Роздрукувати сторінку
Главная \ База готових робіт \ Готові роботи з гуманітарних дисциплін \ Гуманітарні дисципліни \ Сучасні підходи до тестування у методиці навчання іноземних мов

Сучасні підходи до тестування у методиці навчання іноземних мов, як навчальна дисципліна

« Назад

Тестування - вимір ступеня сформованості навичок та вмінь при реалізації знань іноземної мови.

Дисципліна є обов'язковою, відноситься до варіативної частини. При освоєнні дисципліни магістранти спираються на знання, вміння та види діяльності, сформовані на попередньому ступені освіти, а також на знання, вміння та компетенції, отримані в ході вивчення таких дисциплін, як «Синхронічний та діахронічний аспекти вивчення сучасної української мови», «Інформаційні технології у викладанні іноземної мови».

викладання-іноземної-мови

Цілі опанування дисципліни - оволодіння учнями здатністю самостійно застосовувати сучасні тестові технології в освітньому процесі в цілому і в навчанні української мови як іноземної; оволодіння знаннями про теоретичні і практичні принципи організації процесу тестування як важливого елемента поточного, проміжного та підсумкового контролю знань з іноземної мови, в тому числі з застосуванням сучасних технічних засобів; формування у студентів уявлення про державну систему тестування.

Даний навчальний курс тісно пов'язаний з дисциплінами «Методика викладання мови як іноземної» і «Лінгводидактичний опис мови як іноземної». Знання, вміння та види діяльності, сформовані в ході вивчення дисципліни, використовуються при проходженні педагогічної практики, при підготовці до державної атестації та написанні магістерської дисертації.

У результаті освоєння дисципліни слухачі повинні:

-- Знати:

- основні положення теорії лінгводидактичного тестування; можливості використання сучасних інформаційних технологій для тестування;

- основну науково-методичну та навчальну літературу з проблем оцінки комунікативних компетенцій учнів;

- систему рівнів володіння іноземної мови в контексті європейських стандартів і тестів;

- вимоги до тесту і стандарту, структуру тесту, критерії відбору змісту тесту;

- методичні, психологічні, соціокультурні та мовні труднощі оволодіння нерідною мовою.

тестування

-- Вміти:

- обробляти відібраний мовний матеріал відповідно до вимог сучасних інформаційних технологій;

- аналізувати мовний матеріал з точки зору можливих труднощів для студентів іноземних мов і знаходити шляхи подолання цих труднощів;

- користуватися необхідною літературою з лінгводидактичного тестування у відповідності зі своїми професійними завданнями;

- використовувати при проектуванні структури і змісту навчального процесу особливості системи, що вивчається.

-- Володіти:

- навичками використання сучасних програмних продуктів, що застосовуються для тестування;

- навичками підготовки навчально-методичних і тестових матеріалів з української мови як іноземної;

- навичками планування навчального процесу і проведення тестової та оціночної діяльності;

- прийомами лінгводидактичного відбору матеріалів для тестування з урахуванням конкретного контингенту студентів.

Сучасні-підходи-до-тестування-у-методиці-навчання-іноземних-мов

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Балихіна Т.М., Кирейцева А.Н., Рогачова Є.Н. та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно придбати курсову роботу чи статтю з курсу «Сучасні підходи до тестування у методиці навчання іноземних мов» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам надамо допомогу в цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!