Роздрукувати сторінку

Зарубіжна історіографія всесвітньої історії, як навчальна дисципліна

« Назад

На початку сучасного періоду, термін історіографія означав "написання історії", а поняття історіограф означало «історик».

Порівняно нещодавно історіографію було визначено як – вивчення історичного шляху і як історію історичних праць. Тобто історіографія не вивчає події минулого безпосередньо, а розглядає мінливі інтерпретації історичних подій у працях окремих істориків.

Зарубіжна-історіографія-всесвітньої-історії

Коротко кажучи, історіографія – це історія історії.

Зарубіжна історіографія всесвітньої історії присвячена тому, як зарубіжні історики вивчали історію з використанням конкретних джерел, методів і теоретичних підходів, які погляди мали на конкретні події всесвітньої історії.

Об'єктом курсу виступають – знання з всесвітньої історії, представлені в працях і виступах зарубіжних істориків минулого і сьогодення.

Предметом є - умови розвитку історичної науки на різних її етапах, процес збору та накопичення знань про історичні події всесвітньої історії, аналіз джерел різного характеру, залучених істориком для написання досліджень, порівняння конкретних методик і способів, використаних істориками, процес формування проблематики історичних досліджень, організаційні засади і умови розвитку історичних знань.

Мета курсу - формування в студентів цілісної системи уявлень про основні тенденції розвитку зарубіжної історіографії від появи історичних праць і до сьогодення, розвивати вміння критично оцінювати історичну літературу, вибірково ставитися до тих чи інших історичних праць, формувати власне відношення до них, використовувати у власній діяльності та дослідженнях кращі здобутки світової історичної думки.

історичні-дослідження

Завдання курсу Зарубіжна історіографія всесвітньої історії:

- визначити предмет, об’єкт зарубіжної історіографії всесвітньої історії;

- виявити її методологічні аспекти;

- представити цілісну історіографічну картину зарубіжного історіописання всесвітньої історії;

- дати теоретико-методологічні уявлення про історичні дослідження окремих учених, груп істориків і національних та зарубіжних історичних шкіл;

- виявити особливості сучасного розвитку зарубіжної історіографії всесвітньої історії;

- розвивати практичні навички дослідницької діяльності;

- виокремлення провідних тенденцій у розвитку історичної науки;

- ознайомлення з основними напрямами західного історіографічного дискурсу;

- показати зв'язки видів історіописання з трансформацією суспільства і культури Заходу.

Термін "історіографія" має грецьке коріння і інтерпретується як історіописання або створення історичних текстів ( від слів «історія» - розповідь про минуле і «графо» - писати).

На протязі історії поняття «історіографія» мало різні значення і еволюціонувало ще з часів Середньовіччя. У Франції XIV століття "історіографом" називали митця, який у рукописах малював мініатюри історичного плану. Починаючи з XV ст., у Західній Європі історіографом вважали придворного письменника, зобов'язаного складати опис офіційної історії країни або правлячої династії. З часом така практика поширилася на країни Європи та Азії, протримавшись до XIX ст.

історіографія

Історіографія як окрема наука виникає у другій половині ХХ століття, коли були окреслені її основні ознаки і теоретичні засади.

Отже, курс Зарубіжна історіографія всесвітньої історії направлений на ознайомлення студентів з розвитком історичної думки відносно окремих подій всесвітньої історії, різноманітністю поглядів на них дослідників різних історичних епох і сьогодення. Дисципліна розвиває аналітичні навички та розширює історичний світогляд.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!