Роздрукувати сторінку

Українська мова за професійним спрямуванням, як навчальна дисципліна

« Назад

Професійна спрямованість викладання української мови стимулює процес пізнання учнів. Володіння українською мовою потрібно, щоб стати конкурентоспроможною особистістю на сучасному ринку праці; формування у студентів комунікативної компетенції, мовної, лінгвістичної і культурознавчої в поєднанні з загальними і професійними компетенціями; досягнення результатів на особистісному, метапредметному та предметному рівнях.

Навчання здійснюється у відповідності з державним освітнім стандартом середньої загальної освіти з основою на приблизну програму загальноосвітньої навчальної дисципліни «Українська мова».

викладання-української-мови

Професійна спрямованість викладання української мови стимулює процес пізнання студентів. Основним фактором успішного навчання є мотивація, тобто позитивне ставлення студентів до української мови як навчальної дисципліни і усвідомлена потреба оволодіння знаннями як професійно-значущими. При рішенні цієї задачі важливу роль грає інтеграція з фаховими дисциплінами.

Завдання курсу «Українська мова за професійним спрямуванням»:

- довести визначальну роль міжпредметних зв'язків в розвитку системного і творчого мислення учнів, у формуванні їх пізнавальної активності, самостійності і інтересу;

- удосконалювати зміст освіти, методи і засоби організації освітнього процесу з урахуванням професійної спрямованості;

- розробити дидактичний матеріал для реалізації занять на основі професійної спрямованості;

- довести ефективність реалізації інтегрованого навчання української мови, підвищити якість знань учнів.

Рівень культури сучасної людини багато в чому залежить від ступеня володіння рідною мовою, щоб стати конкурентоспроможною особистістю на сучасному ринку праці.

Розділ «Мова і мова. Функціональні стилі мовлення» спрямований на аналіз текстів, що містять професійну лексику; складання власних текстів різних стилів на теми, пов'язаних з майбутньою професією.

професійна-спрямованість

Важливою стає робота над професійно-орієнтованими текстами. Студенти отримують нову інформацію і систематично поповнюють термінологічний словниковий запас. Тексти беруться з підручників і навчальних посібників зі спеціальних дисциплін. Тексти доступні з невеликою кількістю невідомої лексики, що не утруднює засвоєння комунікативно-актуальної лексики.

Розділ «Фонетика, орфоепія, графіка, орфографія» розглядає вимову звуків, постановку наголосу в словах, які є спеціальними термінами.

У розділі «Морфологія і орфографія» ведеться робота над граматичними нормами в різних частинах мови.

Розділ «Синтаксис і пунктуація» формує у студентів синтаксичні норми.

Розділ «Лексикологія і фразеологія» заснований на відборі професійної лексики шляхом аналізу спеціальної літератури та роботи зі словниками. Оволодіння професією починається з термінології, яка часто викликає труднощі у студентів. У зв'язку з цим на уроках української мови важлива робота зі збагачення термінологічного запасу студентів.

Оволодіння термінологічною технічною і економічною лексикою сприяє формуванню вербальних мереж, які є базою термінів зберігання в пам'яті, умов їх сприйняття та продукування в мовленні.

Українська-мова-за-професійним-спрямуванням

Розвитку та становленню предмету дослідження свої праці присвятили такі вчені: С.О. Караман, О.А. Копусь, В.I. Тихоша та ін.

Таким чином, якщо виникла ситуація терміново виконати наукову роботу, а сил та бажання немає, замовити дипломну роботу чи реферат з курсу «Українська мова за професійним спрямуванням» допоможе сервіс ІЦ «KURSOVIKS».

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!