Роздрукувати сторінку

Теоретична фонетика, як навчальна дисципліна

« Назад

Теоретична фонетика – одна з найважливіших дисциплін, покликаних забезпечити загальнотеоретичну підготовку бакалаврів за напрямом підготовки «Філологія (Зарубіжна філологія)».

Дисципліна «Теоретична фонетика» входить в базову частину освітньої програми бакалаврату за напрямом Філологія (Зарубіжна філологія) і є обов'язковою для вивчення.

Теоретична-фонетика

Дисципліна реалізується на факультеті іноземних мов кафедри філології.

Зміст дисципліни охоплює коло питань, пов'язаних з комплексним описом фонетичного ладу іноземної мови та введенням в проблематику фонетичних досліджень.

Основна її мета полягає в осмисленні раніше отриманих знань про фонетику мови і природу її функціонування на більш високому рівні, в їх теоретичному обґрунтуванні у світлі новітніх досягнень лінгвістичної науки. При цьому звернення до сучасних концепцій, комплексно-плюралістичний підхід, широкий огляд проблематики обговорюваних тем відкриває перспективу для більш глибокого і творчого засвоєння складних явищ фонетики.

Завдання викладання дисципліни:

1. Дати всебічну характеристику специфіки фонетичної системи сучасної іноземної мови в порівнянні з фонетичною системою української мови.

2. Дати студентам сукупність знань про фонетичну інтерференцію і розпізнавальні риси фонетичної бази іноземної та української мов.

3. Всебічно досліджувати діяльність з позиції мовної норми і її допустимих варіантів; виявити тенденції розвитку норм.

4. Показати застосування сучасних методів лінгвістичного аналізу в експериментально-фонетичному дослідженні.

5. Розвивати у студентів вміння аналізувати і узагальнювати фонетичні явища.

6. Удосконалювати лінгвістичну компетенцію студентів, розвиваючи їх вміння користуватися спеціальним понятійним і термінологічним апаратом, новітніми методами аналізу мовних явищ і застосовувати отримані теоретичні знання в практичній і науковій діяльності.

7. Сприяти подальшому вдосконаленню навичок адекватної комунікації на основі знань про фоностилістичну і соціальну диференціацію вимови.

фонетика-мови

В цілі опанування дисципліни також входить отримання первинних уявлень про теоретичну фонетику як науку про звуковий бік мови, що вивчає всі звукові засоби мови, а також про основні розділи фонетики; вміння застосовувати отримані знання в процесі теоретичної та практичної комунікативної діяльності.

Дана дисципліна покликана сформувати та поглибити лінгвістичну підготовку студентів, прищепити студентам міцні та глибокі знання, що розкривають уявлення про фонетичний лад мови в сукупності та взаємозв'язку її різних сторін, необхідних для раціональної постановки і безперервного вдосконалення процесу навчання практиці мовлення на мові, що вивчається. Науково-дослідницька діяльність бакалавра полягає в організації інформаційно-пошукової діяльності, спрямованої на вдосконалення професійних умінь застосовувати теоретичні знання з фонетики іноземної мови у професійній діяльності.

Для вивчення дисципліни необхідні компетенції, сформовані в учнів у результаті навчання в середній загальноосвітній школі та в результаті освоєння дисциплін філології «Вступ до мовознавства», «Філософія», «Практичний курс іноземної мови», «Практична фонетика іноземної мови».

Освоєння даної дисципліни передує для таких дисциплін як «Вступ в іноземну філологію», «Історія іноземної мови», «Теоретична граматика іноземної мови».

Компетенції учня, сформовані в результаті освоєння дисципліни:

- здатність використовувати понятійний апарат філософії, теоретичної та прикладної лінгвістики, перекладознавства, лінгводидактики та теорії міжкультурної комунікації для вирішення професійних завдань;

- здатність бачити міждисциплінарні зв'язки досліджуваних дисциплін;

- розуміти їх значення для майбутньої професійної діяльності;

- здатність використовувати підручники, навчальні посібники і дидактичні матеріали з іноземної мови для розробки нових навчальних матеріалів по певній темі.

фонетична-система

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Зиндер Л.Р., Касевич В.Б., Кодзасов С.В., Кривцова О.Ф. та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно придбати магістерську роботу чи статтю з курсу «Теоретична фонетика» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам надамо допомогу в цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!