Роздрукувати сторінку

Українська ділова мова, як навчальна дисципліна

« Назад

Дисципліна призначена для студентів, які навчаються за напрямом «Культура мовлення та ділове спілкування» з урахуванням специфіки одержуваної освіти. Дисципліна передбачає вивчення проблем мовної культури в теоретичному і практичному плані і включає в себе лекції та семінарські заняття, має чітку практичну спрямованість.

Дисципліна «Українська ділова мова» спирається на знання, отримані при вивченні дисциплін «Основи теорії комунікації», розділів сучасної української літературної мови, «Українська мова і культура мови». Знання, отримані при вивченні дисципліни «Українська ділова мова», виявляються необхідними для більш глибоко розуміння багатьох розділів таких дисциплін як «Лінгвістичний аналіз тексту», «Методика викладання української мови і літератури».

ділове-спілкування

Мета дисципліни — формування навичок усного та письмового володіння сучасною українською літературною мовою в різних сферах її функціонування; розширення загальногуманітарного світогляду, що спирається на володіння багатим комунікативним, пізнавальним та естетичним потенціалом української мови; ознайомлення з етичними та психологічними формами та сферами ділового (офіційного, громадського, міжкультурного) спілкування в рамках етичних норм та вимог етикету, формування навичок професійно і етично витриманої комунікації.

Завдання дисципліни «Українська ділова мова»:

- вивчення сучасних національних етичних і психологічних основ ділової комунікації, ділової культури та ділової етики;

- вивчення ознак літературної мови, особливостей письмової та усної сфер вживання його функціональних стилів;

- формування вміння продукування зв'язних, правильно побудованих монологічних усних і письмових текстів в сферах, безпосередньо пов'язаних з майбутньою професійною діяльністю;

- формування вміння виробити власну систему мовленнєвого самовдосконалення;

- формування навичок толерантності та позитивного спілкування на основі взаєморозуміння, подолання комунікативних бар'єрів, особистого впливу;

- формування комунікативних навичок і психологічної готовності ефективно взаємодіяти з партнером по спілкуванню.

Предметом освоєння дисципліни «Українська ділова мова» є наступні об'єкти:

- ділова комунікація, діловий етикет, ділова взаємодія;

- усні та письмові види ділового спілкування;

- толерантність і комунікативний бар'єр;

- норми української літературної мови;

- національні норми ділового спілкування.

культура-мови

Після вивчення дисципліни студент повинен освоїти частини зазначених компетенцій і демонструвати наступні результати:

-- Знати:

- сучасні етичні та психологічні основи ділової комунікації; ділову культуру та ділову етику;

- основні функції мови, роль мови в житті суспільства та різновиди мовленнєвої діяльності;

- правила спілкування (національного в тому числі) і мовленнєвого етикету (національного в тому числі);

- норми української літературної мови на всіх рівнях.

-- Вміти:

- аналізувати і складати різні види усних та письмових ділових текстів;

- використовувати сучасні засоби комунікації ділової комунікації;

- продукувати зв'язні, жанрово правильно побудовані монологічні тексти згідно з комунікативними намірами мовця і ситуацією спілкування;

- ефективно вибудовувати комунікацію на мовному рівні в залежності від цілі і сфери застосування.

-- Володіти:

- навичками толерантності та позитивного спілкування на основі взаєморозуміння і подолання комунікативних бар'єрів, особистого впливу;

- навичками використання різних видів і форм ділової взаємодії;

- навичками застосування виражальних засобів мови в різних умовах спілкування;

- навичками роботи з різними лінгвістичними словниками і довідниками.

Українська-ділова-мова

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Сидоров П.І., Чернишова Л.В., М'ясоїдов С.П. та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно замовити курсову роботу чи реферат з курсу «Українська ділова мова» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам надамо допомогу в цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!