Роздрукувати сторінку

Українська мова для іноземців, як навчальна дисципліна

« Назад

Дана програма курсу «Українська мова для іноземців» орієнтована на навчання іноземних громадян, які раніше не вивчали українську мову або володіють українською мовою в обсязі елементарного та базового рівнів.

Досягнення Першого сертифікаційного рівня володіння українською мовою дозволить задовольнити основні комунікативні потреби іноземних громадян засобами української мови у сфері повсякденного спілкування, соціально-культурної та навчально-професійній сферах спілкування. Цей рівень забезпечує необхідну мовну базу для вступу у ВНЗ України, для якнайшвидшої адаптації в умовах нової соціально-культурного середовища, для спілкування з носіями української мови (не тільки в умовах мовного середовища, але і за її межами), для здійснення професійної діяльності в колективах, де українська мова є робочою мовою, для ознайомлення з історією та культурою України, національними традиціями українського народу.

володіння-українською-мовою

Цілями освоєння дисципліни «Українська мова для іноземців» є: формування у студентів мовної та мовленнєвої компетенції в обсязі, що забезпечує можливість здійснювати навчальну діяльність українською мовою і необхідному для спілкування в соціально-побутовій, соціально-культурній, навчальній сферах, закладення основ для подальшого вдосконалення мовних знань і вмінь; розширення освітнього кругозору і проникнення в українську національну культуру; підготовка студентів до подальшої участі у міжнародних програмах.

У результаті освоєння дисципліни студент повинен:

-- Знати:

1. Основи фонетичної системи:

- український алфавіт, звукобуквенна відповідність, правила сучасної української вимови при основні позиційні чергування звуків, правила наголосу і ритміку української фрази, інтонаційні конструкції української мови.

2. Основи граматики української мови:

- іменник (рід, число, функції відмінків);

- займенник (розряди займенників - особисті, питальні, зворотні, присвійні, вказівні, означальні, негативні); відмінювання займенників;

- ім'я прикметник (рід, число; повна і коротка форма; ступені порівняння);

- дієслово (відмінювання дієслів, часи дієслів, види дієслів, імператив, перехідні/неперехідні дієслова, дієслова руху, пасивні конструкції, дієслівне керування);

- числівник (кількісні та порядкові, схилення);

- прислівник (значення і функції, ступені порівняння);

- частки;

- прийменники, значення прийменниково-відмінкових конструкцій;

- сполучники.

3. Лексику: в обсязі, що забезпечує можливість користуватися українською мовою в різних ситуаціях спілкування, а також здійснювати навчальну діяльність українською мовою.

іноземні-громадяни

Вміти:

- створювати письмові монологічні тексти в обсязі заданого рівня;

- продукувати самостійне письмове та усне висловлювання на рівні реальної комунікації;

- використовувати мову як засіб спілкування в побутовому середовищі;

- при читанні тексту визначати його тему і розуміти загальний зміст;

- при аудіюванні визначати тему тексту, розуміти його загальний зміст і виробляти письмову фіксацію (записувати на слух текст зі знайомою тематикою).

Мати навички:

-- в області говоріння:

- без підготовки брати участь у діалогах з носіями мови, що вивчається в обсязі вивченого матеріалу;

- брати участь в дискусії по знайомій проблемі, обґрунтовувати і відстоювати свою точку зору;

- робити усні повідомлення на заздалегідь задану тему;

-- в області письма:

- писати есе, невеликі доповіді;

- вміти вести записи одержуваної інформації;

-- в області читання:

- розуміти автентичні тексти середнього ступеня складності (з використанням словника) на побутові теми;

- використовувати довідкову літературу та інші джерела українською мовою;

-- в області розуміння на слух (аудіювання):

- розуміти мову носіїв мови в обсязі вивченого матеріалу;

- розуміти доповіді і аргументацію.

У результаті освоєння дисципліни студент освоює наступні компетенції:

- Демонструє знання базових цінностей світової культури і готовністю спиратися на них в процесі міжнаціонального спілкування.

- Демонструє володіння українською мовою, достатньою для спілкування (як усного, так і письмового) на знайомі повсякденні теми.

- Вміння спілкуватися з колегами і працювати в іноземному колективі.

В результаті освоєння даного курсу студент повинен володіти лексико-граматичним матеріалом пропонованих текстів, вміти переказувати і аналізувати тексти, особлива увага приділяється читанню, навичками якого повинні володіти студенти.

Українська-мова-для-іноземців

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Жангазинова Р., Кусяк С., Черкес Н. та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно купити курсову роботу чи статтю з курсу «Українська мова для іноземців» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам надамо допомогу в цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!