Роздрукувати сторінку

Зовнішня політика, як навчальна дисципліна

« Назад

Мета дисципліни – ознайомити студентів із сучасною зовнішньою політикою України та світу в контексті регіональної безпеки, її роллю в розвитку держави і суспільства; показати еволюцію сучасної зовнішньої політики України і її вплив на розвиток міжнародних відносин; розглянути основні пріоритети зовнішньої політики в сучасному світі.

Також до мети курсу входить знайомство студентів з науковою термінологією, пов'язаною з теоретичними підходами і практикою реалізації зовнішньої політики, і формування уявлень про джерела і історіографію по даному предмету.

зовнішньополітичні-відносини

Завдання дисципліни:

В ході вивчення дисципліни будуть вирішені наступні завдання:

- виявити суть сучасної зовнішньої політики України та провідних держав світу;

- розглянути проблему безпеки в сучасному світі;

- визначити пріоритети зовнішньої політики і можливості її ресурсного забезпечення;

- сформувати розуміння особливостей розвитку регіональної зовнішньої політики, векторів її спрямування;

- з'ясувати механізми прийняття рішень в сучасній зовнішній політиці;

- визначити зовнішньополітичні доктрини провідних держав світу, їх цілі та установки;

- проаналізувати відносини України з провідними світовими та регіональними державами, міжнародними та регіональними організаціями;

- охарактеризувати перспективи розвитку зовнішньої політики України в контексті її історичного досвіду.

Проблеми, що розглядаються в рамках дисципліни, знаходяться на стику ряду суміжних дисциплін і можуть бути предметом аналізу з різних точок зору: сучасна зовнішня політика України та інших держав, історія дипломатії і історія міжнародних відносин, проблеми загальної, регіональної і національної безпеки, державні інститути, право та ін. Комплексне уявлення про сучасні міжнародні відносини в зовнішній політиці формується на основі міждисциплінарного підходу.

При вивченні проблем зовнішньої політики в контексті нового світового порядку залучаються сучасні міждисциплінарні підходи, використовуються дані історичної науки, загальної історії, історії міжнародних відносин, теорії міжнародних відносин, геополітики регіонознавства.

Зовнішня-політика

За змістом дисципліна тісно взаємопов'язана з такими дисциплінами навчального плану Загальна історія, Історія країн Азії та Африки, Історія країн Європи та Америки, Історія України, Геополітика.

Вивчення дисципліни спрямоване на формування наступних компетенцій:

- здатність самостійно здобувати і використовувати в практичній діяльності нові знання і вміння, в тому числі в нових областях знань, безпосередньо не пов'язаних зі сферою діяльності, розширювати і поглиблювати свій науковий світогляд;

- здатність застосовувати сучасні методи і методики дослідження.

У результаті освоєння дисципліни Зовнішня політика необхідно знати:

- Понятійний апарат, визначення і терміни.

- Концепції зовнішньої політики.

- Стратегії національної безпеки.

- Процес Прийняття зовнішньополітичного рішення.

- Зовнішньополітичний потенціал сучасної України.

- Двосторонні та багатосторонні зовнішньополітичні відносини України з державами і співробітництво з міжнародними організаціями.

Вміти:

- Користуватися навчальною, науковою, науково-популярною літературою.

- Виявляти причинно-наслідкові зв'язки в системі міжнародних відносин.

- Вміти проводити самостійний аналіз явищ, подій і тенденцій міжнародного життя.

Володіти:

- навичками роботи з інформацією з різних джерел для вирішення професійних завдань;

- основними методами, способами і засобами отримання, зберігання, переробки інформації;

- методами застосування наукового знання в дослідженнях;

- здатністю використовувати отримані знання на практиці;

- методикою дослідження об'єктів;

- навчальною, науковою, науково-популярною літературою, мережею Інтернет для професійної діяльності.

Зовнішня-політика-України

Отже, оволодіння теорією і методологією курсу Зовнішня політика є важливим для гуманітарного профілю вузівської освіти, для вдосконалення та розвитку інтелектуального і загальнокультурного рівня. Знання проблем зовнішньої політики в рамках всесвітньої історії необхідно для сучасного фахівця в галузі історії.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!