Роздрукувати сторінку

Теорії мовленнєвої діяльності, як навчальна дисципліна

« Назад

Мовленнєва діяльність – це діяльність, що має соціальний характер, в ході якої висловлювання формується і використовується для досягнення певної мети (спілкування, повідомлення, впливу).

Метою освоєння дисципліни «Теорії мовленнєвої діяльності» є формування уявлень про сутність різних наукових підходів до актуальних проблем теорії мовної діяльності, психолінгвістики, когнітивістики, про суть психолінгвістичного підходу до аналізу мовних явищ, про особливості функціонування мовленнєвого механізму людини.

мовленнєва-діяльність

У результаті освоєння дисципліни студент повинен:

- Знати теоретичні основи функціонування мовленнєвого механізму людини, основи мовної ідентифікації особистості.

- Вміти моделювати процеси продукування й розуміння тексту.

- Мати навички структурування, аналізу, опису типологічної моделі мовної особистості.

У результаті освоєння дисципліни студент освоює наступні компетенції:

- здатний рефлексувати (оцінювати і переробляти) освоєні наукові методи і способи діяльності;

- здатний до самостійного освоєння нових методів дослідження;

- здатний при необхідності виконувати і синтезувати відсутню інформацію.

Соціально-особистісні та загальнокультурні:

- здатний вирішувати світоглядні, соціально і особистісно-значущі проблеми.

Інструментальні компетенції:

- здатний аналізувати і відтворювати зміст міждисциплінарних текстів з використанням мови і апарату прикладної математики;

- здатний публічно представляти результати професійної діяльності (в тому числі з використанням інформаційних технологій);

- здатний розуміти і застосовувати для дослідницької та прикладної діяльності сучасний математичний апарат;

- організовувати і проводити різноманітні дослідження з метою розробки та впровадження інноваційних електронних мовних ресурсів (корпусів текстів, словників, мовних баз даних);

- здійснювати моніторинг масивів інформації, розробляти короткострокові та довгострокові прогнози у різних предметних областях з використанням сучасних комп'ютерних засобів лінгвістичного дослідження;

- зіставляти різні типи дискурсів, проводити компаративний аналіз інформації з різних предметних областей.

мовленнєвий-механізм-людини

У результаті освоєння дисципліни студент повинен:

-- Знати:

- основні поняття, такі як «комунікація», «мовленнєва дія», «мовленнєві тактики», «вербальна/невербальна комунікація», «ділова комунікація»;

- основні принципи мовної комунікації рідною та іноземною мовами;

- види мовленнєвої комунікації та способи її оптимізації, основні правила ораторії, бесіди і суперечки;

- способи передачі і правила оформлення інформації в різних ситуаціях спілкування;

- закони та методики здійснення ефективної комунікації;

- вчених, які зробили особливий внесок у розвиток теорії і практики мовної комунікації.

-- Вміти:

- виступати з монологічною промовою за темами, передбаченими даною дисципліною;

- обирати і практично застосовувати різні мовленнєві тактики спілкування;

- використовувати шляхи досягнення згоди в мовленнєвій комунікації;

- правильно усвідомлювати мету комунікації;

- отримувати необхідну інформацію з тексту та передавати її засобами іншої мови залежно від цілей комунікації.

-- Володіти:

- навичками аналізу наукової літератури;

- навичками здійснення письмової та усної комунікації;

- навичками складання публічної промови;

- навичками ведення дискусій;

- стратегіями і тактиками спілкування в різних ситуаціях, створення усних і письмових текстів різних типів і жанрів.

Придбати досвід діяльності:

- у формуванні знань з теорії та практики мовної комунікації;

- у здійсненні ефективної комунікації в різних ситуаціях спілкування;

- по веденню дискутивно-полемічної практики;

- виступу з публічною промовою різної жанрової спрямованості.

Основні положення дисципліни повинні бути використані одночасно і в подальшому при вивченні наступних дисциплін:

- «Семантика тексту»;

- «Сучасні методи аналізу даних»;

- «Теорія міжкультурної комунікації»;

- «Проблеми сучасної компаративістики»;

- «Методи пошуку інформації та структури даних для пошуку»;

- «Комп'ютерний пошук інформації в Інтернет»;

- «Методи і алгоритми розпізнавання мови».

Теорії-мовленнєвої-діяльності

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Кубрякова Є.С., Леонтьєв А.А., Романова Т.В. та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно придбати магістерську роботу чи статтю з курсу «Теорії мовленнєвої діяльності» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам надамо допомогу в цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!