муніципальному управлінні поряд з іншими комунікативними технологіями;

- сприяти придбанню та розвитку практичних умінь і навичок в області комунікативної управлінської діяльності;

- дати уявлення про основні організаційні форми, заходи та технології паблік рілейшнз і сприяти оволодінню їх основами;

- дати студенту основні знання з актуальних проблем дисципліни;

- акцентувати увагу студентів на тих розділах курсу, які пов'язані з профілем їх майбутньої професії;

- познайомити студентів з основними поняттями, законами зв'язків з громадськістю;

- розвинути у студентів звичку до аналізу комунікацій;

- сформувати у студентів навички практичного застосування отриманих знань шляхом лекційного розбору різних ситуацій, що виникають у процесі зв'язків з громадськістю;

- аналіз зв'язків з громадськістю як сфери бізнесу та напрями державного регулювання суспільних відносин;

- дослідження специфіки зв'язків з громадськістю в різних предметних областях;

- освоєння навичок орієнтації в системі законодавства і правового забезпечення системи управління суспільними відносинами.

органи-влади

Курс є логічним продовженням таких дисциплін, як «Теорія управління», «Соціологія», «Політологія», «Психологія ділового спілкування» та ін. Особливе значення в засвоєнні курсу «Зв'язки з громадськістю (PR) в органах влади» має уявлення про процес управління суспільними відносинами як про процес комунікацій.

Вивчення курсу «Зв'язки з громадськістю (PR) в органах влади» сприятиме набуття слухачами знань у сфері консультаційної та організаційно-управлінської діяльності з урахуванням психологічних та етичних факторів ділових відносин; керівництву структурними підрозділами на основі ефективних психологічних прийомів ділового спілкування.

В процесі освоєння дисципліни у студентів розвиваються такі компетенції:

- здатність і готовність до діалогу на основі цінностей громадянського демократичного суспільства;

- розробляти методичні та довідкові матеріали з питань діяльності осіб, на посадах державної цивільної служби щодо забезпечення виконання повноважень державних органів, у науково-дослідних і освітніх організаціях у сфері державного та муніципального управління, у політичних партіях, суспільно-політичних і некомерційних організаціях;

- здатність аналізувати стан систем і процесів при зіставленні з передовою практикою;

- знанням і вмінням адаптувати кращі практики зарубіжного державного та муніципального управління до своєї професійної діяльності.

паблік-рілейшнз

В результаті вивчення дисципліни студент повинен:

-- Знати:

- знати основні концепції організації громадських зв'язків за кордоном і в Україні;

- знати основні тенденції;

- знати особливості розвитку зв'язків з громадськістю в сучасній Україні;

- основні підходи до використання інструментів ЗМІ;

- основи вербальних і невербальних комунікацій;

- основи побудови системи управління суспільними відносинами;

- напрями взаємодії учасників суспільних комунікацій;

- знати механізми організації, планування та проведення піар-компаній;

- кодекси професійних стандартів.

-- Вміти:

- розробляти піар-програму для вирішення питань у галузі державного регулювання або виходу з кризової ситуації;

- складати прогнози розвитку, аналітичні записки і звіти про результати проведення піар-компаній;

- реалізовувати вимоги до інформаційного забезпечення в системі управління суспільними відносинами;

- формулювати вимоги щодо розробки елементів піар-компаній.

-- Володіти:

- спеціальною термінологією в галузі сучасної науки про громадські відносини;

- сучасною науковою методологією дослідження проблем зв'язків з громадськістю;

- методами аналізу суспільних процесів;

- навичками публічної наукової мови;

- принципами етичної поведінки;

- основними нормативними положеннями.

управління-зв'язками-з-громадськістю

Таким чином, кожен, кому потрібно виконати наукову роботу, пишіть в інформаційний центр «KURSOVIKS», тут допоможуть написати дипломну роботу або тези з курсу «Зв'язки з громадськістю (PR) в органах влади».

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!