Роздрукувати сторінку

Методика викладання французької мови, як навчальна дисципліна

« Назад

Дисципліна «Методика викладання французької мови» входить у частину освітньої програми за напрямом Іноземні мови.

Зміст дисципліни охоплює коло питань, пов'язаних з оволодінням студентами основами професійно-методичних знань і вмінь, що забезпечують їх готовність до здійснення педагогічних функцій викладача французької мови.

Методика-викладання-французької-мови

Основна мета курсу:

- оволодіння моделями, структурою і ситуаціями іншомовної професійно орієнтованої комунікації; різноманіттям чинників, діючих в педагогічній системі вищої школи; основними параметрами освітнього процесу; механізмами ефективного оволодіння змістом профільної іншомовної освіти.

При вивченні курсу передбачається комплексне використання даних інших наук психолого-педагогічного й філологічного циклів (педагогіка, психологія, практичний курс іноземної мови, теоретична і практична фонетика, практична програма, країнознавство).

Відповідно до мети висуваються наступні завдання:

1. Формування у студентів системи знань про основні явища французької мови, їх подібності і відмінності від аналогічних явищ рідної мови, а також їх функціонування у мові в якості основи для практичного застосування іноземної мови.

2. Розвиток рецептивних і продуктивних видів мовленнєвої діяльності: говоріння, аудіювання, читання, письмо.

3. Формування системи уявлень про країну досліджуваної мови (географія, політичний устрій, культурна спадщина, традиції і т. д.) в контексті виховання толерантності до культури інших народів, з одного боку, і національної самосвідомості, з іншого.

4. Прищеплення культури ділового і повсякденного спілкування французькою мовою з урахуванням норм мовної поведінки його носіїв.

5. Розвиток у студентів здатності і готовності використовувати французьку мову для вирішення комунікативних завдань в ситуаціях міжкультурної взаємодії.

6. Підготовка студентів до викладання французької мови на різних рівнях за рахунок педагогічної спрямованості змістовної і формальної сторін курсу (навчання правильній збірці адекватного навчального матеріалу, його адаптації, виявлення, аналізу та вирішення пов'язаних з ним проблем).

навчання-іноземних-мов

Компетенції учня, сформовані в результаті освоєння змісту дисципліни:

- володіє теорією виховання і навчання, сучасними підходами у навчанні іноземних мов, що забезпечують розвиток мовних, інтелектуальних і пізнавальних здібностей, ціннісних орієнтацій учнів, готовність до участі в діалозі культур, подальша самоосвіта за допомогою мов;

- має здатність застосовувати нові педагогічні технології виховання і навчання з метою формування в студентів рис вторинної мовної особистості, розвитку первинної мовної особистості, формування комунікативної і міжкультурної компетенції студентів;

- володіє сучасними технологіями організації освітньої діяльності та оцінки досягнень на різних етапах навчання;

- вміє ефективно будувати навчальну діяльність на всіх рівнях і етапах лінгвістичної освіти, включаючи вищу освіту і додаткову професійну освіту;

- має здатність користуватися знанням загальноєвропейських компетенцій володіння іноземними мовами.

Результати навчання полягають у наступному:

- Знати: зміст сучасних теорій, що забезпечують розвиток мовних компетенцій.

- Вміти: формувати мовні компетенції у світлі сучасних теорій виховання та навчання іноземним мовам, інтелектуальних і пізнавальних здібностей, ціннісних орієнтацій учнів і здатністю до самоосвіти, за допомогою вивчення іноземних мов.

- Володіти: сучасними підходами у навчанні іноземним мовам.

педагогічна-майстерність

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Соловова Є.І., Сухова Л.В., Щацкова М.Л. та ін.

Отже, якщо Вам потрібно багато часу, а термін здачі наукової роботи наближається і необхідно придбати курсову роботу чи статтю з курсу «Методика викладання французької мови» звертайтесь у компанію ІЦ «KURSOVIKS».

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!