Роздрукувати сторінку

Українська словесність, як навчальна дисципліна

« Назад

Дисципліна «Українська словесність» відноситься до циклу гуманітарних дисциплін і блоку дисциплін, що забезпечують базову підготовку журналіста (бакалаврат).

Цілями освоєння дисципліни «Українська словесність» є:

- формування базових уявлень про українську словесність;

- знайомство з ключовими текстами української літератури у їх взаємозв'язках;

- розширення культурного кругозору;

- систематизація уявлень про історію і теорію української літератури.

комунікативні-ситуації

Завдання курсу:

- розглянути три процеси глобалізації - економічний, політичний і соціокультурний;

- визначити основні процеси культурної глобалізації, описати її різновиди, включаючи модель взаємодії культур;

- ознайомити студентів з комплексом лінгво-культурологічних проблем в їх зв'язку з сучасними глобалізаційними процесами;

- розвинути когнітивні та дослідницькі вміння;

- розширити кругозір і підвищити загальну культури українськомовних та іноземних студентів;

- збільшити обсяг продуктивного і рецептивного лексичного мінімуму за рахунок лексичних засобів, що обслуговують нові теми, проблеми і ситуації міжкультурного спілкування.

У результаті освоєння дисципліни студент повинен:

-- Знати:

- ключові тексти української літератури XX століття, біографії основних авторів української літератури XX століття.

-- Вміти:

- адекватно інтерпретувати ключові тексти української літератури XX століття в історико-культурному контексті.

-- Мати навички (придбати досвід):

- вдумливого читання і коректного аналізу текстів різних напрямів та жанрів.

українська-література

У результаті освоєння дисципліни студент освоює наступні компетенції:

- здатність ґрунтуватися на базових знаннях в області загальногуманітарних наук (філософія, культурологія, історія) в процесі формування свого світогляду, розуміти проблеми взаємовідносин суспільства і людини, взаємозв'язок свободи і відповідальності, значення морального та ціннісного вибору, розширювати свій кругозір в контексті отриманого культурологічного знання;

- вміння використовувати гуманітарні знання у своїй соціальній і професійній діяльності;

- розуміння сенсу свободи і соціальної відповідальності журналістики і журналіста, їх взаємозв'язку, важливості забезпечення інформаційної безпеки суспільства;

- знання основних етапів і процесів розвитку вітчизняної літератури та журналістики, розуміння значення їх досвіду для практики сучасних українських ЗМІ.

У результаті освоєння дисципліни студент повинен:

-- Знати:

- мовний та мовленнєвий етикет сучасної української мови;

- основні стратегії і тактики ефективного спілкування;

- комунікативний кодекс: принцип кооперації та принцип ввічливості; теорію норми сучасної мови;

- основні мовні процеси, зумовлені тенденціями глобалізації.

-- Вміти:

- вибирати мовні стратегії і тактики з урахуванням комунікації глобального простору;

- критично ставитися до норми, продиктованої помилковими компетентними джерелами;

- здійснювати усну і письмову комунікацію в полікультурному просторі.

Мати навички та (або) досвід діяльності (володіти):

- комунікацією з представниками інших культур у різних комунікативних ситуаціях.

Українська-словесність

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Бабич Н., Бацевич Ф., Безугла О., Волкотруб Г. та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно замовити дипломну роботу чи реферат з курсу «Українська словесність» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам надамо допомогу в цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!