Роздрукувати сторінку

Семіотичні засади дискурсології, як навчальна дисципліна

« Назад

Дисципліна «Семіотичні засади дискурсології» є загальнопрофесійною і адресована студентам, які навчаються за напрямом «Культурологія». Вона покликана сприяти виробленню теоретичних установок, які студент отримує в процесі освоєння ряду дисциплін Основної освітньої програми («Іноземна мова», «Українська мова і культура мови» і разом з тим, сприяти інструменталізації теоретичних знань і навичок у конкретно-практичні дисципліни.

Курс ґрунтується на вже наявних теоретичних уявленнях про специфіку гуманітарних наук.

дискурсний-аналіз

Метою дисципліни є більш глибоке вивчення сучасних методологічних підходів в області літературознавчого аналізу художнього тексту, що відповідає вимогам, що пред'являються спеціалісту-філологу.

Завдання:

- сформувати систематичне уявлення про семіотичний підхід як однієї з сучасних технологій філологічного аналізу, позначити області його застосування;

- ознайомити студентів з видатними теоретичними позиціями сучасної нарратології (теорії оповіді) та запропонувати можливі варіанти вирішення деяких спірних питань;

- сформувати уявлення про дискурс як комунікативний феномен, обґрунтувати соціокультурні чинники формування та функціонування дискурсів;

- познайомити з історією виникнення і розвитку, з основними теоретичними концепціями названих дисциплін гуманітарного знання;

- розвинути навички самостійної науково-дослідницької діяльності;

- дати визначення основних понять і категорій семіотики, нарратології, дискурсного аналізу.

В результаті опанування курсу студенти повинні:

- мати уявлення про витоки семіотики як сучасного наукового підходу в області гуманітарного знання, використовувати техніки семіотичного аналізу на матеріалі художньої літератури;

- осмислити наратив як самостійний об'єкт сучасного гуманітарного дослідження;

- використовувати знання про закони оповіді при аналізі художнього тексту та інших об'єктів наративного дослідження;

- вміти аналізувати певний фрагмент художнього дискурсу з точки зору актуалізації в ньому ціннісних, комунікативних установок автора та адресата;

- знати основні теоретичні роботи з семіотики, нарратології, дискурсного аналізу.

семіотичний-підхід

Особливість дисципліни «Семіотичні засади дискурсології» для культурологів полягає в тому, що вона дає можливість по-новому організувати вже отримані навички аналізу усній і письмовій мові і аналізу текстів. Поява в колі навчальних дисциплін «Семіотичні засади дискурсології» має на меті зробити стрижнем аналітичної та дослідницької діяльності студента семіотичний підхід до культури як до тексту, використовувати навички вивчення і освоєння мовних систем для більш глибокого розуміння розвитку і функціонування культури.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен:

-- Мати:

- здатність володіти навичками роботи з теоретичною та емпіричною науковою інформацією, а також здатність отримувати, розуміти, вивчати і критично аналізувати наукову інформацію з тематики дослідження і представляти результати досліджень;

- здатність застосовувати на практиці прийоми складання наукових звітів, оглядів, аналітичних карт і пояснювальних записок, володінням сучасними способами наукової презентації результатів дослідницької діяльності;

- здатність здійснювати наукові комунікації у професійній сфері;

- здатність до реалізації соціально-культурних і художньо-творчих програм у соціокультурній сфері;

- готовність до участі в реалізації форм культурно-дозвіллєвої діяльності.

-- Знати:

- основи лінгвістики і семіотики, принципи побудови і функціонування семіотичних систем.

-- Вміти:

- визначати значення семіотичних підходів для конкретної дослідницької практики у сфері вивчення культури.

-- Володіти:

- понятійним апаратом дисципліни, техніками аналізу текстів.

Семіотичні-засади-дискурсології

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Греймас А.-Ж, Лотман Ю.М., Тюпа В.І. та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно замовити дипломну роботу чи доповідь з курсу «Семіотичні засади дискурсології» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам надамо допомогу в цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!