Роздрукувати сторінку

Теорія музики, як навчальна дисципліна

« Назад

Однією з дисциплін, які сприяють музично-естетичному вихованню студентів, розширенню їхнього загального музичного кругозору, формуванню музичного смаку, є предмет «Теорія музики».

Програма «Теорія музики» (основи вивчення елементарної теорії музики) призначена для студентів народного та фортепіанного відділення.

музичні-дані

Основна мета предмету «Теорія музики» виховувати любов до народної музичної творчості українських, сучасних композиторів, кращих представників зарубіжної музики, розвинути їх музичні дані (слух, пам'ять, ритм), знайомити з теоретичними основами музичного мистецтва, допомагати виявленню та розвитку творчих задатків.

Отримані на уроках теорії музики знання і навички повинні допомогти у заняттях по спеціальному інструменту, музичній літературі, хору і сольфеджіо.

Завдання предмета «Теорія музики».

1. Вивчення основних елементів музики і мелодії.

1.1. лад;

1.2. тональність;

1.3. метр і ритм;

1.4. інтервали;

1.5. акорди;

1.6. мелодія та інші.

2. Сприяти занять студента за фахом, допомагати йому свідомо засвоювати музичний текст.

3. Сприяти підвищенню загального музичного і культурного рівня студентів. У навчанні курсу «Теорія музики» (основи вивчення елементарної теорії музики) головним є повторення і закріплення теоретичного матеріалу, пройденого з предмету «Сольфеджіо» та придбання практичних навичок і вмінь. Вивчення теоретичного матеріалу має поєднуватися з практичним освоєнням на уроках сольфеджіо.

Навчально-тематичний матеріал предмета викладено в систематичному порядку з розрахунком, щоб студенти мали можливість самостійно працювати з підручником. У практичній роботі з учнями виходити із загальноприйнятого методу вивчення елементів музики, який передбачає встановлення взаємозв'язку засобів музичної виразності на основі аналізу прикладів музики.

основи-музичного-мистецтва

В якості прикладів можна взяти з підручника з теорії музики уривки народних пісень, зразки класичної музики, уривки з творів українських та зарубіжних композиторів.

Процес навчання дисципліни спрямований на формування таких компетенцій:

- здатністю і готовністю орієнтуватися в спеціальній літературі, як у сфері музичного мистецтва, освіти та науки, так і в суміжних областях (видах мистецтва);

- здатністю і готовністю працювати зі спеціальною літературою в області музичного мистецтва і науки, користуватися професійними поняттями і термінологією;

- здатністю і готовністю аналізувати явища і твори літератури і мистецтва;

- володінням літературної і ділової письмової та усної мови, навичками публічного мовлення; вміння створювати тексти професійного призначення, аналізувати логіку міркувань і висловлювань;

- здатністю і готовністю застосовувати теоретичні знання у музично-виконавській діяльності, опановувати музичний твір у культурно-історичному контексті;

- здатністю і готовністю до розуміння і використання механізмів музичної пам'яті, специфіки слухо-розумових процесів, проявів емоційної, вольової сфер, роботи творчої уяви в умовах конкретної професійної діяльності;

- здатністю і готовністю використовувати фортепіано і клавішні інструменти в своїй професійній (виконавській, педагогічній) діяльності.

У результаті освоєння дисципліни студент повинен:

- Знати: основи теорії музики; специфіку художнього відображення дійсності в образах і формах музичного мистецтва; елементи музичної мови та їх виразне значення; особливості музичних форм і жанрів; історію виникнення і розвитку, а також темброві особливості музичних інструментів.

- Вміти: орієнтуватися в нотному тексті, виявляти роль засобів музичної виразності у створенні художнього образу.

- Володіти: основами музичної грамоти; здатністю до осмислення розвитку музичного мистецтва в історичному контексті з іншими видами мистецтва і літератури.

Теорія-музики

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Вахромєєв В.А., Ромм Р., Способін І.В. та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно замовити магістерську роботу чи статтю з курсу «Теорія музики» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам надамо допомогу в цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!