Роздрукувати сторінку

Сучасна лінгвістика (англійська мова), як навчальна дисципліна

« Назад

Курс "Сучасна лінгвістика (англійська мова)" є теоретичною базою, необхідною для формування загально філологічного кругозору студентів. Даний курс висвітлює сучасні напрями лінгвістики англійської мови.

Основною метою освоєння дисципліни «Сучасна лінгвістика (англійська мова)» є формування іншомовної комунікативної компетенції, яка входить до складу професійної компетенції бакалавра на рівні С1 документа Ради Європи «Загальноєвропейська шкали рівнів володіння мовою»» (CEFR, Common European Framework of Reference).

іншомовна-комунікативна-компетенція

Метою дисципліни є вивчення сучасних знань про сутність мови, її функції та зв'язки з суспільством, мисленням, узагальнення знань про структурну організацію мовної системи, формування основ методології мовознавства як філологічної науки, оволодіння основними методологіями лінгвістичних досліджень, знайомство з прикладними аспектами мовознавства, формування уявлення про місце мовознавства в структурі гуманітарного знання.

У процесі вивчення курсу студентами вирішується ряд завдань, як практичного, так і теоретичного плану.

До теоретичних завдань відносяться:

- забезпечення студента знаннями про історію, сучасний стан та перспективи розвитку лінгвістичних течій, а також знаннями основних проблем галузей теоретичного мовознавства;

- отримання студентами широкого лінгвістичного кругозору, ознайомлення з сучасними актуальними проблемами лінгвістики, їх зв'язок з сучасними методичними течіями.

До практичних завдань відносяться:

- формування вміння чітко формулювати основні риси лінгвістичних і методичних напрямків і концепцій, методичних шкіл і навчань;

- формування вміння чітко розкривати значення термінів, прийнятих у тій чи іншій лінгвістичній концепції, школи, течії.

Дисципліна орієнтує на науково-дослідну, проектну, науково-методичну та інші види професійної діяльності.

лінгвістика-англійської-мови

Досягнення головної мети забезпечується рішенням наступних завдань:

- розвиток мовленнєвих умінь в усній і письмовій мові, що забезпечують можливість освоювати будь-які професійні програми англійською мовою;

- підвищення рівня володіння мовою В2+, отриманого в ході попереднього навчання в школі або на першому курсі, до рівня С1/С1+, достатнього для здачі іспиту в форматі міжнародних іспитів IELTS 7,0-8,5, Cambridge Advanced, TOEFL IBT від 94, BEC Higher і освоєння форматів, типів екзаменаційних завдань і стратегій на рівні С1, що забезпечують здачу різних міжнародних іспитів;

- розширення сфери знань про культуру та літературу англомовних країн (Великобританія, США та ін.) і формування навичок міжкультурної комунікації;

- формування автономності у вивченні дисципліни як основи переходу до продуктивного білінгвізму з метою використання англійської мови поряд з українською для вирішення навчальних, особистих і професійних завдань.

Таким чином, програма спрямована на досягнення максимальної відповідності рівня підготовки студентів міжнародним стандартам в галузі володіння англійською мовою.

Лінгвістичний компонент полягає у формуванні наступних компетенцій:

- В області лексики

Вміти легко і вільно вибирати з широкого спектру мовних засобів найбільш адекватні способи вираження своїх думок, у тому числі: володіти основними значеннями лексичних одиниць (слів і словосполучень) ділової лексики в межах вивченої тематики, вживати їх у цілому, без помилок, знаходити альтернативний спосіб висловити свою думку; адекватно вживати репліки-кліше мовного етикету, характерні для професійної комунікації.

- В області граматики

Спілкуватися на досить високому рівні граматичної правильності мовлення з невеликою кількістю помилок.

- В області фонетики

Володіти чіткою, зрозумілою вимовою, користуватися логічним наголосом.

- В області орфографії

Писати з дотриманням основних правил орфографії та пунктуації.

Сучасна-лінгвістика-англійська-мова

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Гарбовський Н.К., Костикова О.І., Степанюк Ю.В. та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно придбати магістерську роботу чи статтю з курсу «Сучасна лінгвістика (англійська мова)» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам надамо допомогу в цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!