Роздрукувати сторінку

Світова історія, як навчальна дисципліна

« Назад

«Світова історія» являє собою самостійний предмет, який виступає складовою частиною освітньої програми за напрямом спеціалізації «Державне і муніципальне управління» (профіль «Управління розвитком територій») і належить до варіативної частини гуманітарного, соціального та економічного циклу робочого навчального плану.

Цілями освоєння дисципліни "Світова історія" є формування у студентів цілісного уявлення про характер історичного процесу в новий і новітній час, про спільність доль і цінностей світової цивілізації.

історичний-процес

Курс передбачає вивчення історії західної цивілізації, зарубіжної західної історіографії, джерелознавства, теорії і методології історії з метою поглиблення розуміння соціально-політичних умов розвитку західного суспільства на різних історичних етапах. Основний акцент зроблено на процеси внутрішньої трансформації цих держав.

Дана дисципліна знаходиться в логічному та змістовно-методичному взаємозв'язку з іншими дисциплінами, що відносяться до гуманітарного, соціального та економічного циклу, його базової частини напряму підготовки Міжнародні відносини такими як: "Історія (Вітчизняна історія)", "Філософія", "Іноземна мова", "Політологія і політична теорія", "Світова економіка", "Державне право зарубіжних країн".

В процесі вивчення курсу «Світова історія» формуються наступні професійні компетенції:

- складати комплексні характеристики країн Західної Європи та Америки на основі використання знань з історії;

- пояснювати основні тенденції та закономірності історичного розвитку регіону і країни в контексті всесвітньо-історичного процесу;

- аналізувати внутрішні та зовнішні фактори розвитку регіону та окремих країн з урахуванням закономірностей їх історичної еволюції;

- враховувати характер історично сформованих соціально-економічних, політичних, правових систем, релігійних уявлень при розгляді особливостей політичної культури та менталітету народів Західної Європи та Америки;

- володіти понятійно-термінологічним апаратом історичних наук, вільно орієнтуватися в історичній літературі по регіону;

- самостійно інтерпретувати і давати обґрунтовану оцінку регіональним подіям, процесам на основі володіння історичною інформацією, методологічною культурою, знання класичних і сучасних методологічних підходів, теорій;

- застосовувати навички порівняльно-історичного, хронологічного, історико-генетичного аналізу професійної, наукової та загальнокультурної практики;

- застосовувати навички самостійного пошуку історичної інформації в друкованих та електронних джерелах, включаючи бази даних, персональні сайти вчених;

- вміти оцінити якість і зміст історичної інформації, розуміючи значимість історичного джерела, виділяючи найбільш суттєві факти, процеси, давати їм власні оцінки, інтерпретації;

- застосовувати знання з всесвітньої історії, методи історичних досліджень у науково-дослідній діяльності.

Світова-історія

Курс присвячений проблемам історичного розвитку народів і держав на різних етапах світової історії.

В курсі розкриваються поняття: протодержави, Стародавні імперії, античність, середньовіччя, новітній час і новітня історія.

Курс містить основні відомості про: періодизацію та особливості вивчення всесвітньої історії, становлення та етапи розвитку держав в Стародавньому світі, держави античності, розвиток держав Європи і Сходу в Середні віки, англійської і французької революції та їх вплив на світовий розвиток, утворення США, особливості розвитку країн світу в міжвоєнний період, Другій світовій війні.

У результаті освоєння дисципліни студент:

1. повинен знати:

- дві іноземні мови в обсязі активного володіння історією та основами теорії міжнародних відносин, основами сучасної світової політики і глобальних проблем, основами зовнішньої політики і дипломатії провідних країн світу, основами прикладного аналізу міжнародних ситуацій;

2. повинен вміти:

- говорити і писати на двох іноземних мовах, використовувати методи прикладного аналізу для правильної орієнтації в міжнародному середовищі, перекладати письмово і усно тексти професійної спрямованості з іноземної мови на українську і з української на іноземну;

3. повинен володіти:

- навичками професійної комунікації на іноземних мовах, вмінням здійснювати виконавчі та організаційні функції в організаціях і установах міжнародного профілю.

Дисципліна «Світова історія» має логічний і змістовно-методичний взаємозв'язок з наступними дисциплінами: «Історія стародавнього світу», «Історія середніх віків», «Нова історія країн Європи та Америки», «Нова історія країн Азії і Африки», «Новітня історія країн Європи та Америки», «Новітня історія країн Азії та Африки».

світова-цивілізація

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Бобров І., Кондратьєв С., Варакін А., Зданович Л. та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно придбати магістерську роботу чи статтю з курсу «Світова історія» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам надамо допомогу в цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!