Роздрукувати сторінку

Теорія масової комунікації (ТМК), як навчальна дисципліна

« Назад

Революційні наукові перетворення, що відбулися в останні десятиріччя, призвели до зростання впливу засобів масової інформації на всі сфери життя людства в цілому, так і кожного індивіда. Для спеціаліста все більш актуальним стає знання різного роду теоретичних концепцій, що розглядають вплив на суспільне життя ЗМІ.

Курс «Теорія масової комунікації (ТМК)» вивчається за напрямом «Журналістика» і відноситься до базової частини загальнонаукового циклу дисциплін. Для його успішного освоєння необхідно попереднє знайомство студентів з низкою гуманітарних дисциплін, таких, як філософія, лінгвістика, соціологія, психологія, культурологія, політологія, а також соціологія журналістики.

засоби-масової-інформації

Метою освоєння дисципліни «Теорія масової комунікації (ТМК)» є ознайомлення:

1) з історією розвитку зарубіжних і вітчизняних теорій в області комунікативності, що розглядають масову комунікацію як систему різноманітності видів і типів;

2) з сучасними реаліями масових комунікаційних процесів, в тому числі в контексті нових технологічних можливостей;

3) з факторами, що впливають на характер ефективності масової комунікації.

При вивченні курсу пропонується використання декількох традиційних для науки методологічних підходів: соціологічного, антропологічного, лінгвістичного, психологічного, культурологічного, політекономічного.

Таким чином, основними завданнями курсу є отримання студентами базових методологічних знань про систему наук і місце серед цих наук масових комунікацій як дослідницького напрямку.

Лекційні заняття передбачають попередню підготовку, пов'язану з осмисленням заявлених проблем, включають діалогічне спілкування студентів з викладачем. На семінарських заняттях можливе використання тренінгів, проведення міні-конференцій і дискусій, що дозволяють уникнути пасивного сприйняття інформації та максимально використовувати творчий потенціал студентів.

У результаті освоєння дисципліни слухачі повинні демонструвати знання сучасних теорій масової комунікації, розуміння специфіки комунікацій в системі соціальних комунікацій, сутності маскомунікаційного процесу, особливостей масової інформації та функціонування ЗМІ як найважливішого виду масової комунікації в сучасному суспільстві; володіти навичками і прийомами, принципами і методами науково-теоретичної, дослідницької роботи в галузі вивчення сучасних проблем засобів масової комунікації; вміти ґрунтуватися на отриманих знаннях у своїй дослідницькій або висококваліфікованій професійної діяльності.

функціонування-ЗМІ

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких загальнокультурних та загально-професійних компетенцій:

- готовність здійснювати професійну діяльність, ґрунтуючись на знанні сучасних концепцій масової комунікації і положень теорії журналістики, розумінні спектру функцій ЗМІ як важливого соціального інституту і засобів соціальної комунікації;

- готовність здійснювати професійну діяльність, базуючись на знаннях сучасних медіасистем, їх структури, знання специфіки національних моделей ЗМІ;

- готовність до самостійного проведення наукового медіадослідження, виконання всіх необхідних його етапів, здатністю виконувати дослідницьку роботу, спираючись на наявний вітчизняний і зарубіжний досвід в даній області;

- готовність кваліфіковано виконувати відповідні посадові функції у прикладних видах редакційної діяльності відповідно до спрямованості.

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Фірсов Б.М., Брайант Д., Томпсон С., Ліпман У. та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно замовити дипломну роботу чи статтю з курсу «Теорія масової комунікації (ТМК)» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам надамо допомогу в цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!