Роздрукувати сторінку

Методика вивчення української філології, як навчальна дисципліна

« Назад

Актуальність курсу обумовлена необхідністю вдосконалення професійних навичок і вмінь студентів, пов'язаних з процесом наукового дослідження. Зміст курсу відображає основні положення сучасної методології філологічних досліджень і орієнтований на останні досягнення вітчизняної та зарубіжної лінгвістики.

Мета курсу «Методика вивчення української філології» полягає у формуванні системного уявлення про методи філологічних досліджень.

лінгвістичні-дослідження

Теоретичні завдання курсу:

- дати загальне поняття про методологію наукового пошуку і філологічні методи дослідження;

- сформувати уявлення про специфіку методів філологічного дослідження;

- визначити місце і роль філологічних досліджень в загальному процесі наукового пошуку.

Практичні завдання курсу: удосконалювати навички здійснення методів філологічних досліджень.

Курс базується на узагальненні теоретичних розробок з даної проблематики, існуючих у фаховій літературі, носить теоретико-практичний і прикладний характер. Освоєння курсу сприяє зануренню слухачів в широкий контекст сучасної методології, що, в свою чергу, створює передумови для оптимізації процесу навчання у вищому навчальному закладі.

Методика-вивчення-української-філології

У результаті освоєння дисципліни студент повинен:

-- Знати:

- основні тенденції розвитку сучасної методологічної науки і її напрямів;

- про історичну мінливість переважаючих методів лінгвістичних досліджень в певні історичні епохи;

- місце і роль філологічних методів у загальній структурі наукового пошуку;

- типологію методів філологічного аналізу;

- імена вчених − авторів методик і прийомів філологічного дослідження.

-- Вміти:

- застосовувати філологічні методи для аналізу текстів різної жанрово-стильової орієнтації, які функціонують у різних дискурсивних ситуаціях;

- орієнтуватися в дискусійних питаннях методології;

- вибудовувати логіку наукового дослідження з урахуванням існуючої наукової методології;

- співвідносити підходи різних лінгвістичних шкіл, їх метамову і методику;

- розбиратися у формальних способах представлення результатів;

- розробляти власні програми і методики розв'язання лінгвістичних задач;

- критично аналізувати та оцінювати результати теоретичних і емпіричних лінгвістичних досліджень.

-- Володіти:

- понятійним апаратом методології, методиками і прийомами аналізу текстів різних жанрів і стилів у відповідності з поставленими дослідницькими цілями і завданнями;

- навичками роботи з лінгвістичними енциклопедіями, довідниками і словниками різних типів;

- масмедійними, мультимедійними, інтернет-технологіями.

Для освоєння дисципліни студенти спираються на знання, вміння та навички, сформовані в ході вивчення дисциплін «Педагогіка», «Психологія», «Методика викладання української мови», «Методика викладання літератури», «Сучасна українська мова», «Історія української літератури», «Вступ в літературознавство».

філологічні-дослідження

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Болотнова Н.С., Аліфиренко Н.Ф., Даниленко В.П. та ін.

Отже, якщо Вам бракує сил та терпіння, і необхідно замовити курсову роботу чи доповідь з курсу «Методика вивчення української філології» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам надамо допомогу в цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!