Роздрукувати сторінку

Методика викладання математики та інформатики, як навчальна дисципліна

« Назад

Дисципліна «Методика викладання математики та інформатики» входить до обов'язкової частини освітньої програми бакалаврату за напрямом Математика та комп'ютерні науки.

Дисципліна реалізується на факультеті математики та комп'ютерних наук кафедри математичного аналізу.

математичний-аналіз

Цілі опанування дисципліни:

- оволодіння базовими якісними знаннями з методики викладання математики і інформатики, затребуваними суспільством;

- придбання навичок для подальшої успішної роботи в середніх навчальних закладах на основі гармонійного поєднання наукової, фундаментальної та професійної підготовки;

- оволодіння універсальними і предметно-спеціалізованими компетенціями, що сприяють соціальної мобільності та стійкості на ринку праці;

- формування соціально - особистісних якостей випускників.

Зміст дисципліни охоплює коло питань, пов'язаних з наступними темами:

- предмет та історія формування методики викладання математики і інформатики;

- цілі навчання математики та інформатики;

- методи навчання математики і інформатики;

- урок математики та інформатики;

- зміст курсу математики і курсу інформатики;

- принципи дидактики в навчанні математики та інформатики.

Методика-викладання-математики-та-інформатики

У результаті освоєння дисципліни студент повинен:

- знати: основні поняття, прийоми і методи викладання математики і інформатики; освітні програми і навчальні плани на рівні, що відповідає прийнятим державним стандартам освіти; зміст шкільного курсу математики і курсу інформатики; формулювання і доведення тверджень, методи їх доказу на рівні шкільного курсу;

- вміти: доводити твердження шкільного курсу математики; складати алгоритми й програми рішення задач інформатики на комп'ютерах; розв'язувати задачі з алгебри, геометрії та початків аналізу; вміти проектувати і розробляти проведення типових заходів; застосовувати отримані навички на практиці;

- володіти: апаратом тестування для оцінки успішності учнів.

Викладання дисципліни передбачає проведення наступних видів навчальних занять: лекції, практичні заняття, самостійна робота.

До вихідних вимог для вивчення дисципліни належать знання, уміння і види діяльності, сформовані у процесі вивчення дисциплін шкільного курсу математики, шкільного курсу інформатики, математичного аналізу, аналітичної геометрії, дисциплін комп'ютерних наук.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання – ознайомлення студентів з програмою з математики і інформатики для учнів середніх загальноосвітніх шкіл, прийомами та методикою вивчення матеріалу, програмною підтримкою предмета, формування у студентів:

-- Уявлення:

- про загальні питання викладання математики та інформатики в середній школі;

- про основні принципи доведення математичних тверджень;

- про точні та наближені рішення математичних завдань та їх взаємозв'язки;

- про визначення рівня знань і умінь учнів з урахуванням вікових особливостей і специфіки спрямованості конкретного класу;

- про використання у своїй діяльності нових технологій навчання;

- про прогнозування результатів педагогічної діяльності на основі критичного аналізу, коригувати свою діяльність.

-- Уміння:

- користуватися сучасними методичними матеріалами за окремими темами курсу;

- аналізувати діючі підручники і навчальні посібники з математики для середньої школи, окремі теми шкільного курсу; планувати навчальну роботу та навчальний матеріал з математики та інформатики; правильно вибирати методи, форми та засоби навчання для кожної конкретної теми з математики та інформатики з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей учнів з метою активізації їх пізнавальної діяльності;

- коригувати і конкретизувати цілі навчання математики та інформатики відповідно спрямованості навчання;

- відбирати і конструювати математичний зміст відповідно до цілей і завдань навчання на основі індивідуально-диференціального підходу до учнів.

-- Навички:

- виробити у студентів практичні навички проведення навчальної роботи на рівні вимог, що пред'являються реформою; сформувати навички самостійного аналізу процесу навчання;

- застосовувати найбільш ефективні методи, засоби і форми навчання школярів математики та інформатики;

- складання поурочних розробок.

навчання-математики-і-інформатики

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Малова І.Є., Горохова С.К., Маліннікова Н.А., Яцковська Г.А. та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно замовити курсову роботу чи статтю з курсу «Методика викладання математики та інформатики» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам надамо допомогу в цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!