Роздрукувати сторінку

Методика викладання української літератури, як навчальна дисципліна

« Назад

Курс Методика викладання української літератури - дисципліна, яка спрямована на вивчення способів передачі наукової думки від вчителя до учня, концентрує увагу на досить великому колі питань, пов'язаних з переадресуванням знання.

Методика викладання української літератури - дисципліна, яка направлена на вивчення способів передачі наукової думки від учителя до учня, концентрує увагу на досить великому колі питань, пов'язаних з переадресуванням знання. Вчителю необхідно ввести школярів у світ художнього твору, розвинути сприйнятливість до слова, читацькі навички, вчити спостерігати і співвідносити життєві явища з власним для учня баченням і розумінням сутності походження, нарешті, готувати учня до сприйняття того цілісного знання про життя і світ, яке містить література як вид мистецтва.

курс-Методика-викладання-української-літератури

Курс Методики викладання української літератури призначений для студентів філологічних факультетів вищих навчальних закладів.

Завданнями курсу Методики викладання української літератури є:

- розвиток творчих основ особистості вчителя-словесника;

- створення у студентів чіткого уявлення про специфіку художнього сприйняття і його вікову динаміку;

- ознайомлення з методичною спадщиною та інноваційними технологіями;

- вивчення найбільш характерних видів професійної діяльності словесника.

У зв'язку з удосконаленням системи методичної підготовки вчителя літератури необхідно звернути увагу студентів на ряд найважливіших теоретичних проблем: методологічні основи курсу, єдність освіти і виховання, формування суспільно активної особистості в процесі вивчення літератури, методи і прийоми викладання літератури як мистецтва слова, основні аспекти її вивчення (читання, аналіз творів, розгляд оглядових і монографічних тем, залучення історії та теорії літератури; розвиток читацьких умінь, мовлення учнів, їх творчих здібностей і т. д.), основні форми організації навчально-виховної роботи з літератури (уроки, факультативні заняття, позакласні та позашкільні заходи).

Основні теоретичні положення лекційного курсу належить послідовно перетворювати в практичні дії студентів під час лекцій, практичних занять, педагогічної практики, в процесі виконання контрольних робіт, написання курсових і дипломних робіт.

У лекційному курсі та на практичних заняттях корисно створювати в свідомості студентів проблемні ситуації з приводу невирішених в методичній науці питань. Зіставляючи різні підходи, необхідно направляти творчий пошук студентів на рішення дискусійних проблем.

У цілеспрямованому, професійному формуванні особистості майбутнього вчителя літератури важливу роль відіграє самоосвіта, анотування методичної літератури, знайомство з передовим педагогічним досвідом, підбір дидактичного матеріалу з певної темі, моделювання педагогічних ситуацій при вивченні конкретних літературних тем і т. д.

Методика-викладання-української-літератури

Система методичної підготовки студентів-філологів покликана допомогти майбутньому вчителю не тільки усвідомити специфіку викладання літератури в сучасній школі, але і знайти певну перспективу, уявлення про можливі шляхи власної творчої роботи в загальноосвітніх установах.

Особливе значення має при цьому формування нового типу взаємовідносин між учителем і учнем, підготовка студента до самостійного творчого пошуку.

Отже, дисципліна Методика викладання української літератури є надзвичайно важливою для майбутніх вчителів української літератури, вона закладає основи та показує шляхи введення школярів в світ художнього твору.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!