Роздрукувати сторінку

Сучасна українська мова, як навчальна дисципліна

« Назад

Українська мова сьогодні вивчається у багатьох університетах Європи, Азії, Америки, Австралії. Справжня програма призначена для факультетів української мови і літератури.

Даний курс має дати досить широке уявлення про українську мову, а також познайомити студентів-філологів з кращими зразками української поетичної творчості та особливостями розмовної мови, її гнучкістю і великими внутрішніми словотворчими можливостями; повинен допомогти студентам оволодіти навичками літературної вимови і основами практичної граматики, збагатити їх лексичний запас.

мовленнєва-діяльність

Основна мета даного курсу – надати студентам максимальну інформацію для вивчення однієї з слов'янських мов, близькоспорідненої з російською; розкрити, з одного боку, загальні риси цих мов, а з іншого – показати автономність кожної з них у граматиці, фонетиці, лексиці і фразеології. У цю мету включаються завдання: навчити використовувати сучасні методи практичного навчання іншомовних осіб усіх видів мовленнєвої діяльності українською мовою (говорінню, аудіювання, читання, письма) в обсязі, що відповідає конкретним цілям навчання.

При складанні даної програми автори виходили з завдань і лінгводидактичних принципів, що стосуються загальних питань викладання української мови, а також із завдань та принципів, обумовлених специфікою викладання даної дисципліни.

Сюди входять такі приватні завдання, як характеристика української лексики з боку полісемії, системних відносин між її одиницями, висвітлення її історичних пластів. Також ставляться завдання опису української фразеології як специфічної частини лексичної системи української мови, виклад відомостей з української лексикографії та основних явищ сфери українського словотвору.

Такі цільові установки і задачі повинні сприяти кращому розумінню сучасного стану української літературної мови, більш правильній оцінці мовних явищ з урахуванням їх ретроспективи, кращому їх засвоєнню і запам'ятовуванню, а також усвідомлення необхідності історичного підходу при характеристиці і вивченні сучасних норм і стилістично різних одиниць української мови.

Курс «Сучасна українська мова» має на меті створення у студента цілісного, заснованого на сучасних наукових концепціях, уявлення про походження і функціонування системи сучасної української мови, про всіх її рівнях, лексичний, фонетичний, граматичний, фразеологічних одиницях і зв'язках, що виникають між ними.

Сучасна-українська-мова

Курс «Сучасна українська мова» передбачає реалізацію наступних завдань:

- вивчення сучасної української мови з погляду її походження та місця в сучасному світі;

- розгляд лексичної системи української мови з точки зору кодифікованості мови і в культурно-мовному аспекті;

- вивчення сучасної української граматики у структурно-семантичному та комунікативно-прагматичному аспектах;

- поглиблення знань студента в галузі сучасної орфографії і пунктуації;

- оволодіння навичками аналізу лексичних, граматичних, фонетичних, фразеологічних одиниць у контексті;

- навчання методиці використання словників, довідкових та нормативних видань.

Курс «Сучасна українська мова» являє собою базову дисципліну в філологічній підготовці випускника і закладає основи для його подальшої лінгвістичної освіти за допомогою курсів практичної стилістики української мови і літературного редагування.

Фахівець, який опанував курс «Сучасна українська мова», повинен:

- володіти знаннями про сформовану систему лексичних, фонетичних, орфоепічних, граматичних норм сучасної української мови;

- вміти аналізувати лексичні явища сучасної української мови;

- володіти навичками аналізу морфологічних форм, синтагм, речень, складних синтаксичних конструкцій у структурно-семантичному та комунікативно-прагматичному аспекті;

- усвідомлювати семантичні та комунікативні можливості мовних одиниць усіх рівнів;

- орієнтуватися в довідкових та нормативних виданнях.

українська-мова

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Ломакович С.В., Терещенко В.Н., Жлуктенко Ю.А., Карпиловська Є.А., Ярмак В.І. та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно купити курсову роботу чи тези з курсу «Сучасна українська мова» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам надамо допомогу в цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!