Роздрукувати сторінку

Міжнародні відносини і світова політика, як навчальна дисципліна

« Назад

Дисципліна Міжнародні відносини і світова політика вивчає теоретичні основи світової політики і міжнародних відносин, історію їх становлення і розвитку, економічні, політико-правові, військові, конфесійні та ін. компоненти світових політичних процесів.

Метою курсу Міжнародні відносини і світова політика є - вироблення у студентів чіткого розуміння сутності політичних процесів на світовій арені, здатності самостійно орієнтуватися у мінливій міжнародно-політичній обстановці і використовувати отримані знання у своїй майбутній професійній діяльності.

дисципліна-Міжнародні-відносини-і-світова-політика

Для досягнення даної мети передбачено вирішення таких завдань:

- ознайомитися студентів з основними теоретичними питаннями дисципліни, що вивчається;

- сформувати уявлення про основні закономірності розвитку сучасних міжнародних відносин;

- навчити аналізувати тенденції розвитку світової політики;

- формування здатності самостійного аналізу подій міжнародного життя та їх прогнозування;

- формування уявлень про світову політику як органічно цілісну систему владних відносин, що склалися і функціонують в сучасному глобалізованому світі, її специфіку і взаємозв'язки з соціогуманітарними процесами, характерними для сучасного світового співтовариства;

- підготувати студентів до особливостей професійної діяльності по спеціальності, які обумовлені взаємовпливом міжнародних і внутрішньодержавних політичних процесів, що становлять суть світової політики, як наукового напрямку і соціального феномену;

- отримання студентами базових уявлень про світову політику;

- вивчення сучасних тенденцій та шкіл у вивченні світової політики;

- формування системного уявлення про основні етапи розвитку світової політики і міжнародних відносин і їх сучасний стан.

курс-Міжнародні-відносини-і-світова-політика

Програма курсу Міжнародні відносини і світова політика має теоретичний і проблемний характер і, разом з тим, вона передбачає прикладний аналіз сучасних проблем світової політики і міжнародних відносин.

Курс спирається на методологічний і теоретичний фундамент політичної науки, реалізований в попередніх дисциплінах (перш за все таких як "Історія", "Політична історія України і зарубіжних країн", "Історія і теорія політичних інститутів").

Дана дисципліна розрахована на підготовку фахівця, носить комплексний характер і передбачає вивчення дисципліни «Світова політика і міжнародні відносини» паралельно з такими навчальними дисциплінами, як: «Геополітика», «Основи міжнародної безпеки», «Політична конфліктологія» і ін.

Викладання «Світовий політики і міжнародних відносин» передує вивчення загальних професійних дисциплін. Дидактична своєрідність курсу визначається тісним зв'язком з такими дисциплінами, як «Вітчизняна історія», «Політологія і політична теорія», «Філософія», «Економічна теорія» і ін.

Приступаючи до вивчення даної дисципліни, майбутній бакалавр повинен знати основи історії України та загальної історії, економіки, мати уявлення про понятійно-категоріальний апарат політичної науки і основних різновидів політичних систем і режимів, про історію розвитку соціально-політичної думки.

Побудова курсу Міжнародні відносини і світова політика направлена на формування у майбутніх бакалаврів базових уявлень про світову політику і навичок аналізу світових політичних процесів і міжнародних відносин через розуміння становлення і розвитку даної наукової дисципліни, що є необхідною сучасному випускнику для роботи в різних аналітичних і практичних організаціях, і центрах, а також в науковій сфері.

Міжнародні-відносини-і-світова-політика

Таким чином, курс Міжнародні відносини і світова політика дозволяє розширити і поглибити теоретичні та історичні знання студентів в області світової політики, показує взаємозв'язок різних дисциплін при вивченні міжнародних відносин і світової політики, дає уявлення про практичні напрямки і сфери діяльності фахівця в області світової політики і міжнародних відносин.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!