Роздрукувати сторінку

Зовнішня політика країн Західної Європи, як навчальна дисципліна

« Назад

Основна мета курсу полягає у вивченні студентами основних закономірностей розвитку міжнародних відносин і зовнішньої політики країн Західної Європи на сучасному етапі, в з'ясуванні ними загального і особливого у розвитку міжнародних систем в конкретному регіоні світу.

В результаті засвоєння курсу студенти повинні отримати уявлення про основні напрями спільної зовнішньої політики ЄС і його окремих країн-членів, поглибити свої знання в галузі європейської інтеграції, міжнародних відносин і зовнішньої політики європейських країн.

зовнішня-політика-європейських-країн

Завдання дисципліни «Зовнішня політика»:

1. Розглянути і проаналізувати історію становлення і розвитку концепції Загальної зовнішньої політики ЄС.

2. Вивчити сутність і зміст спільної зовнішньої політики і політики безпеки

Європейського Союзу.

3. Вивчити основні напрямки зовнішньої політики і політики безпеки окремих країн-членів ЄС.

4. Розглянути проблеми військової інтеграції в Європі.

5. Поглибити знання студентів з сучасної історії, зовнішньої політики і міжнародних відносин країн Заходу.

6. Виявити історичну спадкоємність і характер сучасної зовнішньої політики держав регіону.

7. Сформувати у студентів уявлення про фактори, що визначають специфіку зовнішньополітичних доктрин і зміст міжнародної політики країн регіону.

Зовнішня-політика-країн-Західної-Європи

Студент повинен знати: основні історичні та політичні особливості країн регіону; основні історичні документи та нормативно-правові акти, що служать джерелами відомостей про політичну і економічну систему країн регіону, їх міжнародно-політичні, зовнішньоекономічні, культурні і гуманітарні зв'язки; основні картографічні позначення; фактичний матеріал, що характеризує процес розвитку зовнішньої політики країн західноєвропейського регіону; основні факти міжнародного життя, імена видатних політичних діячів країн; особливості функціонування систем міжнародних відносин у другій половині ХХ - початку XXI ст.; термінологію, необхідну для формування професійної культури.

Студент повинен вміти охарактеризувати історичний внесок країн регіону в розвиток світової системи міжнародних відносин; аналізувати первинні дані про зовнішню політику країн регіону, представлені в табличному і графічному вигляді, вербально описувати та інтерпретувати їх зміст з урахуванням вже наявних відомостей; обґрунтувати переваги загальновизнаної періодизації історії зовнішньої політики країн регіону спеціалізації в порівнянні з альтернативними періодизаціями; читати політичну карту світу; застосовувати лінгвокраїнознавчі знання при аналізі гуманітарних, соціальних та економічних проблем країн регіону спеціалізації; вміти складати політико-психологічні портрети провідних суспільно-політичних діячів країн регіону.

Студент повинен володіти навичками аналізу зовнішньополітичної діяльності, професійним політичним лексиконом і термінологією в обсягах необхідних для пояснення власної позиції з проблем зовнішньої політики і міжнародних відносин.

У студента повинні бути сформовані такі професійні компетенції: аналізувати внутрішні та зовнішні чинники, що впливають на формування зовнішньої політики держав регіону спеціалізації, виділяти основні тенденції та закономірності еволюції їх зовнішньополітичних курсів; враховувати характер історично сформованих соціально-економічних, політичних і правових систем при розгляді особливостей політичної культури і менталітету народів регіону; володіти понятійно-термінологічним апаратом, вільно орієнтуватися в джерелах і науковій літературі з даного питання; самостійно інтерпретувати і давати обґрунтовану оцінку різним науковим інтерпретаціям регіональних подій, явищ і концепцій в національному, міжрегіональному та глобальному контекстах; застосовувати наукові підходи, концепції, методи вироблені в рамках теорії міжнародних відносин, порівняльної політології, економічної теорії до дослідження конкретних проблем регіону і його окремих країн проблем; володіти основами історичних і політологічних методів, вміти аналізувати сучасні політичні тенденції на регіональному рівні країн з урахуванням історичної ретроспективи.

міжнародні-відносини

Отже, навчальний курс «Зовнішня політика країн Західної Європи» покликаний дати студентам необхідний обсяг знань про міжнародні відносини як особливої і невід'ємної сторони життя західноєвропейського регіону. Вивчення міжнародних відносин і зовнішньої політики країн Західної Європи допоможе студентам засвоїти своєрідність регіональної системи міжнародних відносин, механізмів міждержавної взаємодії, зовнішньополітичних доктрин і дипломатичної культури.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!