Роздрукувати сторінку

Зарубіжна література, як навчальна дисципліна

« Назад

Зарубіжна література є дієвим засобом художньо-естетичного та морального виховання. Будучи здатною моделювати поведінку людини в різних життєвих ситуаціях, література виступає як джерело вироблення системи духовних цінностей, збагачення естетичного досвіду студента.

Основна мета викладання дисципліни – сформувати у студентів концептуальне уявлення про зарубіжну літературу як цілісне культурно-історичне явище.

Зарубіжна-література

Завдання дисципліни Зарубіжна література:

- розкрити панораму становлення і розвитку зарубіжної літератури;

- познайомити студентів з різноманітними жанрово-стилістичними тенденціями зарубіжної літератури;

- зосередити увагу на гуманістичній філософії, загальнолюдських духовних і моральних цінностях зарубіжного красного письменства;

- розглянути публіцистику письменників на різних етапах розвитку літератури;

- закріпити у студентів теоретичні знання та практичні навички самостійного літературного аналізу, визначення критеріїв художності.

В результаті засвоєння курсу студент повинен:

-- Знати:

- основні етапи розвитку світової літератури від давнини до початку XXI століття;

- особливості літератури як мистецтва слова, її пологи і жанри, художні напрями;

- основні періоди життєвого і творчого шляху письменників;

- тексти художніх, літературно-критичних та публіцистичних творів видатних зарубіжних письменників.

-- Вміти:

- аналізувати твори зарубіжної літератури з урахуванням культурно-історичних умов їх створення, ідейно-художньої цілісності та авторської позиції;

- виявляти особливості творчої індивідуальності письменників;

- орієнтуватися в сучасному літературному процесі;

- обґрунтовувати свою оцінку прочитаних творів;

- готувати рецензії на прочитані твори, виявляти їх суспільну і естетичну сутність.

Під час вивчення курсу студенти мають можливість дізнатися про основні етапи розвитку зарубіжного письменства, познайомитися з життям і творчістю видатних письменників. Дисципліна орієнтована на духовне збагачення особистості, виховання морально-етичних принципів, розвиток творчого мислення, наукового пошуку, вміння працювати зі словом.

Специфіка літератури як предмета навчання визначається тим, що художня література за своєю природою тісно пов'язана з іншими формами суспільної свідомості (наукою, мораллю, релігією, політикою та ін.), особливо з гуманітарними областями знань, а тому вона має велике пізнавальне і суспільно-виховне значення, дає студентам різноманітні знання і уявлення про природу і місце в ній людини, життя суспільства, історичні події, доля видатних особистостей.

Зарубіжна література, будучи окремим, самостійним предметом пов'язана з іншими предметами суспільно-гуманітарного та художньо-естетичного циклів. Вона тісно пов'язана з курсами "Теорія літератури", Українська література", "Філософія", "Основи літературно-художньої творчості", "Літературно-мистецька критика", "Історія мистецтв" та ін.

Системне вивчення освітньої галузі Зарубіжна література повинно забезпечити:

- Формування системи літературних знань як компонента гуманітарного світовідчуття і мислення;

- Розвиток мовленнєвих умінь, як способу самовираження і самовиховання, та світоглядних уявлень;

- Формування вмінь аналізу художнього твору як основи для розуміння своєрідності і творчості письменника, для розвитку здатності відчувати справжнє мистецтво, високе і низьке в свідомості і поведінці людини;

- Розуміння студентами суспільного значення світової літератури - складової частини загальнолюдської культури і мистецтва, засобу духовного усвідомлення буття народу, форми спілкування людей і цілісного розуміння світу;

- Розвиток особистості студентів: їх почуттів, мислення, самосвідомості, внутрішньої духовної культури, художньо-естетичного смаку.

світова-література

Таким чином, Зарубіжна література забезпечує самовизначення і самореалізацію особистості в сучасному мінливому світі. Література – це об’єднуюча ланка, яка передає від попередників до сучасників накопичений протягом століть духовний і естетичний досвід. На основі цього духовного досвіду розгортається виховання гармонійно розвиненої, цілісної особистості, здатної проявлятися в суспільстві в процесі творчої діяльності.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!