Роздрукувати сторінку

Сучасна українська літературна мова, як навчальна дисципліна

« Назад

Новизна програми полягає в тому, що дана дисципліна передбачає професійну орієнтацію у висвітленні основних закономірностей будови і функціонуванні одиниць сучасної української літературної мови в мовленні.

Актуальність програми обумовлена тим, зміст дисципліни «Сучасна українська літературна мова» побудовано, з одного боку, на загальних принципах підходу до мовних фактів і явищ, з іншого – на основі принципу навчально-методичної доцільності.

лінгвістичні-знання

Дисципліна «Сучасна українська літературна мова» передбачає висвітлення сучасного стану української літературної мови як результату її історичного розвитку.

Цілі курсу «Сучасна українська літературна мова»:

− забезпечити майбутніх вчителів української мови певною сукупністю лінгвістичних знань про сучасну українську літературну мову як складної, багатоаспектної системи і про функціональні особливості її одиниць;

− виховати в них усвідомлення соціальної значущості своєї майбутньої професії, готовність використовувати теоретичні знання для постановки і вирішення дослідницьких завдань в галузі освіти.

Дисципліна «Сучасна українська літературна мова» спрямована на теоретичне осмислення досліджуваних мовних фактів усіх чотирьох рівнів мови, на формування умінь і навичок проводити лінгвістичний аналіз мовних одиниць цих рівнів і оволодіння навичками роботи з основними науковими категоріями і методикою логічного (семантичного) аналізу одиниць мови.

Ця дисципліна вирішує комплекс завдань, основними з яких є наступні:

– в узагальненому вигляді представити певну сукупність лінгвістичних знань про сучасну українську літературну мову як складну, багаторівневу, ієрархічно організовану систему і про функціональні особливості її одиниць;

– систематизувати терміни і поняття, в яких відображаються лінгвістичні знання про всі одиниці структури української мови;

− допомогти майбутньому вчителю української мови оволодіти навичками дослідницької роботи і використовувати їх в керівництві навчально-дослідницькою діяльністю учнів;

- складання освітніх технологій з предметів;

- використання сучасних наукових досягнень у навчально-виховному процесі з різними категоріями учнів, інноваційних технологій в організації науково-дослідної роботи; результатів наукових досягнень у професійній діяльності;

- керівництва науково-дослідницькою діяльністю різних категорій учнів;

- розроблення та здійснення навчально-виховного процесу в системі освіти з української мови та літератури.

стан--української-літературної-мови

У результаті освоєння дисципліни у студента формуються наступні компетенції:

- готовність реалізовувати освітні програми з навчальних предметів згідно з вимогами освітніх стандартів;

- готовність використовувати систематизовані теоретичні та практичні знання для постановки і рішення дослідницьких завдань в галузі освіти;

- здатність керувати навчально-дослідницькою діяльністю учнів;

- володіє основними поняттями про співвідношення мови і мислення, ролі мови в суспільстві, мовних і універсальних законах розвитку мови.

Дисципліна «Сучасна українська літературна мова» базується на підсумках вивчення дисципліни навчального плану: «Вступ до мовознавства», в результаті якої мають бути сформовані наступні компетенції:

-- Знати:

- предмет вивчення всіх розділів курсу «Сучасна українська літературна мова» у світлі вимог освітніх програм, лінгвістичні традиції у вивченні одиниць і рівнів мови; систему базових понять розділів курсу; принципи опису і специфіку аналізу основних одиниць мови; норми і тенденції розвитку сучасної української мови;

– сучасні наукові досягнення в курсі сучасної української мови; особливості використання сучасних наукових даних у навчально-виховному процесі;

– основи планування науково-дослідної роботи з української мови; методи педагогічних досліджень;

– основні поняття про співвідношення мови і мислення: суб'єкт, предикат, атрибут, об'єкт і ін.

-- Вміти:

– оперувати основними поняттями розділів курсу «Сучасна українська літературна мова» у відповідності з освітніми програмами;

– використовувати систематизовані теоретичні та практичні знання з сучасної української літературної мови для постановки і вирішення дослідницьких завдань в галузі освіти;

– використовувати знання з сучасних наукових досягнень в області сучасної української літературної мови в керівництві навчально-дослідницькою діяльністю учнів;

– оперувати основними поняттями логіки при аналізі мовних одиниць.

Володіти:

- знаннями про стан і закономірності розвитку української мови кінця XX та початку XXI ст.; типологічних особливостях її ладу;

– основними поняттями про співвідношення мови і мислення, володіти навичками семантичного аналізу одиниць мови;

– знаннями про генетичні і типологічні зв'язки рідної мови.

Сучасна-українська-літературна-мова

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Пономарів О., Мамрака А.В., Шаров О.І. та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно придбати магістерську роботу чи статтю з курсу «Сучасна українська літературна мова» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам надамо допомогу в цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!