Роздрукувати сторінку

Загальна теорія політики, як навчальна дисципліна

« Назад

Політична теорія є частиною політичної науки, її теоретичною субдисципліною. Оскільки політична теоріяскладова політології, вона формує як нормативні, так і емпіричні, фундаментальні, прикладні теорії і концепції. Нормативні теорії, представляючи собою певний набір норм, стереотипів поведінки, укріплених традицією, мають розпорядчий або рекомендаційний напрямок. Вони часто ґрунтуються на суспільній моралі, а тому все, що здійснюється оцінюється з моральної, традиційної позиції.

Нормативні політичні теорії формуються на основі знання теорії політики як пошуку політичного ідеалу, наприклад, ідеальної форми правління, як суто теоретичного і чисто політичного знання, що витікає тільки з політичних зв'язків і особливостей.

Загальна-теорія-політики

Політична теорія, будучи складовою політичної науки, має, крім суто теоретичного, ще й прикладний аспект. Прикладна політологія націлена на розв’язання практичних завдань, наприклад проведення парламентської реформи на основі загальної теорії парламентаризму.

Мета курсу: аналіз поняття політичної влади і законів її зверху, в аспекті того, що являє собою політична влада в її структурному, функціональному й особистісному плані і навіщо вона так важлива суспільству, без аналізу впливу на неї соціуму.

Реалізація даної мети передбачає розгляд наступного комплексу завдань:

- Що і як вивчає теорія політики?

- В чому суть поняття влади в її філософському і політичному значенні і які характеристики політичної влади?

- Чому держава символізує сутність політичної влади, які варіанти класифікації сучасних держав активно застосовуються в сучасній політичній науці і практиці?

- У чому особливість феномену політичної культури?

- Що таке ідеологія та сутнісні риси базових ідеологічних доктрин?

Процес оволодіння предмету спрямований на формування таких компетенцій:

Загальнокультурних:

- придбання культури гуманітарного мислення;

- усвідомлення значення гуманістичних цінностей для нагромадження і розвитку сучасної цивілізації, спроможність прийняти моральні обов'язки у стосунку до оточуючого природного та соціального середовища;

- становлення толерантного відношення до чужої культури, іншої системи цінностей;

- вільне володіння письмовою та усною мовою, навичками публічного виступу і наукової дискусії.

політична-влада

Загально-професійних:

- оволодіння навичками наукових досліджень політичних процесів та відносин;

- набуття навичок участі в дослідницькому процесі, знання методів політичної науки;

- володіння методологією аналізу політологічних доктрин і підходів.

У підсумку освоєння курсу студент повинен:

-- Знати всю вищезазначену проблематику курсу, яка дозволить йому:

- скласти цілісне пізнання про природу і механізми розвитку політичної влади;

- осмислити місце і роль політики в цілому в житті сучасного суспільства.

-- Вміти:

- працювати з джерелами;

- здійснювати пошук літератури за заданою проблематикою;

- логічно і доказово міркувати в рамках заявленої тематики;

- використовувати одержані знання, аргументовано відстоювати їх як у теоретичних дискусіях, так і на рівні буденних спорів.

-- Володіти:

- загальною методологією аналізу політичного життя суспільства;

- навичками дослідницької роботи в області теорії політики.

теорія-політики

Над розвитком та становленням предмету працювали: Василенко І.А., Зеленков М.Ю., Мухаєв Р.Т. та ін.

Таким чином, якщо постала необхідність написати дипломну роботу чи тези з курсу «Загальна теорія політики» звертайтесь у компанію ІЦ «KURSOVIKS».

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!