Роздрукувати сторінку

Українська міфологія, як навчальна дисципліна

« Назад

Міфологія - форма суспільної свідомості, історичний тип світогляду; спосіб освоєння світу людиною на ранніх стадіях суспільного розвитку, сутністю якого є процес узагальнення й осмислення в образно-символічній та емоційно-ціннісній формі найважливіших способів і засобів задоволення людиною своїх потреб.

Метою освоєння дисципліни «Українська міфологія» є освоєння сучасних концепцій трактування походження, формування і побутування міфології українців, а також формування компетенцій, що дозволяють випускникам проводити самостійні дослідження в галузі слов'янської міфології і закріплення навичок і прийомів аналізу та коментування різних міфологічних явищ.

слов’янська-міфологія

Завдання освоєння дисципліни:

- з'ясування складу персонажів вищого рівня, сюжетно-персонажних типів, форм побутування «основного міфу» слов'ян;

- з'ясування сучасних інтерпретацій ґенези, складу і побутування нижчої міфології слов'ян.

Дана дисципліна базується на вивченні дисциплін літературознавчого циклу за програмою бакалаврату «Вступ в поетику», «Давньоруська література», «Література 18 століття», «Література 19 ст.». Компетенції, придбані в результаті вивчення даної дисципліни, що дозволяють їм успішно опановувати дисципліни «Історія зарубіжної літератури 20-21 століть», «Літературознавчий аналіз тексту», «Вступ в поетику української літератури», «Основи теорії літератури», що сприяють успішному розвитку професійних знань, умінь і навичок учнів у процесі виробничої і переддипломної практик та науково-дослідної роботи, а також є основою для підготовки до державної підсумкової атестації.

У результаті освоєння дисципліни студент повинен:

-- Знати:

- Загальну проблематику досліджень в рамках слов'янської та порівняльної міфології.

- Основні напрямки, концепції, наукові школи, які досліджували слов'янську міфологію.

- Основні методи порівняльної міфології.

- Основні принципи організації міфологічних систем, взаємодії і динаміки розвитку міфологій.

-- Вміти:

- Проводити самостійне дослідження джерел.

- Систематизувати, обробляти і використовувати інформацію, що походить з різних джерел, які належать до різних традицій і епох.

- Вміти аналізувати джерела на предмет їх достовірності та володіти методологією критики джерел.

-- Мати навички (придбати досвід):

- Проведення самостійного джерелознавчого, текстологічного та контентного аналізу.

- Аналізу отриманих матеріалів, зіставлення з наявними даними та проведення дослідження, заснованого на матеріалах різного типу.

У результаті освоєння дисципліни студент освоює наступні компетенції:

- Демонструє знання основних фактів і знайомий з основною проблематикою порівняльно-історичної міфології.

- Визначає наукову проблематику досліджуваної дисципліни в контексті інших філологічних наук.

- Уміє виділяти найбільш важливі факти, систематизувати та аналізувати їх, при підготовці робіт у ході вивчення дисципліни і в подальшій професійній діяльності.

- Знає загальну проблематику досліджень в рамках слов'янської та порівняльної міфології, основні напрямки, концепції, наукові школи, які досліджували слов'янську міфологію, основні методи порівняльної міфології.

- Вміє здійснювати комунікацію з проблем професійної тематики письмово і усно на різних мовах.

- Розуміє і пояснює історико-соціологічний та історико-літературний контекст досліджуваних явищ.

- Здатний пояснювати причини і наслідки конкретних подій в історії науки та їх вплив на сучасний методологічний порядок.

- Вміє гнучко адаптуватися до різних професійних ситуацій, виявляти творчий підхід, ініціативу і наполегливість у досягненні цілей професійної діяльності й особистих.

Українська-міфологія

Над розвитком та формуванням теоретичних знань з предмету працювали такі науковці: Бєлова О.В., Петрухін В.Я., Гальковський Н.М. та ін.

Отже, якщо потрібно виконати магістерську роботу чи статтю з курсу «Українська міфологія», а Ви не маєте часу, чи працюєте, пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам надамо допомогу в цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!