Роздрукувати сторінку

Сучасна світова культура, як навчальна дисципліна

« Назад

Дана дисципліна входить до циклу профільних навчальних предметів основної професійної освітньої програми за фахом «Декоративно-прикладне мистецтво та народні промисли», за спеціальністю «Музична освіта».

Дисципліна є практико-орієнтованою. Компетентності, сформовані в результаті освоєння програми необхідні при вивченні професійних модулів.

Теми, які входять в програму можуть освоюватися для вдосконалення практичних навичок та подальшого формування загальних і професійних компетентностей.

особливості-культурного-процесу

Основною метою вивчення навчальної дисципліни «Сучасна світова культура» є формування професійної компетентності майбутнього фахівця.

Мета: сформувати у студентів систематизовані знання в області міжкультурної комунікації, розвивати міжкультурні компетенції.

Завдання:

- передати знання про ключові положення сучасної теорії міжкультурної комунікації;

- сформувати базові уявлення про те, що є універсальним і культурно-специфічним у вербальній і невербальній комунікації;

- показати фактори, що допомагають комунікації, перешкоджають їй і ускладнюють спілкування представників різних культур;

- вказати шляхи оптимізації міжкультурного спілкування; сприяти подоланню етно- і культуроцентризму, етнічної та культурної упередженості; розвивати вміння адекватно поводитися в ситуаціях міжкультурного спілкування;

- формувати здатність багатовимірного сприйняття світу.

роль-культури-України

В результаті вивчення обов'язкової частини циклу студент повинен:

-- Вміти:

- пояснювати неминущу роль класики для духовного розвитку сучасної людини;

- показати на конкретних прикладах місце і роль культури України у світовій художній культурі;

- сформулювати своє оціночне судження про сучасну культуру;

- користуватися довідковою та спеціальною літературою з питань культури;

- впізнавати вивчені твори і співвідносити їх з певною епохою, стилем, напрямом.

-- Знати:

- ключові поняття кожної культурної епохи;

- роль і місце класичної спадщини в художній культурі сучасності;

- основні особливості культурного розвитку народів України;

- особливості культури сучасного людства і її складну структуру;

- видатні досягнення у сфері культури різних епох.

Застосування даної програми спрямоване на формування елементів основних видів професійної діяльності в частині освоєння відповідних професійних компетенцій:

- Збирати, аналізувати і систематизувати підготовчий матеріал при проектуванні виробів декоративно-прикладного мистецтва.

- Збирати, аналізувати, застосовувати матеріали для проведення заходів і уроків музики.

- Володіти культурою усного і писемного мовлення, професійною термінологією і загальними компетенціями.

Для освоєння дисципліни «Сучасна світова культура» необхідні знання, вміння та компетенції, отримані студентами у середній загальноосвітній школі. Крім того, студенти використовують знання, уміння, компетенції, сформовані в процесі вивчення дисциплін «Історія», «Українська мова і культура мови».

Освоєння дисципліни «Сучасна світова культура» є необхідною основою для подальшого вивчення дисциплін професійного циклу: «Полікультурна освіта», «Соціальна психологія», «Соціальна педагогіка», «Психолого-педагогічна взаємодія учасників освітнього процесу», «Професійна етика у психолого-педагогічної діяльності» та ін.

Сучасна-світова-культура

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Ємохонова Л.Г., Бенуа А.Н., Степанов А.В. та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно замовити дипломну роботу чи статтю з курсу «Сучасна світова культура» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам надамо допомогу в цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!