Роздрукувати сторінку

Логіка та теорія аргументації, як навчальна дисципліна

« Назад

Об'єктом вивчення логіки є мислення. Логіка – це наука про мислення. Однак тільки так визначити логіку недостатньо. Справа в тому, що наук, вивчаючих мислення, багато. До них відносяться крім логіки філософія, фізіологія вищої нервової діяльності, психологія, кібернетика, лінгвістика та деякі інші. Чому ж логіка відрізняється від інших наук, що вивчають мислення? Який її власний предмет дослідження?

Специфіка логіки як науки про мислення, званої формальною логікою, полягає в тому, що вона вивчає форми думок, з яких складається знання як результат розумової активності і форми розвитку знань, а також прийоми і закони ефективного мислення.

логіка

Потрібно мати на увазі, що сучасна логіка не може знаходитися в стороні від аналізу проблем і систематизації досягнень теорії аргументації, що отримала бурхливий розвиток в останні десятиліття. Теорія аргументації ґрунтується на ідеї про те, що в духовному житті суспільства кінцевою метою є не саме по собі знання, а переконання в прийнятності будь-яких положень, і спрямована на вивчення різноманітних дискурсивних прийомів, які досить часто використовуються одними людьми для зміни переконань інших людей у певному соціальному контексті.

Теорія аргументації формується на стику багатьох наук: філософії, логіки, лінгвістики, психології, соціології, історії, політології, герменевтики, риторики, еристики і деяких інших. Логіка розглядає аргументацію переважно з точки зору можливостей мислення. Головна увага при цьому вона приділяє опису різних способів обґрунтування тих чи інших тверджень, а також аналізу залежності аргументації від тієї ситуації, в рамках якої вона розвертається і протікає.

Мета курсу «Логіка та теорія аргументації» – допомогти студентам краще орієнтуватися в мінливому світі, виховувати в собі високу культуру мислення, дискусій, діалогу, вміння обстоювати, аргументувати свою точку зору.

Завдання курсу «Логіка та теорія аргументації»:

– допомогти студентам усвідомити світоглядні і методологічні можливості курсу «Логіка та теорія аргументації», освоїти основи логічного знання, коло основних логічних проблем, зрозуміти їх зміст і можливості рішення, скласти уявлення про засоби і методи логіки і теорії аргументації;

– познайомити студентів з розробками в області логіки і теорії аргументації. Студенти мають можливість освоїти потенціал таких логічних методів та прийомів, як аналіз, синтез, узагальнення, абстрагування, визначення, класифікація, опис, пояснення, аналогія, моделювання, індукція, дедукція, аргументування, обґрунтування, критика і виробити вміння оперувати ними;

– дати можливість студентам усвідомити особливості мови логіки і теорії аргументації, оволодіти необхідним набором термінів, знати їх значення і основний сенс, отримати навички їх визначення і використання.

Логіка-та-теорія-аргументації

Основними принципами побудови курсу «Логіка та теорія аргументації» є: принцип від загального знайомства з дисципліною до вивчення її конкретних проблем; принцип від простого до складного; принцип історизму; принцип логічної послідовності розгляду її проблем; принцип системності; принцип переходу від теоретичного знання до його практичного застосування.

Роль курсу «Логіка та теорія аргументації» є, без усякого сумніву, дуже важливою.

З упевненістю можна стверджувати, що ніяка матеріальна чи духовна діяльність людей у будь-якій її формі неможлива без культури мислення і, отже, логічної культури. Логічна культура, що виявляється у практиці писемного та усного мовлення, включає в себе, принаймні, наступне:

- ті чи інші знання про форми, прийоми і закони розумової діяльності;

- вміння використовувати ці знання в ситуаціях розумової активності;

- здатність виявляти логічні помилки.

Оволодіння логічною культурою – справа довга і важка. Цьому сприяє, наприклад, навчання в школі. Потім починаємо самі міркувати відповідно за правильними способами міркування. Наша культура мислення в тій чи іншій мірі підвищується. Однак такий шлях формування логічної культури не є оптимальним. Люди, які не вивчали логіку, мають, як правило, прогалини у своїй логічній культурі. При цьому рівень їх логічної оснащеності різний, і це не сприяє порозумінню в процесі спілкування.

Все вищевикладене дозволяє стверджувати, що спеціальне вивчення логіки є найбільш продуктивним способом вдосконалення логічної культури мислення. Логіка систематизує правильні способи міркування, а також типові помилки в міркуваннях.

наука-про-мислення

Вивчення дисципліни проводили такі визначні вчені та науковці: Курбатов В.І., Івлев Ю.В., Іванов Є.А. та ін.

Таким чином, якщо Ви студент і необхідно замовити магістерську роботу чи презентацію з курсу «Логіка та теорія аргументації» звертайтесь в організацію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив кваліфікованих педагогів допоможе Вам у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!